Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.10.2015 г. /874-883/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 16.10.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г към 08.10.2015г.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 874

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява разместване по плана на разходите по бюджета на ЦДГ „Брезица” Брезник както следва:

 1. В местни дейности – дейност Целодневни детски градини да се намали кредита по § 10-20 с 1 937 лв.
 2. Да се увеличи кредита с 1 937 лв. § 52-00, Придобиване на ДМА, функция 3 „Образование”, дейност „Целодневни детски градини” – местни дейности в под§ 52-03 – Придобиване на друго обору9дване, машини и съоръжения” за закупуване на вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” гр.Брезник.
 3. Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015г към 08.10.2015г.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 875

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г. към 08.10.2015 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г.

0

1937

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

1937

Функция 03: Образование

0

1937

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

1937

Вентилационна система в кухнята на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник

0

1937

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1937.00 лв.

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в докладна записка за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен” гр. Брезник”.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 876

На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 807, взето с протокол № 7 от 27.08.2015г


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в докладна записка за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр.Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен” гр. Брезник”.

С 9 гласа „за” ОбС взе решение

Р Е Ш Е Н И Е 877

Н а основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 и чл. 150 от ЗУТ , Общинският съвет – БРЕЗНИК:

1. Разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, започваща от края на ул. „Иван Тимофеев” в чертите на гр. Брезник – от ОТ 262, кв. 101 и преминаваща през:

ПИ № 06286.12.44, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.12.37, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.4, земеделска земя – полски път, общ. собственост;

ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собдтвеност;

ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост,

По КККР на гр. Брезник, съдържащ ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект за оптична кабелна линия.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „ „Оптична кабелна линия” от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, съдържащ ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут и инвестиционен проект.


ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно закриване на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник, област Перник.

Със 7 гласа „за” , 1 против и 1 въздържал се , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 878

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП) и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗНП Общински съвет Брезник реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров" гр. Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите законови действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици - Тако Божилов Рибаров.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 879

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-234/09.10.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Тако Божилов Рибаров, както следва:

§ Имот с № 013123, нива , пета категория с площ от 3.753 дка, местност „Тричковата", образуван от имот с № 013118, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 047016, нива , седма категория с площ от 3.271 дка, местност „Поята", образуван от имот с № 047002, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.


ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 880

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: ½ идеална част от парцел, отреден за индивидуално жилищно застрояване , представляващ УПИ ІІІ - общ. в кв. 27 по РП на с. Велковци, целият от 915 кв. м, застроен(акт за частна общинска собственост № 4545/28.09.2015 г.), размер на 2837.74 лв., или 6.10 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в селата Брезнишки извор, Кривонос и Бабица.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 881

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарните оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х-150І, кв. 1 по РП на с Брезнишки извор с площ 59 кв. м на стойност 234.82 лв. (3.98 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VІІІ-78 в кв. 5 по РП на с. Кривонос с площ от 24 кв. м на стойност 153.00 лв. (6.38 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ-32 в кв. 30 по РП на с. Бабица с площ от 32 кв. м на стойност 211.70 лв. (6.62 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.


ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно отмяна на решение № 590/18.09.2014г.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 882

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 590, взето с протокол № 6 от 18.09.2014год.


ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Румяна Иванова Крумова относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „За”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 883

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Румяна Иванова Крумова.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236214