Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 11.01.2016 г. /47-53/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр. Брезник, 11.01.2016год.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение на ОбС № 2/03.12.2015г в частта по т. 3

Гласува се предложения проект за решение

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 47

На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.25, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник реши:

 1. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт е от 5 члена.

 2. Постоянната комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт е в състав:

Председател: Йорданка Евлогиева Ушашка

Зам.председател: Добринка Георгиева Дойчева

Членове: Станислав Георгиев Велков

Росен Славчов Огнянов

Катя Иванова Йорданова

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение № 3/03.12.2015г

Гласува се предлжение за отмяна на решение № 3

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 48

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС Брезник отменя Решение №3 по Протокол № 2 отт 03.12.2015г., поради отпаднала необходимост от определяне на представител на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“, на основание прието Решение № 30 от 09.12.2015 г. по Протокол № 3 за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

ОбС преразглежда решение № 6/03.12.2015г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 49

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27 ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет Брезник Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

Преразглеждане решение № 20/03.12.2015г

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 50

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 1. Дава положително становище по предложения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник
 2. ОбС Брезник изразява несъгласие с увеличаване на цената на питейната вода.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на на ОбС във връзка със Заповед № АК- 4 от 21.12.2015г. на Областният Управител, гр. Перник

Преразглеждане решение № 23/03.12.2015г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 51

На основание чл. 21 ал. 1 т.15 и т 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник продължава членството в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на Община Брезник относно Кандидатстване на Община Брезник по покана за подаване на проектни предложения №CCI2014TC16I5CB007 по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 52

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в качеството си на партньор с проектно предложение по покана за подаване на предложения № CCI2014TC1615CB007 по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020г, по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1. туристическа атрактивност”, с проект „improvement of cross-border cultural historical touristic offer by introducing Visitors centers as a promotional tool” /”Подобряване на трансграничното културно-историческо и туристическо предлагане, посредством внедряване на посетителски центрове като средство за популяризация”/
 2. Декларира, че предназначението на имота, обект на финансиране по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проекта.
 3. Потвърждава че имотът:

 • не е обременен със задължения;

 • не е обект на съдебен спор;

 • не е предмет на искове, съгласно българското законодателство.

 1. Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проекта, при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.,

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 53

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

Проектът на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г., да бъде публикуван на електронната страница на Община Брезник за срок от 14 дни, считано от 12.01.2016г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280816