Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.01.2009 г.

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник,   22.01.2009 год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет за работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници за 2008г, кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

 

Р Е Ш Е Н И Е     142

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема за сведение отчета за работата на кмета на община Брезник и кметските наместници за 2008г и отчетите на кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци.

2. Кметовете и кметските наместници да участват в комисии при реализиране на обществени поръчки, изпълнявани в съответното кметство или кметско наместничество.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Приемане Наредба за определяне местни такси и цени на услуги

 

Р Е Ш Е Н И Е       143

 

            На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА  във връзка с  чл.8, ал.1, чл.9  от ЗМДТ  и § 19  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ  Общински съвет гр.Брезник:

            1.  Приема  Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник.

            2.  Утвърждава план-сметката за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове,  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  и размера на такса „битови отпадъци” за 2009 год. в община  Брезник.

            3. Общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместничества да информират жителите на населени места за графика за сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци.

 

            Приложение:  Проект на Наредбата  с  приложение

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      144

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, ОбС приема промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009г на територията на Община Брезник, както следва:

         Раздел І

         Данък върху недвижимите имоти

         В чл. 7 ал. 4 числото „1680” се заменя с „2520”

         В чл. 11 ал. 1/срокът от 1 февруари до 31 март се заменя с „от 1 март до 30 април”

 

         Раздел ІІІ

         Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

         Чл. 32 ал. 3 придобива следния вид:

         Ал. 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

 

         Раздел V

         Патентен данък

         В чл. 51 се създава нова ал. 6. Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентна дейност по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение 4

         Досегашната ал. 6 става ал. 7

        

         Преходни и заключителни разпоредби

         § 1. За 2009г ОбС определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 от ЗМДТ в  срок до 30 януари 2009г. В случай, че в този срок не са определени нови размери за 2009г се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл- 22, 36 и чл. 47 ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

         § 2. До определяне размерите на § 1 данък при придобиване на имущество по чл. 44 ал. 1 и 2 и данък върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

         § 3. /1/ За 2009г първата вноска на данък върху недвижими имоти и такса за бтови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април.

                  /2/ На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто

                    /3/ За 2009г ОбС определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009г. Когато в този срок не е взел решение от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

         § 4. За 2009г лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл. 61н, ал. 1 от ЗМДТ до 30 януари.

         § 5. /1/ За 2009г първата вноска на патентния данък се внася до 30 януари 2009г

                /2/ на предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка  5 на сто

         § 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кемта на общината или определени от него лица.

         § 7     Наредбата се издава на основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, приета с решение 35/14.02.2008г и променена на 22.01.2009г от ОбС Брезник и влиза в сила от 01.01.2009г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно правилното стопанисване на общинското имущество в СОУ „В.Левски”

Р Е Ш Е Н И Е    145

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Препоръчва на общинската администрация и ръководството на СОУ „В.Левски” при изготвяне на проектобюджета на общината и училището за 2009г да заложат необходимите средства за извършване на частичен ремонт на 3-ия етаж на сградата на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник.

2.  Продължава мандата на комисията по решение № 130/20.11.2008г до 15.02.2009г, като я задължава да извърши проверки в ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, ЦДГ „Брезица” Брезник по стопанисването и опазването на  общинското имущество.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране на постоянна комисия към ОбС по мониторинг и граждански контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е    146

/отменено с решение № 423 от 20.01.2011 г./

 

         На основание чл. 21 л. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал.3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира постоянна комисия по мониторинг и контрол в състав от 5 члена:

- председател –Васко Попов

- зам. председател – Валери Стоилов

- членове – Петрана Михайлова

                    Васко Василев

                  Веска Илиева

 

Със задача: упражняване на постоянен и текущ контрол по изпълнение решенията на ОбС, европейски програми и проекти, бизнес среда, следприватизационен контрол, финансов контрол и качество при изпълнение на обществените поръчки.

 

2. Към чл. 25 ал. 2 от Правилника за дейността на ОбС се прибавя т. 5  със следния текст: мониторинг и контрол

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение решение № 121/23.10.2008г на ОбС

 

Р Е Ш Е Н И Е    147

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация при изготвяне на проектобюджета за 2009г на общината да вземе под внимание следното:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->80% от капиталовите финансови средства , заложени в бюджета през 2009г да се планират за решаване проблемите на живеещите в селата.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Да се заложи в проектобюджета лимит от финансови средства за текущи разходи в т.ч. и за представителни нужди на кметствата и кметските наместничества, чието изразходване да става по преценка на кметовете и кметските наместници.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно отчет за работата на ОбС и постоянните комисии за второто полугодие на 2008г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     148

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник приема за сведение отчета за работата на ОбС и ПК за второ полугодие на 2008г

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Първо: Избиране на комисия за предотвратяване и разкриване  на конфликт на интереси

 

Р Е Ш Е Н И Е      149

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, § 3 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, ОбС Брезник избира комисия към ОбС за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от 5 члена:

Председател – Виолета Борисова

Членове:   Мария Добревска

               Емилия Вълова

               Петър Петров

               Валери Величков

 

 

 

ОСМА ТОЧКА – ДРУГИ

Второ:  Допълване на комисия по ТСУ, строителство, архитектура, комунално стопанство, благоустрояване, екология, транспорт, съобщения и организация на движението

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    150

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 25 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник:

1. Избира за член на комисията по ТСУ Ваньо Добринов

2. Избира за председател на комисията Ваньо Добринов

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240000