Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.10.2005 г.

 

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 


П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 10

20.10.2005г./ гр. Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за извършените строителни работи и изразходваните капиталови разходи в общината от началото на 2005г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 209

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията за извършените строителни работи и изразходваните капиталови разходи в общината от началото на 2005г.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно кандидатстване по програма САПАРД с проект  “Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа”

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 210

 

                На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

Одобрява пътните отсечки:

1. Режанци – Извор – Ребро – Трънски път с отклонение за с. Садовик

2.      Брезник – Красава – Ярославци – Завала с отклонение за с. Брусник; отклонение Долно Романци – Горно Романци

3.     Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка: Трънски път – Гърло – Муртинци – Билинци

4.     Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка: Станьовци – Душинци; Станьовци – Банище

5.     Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка: Брезник – Гоз,

в изработения проект за кандидатстване по програма САПАРД.

 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 211

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1, т.1 и чл. 24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

1.     Разрешава продажбата на гараж № 1 /вело – мото гараж/ към блок “Г” на ЕЖК на ул. “ Ан. Коцелянов” №52, гр. Брезник.

2.     Упълномощава Кмета на общината да извърши законо установените процедури по ЗОС.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно включване в приватизационната програма на общината на обект – частна общинска собственост

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, ОбС Брезник реши:

            Включва в приватизационната програма на Община Брезник за 2005г.: Масивна сграда /бивша ЦДГ – 2/, намираща се на ул. “Яне Сандански” №6 в гр. Брезник, със застроена площ 870 кв.м и дворно място 4280 кв.м.

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно продажба на обект – частна общинска собственост, включен в общинската приватизационна програма

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 213

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСПК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

            1. Разрешава продажбата на: Масивна сграда /бивша ЦДГ – 2/, намираща се на ул. “Яне Сандански” №6 в гр. Брезник, със застроена площ 870 кв.м и дворно място 4280 кв.м, представляващо УПИ VІІ – за детски дом, кв.22 по ПРЗ чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап при минимална конкурсна цена 100500 лева.

             2. Приема правния анализ и информационния меморандум на обектите.

             3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договор за продажба, като част от нея.

              4. Конкурсната документация се закупува в касата на Общината най-рано 10 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 40 лв., платими в брой.

              5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

                6. В срок до предходния на търга работен ден лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

                7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

                8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на Общината до 17:00 часа на предходния на търга работен ден.

                9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 17-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава да първия присъствен ден. Върху плика са отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

               10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

               10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

               10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

               10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

               11. Оглед на обектите се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

               12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договорите за покупко-продажба.

               13. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично оповестения конкурс.

               14. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за покупко - продажба със спечелилите конкурса участници.

               15. Определя за член – представител на ОбС в комисията за конкурса, д-р Величков.

 

 

 

ТОЧКА ОСМА: Предложение от Икономическа комисия за промяна на възнагражденията на общинските съветници, във връзка с изпълнение на решение №208/21.09.2005г. на ОбС

 

С  8 гласа “За”,  2 “Против”  и  1 “Въздържал се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 214

 

 

               На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за работа на ОбС, Общински съвет Брезник реши:

 

               1. Променя чл.77, т.5 от Правилника за работа на ОбС, като текста става следния: “Да получава възнаграждение за участието си в заседания на Общински съвет и на неговите постоянни комисии в размер на 40 лева”.

                2. Промяната влиза в сила от 01.10.2005г.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно осигуряване на целеви средства от общинския бюджет във връзка с честване на 120 годишнината от Съединението на България и Сръбско – българската война от 1885г.

 

С 11  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215

 

               На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС реши:

               Във връзка с честване на 120 годишнината от Сръбско – българската война – 1885г., утвърждава сумата от 1500 лева. Средствата да бъдат намалени от резерва на общината и да бъдат прехвърлени в дейност “122 – Общинска администрация”.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Брезник

 

С 10 гласа “За” и 1 “Против”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 216

 

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от ЗС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал1, чл23, ал1, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                 1. Разрешава продажбата на имот: Имот УПИ, пл.№ 435, кв.85, попадащ в терен без отреждане, но в ЗП е отреден за сключено жилищно строителство, с площ 4325 кв.м., в едно с обектите изградени върху него, а именно: І склад, състоящ се от четиринадесет отделения и канцелария със застроена площ 429 кв.м., както и 61.43% ид.ч. от ІІ склад, състоящ се от три отделения с обща площ 444 кв.м. по регулационния план на гр. Брезник.

                 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 


ТОЧКА ДРУГИ: 3. Докладна записка относно трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 217

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

           1. Обявява за частна общинска собственост не застроените общински имоти пл.№№553; 556; 1/3 от 557; 558; 559; 563; 564 и 566 попадащи в новоотредения УПИ І – За обслужващи дейности, търговия и услуги, за които е съставен АОС №201 от 30.03.2004г.

           2. На основание чл.60, ал.1 от ЗОС за имотите да бъде съставен нов акт за частна общинска собственост.

 

ТОЧКА ДРУГИ: 4. Предложение от ученици от СОУ “В. Левски” – гр. Брезник относно именуване на улица в гр. Брезник на името на капитан Кисов и във връзка с това докладна записка от Кмета на общината относно създаване на нови пътни артерии /улици/ в гр. Брезник и именуване на същите

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 218

 

 

                      На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                     Създава 4 бр. улици в района на бивше поделение на гр. Брезник, като ги именува както следва:

1.     Ул. “Пети конен полк” с №№ от 2 до 4

2.     Ул. “Капитан Кисов” с №№ от 1 до 9

3.     Ул. “Генерал Владимир Заимов” с №№ от 1 до 17 и от 2 до 8

4.     Ул. “Еретин” с №№ от 1 до 7 и от 2 до 6

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233146