Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.03.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


Препис!


П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 26.03.2009г

ПЪРВА ТОЧКА: Информация относно състоянието на водоснабдителните и канализационни системи на територията на Община Брезник към 31.12.2008г

         Р Е Ш Е Н И Е     156     

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема за сведение информацията за състоянието на водоснабдителните и канализационни системи на територията на Община Брезник към 31.12.2008г

ВТОРА ТОЧКА: Информация за кадровото, техническото и финансово състояние на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник и задачите му за осигуряване на питейна вода.

Р Е Ш Е Н И Е     157

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема за сведение информацията за кадровото, техническото и финансовото състояние на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник и задачите му за осигуряване на питейна вода

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно реализираната инвестиционна политика на Община Брезник през 2008г и отчет за етапното изпълнение на Плана за развитие на общината до 2013г

Р Е Ш Е Н И Е    158

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема за сведение информацията за „Реализираната инвестиционна политика на Община Брезник през 2008г и отчет за етапното изпълнение на Плана за развитие на общината до 2013г

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно следприватизационния контрол в Община Брезник за 2008г

Р Е Ш Е Н И Е № 159

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение докладната записка за следприватизационния  контрол в Община Брезник за 2008г

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обекти в поименния списък за финансиране през 2009г към 13.03.2009г

Р Е Ш Е Н И Е    160

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общинският съвет утвърди промяната  в поименния списък за капитално строителство за 2009г към 13.03.2009г

 

 

 

О б е к т

 

Било

става

Целева субсидия

Целева субсидия

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

Функция 06 – жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:

 

 

 

5206 – изграждане на инфраструктурни обекти

 

 

 

Обекти:

 

 

 

 

524

ПСПВ – с. Режанци

6 000

50000

 

 

Водопровод с.Ребро

0

8600

 

 

Тротоар главна улица  с. Гигинци

0

25000

 

ППР

 

 

 

 

539

ПБЗ водопровод група Секирна и ВВМ Брезник и доклад за съответствие

9200

11600

 

 

Работни проекти за улици в общината

0

30000

 

 

В с и ч к о

15200

125200

 

        

   

 С вътрешните промени между обектите, общата стойност става 125200 лв.

     Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности се увеличават със 110х.лв.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно месечно разпределение на разходи за заплати за 2009г

Р Е Ш Е Н И Е     161

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 ал. 1,3,4,5 от ПМС № 46/26.02.2009г за заплатите в бюджетните организации и дейности и РМС/ № 29/23.01.2009г, Общинският съвет гр. Брезник утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати през 2009г за дейност „Общинска администрация” , „Дневен център за стари хора”  Здравен кабинет в детските градини и училища в сила от 01.01.2009г съгласно Приложение № 1 /неразделна част от настоящето решение/.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства.

     Р Е Ш Е Н И Е    162

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА чл. 8 ал. 2 от ПМС № 46/26.02.2009г за заплатите в бюджетните организации и дейности, ОбС Брезник:

1. Определя основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметства, считано от 01.01.2009г както следва:

1.1. Кмет на Община Брезник – Христо Димитров Миленков – в размер на 1262,00 лв.

1.2. Кметове на кметства:

- Снежана Методиева Славова – с. Ноевци в размер на 550,00 лв.

- Марияна Савова Стефанова – с. Слаковци  в размер на 478,00 лв.

- Стоян Любчов Стоянов – с. Кошарево в размер на 478,00 лв.

- Иван Кирилов Иванов – с. Долна Секирна – в размер на 478,00 лв.

- Марияна Благоева Димитрова – с .Велковци – в размер на 478,00 лв.

2. Общинският съвет утвърждава 1% за придобит трудов стаж за всяка прослужена година.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне размера на възнагражденията на общинските съветници.

Р Е Ш Е Н И Е      163

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2  и във връзка с чл. 26 ал. 1  от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Определя на председателя на ОбС 5-дневна, 40-часова работна седмица с възнаграждение 90% от възнаграждението на кмета на общината.

2. Утвърждава 1% за придобит трудов стаж за всяка прослужена година, призната за професионален  опит.

3. Определя на общинския съветник Емилия Вълова – зам.председател на ОбС, месечно възнаграждение 60% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

4. Общинският съвет определя на общинските съветници месечно възнаграждение 55% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

5. Настоящото решение влиза в сила от 01.03.2009г.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне размера на възнагражденията на общинските съветници.

Р Е Ш Е Н И Е     164

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 , и във връзка с чл. 26 ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя санкции за отсъствие на общински съветници както следва:

при отсъствие от заседание на комисия – 25 лв.

при отсъствие от заседание на ОбС – 50 лв.

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от В.Попов относно вземане на решение за придобиване на общинска собственост в сградата на бившето ДНА

Р Е Ш Е Н И Е     165

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54 от ЗОС, ОбС Брезник не дава съгласието си за безвъзмездно придобиване на имот „Държавна собственост” УПИ-ІV за ДНА” кв. 58 А по РП на гр. Брезник- гарнизонен военен клуб, дом на армията гр.Брезник за публична общинска собственост – административна сграда на Общински съвет Брезник.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 131/20.11.2009г

Р Е Ш Е Н И Е  № 166

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС не дава съгласие да се допълни решение № 131 по протокол № 14 от 20.11.2009г с т.2 „Отпочване на процедура за продажба на общинска собственост, след предварително изслушване в ОбС на кандидата, след представен обоснован проект за конкретния обект или терен с достатъчно гаранции за финансова и социална полза за общината”.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от В.Попов относно издаване на вестник

Р Е Ш Е Н И Е    167

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС  избира комисия в състав:

Председател: Васко Попов

И членове: 1. Васко Василев

                 2. Валери Стоилов

                 3. Ваньо Добринов

                 4. Виолета Борисова

която  да разработи и представи в ОбС в срок до следващото заседание процедурен /работен/ план за издаването на общински вестник.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на текстовете на чл. 17 глава ІV на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Р Е Ш Е Н И Е    168

         На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Отменя изцяло текстовете на ал. от 1 до 10 вкл. На чл. 17 от Правилника.

2. Създава в чл. 17 следните алинеи:

         Ал.1. За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на ОбС, прието с мнозинство, повече от половината на общия брой на съветниците.

         Ал. 2. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 60% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

         Ал. 3. За времето, необходимо за изпълнението на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Искането за служебен отпуск се извършва с поканата към общинския съветник за участие в заседание на ОбС или в комисия. Времето за служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС.

         Ал. 4. Средствата за възнаграждение на общинския съветник, както и пътни и други разходи,         направени от него във връзка с изпълнение на задълженията му, се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

         Ал. 5. Общинският съветник може да бъде командирован с негово съгласие от Председателя на ОбС извън територията на Община Брезник.

         Ал.6. Общинският съветник да се санкционира при неоснователно отсъствие от заседание, напускане на заседание без разрешение или отстранен от участие от заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение:

от заседание на комисии – 25 лв.

от заседание на ОбС – 50 лв.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Докладна записка от Иван Димитров  Ставрев относно избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинския съветник.

Р Е Ш Е Н И Е    169

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Избира комисия в състав:

         Председател:  Виолета Борисова

         Членове:  Емилия Вълова

                       Ваньо Добринов

 

2. Комисията в срок до 15.04.2009г да представи в ОбС проект на Етичен кодекс на общинския съветник.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: докладна записка относно изменение в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

Р Е Ш Е Н И Е № 170

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 17 ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, ОбС Брезник променя Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник, като добавя  в раздел V, такси за административни услуги,  нов чл. 127а с текст „Издаване на пропуск със знак „инвалид” за паркиране на територията на общината – без такса.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                         / Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 42 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1098047