Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.10.2006 г.

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                           ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 9

19.10.2006г./ гр.Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация от кмета на общината относно зимната подготовка на община Брезник за сезон 2006/2007г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 300

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                    Приема информацията за зимната подготовка на община Брезник за сезон 2006/2007 година.

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 12.10.2006г.

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 301

 

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г. и чл.18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник реши:

                Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капиталово строителство за 2006г., съгласно Приложение 1.

                Общата стойност на променените обекти е 176 005лв. Тя не се променя.

                Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост / застроен терен за училище в с.Непразненци/

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                   1. Разрешава продажбата на застроен терен за училище с площ 1942 кв.м. и едноетажна сграда /училище/ със ЗП 78 кв.м., намиращ се в кв.9, парцел ХІ-79 по РП на с. Непразненци.

                   2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА  ПЕТА: Докладна записка относно вземане решение за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост за търговия, обществено хранене, медико-стоматологичен център и офиси в парцел ІІ–220– “Трафопост и общински обслужващи обекти” в кв.108 по РП на гр.Брезник, съгласно чл.37, ал.1 от ЗОС

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 303

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.31, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                 1. Дава съгласието си да бъде учредено право на строеж върху УПИ ІІ-220 “Трафопост и общ. обслужващи обекти” в кв.108 по РП на гр.Брезник, като се застроят два обекта – за търговия, обществено хранене, медико-стоматологичен център и офиси, както следва:

                  < Обект І с РЗП – 174 кв.м.

                  < Обект ІІ с РЗП – 174 кв.м.

                  2. Определя срок за застрояване на обектите - 3 години след сключване на договора.

                  3. Задължава Кмета на общината да проведе необходимите процедури за отстъпване право на строеж на определените петна, чрез провеждане на търг с явно наддаване с начална цена, определена от независим оценител.

                  4. Задължава Кмета на общината да сключи договор за отстъпено права на строеж със спечелилите търга кандидати.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промени в Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

                                                           № 304

                     На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и §2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за работа на ОбС, ОбС Брезник реши:

                     Прави следните промени в Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА:

         Глава І “Общи положения”:

         1.В чл.3, ал.2 се правят следните допълнения: След думата “решения” се добавя “декларации и обръщения”.

         Глава ІІ “Конструиране”:

         1. В чл.5, ал.1 се правят следните промени: Думите “от изтичането на мандата” се заменят с “от обявяването на резултатите от изборите”.

         Глава ІІІ “Организация и ръководство на работата на ОбС”:

          1. В чл.9, т.12 се изменения така: “Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението от общината.”

         Глава V “Комисии на Общинския съвет”:

         1. В чл.18 се правят следните допълнения: Създава се нова ал.4 със следния текст: “Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет.”

          Глава VІ “Заседания на Общинския съвет”:                                                                                                                                                                                                                                      

          1. В чл.46, ал.2  текста става следния: “Решенията на Общински съвет:”

             а/ Създава се т.1 със следния текст: “По чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и 21а, ал.3 от ЗМСМА се приемат с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.”

             б/ Създава се т.2 със следния текст: “По чл.21, ал.1, т.6,7,8,9,10,14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.”

          Глава VІІ “Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове”:

1.      В чл.63 думите “ал.2” се заличават.

Глава ІХ “Общински съветници”:

1. В чл.79, ал.2 текста се променя по следния начин: “Ако общински съветник не участва в три поредни или в общо пет заседания на съвета, когато без да е уведомил писмено Председателя на ОбС за неучастието си в заседанието по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др., по предложение на Председателя Общински съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия /съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА/.”

2. В чл.80, ал.2 текста става следния: “Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговско дружество с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост /съгласно чл.34, ал.5 от ЗМСМА/”

Глава Х “Кметове, кметски наместници и общинска администрация”:

1.      В чл.85 се правят следните изменения:

а/ Създава се ал.1 със следния текст: “Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общински съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно.”

б/ Създава се ал.2 със следния текст: “Кметът на общината изпраща на Общински съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в три дневен срок от издаването или подписването им.”

          2. В чл.86 текста става следния: “Кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, както и заместник кметовете и секретарят на общината не могат да бъдат ръководители на политически партии, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.”

             3. В чл.88, ал1, т.9 се допълва следния текст: “Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.”

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост /застроен терен за училище в с.Брусник/

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

                                                          № 305

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                 1. Разрешава продажбата на част от имот пл.№ 53, попадащ в парцел Х, отреден за училище, находящо се в с.Брусник, с площ 2483 кв.м. и едноетажна масивна сграда в него със ЗП 126 кв.м.

                 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1006742