Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.12.2015 г. /46/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр.Брезник, 17.12.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от група съветници за отпускане на парична помощ за лечение

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 46

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Лозан Марков Йорданов

Средствата да бъдат взети от § 10 20 – издръжка на Общински съвет и преведени по банкова сметка на лицето: BG 60 STSA 93 00 00 15 69 16 70 STSABGSF банка ДСК.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова / /Виолета Младенова /

 

Посетители онлайн

В момента има 59 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916260