Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.05.2015 г. /749-750/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ №5

гр. Брезник, 29.05.2015 год.


ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ за ЦДГ "Брезица" Брезник

 

Поименно гласуване. С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 749


На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

Отпуска еднократна сума на ЦДГ Брезица" в размер на 300.00 лева,като сумата да бъде преведена по сметката на ЦДГ Брезица.

Средствата да бъдат взети от дейност Общински съвет - § 1098.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обекст ПУП - ПРЗ на земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 060005 по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник, собственост на Община Брезник, във връзка с изискванията на чл. 124а, ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА за осигуряване на достъп до ПИ 060014 - друга селищна територия по КВС на с.Горни Романци.

 

С 13 гласа „за" ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 750


На основание чл.21, ал.1, т.П от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ,Общинският съвет Брезник:

1. На основание чл. 124а ал. 1 , във връзка с чл. 1246 ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-план за регулация за обособяване на улица от част от ПИ № 060005 с площ до 500 кв.м по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник с площ 1000 кв.м за промяна на предназначението на земеделска земя – нива девета категория в земя за изграждане на улица.

2. На основание чл. 124а ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП - план за застрояване и регулация за обособена с ПУП част от ПИ № 060005 с площ до 1000 кв.м. по КВС на с.Горни Романци, Община Брезник за обособяване на обслуждавща улица.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а ал. 5 от ЗУТ - по искане и за сметка на заинтересованите лица

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Я. Хранова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 48 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 918386