Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.01.2015 г. /633-680/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник, 15.01.2015г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, приложение № 1 към чл. 5 ал. 3.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 633

На основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет гр. Брезник приема Приложение № 1 на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, считано от 01.01.2015 год. Приложението е неразделна част от това решение.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на общински поземлен имот с поземлен имот на фирма "ДИВА" ООД.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 634

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал 2 от ЗОС, чл. 222 и 223 от ЗЗД, чл. 32, ал. 3, подточка „г” и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си да се замени ПИ общинска собственост № 109023, в землището на с. Кошарево, представляващ нива ІХ категория, местност „Дубица”, с площ от 15091 кв.м за имот с идентификатор 06286.59.27 в землището на гр. Брезник, представляващ нива ІХ категория, с площ 12509 кв.м.

2. Утвърждава пазарните оценки на имотите, които са за имот № 109023 – 4822.14 лв., а за имот № 06286.59.27 – 4216 лв. Предвид това, че имотът на „ДИВА” ООД се ползва от Общината от 2012 год., разликата в цената от 606 лв. не се доплаща.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с управителя на фирма „ДИВА” ООД.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за продажба на общински недвижим имот с.Горни Романци.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 635

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл.20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, чл. 36, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на:

Незастроен общински имот, представляващ УПИ ХІІІ – 43 в кв. 14 по РП на с. Горни Романци с площ от 854 кв.м на стойност 5545.00 лв. (6.49 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. За продажбата на имота да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров- зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експерт

4. Богиня Рабакова - общински съветник

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе търг и да сключи договор със спечелилия търга.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване наемни цени на общинска земеделска земя за 2015г.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 636

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

Утвърждава за 2015 година първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на ниви от общинския поземлен фонд, както следва:

Категория

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Цена – лв./дка

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажбя на придаваеми имоти в селата Конска, Ноевци, Гърло, Кошарево, Ребро, Кривонос и Брусник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 637

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІ – 129, 132 в кв. 20 по РП на с. Конска с площ от 96 кв.м на стойност 579.00 лв. (6.03 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 190 кв.м на стойност 1368.00 лв. (7.20 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІ – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 50 кв.м на стойност 335.00 лв. (6.7 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

4. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 110 кв.м на стойност 770.00 лв. (7.00 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

5. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІІ – 388, 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 45 кв.м на стойност 302.00 лв. (6.70 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

6. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІІ – 108 в кв. 9 по РП на с. Гърло с площ от 31 кв.м на стойност 194.00 лв. (6.25 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

7 Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ – 268, 269 в кв. 28 по РП на с. Кошарево площ от 26 кв.м на стойност 166.00 лв. (6.38 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

8. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІV – ТКЗС в кв. 15а по РП на с. Ребро с площ от 364 кв.м на стойност 2429.00 лв. (6.67 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

9. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ – 17 в кв. 10 по РП на с. Кривонос площ от 4 кв.м на стойност 26.00 лв. (6.50 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

10. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ – 501 в кв. 33 по РП на с. Конска с площ от 110 кв.м на стойност 561.00 лв. (5.10 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

11. Част от терен, придаваем към УПИ ХІ-79 в кв. 13 по РП на с. Брусник с площ 7 кв.м на стойност 22.96 лв. (3.28 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно нова наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 638

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл.7, ал. 9 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Определя месечна наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди, както следва :

а) за гр. Брезник – първа зона 0.20 лв./ кв. м.

б) за гр. Брезник – втора зона 0.15 лв./ кв. м.

в) за селата - 0.10 лв./кв. м.

2. С посоченото изменение се допълва приложение № 4 към чл. 218 от Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгл. ЗМДТ като се създава т. XVІ Месечна наемна цена за ползване на парцели в регулация за селскостопански нужди.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на Община Брезник за програмния период 2014-2020г.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 639

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 14 от ЗРР, във връзка с чл. 37 ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общинският съвет Брезник приема „Общински план за развитие на Община Брезник за програмния период 2014-2020г”.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2015 од.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 640

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал.9 от ЗОС, Общинският съвет Брезник приема „Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2015 год.”

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Кандидатстване за финансиране по проект "Красива България" с проектно предложение "Център за настаняване от семеен тип на възрасснни хора с физически увреждания" град Брезник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 641

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник реши:

 1. Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания“, по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип“ по Проект „Красива България“.

 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходимите процедури за подготовка на проектното предложение.

 3. Осигурява финансови средства в размер на 38 905.24 лв. с ДДС в параграф 5100 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 530 ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на редосеялка и дискова брана, общинска собственост, утвърждаване на оцените и насрочване на търг.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 642

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, , чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33, чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат продадени редосеялка СЗУ 3.6 А (общинска собственост) регистрационен номер ДК № РК 00815А, номер на рама 2497, година на производство 1986 год., цвят - червен и дискова брана модел БДТ-7, тип - прикачна, с ДК № РК 00816А, номер на рама 1216, година на производство – 1980 год., цвят – червен.

2. Утвърждава пазарните оценки на редосеялката СЗУ 3.6 А в размер на 610.00 лв. облагаеми с ДДС и дисковата брана БДТ-7 в размер на 5 000.00 лв. облагаеми с ДДС.

3. За продажбата на редосеялката и дисковата брана да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД;

4. Ваньо Добринов - общински съветник

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна запискса относно учредяване право на прокарване и сервитут на ел.кабел в района на бившето поделение нна МО град Брезник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 643

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 34, ал. 2 и 6, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, чл. 193, ал.4 и ал. 10 от ЗУТ, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на прокарване и сервитут на електрически кабел върху имот ПОС, с дължина на трасето от 220 линейни метра и сервитут от 462 кв.м с начало трафопост, намиращ се в района на бившето поделение на МО гр. Брезник, минаващ по улица с О.Т. 1030-1031-1032-1033 – публична общинска собственост до обект, бъдещ мебелен цех, намиращ се в имот УПИ І-21 в кв. 118.

2. Утвърждава пазарните оценки за право на прокарване и сервитут на обща стойност 716.76 лв.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с управителя на фирма „ЕВРОМЕБЕЛ” ООД.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Рени Стоилова Първанова за отпускане на финансови средства.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 644

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500лв. На Рени Стоилова Първанова.

 2. Средствата да бъдат взети от издръжката на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на финансови средства.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 645

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500лв. На Благовест Людмилов Благоев.

 2. Средствата да бъдат взети от издръжката на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 646

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд – Брезник следните лица:

 1. Ангел Борисов Николов – средно образование

 2. Станка Кирилова Митова – средно образование

 3. Веска Стоянова Алексова – средно образование

 4. Лидия Асенова Костова – средно образование

 5. Елена Йорданова Панова - образование висше

 6. Горка Стоянова Соколова – средно образование

 7. Велика Костадинова Мадева – полувисше образование

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Озърновци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоичко Донев Ангелков.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 647

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-180/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Озърновци , община Брезник, собственост на Стоичко Донев Ангелков, както следва:

 • Имот с № 006077 – ливада, девета категория с площ от 0.286 дка, местност „Кьосина кория", образуван от имот с № 006075, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДАСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Кошарево, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Симов Стоянов.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 648

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-180/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Кошарево , община Брезник, собственост на Стоян Симов Стоянов, както следва:

 • Имот с № 051284 – нива, пета категория с площ от 1.398 дка, местност „Прогон", образуван от имот с № 051253, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Лозан Андреев Петров.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 649

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-181/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци , община Брезник, собственост на Лозан Андреев Петров, както следва:

 • Имот с № 060029 – естествена ливада, шеста категория с площ от 19.572 дка, местност „Душин дол", образуван от имот с № 060013, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Серги Миланов Ленков.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 650

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-192/30.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Долни Романци , община Брезник, собственост на Серги Миланов Ленков , както следва:

 • Имот с № 091020 – нива, пета категория с площ от 3.358 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 091001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Ставри Митов Зарчев.

Поради конфликта на интереси в гласуването не участва Иван Ставрев.

Със 7 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 651

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-191/30.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Ставри Митов Зарчев, както следва:

 • Имот с № 091021 – нива, пета категория с площ от 2.117 дка, местност „Тошино", образуван от имот с № 091001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 057018 – нива, девета категория с площ от 3.516 дка, местност „Лука", образуван от имот с № 057008, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици – Велин Иванчов Стоилов.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 652

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-176/08.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Велин Иванчов Стоилков, както следва:

 • Имот с № 024032 – нива, девета категория с площ от 3.246 дка, местност „У река", образуван от имот с № 024006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024031 – нива, девета категория с площ от 3.336 дка, местност „Крива нива", образуван от имот с № 024006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024030 – нива, девета категория с площ от 4.078 дка, местност „Ортачка", образуван от имот с № 024015, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024026 – нива, девета категория с площ от 3.071 дка, местност „Връх", образуван от имот с № 024015, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 018094 – нива, осма категория с площ от 6.161 дка, местност „Плачевище", образуван от имот с № 018076, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 026034– нива, девета категория с площ от 4.635 дка, местност „Вървище", образуван от имот с № 026033, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009017 – нива, девета категория с площ от 5.136 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 009010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009018– нива, девета категория с площ от 5.224 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 009010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029119 – нива, девета категория с площ от 5.757 дка, местност „Касата", образуван от имот с № 029086, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Владимир И Йосиф Модеви Белеви.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 653

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-231/26.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Владимир и Йосиф Модеви Белеви, както следва:

 • Имот с № 033025– естествена ливада, девета категория с площ от 7.046 дка, местност „Прибавица", образуван от имот с № 033022, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 020002 – нива, шеста категория с площ от 6.161 дка, местност „Ливаге", образуван от имот с № 020001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Режанци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Симо Георгиев Тодоров

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 654

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-232/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Режанци , община Брезник, собственост на Симо Георгиев Тодоров, както следва:

 • Имот с № 026058– нива, девета категория с площ от 3.161 дка, местност „Цонкина", образуван от имот с № 026035, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Цветков Гълъбов

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 655

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-233/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци , община Брезник, собственост на Стоян Цветков Гълъбов, както следва:

 • Имот с № 039094 – естествена ливада, шеста категория с площ от 2.037 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039072, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Сава Михайлов Божов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 656

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-234/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци , община Брезник, собственост на Сава Михайлов Божков, както следва:

 • Имот с № 025044 – нива, седма категория с площ от 2.343 дка, местност „Пазарски път", образуван от имот с № 025034, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици – Десо Радков Величков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 657

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-160/24.09.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Десо Радков Величков, както следва:

 • Имот с 066041 – нива, девета категория с площ от 2.360 дка, местност „Бранище", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501167– нива, девета категория с площ от 0.406 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501128, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501198 -нива, девета категория с площ от 0.262 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501129, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086016 – пасище, девета категория с площ от 4.832 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици – Никодим Десов Величков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 658

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-159/24.09.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Никодим Десов Величков, както следва:

 • Имот с 066040 – нива, девета категория с площ от 9.612 дка, местност „Бранище", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 066042 – нива, девета категория с площ от 6.154 дка, местност „Крива ливада", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086017– гора в зем.земи, девета категория с площ от 6.273 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086018 гора в зем.земи, девета категория с площ от 4.045 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086019– пасище мера, девета категория с площ от 3.018 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 086011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Димитър Митрев Марков

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 659

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-227/25.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Димитър Митрев Марков, както следва:

 • Имот с № 001012 – нива, пета категория с площ от 2.656 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 001010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 001013 – нива, пета категория с площ от 5.662 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 001010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 004036 – нива, шеста категория с площ от 3.546 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 004002, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Димитър Митрев Марков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 660

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-228/25.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Димитър Митрев Марков, както следва:

 • Имот с № 039023 – нива, пета категория с площ от 10.388 дка, местност „Скачък", образуван от имот с № 039011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Методи Стоянчов Зарков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 661

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-229/25.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци , община Брезник, собственост на Методи Стоянчов Зарков , както следва:

 • Имот с № 029052 – нива, шеста категория с площ от 2.924 дка, местност „Герен", образуван от имот с № 029046, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Горни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Емилия, Константин Забунови.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 662

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-230/25.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Емилия-Константин Йор.Забунови, както следва:

 • Имот с № 045048 – нива, пета категория с площ от 1.172 дка, местност „Поята", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045047 – нива, пета категория с площ от 2.747 дка, местност „Циганка", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045046 – нива, пета категория с площ от 2.957 дка, местност „Пайчина чука", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045049 – нива, пета категория с площ от 3.523 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Параскева Сергиева Милева.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 663

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-224/24.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Параскева Сергиева Милева, както следва:

 • Имот с № 062009 – нива, девета категория с площ от 6.866 дка, местност „Адамова кория", образуван от имот с № 062006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 046057 – нива, девета категория с площ от 1.180 дка, местност „Караманица", образуван от имот с № 046054, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 062010 – нива, девета категория с площ от 2.963 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 062007, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мария Василева Гергинова.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 664

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-223/24.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Ноевци , община Брезник, собственост на Мария Василева Гергинова, както следва:

 • Имот с № 064108 – нива, пета категория с площ от 1.829 дка, местност „Гърлица", образуван от имот с № 064102, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Кръсто Младенов Николов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 665

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-177/08.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Кръсто Младенов Николов, както следва:

 • Имот с № 052043 – нива, пета категория с площ от 4.721 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 052013, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 061033 – нива, девета категория с площ от 5.301 дка, местност „Джуроверица", образуван от имот с № 061007, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 058026 – нива, седма категория с площ от 4.366 дка, местност „Коина чешма", образуван от имот с № 058003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 059023 – нива, седма категория с площ от 4.473 дка, местност „Джолина ливада", образуван от имот с № 059001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 060064 – нива, пета категория с площ от 4.830 дка, местност „Говедарско", образуван от имот с № 060022, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Христо Стоянов Лазаров.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 666

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-189/30.10.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Христо Стоянов Лазаров, както следва:

 • Имот с № 057031– естествена ливада, пета категория с площ от 0.789 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 057009, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 073023 – нива, шеста категория с площ от 1.143 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 073009, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 076013 – зеленчукова култура, шеста категория с площ от 0.393 дка, местност „Пали лула", образуван от имот с № 076006, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Михал Соколов Денков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 667

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-242/05.12.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Михал Соколов Денков, както следва:

 • Имот с № 031038– нива, осма категория с площ от 4.977 дка, местност „Чашке", образуван от имот с № 031036, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 033014 – нива, пета категория с площ от 4.364 дка, местност „Гърци", образуван от имот с № 033008, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 036089 – нива, девета категория с площ от 9.160 дка, местност „Старчевица", образуван от имот с № 036078, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мато Киров Динев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 668

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-225/24.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Мато Киров Динев, както следва:

 • Имот с № 046060 – нива, девета категория с площ от 0.848 дка, местност „Белчина падина", образуван от имот с № 046054, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 051005 – нива, девета категория с площ от 3.524 дка, местност „Китка", образуван от имот с № 051003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 067002 – нива, девета категория с площ от 5.344 дка, местност „Богосова падина", образуван от имот с № 067001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Гълъбинка Стоилкова Божилкова.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 669

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-236/28.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Гълъбинка Стоилкова Божилкова, както следва:

 • Имот с № 039091– нива, шеста категория с площ от 1.224 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 039087, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039090– нива, шеста категория с площ от 1.374 дка, местност „Кочански дол", образуван от имот с № 039087, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039089 – нива, шеста категория с площ от 2.660 дка, местност „Краище", образуван от имот с № 039038, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стамен Симов Дойчинов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 670

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-244/08.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Стамен Симов Дойчинов, както следва:

 • Имот с № 039097 – нива, шеста категория с площ от 14.227 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039073, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Крум Тодоров Козарев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 671

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-251/15.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Крум Тодоров Козарев, както следва:

 • Имот с № 025047 – нива, седма категория с площ от 1.747 дка, местност „Цвилба", образуван от имот с № 025001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци , с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Цветанов Тричков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 672

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-254/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Стоян Цветанов Тричков, както следва:

 • Имот с № 095005– нива, девета категория с площ от 5.002 дка, местност „Тиня", образуван от имот с № 095004, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Гера Антов Кузманов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 673

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-249/15.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Гера Антов Кузманов, както следва:

 • Имот с № 029044 – естествена ливада, седма категория с площ от 16.988 дка, местност „Спасов ден", образуван от имот с № 025043, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Владимир и Йосиф Модеви Белеви.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 674

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-237/28.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Владимир и Йосиф Модеви Белеви, както следва:

 • Имот с № 034029 – нива, девета категория с площ от 4.335 дка, местност „Марийно", образуван от имот с № 034028, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Михал Тошев Пейчев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 675

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-258/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Михал Тошев Пейчев, както следва:

 • Имот с № 025043 – нива, седма категория с площ от 1.926 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 025024, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стамен Колев Димин.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 676

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-243/08.12.2014г.. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Стамен Колев Димин, както следва:

 • Имот с № 036004 – ливада, девета категория с площ от 24.424 дка, местност „Над село", образуван от имот с № 036003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 038020 – нива, четвърта категория с площ от 10.700 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 038004, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мирчо Евтимов Панов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 677

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-245/08.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Мирчо Евтимов Панов, както следва:

 • Имот с № 081008 – нива, шеста категория с площ от 11.603 дка, местност „Друм", образуван от имот с № 081001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 082027 – нива, шеста категория с площ от 2.460 дка, местност „Друм", образуван от имот с № 082003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Душинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Тома Марков Илиев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 678

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-252/17.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Душинци, община Брезник, собственост на Тома Марков Илиев, както следва:

 • Имот с № 028005 – нива, девета категория с площ от 1.819 дка, местност „Младо селище", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 028004 – нива, девета категория с площ от 2.197 дка, местност „Младо селище", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 028007 – нива, девета категория с площ от 2.004 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с №028006 – нива, девета категория с площ от 4.005 дка, местност „Орница", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Костов Георгиев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 679

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-259/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Стоян Костов Георгиев, както следва:

 • Имот с № 029026 – нива, шеста категория с площ от 1.688 дка, местност „Богоя", образуван от имот с № 029021, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029028– нива, шеста категория с площ от 4.067 дка, местност „Голема нива", образуван от имот с № 029017, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029027 – нива, шеста категория с площ от 1.835 дка, местност „Клене", образуван от имот с № 029017, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделснка земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Захари Кържев Манов

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 680

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-238/28.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Захари Кържев Манов, както следва:

 • Имот с № 021027– нива, пета категория с площ от 4.210 дка, местност „Жабине", образуван от имот с № 021026, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 022015– нива, пета категория с площ от 6.572 дка, местност „Расовец", образуван от имот с № 022004, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 033062 – нива, пета категория с площ от 6.869 дка, местност „Рид", образуван от имот с № 033055, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055030– нива, пета категория с площ от 1.801 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 055010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055084–ливада, пета категория с площ от 4.699 дка, местност „Слатина", образуван от имот с № 055053, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055082 –ливада, пета категория с площ от 4.001 дка, местност „Големо присое", образуван от имот с № 055047, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055083–ливада, пета категория с площ от 4.902 дка, местност „Голямо присое", образуван от имот с № 055046, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055085 –ливада, пета категория с площ от 0.997 дка, местност „Голямо присое", образуван от имот с № 055048, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова / /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240055