Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.12.2015 г. /30-31/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 09.12.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно Създаване на местно публично- частно партньорство с участието на Община Брезник за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Поименно гласуване. С 11 глса „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 30

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 15 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 74, ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл.10, ал.2 и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16/30.07.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и приложимото общностно и българско законодателство за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Общински съвет – Брезник :

 1. Прекратява членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ със седалище и адрес на управление гр.Брезник, област Перник, пл.“9-ти Септември“ №2. Обезсилва решение №82 от 24.07.2008г. и изключва цялата територия на общината от обхвата на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

 2. Дава съгласие и одобрява участието на Община Брезник в сформирането на местното публично-частно партньорство с територия, обхващаща всички населени места, попадащи в административните граници на Община Брезник ,Община Трън и Община Божурище.

 3. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 4. Дава съгласие Община Трън да бъде водещ партньор, кандидат и получател на финансовата помощ по проекта.

 5. Избира за представляващ Община Брезник в партньорството по проекта Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник .

 6. Дава съгласие Станислав Антонов Николов– Кмет на Община Трън качеството си на представляващ водещата община в партньорството да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

 7. Одобрява и приема въз основа на Протокол № 1/01.12.2015 г. избраните представители на проведената съвместна среща на местното публично-частно партньорство и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните дейности при изпълнението на проекта са, както следва:

 • За публичния сектор:

 • Община Трън, със седалище и адрес на управление: гр. Трън 2460, област Перник, пл. „Владо Тричков“ №1, БУЛСТАТ 000386790, представлявана от Станислав Антонов Николов – кмет на община Трън;

 • Община Брезник, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, област Перник, ул. „Елена Георгиева“ №16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов – кмет на община Брезник;

 • Община Божурище, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище 2227, област София, бул. „Европа“ №85, БУЛСТАТ 000776071 представлявана от Георги Николаев Димов – кмет на община Божурище.

 • За неправителствения сектор: НЧ „Гюрга Пинджурова 1895“ , БУЛСТАТ 000379415, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул. „Гочо Гопин“ №4, представлявано от Сашка Илчева Иванова – председател.

 • За стопанския сектор: „Кентон - Васил Василев“ ЕТ , ЕИК 831061621, със седалище и адрес на управление: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №2, представляван от Васил Тодоров Василев

  8. Дава съгласие средствата за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 1/3 от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат осигурени от бюджета на Община Брезник.

  9. Дава съгласие Община Трън да осигури техническа обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта част от сграда – къща-музей „Владо Тричков“ за необорудван офис, в добро състояние, за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство, представляваща публична общинска собственост / АПОС №1а/12.08.1996г/ , находяща се в кв. 9, имот №82 по рег. план на гр. Трън, с административен адрес: гр. Трън ул. „Вельо Стоянов“ №22 за срок 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  10. При необходимост Община Брезник ще осигури транспорт за реализиране дейностите по проекта;

  11. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи фактически и правни действия във връзка с настоящото решение, включително и да предприеме необходимите действия за подаване на заявление за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ- Брезник -Трън“.

  ВТОРА ТОЧКА: Писмо от Брезнишки Районен съд относно: Становище на ОбС Брезник за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд- град Брезник

  С 12 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 31

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Приема становище на ОбС за необходимостта и нуждата за съществуване на Районен съд Брезник поради затрудняване на обслужването на гражданите от общината, РУ Полиция и други институции.

  2. Общинският съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС да изпрати становището до Висш съдебен съвет, Правна комисия при Народното събрание, до областен управител на Област Перник.

  ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1149483