Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 11.01.2016 г. /47-53/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр. Брезник, 11.01.2016год.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение на ОбС № 2/03.12.2015г в частта по т. 3

Гласува се предложения проект за решение

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 47

На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.25, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник реши:

 1. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт е от 5 члена.

 2. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт е в състав:

Председател: Йорданка Евлогиева Ушашка

Зам.председател: Добринка Георгиева Дойчева

Членове: Станислав Георгиев Велков

Росен Славчов Огнянов

Катя Иванова Йорданова

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение № 3/03.12.2015г

Гласува се предлжение за отмяна на решение № 3

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 48

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя Решение №3 по Протокол № 2 отт 03.12.2015г., поради отпаднала необходимост от определяне на представител на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“, на основание прието Решение № 30 от 09.12.2015 г. по Протокол № 3 за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение № 6/03.12.2015г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 49

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27 ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет Брезник Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

Преразглеждане решение № 20/03.12.2015г

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 50

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 1. Дава положително становище по предложения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник
 2. ОбС Брезник изразява несъгласие с увеличаване на цената на питейната вода.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

Преразглеждане решение № 23/03.12.2015г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 51

На основание чл. 21 ал. 1 т.15 и т 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник продължава членството в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване на Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения №CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 52

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в качеството си на партньор с проектно предложение по покана за подаване на предложения № CCI2014TC1615CB007 по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020г, по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1. туристическа атрактивност”, с проект „improvement of cross-border cultural historical touristic offer by introducing Visitors centers as a promotional tool” /”Подобряване на трансграничното културно-историческо и туристическо предлагане, посредством внедряване на посетителски центрове като средство за популяризация”/
 2. Декларира, че предназначението на имота, обект на финансиране по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проекта.
 3. Потвърждава че имотът:

 • не е обременен със задължения;

 • не е обект на съдебен спор;

 • не е предмет на искове, съгласно българското законодателство.

 1. Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проекта, при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.,

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 53

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

Проектът на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., да бъде публикуван на електронната страница на Община Брезник за срок от 14 дни, считано от 12.01.2016г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134553