Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 12.02.2015 г. /681-694/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 12. 02. 2015год.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет на Община Брезник за 2015год.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 681

На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8 за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г.и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане. изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет,

Р е ш и:

1. Приема бюджета за 2015 г., както следва:

1. 1. Прихода, в размер на 4 444 826 лв.

съгласно приложение. №1 и № 2

1. 1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 1 917 029 лв

в т.ч.

1.1.1.1. Собствени средства 2 344 лв.

1. 1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 716 666 лв.

1. 1.1.2. Целева капиталова субсидия 18 906 лв.

1. 1.1.3. Преходен остатък от 2014 г.в размер на 183 464 лв.

1. 1.1.4. Вреченно съхр.ср-ва и средства на разпореждане -4 351 лв.

1. 1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 527 797 лв.

в т.ч:

1. 1.2.1. Имуществени данъци в размер на 192 900 лв.

1. 1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 668 800 лв.

1. 1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 520 300 лв.

1. 1.2.4. Временни безлихвени заеми- 50 000 лв.

1. 1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи

за местни дейности: 548 294 лв.

в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища 327 200 лв.

1. 1.2.6. Зимно поддържане на пътища 104 900 лв.

1. 1.2.7. Преходен остатък от 2014 г в размер на 502 603 лв.

1.1.2.8 Друго финансиране - 60 000 лв.

1. 2. Разходите, в размер на 4 444 826 лв, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.

1. 2.1. Делегирани държавни дейности финансирани с

държавни приходи 1 917 029 лв

1. 2.2. Делегирани държавни дейности,дофинансирани

с местни приходи 263 574 лв.

1. 2.2. Местни дейности , в размер на 2 527 797 лв.

1.2.2.1.Резерв за неотложни и непредвидени разходи 45 198 лв.

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2014г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2015 г.,съгласно приложение № 3 в размер на 686 067 лв.

3. Приема разчети за целеви разходи:

3 1.Утвърждава разходи в размер на 1 000 лв. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

3. 2. Утвърждава разходи в размер на 15 000 лв. по параграф 42-14”Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” в дейност”Общинска администрация” в това число: Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 2 000 лв.: за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение или с решение на общински съвет.Утвърждава разходи в размер на 4000 лв.по параграф 42-14”обезщетения и помощи по решение на общински съвет” в дейност Общински съвет.

3.3. Упълномощава Кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено и осиновено дете в размер на 250.00лева за първо дете, за второ, трето и следващо дете в размер на 300 лева с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете и към момента на подаване на заявлението двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник, предвидени в дейност „Общинска администрация” § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”.

3. 4. Членски внос на НСОРБ, МИГ”Брезник-Трън”, Асоциация на секретарите на общините” в размер до 3 260 лв.

3. 5. За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на 48 650 лв. по одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 6

3. 6. За изработка на почетни знаци, символи и реклама да се изразходват средства в рамките на 3000 лв

4. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2015 г.за местните дейности по функции и дейности , съгласно Приложение № 4.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г. за делегираните от държавата дейности,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети,съгласно приложение № 4.

6. Определя 54 бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти и дофинансиране на средствата за РЗ съгласно приложение № 4

7. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2015 г.

- заплати,осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии

- храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, образователни заведения.

8. Приема следните лимити за разходи:

8. 1.Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

8. 2.Представителни разходи в размер на 2 000 лева от които :

- на кмет на община в размер до 1 000 лв.

- на председателя на общински съвет до 1 000 лв

8. 3. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание чл.59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт 40 000 лв. в т.ч 21 200 лв. за поддържане на спортно-техническата база, в т.ч.такса смет – 1 200лв. и за спортна дейност 18 800 лв, както следва:

- ФК „ Чорни -1920„деца и мъже- 6 500 лв.

- ФК”Черногорец „мъже- с.Ноевци 3 300 лв.

- ФК”Балкан”с.Банище 2 500 лв.

- ВК”Чорни”-Брезник 4 000 лв.

- ФК”Буря” с.Кошарево 2 500 лв.

8. 4. Утвърждава 5 100 лв. - средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва:

с. Ноевци – 500 лв.

с. Кошарево – 300 лв.

с. Долна Секирна 300 лв.

с. Слаковци – 300 лв.

с. Велковци – 300 лв.

с. Гигинци – 300 лв.

с. Бегуновци – 300лв.

с. Садовик – 300 лв.

с Гърло – 300 лв.

с. Красава – 300 лв.

с. Режанци – 300 лв.

с. Конска – 300 лв.

с. Станьовци – 200 лв.

с. Банище – 200 лв.

с. Бр. Извор - 200 лв.

с. Ребро – 200 лв.

с. Сопица – 200 лв.

с. Арзан – 150 лв.

с. Непразненци – 150 лв.

9. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.8.3 и т.8.4.

10. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности /общинска администрация, ДСП и непедагогически персонал във функция”Образование”/ общински исторически музей, които имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на абонаментната карта./Приложение №5/

11. Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна квалификация по тримесечия .

13. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.125 от ЗПФ/

14. В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

17. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

18. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

19. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2015 г.-3 252 719 лв.

20. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 0 лв.

21. Възлага на кмета на общината:

22. На основание чл.11ал.10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

Домашен социален патронаж Център за настаняване от семеен тип, Млечна кухня

СОУ” Васил Левски” гр.Брезник

ОУ” Христо Смирненски” с.Ноевци

ЦДГ”Брезица” гр.Брезник

група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр. Брезник

Общински исторически музей Брезник

22.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

22.2. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

23. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

24. Да прехвърля заемообразно бюджетните средства за захранване на специалните извънбюджетни сметки за финансиране на проекти до възстановяване на разходите от управителния орган.

25. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,включително и на бюджетни организации,чийто бюджет е част от общинския бюджет.

26. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г. да изразходва средства в размер до 5 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

27. Дава правомощия на кмета на общината съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници,банки и други финансови инструменти,други източници.

28. Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2015 г съгласно приложение № 8

29. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2015 г.,съгласно Приложение № 7

30. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода /2015-2017 г./

31. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2015 г. в размер на 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

32. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

33. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение № 9.

34. Просрочени задължения Община Брезник няма към 31.12.2014 година.

35. Утвърждава размера на просрочените вземания в размер на 97 937 лв.в т.ч.от наеми 11 392 лв., такси ДГ и ДСП 690 лв., приватизация 85 855 лв.

36. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно приложение № 12

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП – ПЗ на ПИ № 05286.106.7 по КККР на гр.Брезник, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, земеделска земя,м представляваща стопанска двор и ПИ № 06286.92.25 по КККР на гр.Брезник, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД, представляваща земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, за обособяване на Стопански двор във връзка с изискванията на чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредба № 19/2012г ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 682

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник реши:

1. На основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за застрояване за ПИ №№ 06286.106.7 и 06286.92.25 по КККР на гр. Брезник.

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване за ПИ №№ 06286.106.7 и 06286.92.25 по КККР на гр. Брезник за обособяване на СТОПАНСКИ ДВОР.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересуваните лица.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие от Общински съвет за замяна на земеделски имоти № 017053,017054, частна общинска собственост в землището на с.Конска с имоти №№ 040022 и 040020, собственост на „ВАНКООП” ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов, в землището на с.Конска.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 683

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл.34, ал.4 и чл. 40, ал. 3, изречение второ и трето от ЗОС, във връзка с чл. 222 и 223 от Закона за задълженията и договорите и чл. 32, ал.1 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си да бъдат заменени земеделски имоти с № 040022 , нива седма категория, местност „Вървище” с площ от 8.601 дка и №040020, нива седма категория, местност „Райкова страна” с площ от 11.400 дка в землището на с. Конска собственост на „ВАНКООП”ЕООД с управител Иван Павлинов Иванов срещу имоти № №017053, ливада , пета категория с площ 18.927 дка и №017054, ливада , пета категория с площ от 2.174 дка, частна общинска собственост в землището на село Конска.

2. Замяната да стане след изготвяне на данъчна и пазарна оценка на имотите, като при по-голяма оценка на частния имот разликата не се доплаща от Общината.

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите действия по замяната.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот в района на бившето поделение на МО град Брезник, утвърждаване на пазарна оценка и обявяване на търг.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 684

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 29, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласие да бъде учредено отстъпено право на строеж върху имот с идентификатор 06286.502.8, целият с площ 356 кв. м, находящ се в района на бившето поделение на МО гр.Брезник, с цел извършване на обслужващи дейности.

2. Утвърждава пазарната оценка на посочения имот (без застроената част) в размер на 2950.33 лв. (9.55 лв. на 1 кв. м)

3. Утвърждава комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове: ……………………………………………………..

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 685

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник и решение № 638/15.01.2015 год., Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 06286.501.645 по КК и КР на гр. Брезник, с площ 1002 кв.м за зеленчукова градина. Месечна наемна цена: 150.3 лв.

2. Част – 250 кв.м от незастроен общински имот, участващ в УПИ VІІ в кв. 7 по РП на с. Душинци с площ 1680 кв.м, с предмет на дейност: отглеждане на пчелни семейства. Месечен наем: 25 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Десислава Христова - общински съветник

4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

Резервен член: Иванка Василева Михайлова- гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори със спечелилите търга.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на общински поземлен 06286.64.1 с поземлен имот № 06286.59.11, собственост на Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова.


Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 686

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл.34, ал.4 и чл. 40, ал. 3, изречение второ и трето от ЗОС, във връзка с чл. 222 и 223 от Закона за задълженията и договорите и чл. 32, ал.1 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си да бъде заменен ПИ с № 06286.59.11 , нива в местността „Чифлик” с площ от 5.103 дка в землището на гр.Брезник, собственост на Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова срещу имот ПИ с № 06286.64.1, нива в местността „Дълбоки дол” с площ от 16.255 дка, частна общинска собственост в землището на град Брезник.

2. Замяната да стане след изготвяне на данъчна и пазарна оценка на имотите, като при по-голяма оценка на общинският имот разликата се доплаща от Николай Иванов Киров и Вангелия Грозданова Кирова.

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите действия по замяната.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с.Муртинци, Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 687

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 36, чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл. 28, ал. 1 и 4 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Прекратява съсобствеността между Община Брезник и Страхил Борянов Страхилов, живущ в гр. Брезник, ул. „Шейново” № 20 върху имот УПИ „За магазин”, находящ се в кв. 10 по РП на с. Муртинци, община Брезник, с площ от 218 кв. м, АОС № 4097/20.01.2015 год., в който е построена сграда, собственост по силата на Нотариален акт на горното лице.

2. Утвърждава пазарната оценка на посоченото УПИ в размер на 1018.30 лв. (4.67 лв. на 1 кв. м). Сумата се облага с ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Годишен план за младежта в община Брезник за 2015г.

С 11 гласа „за” /Васко Попов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 688

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет Брезник приема Годишен план за младежта в Община Брезник за 2015г.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Молба от Юлиян Антонов Антонов за отпускане на финансова помощ.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 689

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. На Юлиян Антонов Антонов.

2. Средствата да бъдат взети от § 4214 /помощи и обезщетения/ от бюджета на общинска администрация.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по изплащането на сумата след 01.04.2015од.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Емилия Василева Василева за отпускане на финансова помощ.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 690

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. на Емилия Василева Василева.

2. Средствата да бъдат взети от § 4214 /помощи и обезщетения/ от бюджета на общинска администрация.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по изплащането на сумата след 01.04.2015од.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Калоян Борисов Велков за отпускане на финансова помощ.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/ , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 691

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 100/сто/ лв. на - Зорка Радоева Велкова - съпруга на Калоян Борисов Велков.

2. Средствата да бъдат взети от § 4214 /помощи и обезщетения/ от бюджета на общинска администрация.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по изплащането на сумата.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 692

На основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник утвърждава кандидатите за съдебни заседатели както следва:

1. Цветелин Павлов Стоянов

2. Иван Иванов Петров

3. Станислава Кирилова Миланова

4. Иванка Малинова Евтимова

5. Антоанета Николова Методиева

6. Славчо Крумов Михайлов

7. Вера Огнянова Крумова

8. Иваило Георгиев Тодоров

9. Валентина Димитрова Петрова

10. Емилия Димитрова Димитрова

11. Елица Димитрова Петрова

12. Йорданка Славчева Добревска

13. Галина Стаменова Григорова

14. Илияна Емилова Димитрова

15. Евелина Серьожева Петрова

16. Рашка Лазарова Велинова

17. Иво Симеонов Томов

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на захранващ ул. кабел 220V с цел захранване на стопанска постройка върх у ПИ 06286.45.15 по ККР на гр.Брезник, собственост на "ЕКОИНВЕСТ 2009" ЕООД, съгласно нотариален акт № 20 т. І рег. № 236, д№ 20/2011г и становище на ЧЕЗ изх. № 1200551469/23.01.2011г.

С 12 гласа „за” , Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 693

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ Общинският съвет град Брезник :

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20КV „Равнище”, с изграждане на нов трафопост в оста на съществуващият електропровод 20 КV в ПИ № 06286.43.1, върху съществуващ ЖР стълб, от където трасето минава през поземлени имоти № 06286.43.1, нива, частна собственост, № 06286.44.54, полски път, общинска собственост, ПИ № 06286.44.58, земеделска земя с начин на трайно ползване – деградирала орна земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанисване от общината и ПИ № 06286.45.15, нива, собственост на заявителя „ЕКОИНВЕСТ 2009” ЕООД

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20 КV „Равнище”, с изграждане на нов ТП тип МТТ в оста на съществуващият електропровод, от където трасето минава през поземлени имоти № 06286.43.1, нива частна собственост, № 06286.44.54, полски път, общинска собственост, ПИ № 06286.44.58, земеделска земя с начин на трайно ползване – деградирала орна земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанисване от общината и ПИ № 06286.45.15, нива, собственост на заявителя „ЕКОИНВЕСТ 2009” ЕООД с изграждане на нов ТП тип МТТ в оста на съществуващият електропровод, от където трасето минава през поземлени имоти № 06286.43.1, нива частна собственост, № 06286.44.54, полски път, общинска собственост, ПИ № 06286.44.58, земеделска земя с начин на трайно ползване – деградирала орна земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанисване от общината и ПИ № 06286.45.15, нива, собственост на заявителя „ЕКОИНВЕСТ 2009” ЕООД.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо на НСОРБ относно създаване на фонд „Общинска солидарност”

С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 694

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 31 ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г на УС на НСОРБ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за участие на община Брезник във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:

2.1. Встъпителна вноска в размер на 1000 лв.

2.2. Годишна вноска за 2015г в размер на 300 лв.

3. Определя Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник за представител на Община Брезник в Общото събрание на фонда.

4. Възлага на кмета на общината да:

4.1. Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за устройсвтото и дейността му.

4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.

4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т. 4.2.

4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 73 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387016