Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.01.2009 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник,   22.01.2009 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет за работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници за 2008г, кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

 

Р Е Ш Е Н И Е     142

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема за сведение отчета за работата на кмета на община Брезник и кметските наместници за 2008г и отчетите на кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

2. Кметовете и кметските наместници да участват в комисии при реализиране на обществени поръчки, изпълнявани в съответното кметство или кметско наместничество.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Приемане Наредба за определяне местни такси и цени на услуги

 

Р Е Ш Е Н И Е       143

 

            На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА  във връзка с  чл.8, ал.1, чл.9  от ЗМДТ  и § 19  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ  Общински съвет гр.Брезник:

            1.  Приема  Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник.

            2.  Утвърждава план-сметката за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове,  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  и размера на такса „битови отпадъци” за 2009 год. в община  Брезник.

            3. Общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместничества да информират жителите на населени места за графика за сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци.

 

            Приложение:  Проект на Наредбата  с  приложение

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      144

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, ОбС приема промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009г на територията на Община Брезник, както следва:

         Раздел І

         Данък върху недвижимите имоти

         В чл. 7 ал. 4 числото „1680” се заменя с „2520”

         В чл. 11 ал. 1/срокът от 1 февруари до 31 март се заменя с „от 1 март до 30 април”

 

         Раздел ІІІ

         Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

         Чл. 32 ал. 3 придобива следния вид:

         Ал. 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

 

         Раздел V

         Патентен данък

         В чл. 51 се създава нова ал. 6. Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентна дейност по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение 4

         Досегашната ал. 6 става ал. 7

        

         Преходни и заключителни разпоредби

         § 1. За 2009г ОбС определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 от ЗМДТ в  срок до 30 януари 2009г. В случай, че в този срок не са определени нови размери за 2009г се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл- 22, 36 и чл. 47 ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

         § 2. До определяне размерите на § 1 данък при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 и данък върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

         § 3. /1/ За 2009г първата вноска на данък върху недвижими имоти и такса за бтови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април.

                  /2/ На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто

                    /3/ За 2009г ОбС определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009г. Когато в този срок не е взел решение от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

         § 4. За 2009г лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл. 61н, ал. 1 от ЗМДТ до 30 януари.

         § 5. /1/ За 2009г първата вноска на патентния данък се внася до 30 януари 2009г

                /2/ на предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка  5 на сто

         § 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кемта на общината или определени от него лица.

         § 7     Наредбата се издава на основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, приета с решение 35/14.02.2008г и променена на 22.01.2009г от ОбС Брезник и влиза в сила от 01.01.2009г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно правилното стопанисване на общинското имущество в СОУ „В.Левски”

Р Е Ш Е Н И Е    145

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Препоръчва на общинската администрация и ръководството на СОУ „В.Левски” при изготвяне на проектобюджета на общината и училището за 2009г да заложат необходимите средства за извършване на частичен ремонт на 3-ия етаж на сградата на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник.

2.  Продължава мандата на комисията по решение № 130/20.11.2008г до 15.02.2009г, като я задължава да извърши проверки в ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, ЦДГ „Брезица” Брезник по стопанисването и опазването на  общинското имущество.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране на постоянна комисия към ОбС по мониторинг и граждански контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е    146

/отменено с решение № 423 от 20.01.2011 г./

 

         На основание чл. 21 л. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал.3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира постоянна комисия по мониторинг и контрол в състав от 5 члена:

- председател –Васко Попов

- зам. председател – Валери Стоилов

- членове – Петрана Михайлова

                    Васко Василев

                  Веска Илиева

 

Със задача: упражняване на постоянен и текущ контрол по изпълнение решенията на ОбС, европейски програми и проекти, бизнес среда, следприватизационен контрол, финансов контрол и качество при изпълнение на обществените поръчки.

 

2. Към чл. 25 ал. 2 от Правилника за дейността на ОбС се прибавя т. 5  със следния текст: мониторинг и контрол

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение решение № 121/23.10.2008г на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е    147

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация при изготвяне на проектобюджета за 2009г на общината да вземе под внимание следното:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->80% от капиталовите финансови средства , заложени в бюджета през 2009г да се планират за решаване проблемите на живеещите в селата.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Да се заложи в проектобюджета лимит от финансови средства за текущи разходи в т.ч. и за представителни нужди на кметствата и кметските наместничества, чието изразходване да става по преценка на кметовете и кметските наместници.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно отчет за работата на ОбС и постоянните комисии за второто полугодие на 2008г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     148

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник приема за сведение отчета за работата на ОбС и ПК за второ полугодие на 2008г

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Първо: Избиране на комисия за предотвратяване и разкриване  на конфликт на интереси

 

Р Е Ш Е Н И Е      149

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, § 3 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, ОбС Брезник избира комисия към ОбС за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 5 члена:

Председател – Виолета Борисова

Членове:   Мария Добревска

               Емилия Вълова

               Петър Петров

               Валери Величков

 

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Второ:  Допълване на комисия по ТСУ, строителство, архитектура, комунално стопанство, благоустрояване, екология, транспорт, съобщения и организация на движението

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    150

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира за член на комисията по ТСУ Ваньо Добринов

2. Избира за председател на комисията Ваньо Добринов

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1006771