Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.05.2015 г. /749-750/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ №5

гр. Брезник, 29.05.2015 год.


ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ за ЦДГ "Брезица" Брезник

 

Поименно гласуване. С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 749


На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска еднократна сума на ЦДГ Брезица" в размер на 300.00 лева,като сумата да бъде преведена по сметката на ЦДГ Брезица.

Средствата да бъдат взети от дейност Общински съвет - § 1098.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обекст ПУП - ПРЗ на земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 060005 по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник, собственост на Община Брезник, във връзка с изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА за осигуряване на достъп до ПИ 060014 - друга селищна територия по КВС на с.Горни Романци.

 

С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 750


На основание чл.21, ал.1, т.П от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ,Общинският съвет Брезник:

1. На основание чл. 124а ал. 1 , във връзка с чл. 1246 ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-план за регулация за обособяване на улица от част от ПИ № 060005 с площ до 500 кв.м по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник с площ 1000 кв.м за промяна на предназначението на земеделска земя – нива девета категория в земя за изграждане на улица.

2. На основание чл. 124а ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП - план за застрояване и регулация за обособена с ПУП част от ПИ № 060005 с площ до 1000 кв.м. по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник за обособяване на обслуждавща улица.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а ал. 5 от ЗУТ - по искане и за сметка на заинтересованите лица

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Я. Хранова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 48 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002475