Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.02.2015 г. /695-698/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 26.02.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно последното изменение на УСПЗЗ.

 

Р Е Ш Е Н И Е 695


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и в кметствата.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване наемна цена за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на мери и пасища на територията на общината.

 

Р Е Ш Е Н И Е 696


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 1 и чл. 37о от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема наемни цени за пасища, мери и ливади, както следва:

а) за пасища и мери по приложена експертна оценка;

б) за ливади по приложена експертна оценка.

2. Определя правила за ползване на мерите и пасищата.

3. Задължава кмета на Общината да извърши законоустановените процедури, като публикува на сайта на Община Брезник съответните наемни цени, с оглед изпълнение разпоредбите на АПК.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване мандат на представителя на Община Брезник за участие в общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Перник.

 

Р Е Ш Е Н И Е 697


Общински съвет гр. Брезник на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник и представител на община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К да участва в събранието на 27.02.2015 г.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов да гласува в Общото събрание на Асоциацията по В и К„за” по предварително обявения дневен ред.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаавне под наем на обект – частна общинска собственост.

 

Р Е Ш Е Н И Е 698


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, и чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния имот:

Сграда на един етаж, състояща се от 4 стаи, коридор и помещение за фурна със ЗП от 110 кв.м, находяща се в терен, представляващ имот пл. № 5214, кв. 40 и участващ в УПИ „За комбинат” по РП на с. Садовик (АОС № 511/31.03.2009 год.). Предмет на дейност: производство на млечни продукти. Месечна наемна цена 55 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………………………..

и членове: …………………………………………...

ІV. Договорът за наем, съгласно ЗОС да бъде сключен за срок от 10 години.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/                                                            /Ваньо Добринов/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134505