Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 25.02.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 25.02.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г. .

2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г..

3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г..

4. Докладна записка относно: Определяне вида и състава на Наблюдателна комисия към ОбС Брезник.

5. Докладна записка относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник.

6. Докладна записка относно: Постъпила молба от „Дружеството на инвалидите“ за отпадане плащането на наем за общинското помещение, което ползват.

7. Докладна записка относно: Постъпила молба от Василка Виденова Иванчева за еднократна парична помощ.

8. Докладна записка относно: Постъпила молба от Даниела Бориславова Борисова за еднократна парична помощ.

9. Докладна записка относно: Постъпила молба от Калоян Борисов Велков за еднократна парична помощ.

10. Докладна записка относно: Постъпила молба от Наташа Иванова Велинова за еднократна парична помощ.

11. Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметове на кметства..

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти в с.Конска и проевждане на търг..

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценкна за продажба на придаваем имот в с. Ноевци. .

14. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване нна договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж..

15. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти..

16. Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в Община Брезник - Доклад м.януари 2016г..

17. Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в Община Брезник"..

18. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за разполагане на приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА..

19. Докладна записка относно изменение на издадено разрешително за ползване на воден обект..

20. Докладна записка относно предоставяне под наем на ползватели имоти - полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от ЗСПНЗЗ за една година по землища..

21. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ..

22. Други. .

Председател ОбС:

/ Виолета Младенова/

 

Дневен ред на заседанията на комисии

 

 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие - 22.02.2016г.от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Докладна записка относно приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г.
 2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.
 3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г.
 4. Докладна записка относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник
 5. Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметове на кметства.
 6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти в с.Конска и провеждане на търг.
 7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на за продажба на придаваем имот в с.Ноевци.
 8. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.
 9. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти.
 10. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за разполагане на приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.
 11. Докладна записка относно изменение на издадено разрешително за ползване на воден обект.
 12. Докладна записка относно предоставяне под наем на ползватели имоти - полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от ЗСПНЗЗ за една година по землища.
 13. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ.
 14. Други

 

 

ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта - 22.02.2016г. от 14.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Докладна записка относно приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г.

 2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.

 3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г.

 4. Докладна записка относно: Постъпила молба от „ Дружесвото на инвалидите“ за отпадане плащането на наем за общинското помещение, което ползват

 5. Докладна записка относно: Постъпила молба от Василка Виденова Иванчева за еднократна парична помощ

 6. Докладна записка относно: Постъпила молба от Даниела Бориславова Борисова за еднократна парична помощ

 7. Докладна записка относно: Постъпила молба от Калоян Борисов Велков за еднократна парична помощ

 8. Докладна записка относно: Постъпила молба от Наташа Иванова Велинова за еднократна парична помощ

 9. Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в Община Брезник - Доклад м.януари 2016г.

 10. Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в Община Брезник".

 11. Други

 

 

ПК по нормативна уредба ,законност и обществен ред - 22.02.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Докладна записка относно приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г.
 2. Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.
 3. Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г.
 4. Докладна записка относно: Определяне вида и състава на Наблюдателна комисия към ОбС Брезник
 5. Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметове на кметства.
 6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлеси имоти в с.Конска и провеждане на търг.
 7. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на за продажба на придаваем имот в с.Ноевци.
 8. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.
 9. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти.
 10. Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в Община Брезник".
 11. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за разполагане на приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.
 12. Докладна записка относно изменение на издадено разрешително за ползване на воден обект.
 13. Докладна записка относно предоставяне под наем на ползватели имоти - полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от ЗСПНЗЗ за една година по землища.
 14. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ.
 15. Други

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 104 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917162