Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.10.2015 г. /874-883/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 16.10.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г към 08.10.2015г.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 874

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява разместване по плана на разходите по бюджета на ЦДГ „Брезица” Брезник както следва:

 1. В местни дейности – дейност Целодневни детски градини да се намали кредита по § 10-20 с 1 937 лв.
 2. Да се увеличи кредита с 1 937 лв. § 52-00, Придобиване на ДМА, функция 3 „Образование”, дейност „Целодневни детски градини” – местни дейности в под§ 52-03 – Придобиване на друго обору9дване, машини и съоръжения” за закупуване на вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” гр.Брезник.
 3. Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015г към 08.10.2015г.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 875

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г. към 08.10.2015 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г.

0

1937

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

1937

Функция 03: Образование

0

1937

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

1937

Вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник

0

1937

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1937.00 лв.

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в докладна записка за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен” гр. Брезник”.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 876

На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 807, взето с протокол № 7 от 27.08.2015г


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в докладна записка за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен” гр. Брезник”.

С 9 гласа „за” ОбС взе решение

Р Е Ш Е Н И Е 877

Н а основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 и чл. 150 от ЗУТ , Общинският съвет – БРЕЗНИК:

1. Разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, започваща от края на ул. „Иван Тимофеев” в чертите на гр. Брезник – от ОТ 262, кв. 101 и преминаваща през:

ПИ № 06286.12.44, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.12.37, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.4, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собдтвеност;

ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост,

По КККР на гр. Брезник, съдържащ ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект за оптична кабелна линия.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „ „Оптична кабелна линия” от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, съдържащ ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут и инвестиционен проект.


ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно закриване на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник, област Перник.

Със 7 гласа „за” , 1 против и 1 въздържал се , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 878

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП) и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗНП Общински съвет Брезник реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров" гр. Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите законови действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици - Тако Божилов Рибаров.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 879

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-234/09.10.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Тако Божилов Рибаров, както следва:

§ Имот с № 013123, нива , пета категория с площ от 3.753 дка, местност „Тричковата", образуван от имот с № 013118, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 047016, нива , седма категория с площ от 3.271 дка, местност „Поята", образуван от имот с № 047002, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.


ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 880

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: ½ идеална част от парцел, отреден за индивидуално жилищно застрояване , представляващ УПИ ІІІ - общ. в кв. 27 по РП на с. Велковци, целият от 915 кв. м, застроен(акт за частна общинска собственост № 4545/28.09.2015 г.), размер на 2837.74 лв., или 6.10 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в селата Брезнишки извор, Кривонос и Бабица.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 881

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарните оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х-150І, кв. 1 по РП на с Брезнишки извор с площ 59 кв. м на стойност 234.82 лв. (3.98 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VІІІ-78 в кв. 5 по РП на с. Кривонос с площ от 24 кв. м на стойност 153.00 лв. (6.38 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ-32 в кв. 30 по РП на с. Бабица с площ от 32 кв. м на стойност 211.70 лв. (6.62 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.


ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно отмяна на решение № 590/18.09.2014г.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 882

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 590, взето с протокол № 6 от 18.09.2014год.


ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Румяна Иванова Крумова относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „За”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 883

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Румяна Иванова Крумова.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 67 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1006810