Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.01.2009 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник,   22.01.2009 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет за работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници за 2008г, кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

 

Р Е Ш Е Н И Е     142

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема за сведение отчета за работата на кмета на община Брезник и кметските наместници за 2008г и отчетите на кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

2. Кметовете и кметските наместници да участват в комисии при реализиране на обществени поръчки, изпълнявани в съответното кметство или кметско наместничество.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Приемане Наредба за определяне местни такси и цени на услуги

 

Р Е Ш Е Н И Е       143

 

            На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА  във връзка с  чл.8, ал.1, чл.9  от ЗМДТ  и § 19  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ  Общински съвет гр.Брезник:

            1.  Приема  Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник.

            2.  Утвърждава план-сметката за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове,  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  и размера на такса „битови отпадъци” за 2009 год. в община  Брезник.

            3. Общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместничества да информират жителите на населени места за графика за сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци.

 

            Приложение:  Проект на Наредбата  с  приложение

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      144

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, ОбС приема промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009г на територията на Община Брезник, както следва:

         Раздел І

         Данък върху недвижимите имоти

         В чл. 7 ал. 4 числото „1680” се заменя с „2520”

         В чл. 11 ал. 1/срокът от 1 февруари до 31 март се заменя с „от 1 март до 30 април”

 

         Раздел ІІІ

         Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

         Чл. 32 ал. 3 придобива следния вид:

         Ал. 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

 

         Раздел V

         Патентен данък

         В чл. 51 се създава нова ал. 6. Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентна дейност по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение 4

         Досегашната ал. 6 става ал. 7

        

         Преходни и заключителни разпоредби

         § 1. За 2009г ОбС определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 от ЗМДТ в  срок до 30 януари 2009г. В случай, че в този срок не са определени нови размери за 2009г се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл- 22, 36 и чл. 47 ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

         § 2. До определяне размерите на § 1 данък при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 и данък върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

         § 3. /1/ За 2009г първата вноска на данък върху недвижими имоти и такса за бтови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април.

                  /2/ На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто

                    /3/ За 2009г ОбС определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009г. Когато в този срок не е взел решение от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

         § 4. За 2009г лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл. 61н, ал. 1 от ЗМДТ до 30 януари.

         § 5. /1/ За 2009г първата вноска на патентния данък се внася до 30 януари 2009г

                /2/ на предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка  5 на сто

         § 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кемта на общината или определени от него лица.

         § 7     Наредбата се издава на основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, приета с решение 35/14.02.2008г и променена на 22.01.2009г от ОбС Брезник и влиза в сила от 01.01.2009г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно правилното стопанисване на общинското имущество в СОУ „В.Левски”

Р Е Ш Е Н И Е    145

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Препоръчва на общинската администрация и ръководството на СОУ „В.Левски” при изготвяне на проектобюджета на общината и училището за 2009г да заложат необходимите средства за извършване на частичен ремонт на 3-ия етаж на сградата на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник.

2.  Продължава мандата на комисията по решение № 130/20.11.2008г до 15.02.2009г, като я задължава да извърши проверки в ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, ЦДГ „Брезица” Брезник по стопанисването и опазването на  общинското имущество.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране на постоянна комисия към ОбС по мониторинг и граждански контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е    146

/отменено с решение № 423 от 20.01.2011 г./

 

         На основание чл. 21 л. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал.3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира постоянна комисия по мониторинг и контрол в състав от 5 члена:

- председател –Васко Попов

- зам. председател – Валери Стоилов

- членове – Петрана Михайлова

                    Васко Василев

                  Веска Илиева

 

Със задача: упражняване на постоянен и текущ контрол по изпълнение решенията на ОбС, европейски програми и проекти, бизнес среда, следприватизационен контрол, финансов контрол и качество при изпълнение на обществените поръчки.

 

2. Към чл. 25 ал. 2 от Правилника за дейността на ОбС се прибавя т. 5  със следния текст: мониторинг и контрол

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение решение № 121/23.10.2008г на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е    147

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация при изготвяне на проектобюджета за 2009г на общината да вземе под внимание следното:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->80% от капиталовите финансови средства , заложени в бюджета през 2009г да се планират за решаване проблемите на живеещите в селата.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Да се заложи в проектобюджета лимит от финансови средства за текущи разходи в т.ч. и за представителни нужди на кметствата и кметските наместничества, чието изразходване да става по преценка на кметовете и кметските наместници.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно отчет за работата на ОбС и постоянните комисии за второто полугодие на 2008г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     148

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник приема за сведение отчета за работата на ОбС и ПК за второ полугодие на 2008г

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Първо: Избиране на комисия за предотвратяване и разкриване  на конфликт на интереси

 

Р Е Ш Е Н И Е      149

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, § 3 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, ОбС Брезник избира комисия към ОбС за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 5 члена:

Председател – Виолета Борисова

Членове:   Мария Добревска

               Емилия Вълова

               Петър Петров

               Валери Величков

 

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Второ:  Допълване на комисия по ТСУ, строителство, архитектура, комунално стопанство, благоустрояване, екология, транспорт, съобщения и организация на движението

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    150

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира за член на комисията по ТСУ Ваньо Добринов

2. Избира за председател на комисията Ваньо Добринов

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 138 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097511