Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 28.01.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 28.01.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Проект на бюджет и средства от ЕС за 2016г. . Дипляна на проекта за бюджет

2. Докладна записка от Иван Тинков – Председател на временна комисия за изготвяне на правилника на Общински съвет Брезник относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019г. .

3. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване на списък на църквите и манастирите в Община Брезник, за които да се кандидатства по европейски програми .

4. Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Красимир Николов Стоилов за отпускане на еднократна парична помощ .

5. Докладна записка от Виолета Младенова относно: Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на еднократна парична помощ .

6. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на проект за обект: ПУП- ПЗ на земеделска земя-нива, девета категория, извън урбанизираната територия, ПИ № 000233 по КВС на с. Кошарево, общ. Брезник, собственост на „АКСИ„ ЕООД, във връзка с изискванията на чл. 124а, ал.1 за промяна предназначението на земята. ЗА СКЛАДИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА .

7. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Вземане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник .

8. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Изработване на проект за ПУП – ПЗ на ПИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ, ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕРЕНА НА СМЕТИЩЕ БРЕЗНИК № 06286.59.17, 06286.59.18, 06286.61.33, 06286.61.34, 06286.61.35, 06286.59.20, 06286.59.11, 06286.59.27, 06286.59.27. по КККР на гр. Брезник, собственост на Община Брезник земеделска земя, с цел осигуряване на необходимите площи за рекултивиране на терена на сметището. .

9. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Одобряване на проект за ПУП- ПП на подземна кабелна линия на обект: Приемно- Предавателна станция от мрежата на „БТК“ АД- 1465 „ „ в ПИ 083011 местност „ Страище“, землище с. Велковци, община Брезник, Пернишка област .

10. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемани и одобряване финансовия отчет на обявеното в ликвидация общинско дружество СБАЛВБ „ Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД гр. Брезник .

11. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2015г. .

 

12. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 78 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917149