Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.02.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 26.02.2009 г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение  за продажба на имот частна общинска собственост


С 10 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      151

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 , чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 22 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 

1. Разрешава продажбата на УПИ ХХV от 1221 кв.м. и УПИ ХХVІ от 345 кв.м в кв. 10 по РП на с.Гърло за обслужващи дейности и озеленяване по пазарни цени след изготвяне на оценка от оценител на имоти чрез публичен търг с явно наддаване.

 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публичния явен търг, както и да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

3. Приходите от продажбата на обекта да се реализират за ремонт на улицата до старото село Гърло.ВТОРА  ТОЧКА:   Докладна записка относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост  на Община Брезник за 2009г

Със 7 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се” /П.Михайлова извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        152

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2009г.


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2008г и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2009г

  С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        153


         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г, ПМС № 27/09.02.2009 г, писмо № ФО-2/11.02.2009 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, ОбС  гр.Брезник:

 

1.     Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 4 193 325   лв.                                приложение №  1

1.2. По разхода:  4 193 325   лв.                                приложение №  2

2.     Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008г, както следва:

2.1. По прихода   3 841 406 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    3 841 406лв.                                приложение №  2

3.    Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за 2008 г, съгласно            приложение   № 3

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008г.,съгласно Приложение №15

5.Приема бюджета за 2009 г както следва:

5.1. По прихода, в размер на  3 652 704 съгласно приложение. №   1

5.1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на 1 884 484 лв

В т.ч.

5.1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 1 727 381 лв.

5.1.1.2.Преходен остатък от 2008г в размер на 32 595 лв.

5.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 124 508 лв.

5.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 768 220 лв.  в т.ч: 

5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 153 000 лв.

5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  330 538лв.

5.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 493 900 лв.

5.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 426 192 лв. в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 259 700 лв.

5.1.2.5. За зимно поддържане на пътища – 56 100 лв.

5.1.2.6. Преходен остатък от 2008г в размер на  308 490лв.

5.2. По разходите, в размер на 3 652 704 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

5.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на 1 884 484  лв

5.2.2. За местни дейности , в размер на  1 768 220  лв. в т.ч.:  

5.2.2.1. Резерв 10% от обща изравнителна субсидия в размер на  49 390лв.

6.Приема план-сметката за окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2009г.в размер на 316 145.00 лв.- 91 %  и  111 654.00 00лв.- 9%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

7.Приема разчети за  целеви разходи:

7.1.На основание  ПМС № 27/09.02.2009г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2009г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

7.2.       Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в  тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение.

7.3.Членски внос на НСОРБ и Асоциация на секретарите на общините в размер до 1300 лв.

7.4.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  33 000 след одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 16

7.5.За изработка на почетни знаци, символи и рекламни материали да се изразходват средства в рамките на  10 000 лв.               

7.6.Упълномощава кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 300.00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

8.Определя числеността на персонала и средни брутни работни заплати в местни дейности.

Приложение № 4

9.Увеличава числеността на персонала във функция” Жилищно строителство и БКС” , в 623 дейност” Чистота” с 5 щатни бройки, съгласно приета план-сметка с решение № 143/22.01.2009г. на Общински съвет гр.Брезник

10.Приема следните лимити за разходи:

10.1.Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

10.2.Представителни разходи в размер на 4000 .00 лева от които :

 - на кмет на община в размер до 2050 лв.

 - на председател на общински съвет до  950 лева

 - на кметове и кметски наместници до 1000 лв. , разпределени както следва:

с. Ноевци – 80,00 лв.

с. Кошарево – 75,00 лв.

с. Долна Секирна  - 75,00 лв.

с. Слаковци – 60,00 лв.

с. Велковци – 65,00 лв.

с. Гигинци – 60,00 лв.

с. Бегуновци – 50,00 лв.

с. Садовик – 40,00 лв.

с Гърло – 50,00 лв.

с. Красава – 50,00 лв.

с. Режанци – 45,00лв.

с. Конска – 40,00 лв.

с. Станьовци – 50,00 лв.

с. Банище – 45,00 лв.

с. Бр. Извор  - 40,00 лв.

с. Ребро – 40,00 лв.

с. Сопица – 45,00 лв.

с. Арзан – 30,00 лв.

с. Бабица – 30,00 лв.

с. Непразненци – 30,00 лв.

         Изразходването на горните средства се извършва със заявка чрез домакина на Община Брезник.

10.3.Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание решение №29/23.01.2009 г на МС и чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 33 000 лв. в т.ч 16 000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и  за спортна дейност 17 000 лева разпределена по клубове както следва :

 -ФК „ Чорни -1920„деца и мъже- 6 000 лв

-ФК”Черногорец „мъже- 3 000 лв,.

-ФК „Западно ехо”с.Бегуновци  мъже-3 000 лв.

-ФК”Буря”с.Кошарево-мъже 1500,00 лв.

-ВК”Чорни”-деца момчета-500 лв.

-ВК”Чорни”юноша старша юноша младша 1 500,00 лв.

-ВК”Чорни” мъже 1500.00 лв

10.4.Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС №29 /23.01.2009г. и чл. 97 т.5 от Закона за лечебните заведения в размер на  100 000 лв

10.5. Утвърждава  7000 лв. средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др/  разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

с. Ноевци – 700 лв.

с. Кошарево – 500 лв.

с. Долна Секирна – 500 лв.

с. Слаковци – 450,00 лв.

с. Велковци – 450,00 лв.

с. Гигинци – 400,00 лв.

с. Бегуновци – 350,00 лв.

с. Садовик – 300,00 лв.

с Гърло – 400,00 лв.

с. Красава – 350,00 лв.

с. Режанци – 300,00лв.

с. Конска – 200,00 лв.

с. Станьовци – 300,00 лв.

с. Банище – 300,00 лв.

с. Бр. Извор  - 300,00 лв.

с. Ребро – 300,00 лв.

с. Сопица – 300,00 лв.

с. Арзан – 200,00 лв.

с. Бабица – 200,00 лв.

с. Непразненци – 200,00 лв.

11.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 10.3. и т. 10.4.

12.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно    Приложение№ 6,7

 

13.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи, съгласно действащите нормативни документи.

14.Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

15.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци.

16.При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/

16.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

16.2Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

16.3.Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

16.4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

16.5.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 

17.Възлага на кмета на общината:

17.1.На основание чл.28ал.1от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Ø               Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

Ø                 СОУ” Васил Левски” гр.Брезник

Ø                  ОУ” Христо Смирненски” с.Ноевци

Ø                ЦДГ”Брезица” гр.Брезник

Ø                група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

17.2.Да определи конкретните права и  отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

18.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

19. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

20.Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 05.03.2009г конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

21.Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2008г да изразходва средства в размер до 2 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

22.Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници,банки и други финансови инструменти,други източници.

23.На основание ПМС № 198/2008 г,  ОбС утвърждава средните брутни работни заплати на едно лице на работещи в дейности,  финансирани от общинския бюджет, съгласно приложената справка №4.

24.Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2009г съгласно приложение    10                                  

25.Приема списък на обектите за текущи ремонти през 2009 г.,съгласно приложение №11

26.Приема списък на селата,в които ще се извършва баластриране- приложение №13

27.Приема списък на населените места в общината при които ще се извършва улично енергоспестяващо осветление –приложение №14

28. Да се изразходват 15 000 лв. от бюджет 2009г след месец септември при положение че приходната част е преизпълнена, за ремонт на тоалетните на третия етаж на СОУ „В.Левски” гр.Брезник.

  ТОЧКА ДРУГИ: 

 1. Докладна записка относно обявяване сградата на читалище „Просвещение” за паметник с   местно културно значение

  С 13 гласа „за”, ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е      154

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. Брезник  обявява сградата на читалище „Просвещение” гр. Брезник за паметник с местно културно значение.

ТОЧКА ДРУГИ:

2. Докладна записка от Иван Ставрев – председател на ОбС относно избор на комисия за обсъждане възнагражденията на съветниците

     С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       155

 

     На основание чл 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник избира комисия в състав: Емилия Вълова – председател и членове: Петър Петров, Васко Попов, Валери Стоилов и Мария Добревска, която в срок до 10.03.2009г да внесе в ОбС  за обсъждане предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002495