Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.10.2006 г.

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                           ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 9

19.10.2006г./ гр.Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация от кмета на общината относно зимната подготовка на община Брезник за сезон 2006/2007г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 300

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                    Приема информацията за зимната подготовка на община Брезник за сезон 2006/2007 година.

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 12.10.2006г.

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 301

 

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г. и чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

                Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капиталово строителство за 2006г., съгласно Приложение 1.

                Общата стойност на променените обекти е 176 005лв. Тя не се променя.

                Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост / застроен терен за училище в с.Непразненци/

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                   1. Разрешава продажбата на застроен терен за училище с площ 1942 кв.м. и едноетажна сграда /училище/ със ЗП 78 кв.м., намиращ се в кв.9, парцел ХІ-79 по РП на с. Непразненци.

                   2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА  ПЕТА: Докладна записка относно вземане решение за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост за търговия, обществено хранене, медико-стоматологичен център и офиси в парцел ІІ–220– “Трафопост и общински обслужващи обекти” в кв.108 по РП на гр.Брезник, съгласно чл.37, ал.1 от ЗОС

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 303

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.31, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                 1. Дава съгласието си да бъде учредено право на строеж върху УПИ ІІ-220 “Трафопост и общ. обслужващи обекти” в кв.108 по РП на гр.Брезник, като се застроят два обекта – за търговия, обществено хранене, медико-стоматологичен център и офиси, както следва:

                  < Обект І с РЗП – 174 кв.м.

                  < Обект ІІ с РЗП – 174 кв.м.

                  2. Определя срок за застрояване на обектите - 3 години след сключване на договора.

                  3. Задължава Кмета на общината да проведе необходимите процедури за отстъпване право на строеж на определените петна, чрез провеждане на търг с явно наддаване с начална цена, определена от независим оценител.

                  4. Задължава Кмета на общината да сключи договор за отстъпено права на строеж със спечелилите търга кандидати.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промени в Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

                                                           № 304

                     На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и §2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за работа на ОбС, ОбС Брезник реши:

                     Прави следните промени в Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА:

         Глава І “Общи положения”:

         1.В чл.3, ал.2 се правят следните допълнения: След думата “решения” се добавя “декларации и обръщения”.

         Глава ІІ “Конструиране”:

         1. В чл.5, ал.1 се правят следните промени: Думите “от изтичането на мандата” се заменят с “от обявяването на резултатите от изборите”.

         Глава ІІІ “Организация и ръководство на работата на ОбС”:

          1. В чл.9, т.12 се изменения така: “Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението от общината.”

         Глава V “Комисии на Общинския съвет”:

         1. В чл.18 се правят следните допълнения: Създава се нова ал.4 със следния текст: “Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет.”

          Глава VІ “Заседания на Общинския съвет”:                                                                                                                                                                                                                                      

          1. В чл.46, ал.2  текста става следния: “Решенията на Общински съвет:”

             а/ Създава се т.1 със следния текст: “По чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и 21а, ал.3 от ЗМСМА се приемат с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.”

             б/ Създава се т.2 със следния текст: “По чл.21, ал.1, т.6,7,8,9,10,14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.”

          Глава VІІ “Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове”:

1.      В чл.63 думите “ал.2” се заличават.

Глава ІХ “Общински съветници”:

1. В чл.79, ал.2 текста се променя по следния начин: “Ако общински съветник не участва в три поредни или в общо пет заседания на съвета, когато без да е уведомил писмено Председателя на ОбС за неучастието си в заседанието по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др., по предложение на Председателя Общински съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия /съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА/.”

2. В чл.80, ал.2 текста става следния: “Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговско дружество с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост /съгласно чл.34, ал.5 от ЗМСМА/”

Глава Х “Кметове, кметски наместници и общинска администрация”:

1.      В чл.85 се правят следните изменения:

а/ Създава се ал.1 със следния текст: “Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общински съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно.”

б/ Създава се ал.2 със следния текст: “Кметът на общината изпраща на Общински съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в три дневен срок от издаването или подписването им.”

          2. В чл.86 текста става следния: “Кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, както и заместник кметовете и секретарят на общината не могат да бъдат ръководители на политически партии, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.”

             3. В чл.88, ал1, т.9 се допълва следния текст: “Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.”

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост /застроен терен за училище в с.Брусник/

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

                                                          № 305

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                 1. Разрешава продажбата на част от имот пл.№ 53, попадащ в парцел Х, отреден за училище, находящо се в с.Брусник, с площ 2483 кв.м. и едноетажна масивна сграда в него със ЗП 126 кв.м.

                 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097553