Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.05.2015 г. /749-750/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ №5

гр. Брезник, 29.05.2015 год.


ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ за ЦДГ "Брезица" Брезник

 

Поименно гласуване. С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 749


На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска еднократна сума на ЦДГ Брезица" в размер на 300.00 лева,като сумата да бъде преведена по сметката на ЦДГ Брезица.

Средствата да бъдат взети от дейност Общински съвет - § 1098.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обекст ПУП - ПРЗ на земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 060005 по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник, собственост на Община Брезник, във връзка с изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА за осигуряване на достъп до ПИ 060014 - друга селищна територия по КВС на с.Горни Романци.

 

С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 750


На основание чл.21, ал.1, т.П от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ,Общинският съвет Брезник:

1. На основание чл. 124а ал. 1 , във връзка с чл. 1246 ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-план за регулация за обособяване на улица от част от ПИ № 060005 с площ до 500 кв.м по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник с площ 1000 кв.м за промяна на предназначението на земеделска земя – нива девета категория в земя за изграждане на улица.

2. На основание чл. 124а ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП - план за застрояване и регулация за обособена с ПУП част от ПИ № 060005 с площ до 1000 кв.м. по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник за обособяване на обслуждавща улица.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а ал. 5 от ЗУТ - по искане и за сметка на заинтересованите лица

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Я. Хранова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097994