Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 17.12.2015 г.

 

 

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 17.12.2015г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2016-2019год.- .
 2. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016г. - .
 3. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги /приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 - .
 4. Докладна записка относно: Даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост в землището на с.Ноевци. - .
 5. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник. - .
 6. Докладна записка относно: Даване съгласие за отдаване под наем на третия етаж на бившата болница за Дом за стари хора. - .
 7. Писмо от кмета на Община Брезник относно: Общински съветник за участие в комисия за провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии - .
 8. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ Водоснабдяване“ ЕООД, гр.Брезник -.
 9. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Утвърждаване на тръжна наемна цена за земеделски земи с трайно предназначение „ниви“ - .
 10. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирна стена и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: ЯЗОВИР „ КРАСАВА“ е в землището на село КРАСАВА, Банкова махала, Брезнишка община, който е с обща площ 27.286 дка, а водна площ 20.286 дка и с местонахождение имот №68 по КВС - .
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Обс:

/Виолета Младенова/

 

 

Съвместното заседание на постоянните комисии към ОбС, ще се проведе на 14.12.2015г. от 14.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2/ при същия дневен ред.

 

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942821