Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.12.2015 г. /30-31/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 09.12.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно Създаване на местно публично- частно партньорство с участието на Община Брезник за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Поименно гласуване. С 11 глса „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 30

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 15 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 74, ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл.10, ал.2 и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16/30.07.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и приложимото общностно и българско законодателство за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Общински съвет – Брезник :

 1. Прекратява членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ със седалище и адрес на управление гр.Брезник, област Перник, пл.“9-ти Септември“ №2. Обезсилва решение №82 от 24.07.2008г. и изключва цялата територия на общината от обхвата на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

 2. Дава съгласие и одобрява участието на Община Брезник в сформирането на местното публично-частно партньорство с територия, обхващаща всички населени места, попадащи в административните граници на Община Брезник ,Община Трън и Община Божурище.

 3. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 4. Дава съгласие Община Трън да бъде водещ партньор, кандидат и получател на финансовата помощ по проекта.

 5. Избира за представляващ Община Брезник в партньорството по проекта Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник .

 6. Дава съгласие Станислав Антонов Николов– Кмет на Община Трън качеството си на представляващ водещата община в партньорството да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

 7. Одобрява и приема въз основа на Протокол № 1/01.12.2015 г. избраните представители на проведената съвместна среща на местното публично-частно партньорство и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните дейности при изпълнението на проекта са, както следва:

 • За публичния сектор:

 • Община Трън, със седалище и адрес на управление: гр. Трън 2460, област Перник, пл. „Владо Тричков“ №1, БУЛСТАТ 000386790, представлявана от Станислав Антонов Николов – кмет на община Трън;

 • Община Брезник, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, област Перник, ул. „Елена Георгиева“ №16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов – кмет на община Брезник;

 • Община Божурище, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище 2227, област София, бул. „Европа“ №85, БУЛСТАТ 000776071 представлявана от Георги Николаев Димов – кмет на община Божурище.

 • За неправителствения сектор: НЧ „Гюрга Пинджурова 1895“ , БУЛСТАТ 000379415, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул. „Гочо Гопин“ №4, представлявано от Сашка Илчева Иванова – председател.

 • За стопанския сектор: „Кентон - Васил Василев“ ЕТ , ЕИК 831061621, със седалище и адрес на управление: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №2, представляван от Васил Тодоров Василев

  8. Дава съгласие средствата за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 1/3 от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат осигурени от бюджета на Община Брезник.

  9. Дава съгласие Община Трън да осигури техническа обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта част от сграда – къща-музей „Владо Тричков“ за необорудван офис, в добро състояние, за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство, представляваща публична общинска собственост / АПОС №1а/12.08.1996г/ , находяща се в кв. 9, имот №82 по рег. план на гр. Трън, с административен адрес: гр. Трън ул. „Вельо Стоянов“ №22 за срок 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  10. При необходимост Община Брезник ще осигури транспорт за реализиране дейностите по проекта;

  11. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи фактически и правни действия във връзка с настоящото решение, включително и да предприеме необходимите действия за подаване на заявление за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ- Брезник -Трън“.

  ВТОРА ТОЧКА: Писмо от Брезнишки Районен съд относно: Становище на ОбС Брезник за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд- град Брезник

  С 12 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 31

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Приема становище на ОбС за необходимостта и нуждата за съществуване на Районен съд Брезник поради затрудняване на обслужването на гражданите от общината, РУ Полиция и други институции.

  2. Общинският съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС да изпрати становището до Висш съдебен съвет, Правна комисия при Народното събрание, до областен управител на Област Перник.

  ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941037