Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 09.12.2015 г. /30-31/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 09.12.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно Създаване на местно публично- частно партньорство с участието на Община Брезник за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Поименно гласуване. С 11 глса „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 30

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 15 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 74, ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл.10, ал.2 и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16/30.07.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и приложимото общностно и българско законодателство за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Общински съвет – Брезник :

 1. Прекратява членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ със седалище и адрес на управление гр.Брезник, област Перник, пл.“9-ти Септември“ №2. Обезсилва решение №82 от 24.07.2008г. и изключва цялата територия на общината от обхвата на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

 2. Дава съгласие и одобрява участието на Община Брезник в сформирането на местното публично-частно партньорство с територия, обхващаща всички населени места, попадащи в административните граници на Община Брезник ,Община Трън и Община Божурище.

 3. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 4. Дава съгласие Община Трън да бъде водещ партньор, кандидат и получател на финансовата помощ по проекта.

 5. Избира за представляващ Община Брезник в партньорството по проекта Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник .

 6. Дава съгласие Станислав Антонов Николов– Кмет на Община Трън качеството си на представляващ водещата община в партньорството да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

 7. Одобрява и приема въз основа на Протокол № 1/01.12.2015 г. избраните представители на проведената съвместна среща на местното публично-частно партньорство и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните дейности при изпълнението на проекта са, както следва:

 • За публичния сектор:

 • Община Трън, със седалище и адрес на управление: гр. Трън 2460, област Перник, пл. „Владо Тричков“ №1, БУЛСТАТ 000386790, представлявана от Станислав Антонов Николов – кмет на община Трън;

 • Община Брезник, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, област Перник, ул. „Елена Георгиева“ №16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов – кмет на община Брезник;

 • Община Божурище, със седалище и адрес на управление: гр. Божурище 2227, област София, бул. „Европа“ №85, БУЛСТАТ 000776071 представлявана от Георги Николаев Димов – кмет на община Божурище.

 • За неправителствения сектор: НЧ „Гюрга Пинджурова 1895“ , БУЛСТАТ 000379415, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул. „Гочо Гопин“ №4, представлявано от Сашка Илчева Иванова – председател.

 • За стопанския сектор: „Кентон - Васил Василев“ ЕТ , ЕИК 831061621, със седалище и адрес на управление: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №2, представляван от Васил Тодоров Василев

  8. Дава съгласие средствата за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 1/3 от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат осигурени от бюджета на Община Брезник.

  9. Дава съгласие Община Трън да осигури техническа обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта част от сграда – къща-музей „Владо Тричков“ за необорудван офис, в добро състояние, за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство, представляваща публична общинска собственост / АПОС №1а/12.08.1996г/ , находяща се в кв. 9, имот №82 по рег. план на гр. Трън, с административен адрес: гр. Трън ул. „Вельо Стоянов“ №22 за срок 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  10. При необходимост Община Брезник ще осигури транспорт за реализиране дейностите по проекта;

  11. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи фактически и правни действия във връзка с настоящото решение, включително и да предприеме необходимите действия за подаване на заявление за прекратяване на членството на Община Брезник в СНЦ „МИГ- Брезник -Трън“.

  ВТОРА ТОЧКА: Писмо от Брезнишки Районен съд относно: Становище на ОбС Брезник за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд- град Брезник

  С 12 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 31

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Приема становище на ОбС за необходимостта и нуждата за съществуване на Районен съд Брезник поради затрудняване на обслужването на гражданите от общината, РУ Полиция и други институции.

  2. Общинският съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС да изпрати становището до Висш съдебен съвет, Правна комисия при Народното събрание, до областен управител на Област Перник.

  ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325288