Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.02.2015 г. /695-698/

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 26.02.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно последното изменение на УСПЗЗ.

 

Р Е Ш Е Н И Е 695


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и в кметствата.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване наемна цена за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на мери и пасища на територията на общината.

 

Р Е Ш Е Н И Е 696


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 1 и чл. 37о от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема наемни цени за пасища, мери и ливади, както следва:

а) за пасища и мери по приложена експертна оценка;

б) за ливади по приложена експертна оценка.

2. Определя правила за ползване на мерите и пасищата.

3. Задължава кмета на Общината да извърши законоустановените процедури, като публикува на сайта на Община Брезник съответните наемни цени, с оглед изпълнение разпоредбите на АПК.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване мандат на представителя на Община Брезник за участие в общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Перник.

 

Р Е Ш Е Н И Е 697


Общински съвет гр. Брезник на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник и представител на община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К да участва в събранието на 27.02.2015 г.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов да гласува в Общото събрание на Асоциацията по В и К„за” по предварително обявения дневен ред.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаавне под наем на обект – частна общинска собственост.

 

Р Е Ш Е Н И Е 698


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, и чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния имот:

Сграда на един етаж, състояща се от 4 стаи, коридор и помещение за фурна със ЗП от 110 кв.м, находяща се в терен, представляващ имот пл. № 5214, кв. 40 и участващ в УПИ „За комбинат” по РП на с. Садовик (АОС № 511/31.03.2009 год.). Предмет на дейност: производство на млечни продукти. Месечна наемна цена 55 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………………………..

и членове: …………………………………………...

ІV. Договорът за наем, съгласно ЗОС да бъде сключен за срок от 10 години.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/                                                            /Ваньо Добринов/

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941624