Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.02.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К


П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 26.02.2009 г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение  за продажба на имот частна общинска собственост


С 10 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      151

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 , чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 22 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 

1. Разрешава продажбата на УПИ ХХV от 1221 кв.м. и УПИ ХХVІ от 345 кв.м в кв. 10 по РП на с.Гърло за обслужващи дейности и озеленяване по пазарни цени след изготвяне на оценка от оценител на имоти чрез публичен търг с явно наддаване.

 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публичния явен търг, както и да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

3. Приходите от продажбата на обекта да се реализират за ремонт на улицата до старото село Гърло.ВТОРА  ТОЧКА:   Докладна записка относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост  на Община Брезник за 2009г

Със 7 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се” /П.Михайлова извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        152

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2009г.


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2008г и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2009г

  С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        153


         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г, ПМС № 27/09.02.2009 г, писмо № ФО-2/11.02.2009 г. на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, ОбС  гр.Брезник:

 

1.     Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 4 193 325   лв.                                приложение №  1

1.2. По разхода:  4 193 325   лв.                                приложение №  2

2.     Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008г, както следва:

2.1. По прихода   3 841 406 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    3 841 406лв.                                приложение №  2

3.    Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за 2008 г, съгласно            приложение   № 3

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008г.,съгласно Приложение №15

5.Приема бюджета за 2009 г както следва:

5.1. По прихода, в размер на  3 652 704 съгласно приложение. №   1

5.1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на 1 884 484 лв

В т.ч.

5.1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 1 727 381 лв.

5.1.1.2.Преходен остатък от 2008г в размер на 32 595 лв.

5.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 124 508 лв.

5.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 768 220 лв.  в т.ч: 

5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 153 000 лв.

5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  330 538лв.

5.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 493 900 лв.

5.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 426 192 лв. в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 259 700 лв.

5.1.2.5. За зимно поддържане на пътища – 56 100 лв.

5.1.2.6. Преходен остатък от 2008г в размер на  308 490лв.

5.2. По разходите, в размер на 3 652 704 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

5.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на 1 884 484  лв

5.2.2. За местни дейности , в размер на  1 768 220  лв. в т.ч.:  

5.2.2.1. Резерв 10% от обща изравнителна субсидия в размер на  49 390лв.

6.Приема план-сметката за окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2009г.в размер на 316 145.00 лв.- 91 %  и  111 654.00 00лв.- 9%,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

7.Приема разчети за  целеви разходи:

7.1.На основание  ПМС № 27/09.02.2009г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2009г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

7.2.       Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в  тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение.

7.3.Членски внос на НСОРБ и Асоциация на секретарите на общините в размер до 1300 лв.

7.4.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  33 000 след одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 16

7.5.За изработка на почетни знаци, символи и рекламни материали да се изразходват средства в рамките на  10 000 лв.               

7.6.Упълномощава кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 300.00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

8.Определя числеността на персонала и средни брутни работни заплати в местни дейности.

Приложение № 4

9.Увеличава числеността на персонала във функция” Жилищно строителство и БКС” , в 623 дейност” Чистота” с 5 щатни бройки, съгласно приета план-сметка с решение № 143/22.01.2009г. на Общински съвет гр.Брезник

10.Приема следните лимити за разходи:

10.1.Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

10.2.Представителни разходи в размер на 4000 .00 лева от които :

 - на кмет на община в размер до 2050 лв.

 - на председател на общински съвет до  950 лева

 - на кметове и кметски наместници до 1000 лв. , разпределени както следва:

с. Ноевци – 80,00 лв.

с. Кошарево – 75,00 лв.

с. Долна Секирна  - 75,00 лв.

с. Слаковци – 60,00 лв.

с. Велковци – 65,00 лв.

с. Гигинци – 60,00 лв.

с. Бегуновци – 50,00 лв.

с. Садовик – 40,00 лв.

с Гърло – 50,00 лв.

с. Красава – 50,00 лв.

с. Режанци – 45,00лв.

с. Конска – 40,00 лв.

с. Станьовци – 50,00 лв.

с. Банище – 45,00 лв.

с. Бр. Извор  - 40,00 лв.

с. Ребро – 40,00 лв.

с. Сопица – 45,00 лв.

с. Арзан – 30,00 лв.

с. Бабица – 30,00 лв.

с. Непразненци – 30,00 лв.

         Изразходването на горните средства се извършва със заявка чрез домакина на Община Брезник.

10.3.Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание решение №29/23.01.2009 г на МС и чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 33 000 лв. в т.ч 16 000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и  за спортна дейност 17 000 лева разпределена по клубове както следва :

 -ФК „ Чорни -1920„деца и мъже- 6 000 лв

-ФК”Черногорец „мъже- 3 000 лв,.

-ФК „Западно ехо”с.Бегуновци  мъже-3 000 лв.

-ФК”Буря”с.Кошарево-мъже 1500,00 лв.

-ВК”Чорни”-деца момчета-500 лв.

-ВК”Чорни”юноша старша юноша младша 1 500,00 лв.

-ВК”Чорни” мъже 1500.00 лв

10.4.Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС №29 /23.01.2009г. и чл. 97 т.5 от Закона за лечебните заведения в размер на  100 000 лв

10.5. Утвърждава  7000 лв. средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др/  разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

с. Ноевци – 700 лв.

с. Кошарево – 500 лв.

с. Долна Секирна – 500 лв.

с. Слаковци – 450,00 лв.

с. Велковци – 450,00 лв.

с. Гигинци – 400,00 лв.

с. Бегуновци – 350,00 лв.

с. Садовик – 300,00 лв.

с Гърло – 400,00 лв.

с. Красава – 350,00 лв.

с. Режанци – 300,00лв.

с. Конска – 200,00 лв.

с. Станьовци – 300,00 лв.

с. Банище – 300,00 лв.

с. Бр. Извор  - 300,00 лв.

с. Ребро – 300,00 лв.

с. Сопица – 300,00 лв.

с. Арзан – 200,00 лв.

с. Бабица – 200,00 лв.

с. Непразненци – 200,00 лв.

11.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 10.3. и т. 10.4.

12.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно    Приложение№ 6,7

 

13.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи, съгласно действащите нормативни документи.

14.Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

15.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци.

16.При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/

16.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

16.2Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

16.3.Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

16.4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

16.5.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 

17.Възлага на кмета на общината:

17.1.На основание чл.28ал.1от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Ø               Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

Ø                 СОУ” Васил Левски” гр.Брезник

Ø                  ОУ” Христо Смирненски” с.Ноевци

Ø                ЦДГ”Брезица” гр.Брезник

Ø                група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

17.2.Да определи конкретните права и  отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

18.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

19. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

20.Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 05.03.2009г конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

21.Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2008г да изразходва средства в размер до 2 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

22.Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници,банки и други финансови инструменти,други източници.

23.На основание ПМС № 198/2008 г,  ОбС утвърждава средните брутни работни заплати на едно лице на работещи в дейности,  финансирани от общинския бюджет, съгласно приложената справка №4.

24.Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2009г съгласно приложение    10                                  

25.Приема списък на обектите за текущи ремонти през 2009 г.,съгласно приложение №11

26.Приема списък на селата,в които ще се извършва баластриране- приложение №13

27.Приема списък на населените места в общината при които ще се извършва улично енергоспестяващо осветление –приложение №14

28. Да се изразходват 15 000 лв. от бюджет 2009г след месец септември при положение че приходната част е преизпълнена, за ремонт на тоалетните на третия етаж на СОУ „В.Левски” гр.Брезник.

  ТОЧКА ДРУГИ: 

 1. Докладна записка относно обявяване сградата на читалище „Просвещение” за паметник с   местно културно значение

  С 13 гласа „за”, ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е      154

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. Брезник  обявява сградата на читалище „Просвещение” гр. Брезник за паметник с местно културно значение.

ТОЧКА ДРУГИ:

2. Докладна записка от Иван Ставрев – председател на ОбС относно избор на комисия за обсъждане възнагражденията на съветниците

     С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       155

 

     На основание чл 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник избира комисия в състав: Емилия Вълова – председател и членове: Петър Петров, Васко Попов, Валери Стоилов и Мария Добревска, която в срок до 10.03.2009г да внесе в ОбС  за обсъждане предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240092