Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.01.2016 г. /54-63/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник, 28.01.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Проект на бюджет и средства от ЕС за 2016г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 54

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, Постановление № 380 от 29.12.2015 г. изпълнение на бюджета за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане ,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Приема бюджета за 2016 г., както следва:

1. 1. Прихода, в размер на 4 611 668 лв.

съгласно приложение. №1 и № 2

1. 1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 2 069 290 лв.

в т.ч.

1.1.1.1.Собствени средства 0 лв.

1. 1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 898 683 лв.

1. 1.1.2. Целева капиталова субсидия 7 000 лв.

1. 1.1.3. Преходен остатък от 2015 г.в размер на 163 626 лв.

1. 1.1.4. Събрани средства и извършени плащания

От/за сметки за средства от ЕС -19 лв.

1. 1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 542 378 лв.

в т.ч:

1. 1.2.1. Имуществени данъци в размер на 195 600 лв.

1. 1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 638 698 лв.

1. 1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 520 300 лв.

1. 1.2.4. Временни безлихвени заеми- 50 000 лв.

1. 1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи

за местни дейности: 598 100 лв.

в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 159 000 лв.

1. 1.2.6. Зимно поддържане на пътища 184 100 лв.

1. 1.2.7. Преходен остатък от 2015 г в размер на 400 680 лв.

1. 1.2.8. Друго финансиране - 45 100 лв.

1. 2. Разходите, в размер на 4 611 668 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.

1. 2.1. Делегирани държавни дейности финансирани с

държавни приходи 2 069 290 лв.

1.2.2. Делегирани държавни дейности, дофинансирани

с местни приходи 207 000 лв.

1.2.2. Местни дейности , в размер на 2 335 378 лв.

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 39 950 лв.

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2015 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2016 г. съгласно приложение № 3 в размер на 564 306 лв.

3. Приема разчети за разходи:

3.1. Утвърждава разходи в размер на 1 000 лв. /разходи за погребения/, като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

3.2. Утвърждава разходи в размер на 19 000 лв. по параграф 42-14

За общинска администрация 15 000 лв.

”Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”, това число:

3.2.1 Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2 000 лв.: за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение или с решение на общински съвет.

3.2.2. Утвърждава разходи в размер на 4000 лв.по параграф 42-14”обезщетения и помощи по решение на общински съвет” в дейност Общински съвет.

3.2.3 .Упълномощава Кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено и осиновено дете в размер на 250.00 лева за първо дете, за второ, трето и следващо дете в размер на 300 лева с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете и към момента на подаване на заявлението двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник, предвидени в дейност „Общинска администрация” § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”.

3.3.Членски внос на НСОРБ и Асоциация на секретарите на общините” в размер до 4 260 лв.

3.4. За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на 52 400 лв. по одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 5

3.5. За изработка на почетни знаци, символи и реклама да се изразходват средства в рамките на 3000 лв.

4. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2016 г. по дейности по функции и дейности, съгласно Приложение № 3

5. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно приложение № 3

6. Определя 57 бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти и дофинансиране от собствени средства 2 бр.численост в общинската администрация съгласно приложение № 3

7. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2016 г.

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии

- храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, образователни заведения.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1 .Социално-битови разходи на персонала се определят в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

8.2. Представителни разходи в размер на 2 000 лева от които :

- на кмет на община в размер до 1 000 лв.

- на председателя на общински съвет до 1 000 лв.

8.3. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание чл.59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт 45 000 лв. в т.ч 24 400 лв. за поддържане на спортно-техническата база, в т.ч.такса смет – 1 200 лв. и за спортна дейност 19 400 лв., както следва:

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже - 6 000 лв.

-ФК „Черногорец“ мъже- с.Ноевци 3 000 лв.

-ФК „Балкан” с.Банище 2 200 лв.

-ВК „Чорни” - Брезник 4 000 лв.

-ФК „Буря” с.Кошарево 2 200 лв.

- карате 2 000 лв.

8. 4. Утвърждава 5 100 лв. - средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

с. Ноевци – 500 лв.

с. Кошарево – 300 лв.

с. Долна Секирна 300 лв.

с. Слаковци – 300 лв.

с. Велковци – 300 лв.

с. Гигинци – 300 лв.

с. Бегуновци – 300 лв.

с. Садовик – 300 лв.

с Гърло – 300 лв.

с. Красава – 300 лв.

с. Режанци – 300 лв.

с. Конска – 300 лв.

с. Станьовци – 200 лв.

с. Банище – 200 лв.

с. Бр. Извор - 200 лв.

с. Ребро – 200 лв.

с. Сопица – 200 лв.

с. Арзан – 150 лв.

с. Непразненци – 150 лв.

9. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.8.3 и т.8.4

10. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности /общинска администрация, ДСП и непедагогически персонал във функция „Образование”, които имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на абонаментната карта./Приложение №4/

11. Упълномощава кмета на общината да определи право имащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна квалификация по тримесечия .

13. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.125 от ЗПФ/,да извърши компенсирани промени,както следва:

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

13.2. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на оперативни програми и проекти.

13.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

13.5. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

14. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2016 г.- 0 лв.

15. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година- 0 лв.

16. Възлага на кмета на общината:

16.1. На основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните разпоредители с кредити и издаде заповед, както следва:

1. Домашен социален патронаж Център за настаняване от семеен тип, Млечна кухня

2. СОУ „Васил Левски” гр.Брезник

3. ОУ „ Христо Смирненски” с.Ноевци, група ЦДГ към ОУ „Хр.Смирненски” с.Ноевци

4. ЦДГ „Брезица” гр.Брезник

5. Общински исторически музей Брезник

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

16.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

18. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г. да изразходва средства в размер до 5 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

19. Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2016 г. съгласно приложение № 7

20. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2016 г., съгласно Приложение № 6

21. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода /2016 г. - 2018 г./ приложение № 9

22. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2016 г. в размер на 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения

23. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

24.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение № 8

25. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2015 г.

26. Утвърждава размера на просрочените вземания в размер на 95 420 лв.в т.ч.от наеми и концесии 8 999 лв., такси ДГ и ДСП 566 лв., приватизация 85 855 лв.

27. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно приложение № 11

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване на списък на църквите и манастирите в Община Брезник, за които да се кандидатства по европейски програми.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 55

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник одобрява следния списък на църквите и манастирите в община Брезник, включени в общински план за развитие на община Брезник – програмен период 2014-2020г. като религиозни обекти-паметници на културата, за които да се кандидатства по европейски програми:

1. Средновековна църква „Св. Петка” – гр. Брезник

2. Храм-паметник „Св. Георги” – гр.Брезник

3. Параклис „Св. Илия” – гр.Брезник

4. Манастирска църква „Св. Арх. Михаил” – с. Билинци

5. Църква „Св. Николай” – с.Бегуновци

6. Църква „Св. Троица” –с. Брезнишки извор

7. Църква „Св. Ана” – с. Велковци

8. Манастирска църква „Св. Петър и Павел” - с. Велковци

9. Църква „Св. Петър” – с. Гоз

10. Църква „Св.Иван Рилски” – с.Гърло

11. Църква „Св. Арх. Михаил” –с. Горна Секирна

12. Църква „Св. Богородица” - - с.Гигинци

13. Черногорски манастир”Св. Козма и Дамян” – с. Гигинци

14. Манастирска църква „Св. Св. Козма и Дамян – с.Гигинци

15. Църква „Св. Йоан Богослов” – с. Банище

16. Църква „Св. Неделя” – с. Долна Секирна

17. Църква „Св. Петка” – с. Долни Романци

18. Църква „Св. Николай” – с. Завала

19. Църква „Св. Димитър” – с. Конска

20. Манастир „Св. Никола” – с. Конска

21. Църква „Св. Николай” – с.Кривонос

22. Църква от 17 век „Св. Николай” – с.Кривонос

23. Църква „Св. Николай” – с. Кошарево

24. Църква „Св. Петър”, - с. Ребро

25. Църква „Св. Пр. Илия” – с. Режанци

26. Църква „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Садовик

27. Църква „Св. Богородица” – с. Слаковци

28. Църква „Св. Георги” – с. Сопица

29. Църква „Св. Никола” – с.Ноевци

30. Църква „Св. Николай Чудотворец” – с. Ноевци

31. Църква „Св. Възнесение Господно” – с. Станьовци

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Красимир Николов Стоилов за отпускане на еднократна парична помощ.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 56

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лева на Красимир Николов Стоилов.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на еднократна парична помощ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 57

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лева на Благовест Людмилов Благоев.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на проект за обект: ПУП- ПЗ на земеделска земя-нива, девета категория, извън урбанизираната територия, ПИ № 000233ппо КВС на с. Кошарево, Община Брезник, собственост на „АКСИ„ ЕООД, във връзка с изискванията на чл. 124а, ал.1 за промяна предназначението на земята. ЗА СКЛАДИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 58

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник взе следното решение:

1.На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ № 000233 по КВС на с. Кошарево ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА СКЛАДИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА.

2. Да бъде изработен ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ № 000233, целият с площ 7570 м2 по КВС на с. Кошарево, Община Брезник ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА СКЛАДИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА в ПИ № 000233.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересуваните лица.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на проект за ПУП – ПЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ, ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК № 06286.59.17, 06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, 06286.59.27. по КККР на гр. Брезник, собственост на Община Брезник земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за рекултивиране на терена на сметището.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 59

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник взе следното решение:

1. На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за застрояване за ПИ №№ 06286.59.17, 06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, 06286.59.27 по КККР на гр. Брезник.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване за ПИ №№ 06286.59.17, 06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, 06286.59.27 по КККР на гр. Брезник за обособяване на ТЕРЕН ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на Община Брезник.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване на проект за ПУП - ПП на подземна кабелна линия на обект: Приемно - Предавателна станция от мрежата на „БТК“ АД- 1465 в ПИ 083011 местност „Страище“, землище с. Велковци, Община Брезник, Пернишка област.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 60

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник Одобрява проект на ПУП-ПП на подземна кабелна линия СрН (20 кv) на обект: приемно-предавателна GSM/UMTS станция от мрежата на „БТК” АД- SO1465 ZIDARTSi” в ПИ 083011 м.”Страище”, землище с.Велковци, Община Брезник Пернишка област, като трасето минава през ПИ № 052012 - нива частна собственост с дължина 81.00 м и сервитут 324 кв.м., ПИ № 000191- полски път, общинска публична собственост с дължина 460.6 м и сервитут 1477 кв.м., ПИ №000175 -полски път, общинска публична собственост с дължина 256.3 м. и сервитут 820.00 кв.м. и ПИ № 000038 - полски път, общинска публична собственост с дължина 337.4 м и сервитут 1080 кв.м. до ПИ № 083001 – иглолистна гора, МЗГ-ДЛ, държавна собственост. По сервитутните граници на КЛ, минаваща през ПИ 083001 е създаден проектен ПИ 083012, за който са извършени съгласувателни действия с ДГС. Предвижда се проектният ПИ 083012 да изпълнява функциите и на път за достъп до обекта., като сервитута е променлива широчина и в някои участъци е с широчина 4.00 м. По дължината на ПИ 000191,000175,000038, полски пътища сервитута е с широчина 3,20 м,съгласно чл.7, ал.2 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане и одобряване финансовия отчет на обявеното в ликвидация общинско дружество СБАЛВБ „ Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД гр. Брезник

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 61

/отменено с решение №719 от 20.09.2018 г./

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Приема и одобрява финансовите отчети на общинско дружество СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД град Брезник от 2012 до 2015 год. включително.

2. Упълномощава определеният за ликвидатор Еленка Гоцева Стоянова да приключи процедурата, като внесе необходимите документи в Агенцията по вписванията.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2015г.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 62

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общинският съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г., както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015 г.

0

12375

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

5072

Функция 01: Общо държавни служби

0

3726

5201 Придобиване на компютри и хардуер

0

2950

Компютър

0

841

Компютър

0

645

Компютър

0

694

Компютър - Общински съвет Брезник

0

770

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

776

Копирна машина - Общински съвет Брезник

0

776

Функция 02: Отбрана и сигурност

0

736

5201 Придобиване на компютри и хардуер

0

736

Компютър

0

736

Функция 03: Образование

0

610

5201 Придобиване на компютри и хардуер

0

610

Преносим компютър

0

610

Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи

0

7303

Функция 01: Общо държавни служби

0

1671

5301Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

0

1671

Придобиване на готови програмни продукти

0

1671

ПП „Ажур“

0

1671

Функция 03: Образование

0

3297

5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

0

3297

Придобиване на готови програмни продукти

0

3297

ПП „Ажур“

0

3297

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0

1237

5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

0

1237

Придобиване на готови програмни продукти

0

1237

ПП „Ажур“

0

1237

Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности

0

1098

5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

0

1098

Придобиване на готови програмни продукти

0

1098

ПП „Ажур“

0

1098

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 12375 лв.

Добавянето на обектите не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Росен Огнянов - председател на ПК по ИП и ТСУ относно предложение за удължаване срока на действие на решение № 28/03.12.2015г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 63

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник удължава срока на действие на решение № 28/03.12.2015г. до гласуване и приемане на новия Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова / /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 65 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325213