Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.09.2015 г. /858-873/

 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 25.09.2015год.


ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Брезник с период на действие 2014-2020 г, неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 858

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 ал. 1 и ал. 2 от ЗУО и чл. 79 ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, Общинският съвет Брезник приема Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Брезник с период на действие 2014-2020г, неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2014-2020г.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за една смесена група в ЦДГ към ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци за убебната 2015-2016г

Поименно гласуване

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 859


На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2 ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена на МОН, Общинският съвет Брезник утвърждава една група с 16 деца в ЦДГ към ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци, Община Брезник за учебната 2015/2016год.


ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2015/20`16г.

Поименно гласуване

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 860

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник:

Утвърждава 10 (десет) самостоятелни паралелки на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за учебната 2015/2016 година, с не по-малко от 10 ученици, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

- в начален етап на образование – 4 (четири) маломерни паралелки:

ІІ а клас – 15 ученици;

ІІ б клас – 15 ученици;

ІV а клас – 15 ученици;

ІV б клас – 13 ученици;

- в прогимназиален етап на образование - 4 (четири) маломерни паралелки:

V а клас – 16 ученици,;

V б клас – 16 ученици;

VІа клас – 17 ученици;

VІ б клас – 17 ученици.

- в гимназиален етап на образование – 2 (две) маломерни паралелки:

Х клас - 16 ученици;

ХІ клас - 16 ученици;

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Иванчов Стоилков.

Поименно гласуване

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 861

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-210/01.09.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Велин Иванчов Стоилков, както следва:

Имот с № 018107, естествена ливада , девета категория с площ от 1.177 дка, местност „Стубел", образуван от имот с № 018050, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 018106, естествена ливада , девета категория с площ от 1.892 дка, местност „Стубел", образуван от имот с № 018050, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 013019, нива , четвърта категория с площ от 2.608 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 013018, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029121, нива , девета категория с площ от 1.380 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 029079, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029122, нива , девета категория с площ от 1.315 дка, местност „Орница", образуван от имот с № 029120, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 001085, нива , девета категория с площ от 1.675 дка, местност „Мъртвин", образуван от имот с № 001066, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 060007, нива , девета категория с площ от 4.107дка, местност „Ортачка", образуван от имот с № 060005, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на имот, утвърждаване на пазарната му оценка и насрочване на явен търг.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 862

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане – продажба на имот частна общинска собственост (АОС № 4285/04.05.2015 г.): № 028026, с предназначение за индивидуално застрояване, местност „Ороберица” в землището на с. Брезнишки извор, с площ 2.154 дка.

2. Утвърждава пазарната оценка на имота на стойност 9458,40 лв. или 4.39 лв. на 1 кв. м.

3. Разпореждане на имота да стане чрез търг с явно наддаване.

4. Допълва имота в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2015 г.

5. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

…………………………………………………………

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на община Брезник относно избирането на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 863

На основание чл. 21 ал. 2, чл. 42 ал. 4, 6 и 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник, Област Перник реши:

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Брезник ИВАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ, считано от 17.10.2015г до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

За времето през което изпълнява длъжността кмет, определя на Иван Димитров Бъчваров допълнително месечно възнаграждение в размер на 630,00 лв. /шестотин и тридесет лева/.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно избирането на ВрИД кмет на кметство Ноевци.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 864

На основание чл. 21 ал. 2, чл. 161/1/ от ИК, чл. 42 ал. 6 и 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник, Област Перник реши:

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ноевци – ИЗАБЕЛА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, считано от датата на регистрация за участие в изборите на 25.10.2015г на Снежана Методиева Славова до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

За времето през което ще съвместява и длъжността си с кмет на кметството, определя на Изабела Цветанова Иванова допълнително месечно възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долнни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – Костадинка Алексиева Паунова.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 865

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-219/23.09.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Костадинка Алексиева Паунова, както следва:

Имот с № 000162, нива , девета категория с площ от 1.383 дка, местност „Поятище", образуван от имот с № 000159, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 000163, нива , девета категория с площ от 9.007 дка, местност „Поятище", образуван от имот с № 000154, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 000165, нива , девета категория с площ от 0.611 дка, местност „Поятище",образуван от имот с № 000157, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г.

Поименно гласуванне.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 866

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал 1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема актуализация на бюджета на общината за 2015год , а именно:

От резерва на бюджета на Община Брезник да се намалят кредитите както следва:

§ 97-00 – било 30941лв., става 14654лв. - разлика 16287лв.

Да се увеличи кредита по § 52-00 – Придобиване на ДМА, функция 3 – „образование”, дейност „Общообразователни училища” – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи в под§ 52-06 – Изграждане на инфраструктурни обекти за обект Реконструкция на отоплителна инсталация в ОУ „Христо Смирненски” с 16287лв.

Промяната да се отрази в поименния списък съгласно отделна докладна записка.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2015г. към 18.09.2015г.

Поименно гласуванне.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 867

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г. към 18.09.2015 г., съгласно Приложение 1.

Промяната засяга обекти на стойност от 583 039 лв. Стойността по чл. 127, ал. 1 от ЗПФ се увеличава със 16287 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване за неучебен и неприсъствен ден на общинските предприятия и учебни заведения Петков ден.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 868

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник упълномощава кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10.2015год /сряда/ - Петковден, обявен от ОбС за Духовен празник на град Брезник за неработен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за общинските учебни заведения.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС Брезник относно отпускане на средства за коктейл.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 869

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска сумата от 700 /седемстотин/ лева за коктейл на Общински съвет и общинска администрация.

Средствата да бъдат взети от § 10-98.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Клуб на пенсионера „Белите брези” град Брезник за отпускане на финансови средства.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 870

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лева на Клуб на пенсионера „Белите брези” град Брезник.

Средствата да бъдат взети от § 10-98.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба за отпускане на финансова помощ на Капка Вълчанова.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 871

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на Капка Вълчанова

Средствата да бъдат взети от § 10-98.

Сумата да бъде получена от Ана Гигова.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба за отпускане на финансова помощ от Елисавета Йорданова Кръстева.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 872

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Елисавета Йорданова Кръстева.

Средствата да бъдат взети от § 10-98.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Виолета Младенова – координатор на ГЕРБ, Брезник относно видеонаблюдение.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 873

На основание чл. 21 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Да бъде даден писмен отговор на поставените въпроси от общинската администрация.

С отговора да бъдат запознати и общинските съветници.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325286