Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.01.2015 г. /633-680/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник, 15.01.2015г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, приложение № 1 към чл. 5 ал. 3.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 633

На основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет гр. Брезник приема Приложение № 1 на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, считано от 01.01.2015 год. Приложението е неразделна част от това решение.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на общински поземлен имот с поземлен имот на фирма "ДИВА" ООД.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 634

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал 2 от ЗОС, чл. 222 и 223 от ЗЗД, чл. 32, ал. 3, подточка „г” и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си да се замени ПИ общинска собственост № 109023, в землището на с. Кошарево, представляващ нива ІХ категория, местност „Дубица”, с площ от 15091 кв.м за имот с идентификатор 06286.59.27 в землището на гр. Брезник, представляващ нива ІХ категория, с площ 12509 кв.м.

2. Утвърждава пазарните оценки на имотите, които са за имот № 109023 – 4822.14 лв., а за имот № 06286.59.27 – 4216 лв. Предвид това, че имотът на „ДИВА” ООД се ползва от Общината от 2012 год., разликата в цената от 606 лв. не се доплаща.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с управителя на фирма „ДИВА” ООД.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за продажба на общински недвижим имот с.Горни Романци.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 635

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл.20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, чл. 36, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на:

Незастроен общински имот, представляващ УПИ ХІІІ – 43 в кв. 14 по РП на с. Горни Романци с площ от 854 кв.м на стойност 5545.00 лв. (6.49 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. За продажбата на имота да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров- зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експерт

4. Богиня Рабакова - общински съветник

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе търг и да сключи договор със спечелилия търга.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване наемни цени на общинска земеделска земя за 2015г.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 636

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

Утвърждава за 2015 година първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на ниви от общинския поземлен фонд, както следва:

Категория

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Цена – лв./дка

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажбя на придаваеми имоти в селата Конска, Ноевци, Гърло, Кошарево, Ребро, Кривонос и Брусник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 637

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІ – 129, 132 в кв. 20 по РП на с. Конска с площ от 96 кв.м на стойност 579.00 лв. (6.03 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 190 кв.м на стойност 1368.00 лв. (7.20 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІ – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 50 кв.м на стойност 335.00 лв. (6.7 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

4. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х – 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 110 кв.м на стойност 770.00 лв. (7.00 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

5. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІІ – 388, 390 в кв. 15 по РП на с. Ноевци с площ от 45 кв.м на стойност 302.00 лв. (6.70 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

6. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІІ – 108 в кв. 9 по РП на с. Гърло с площ от 31 кв.м на стойност 194.00 лв. (6.25 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

7 Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ – 268, 269 в кв. 28 по РП на с. Кошарево площ от 26 кв.м на стойност 166.00 лв. (6.38 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

8. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХІV – ТКЗС в кв. 15а по РП на с. Ребро с площ от 364 кв.м на стойност 2429.00 лв. (6.67 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

9. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ – 17 в кв. 10 по РП на с. Кривонос площ от 4 кв.м на стойност 26.00 лв. (6.50 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

10. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ – 501 в кв. 33 по РП на с. Конска с площ от 110 кв.м на стойност 561.00 лв. (5.10 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

11. Част от терен, придаваем към УПИ ХІ-79 в кв. 13 по РП на с. Брусник с площ 7 кв.м на стойност 22.96 лв. (3.28 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори за посочените имоти.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно нова наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 638

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл.7, ал. 9 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Определя месечна наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди, както следва :

а) за гр. Брезник – първа зона 0.20 лв./ кв. м.

б) за гр. Брезник – втора зона 0.15 лв./ кв. м.

в) за селата - 0.10 лв./кв. м.

2. С посоченото изменение се допълва приложение № 4 към чл. 218 от Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгл. ЗМДТ като се създава т. XVІ Месечна наемна цена за ползване на парцели в регулация за селскостопански нужди.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на Община Брезник за програмния период 2014-2020г.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 639

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 14 от ЗРР, във връзка с чл. 37 ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общинският съвет Брезник приема „Общински план за развитие на Община Брезник за програмния период 2014-2020г”.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2015 од.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 640

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал.9 от ЗОС, Общинският съвет Брезник приема „Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2015 год.”

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Кандидатстване за финансиране по проект "Красива България" с проектно предложение "Център за настаняване от семеен тип на възрасснни хора с физически увреждания" град Брезник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 641

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник реши:

 1. Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания“, по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип“ по Проект „Красива България“.

 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходимите процедури за подготовка на проектното предложение.

 3. Осигурява финансови средства в размер на 38 905.24 лв. с ДДС в параграф 5100 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 530 ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на редосеялка и дискова брана, общинска собственост, утвърждаване на оцените и насрочване на търг.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 642

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, , чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33, чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат продадени редосеялка СЗУ 3.6 А (общинска собственост) регистрационен номер ДК № РК 00815А, номер на рама 2497, година на производство 1986 год., цвят - червен и дискова брана модел БДТ-7, тип - прикачна, с ДК № РК 00816А, номер на рама 1216, година на производство – 1980 год., цвят – червен.

2. Утвърждава пазарните оценки на редосеялката СЗУ 3.6 А в размер на 610.00 лв. облагаеми с ДДС и дисковата брана БДТ-7 в размер на 5 000.00 лв. облагаеми с ДДС.

3. За продажбата на редосеялката и дисковата брана да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД;

4. Ваньо Добринов - общински съветник

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна запискса относно учредяване право на прокарване и сервитут на ел.кабел в района на бившето поделение нна МО град Брезник.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 643

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 34, ал. 2 и 6, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 67, ал. 1, чл. 193, ал.4 и ал. 10 от ЗУТ, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на прокарване и сервитут на електрически кабел върху имот ПОС, с дължина на трасето от 220 линейни метра и сервитут от 462 кв.м с начало трафопост, намиращ се в района на бившето поделение на МО гр. Брезник, минаващ по улица с О.Т. 1030-1031-1032-1033 – публична общинска собственост до обект, бъдещ мебелен цех, намиращ се в имот УПИ І-21 в кв. 118.

2. Утвърждава пазарните оценки за право на прокарване и сервитут на обща стойност 716.76 лв.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с управителя на фирма „ЕВРОМЕБЕЛ” ООД.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Рени Стоилова Първанова за отпускане на финансови средства.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 644

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500лв. На Рени Стоилова Първанова.

 2. Средствата да бъдат взети от издръжката на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Благовест Людмилов Благоев за отпускане на финансови средства.

Поименно гласуване: Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 645

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500лв. На Благовест Людмилов Благоев.

 2. Средствата да бъдат взети от издръжката на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на съдебни заседатели

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 646

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС утвърждава за съдебни заседатели за Районен съд – Брезник следните лица:

 1. Ангел Борисов Николов – средно образование

 2. Станка Кирилова Митова – средно образование

 3. Веска Стоянова Алексова – средно образование

 4. Лидия Асенова Костова – средно образование

 5. Елена Йорданова Панова - образование висше

 6. Горка Стоянова Соколова – средно образование

 7. Велика Костадинова Мадева – полувисше образование

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Озърновци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоичко Донев Ангелков.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 647

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-180/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Озърновци , община Брезник, собственост на Стоичко Донев Ангелков, както следва:

 • Имот с № 006077 – ливада, девета категория с площ от 0.286 дка, местност „Кьосина кория", образуван от имот с № 006075, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДАСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Кошарево, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Симов Стоянов.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 648

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-180/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Кошарево , община Брезник, собственост на Стоян Симов Стоянов, както следва:

 • Имот с № 051284 – нива, пета категория с площ от 1.398 дка, местност „Прогон", образуван от имот с № 051253, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Лозан Андреев Петров.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 649

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-181/16.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци , община Брезник, собственост на Лозан Андреев Петров, както следва:

 • Имот с № 060029 – естествена ливада, шеста категория с площ от 19.572 дка, местност „Душин дол", образуван от имот с № 060013, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Серги Миланов Ленков.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 650

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-192/30.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Долни Романци , община Брезник, собственост на Серги Миланов Ленков , както следва:

 • Имот с № 091020 – нива, пета категория с площ от 3.358 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 091001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Ставри Митов Зарчев.

Поради конфликта на интереси в гласуването не участва Иван Ставрев.

Със 7 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 651

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-191/30.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Ставри Митов Зарчев, както следва:

 • Имот с № 091021 – нива, пета категория с площ от 2.117 дка, местност „Тошино", образуван от имот с № 091001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 057018 – нива, девета категория с площ от 3.516 дка, местност „Лука", образуван от имот с № 057008, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици – Велин Иванчов Стоилов.

Поименно гласуване.Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 652

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-176/08.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Велин Иванчов Стоилков, както следва:

 • Имот с № 024032 – нива, девета категория с площ от 3.246 дка, местност „У река", образуван от имот с № 024006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024031 – нива, девета категория с площ от 3.336 дка, местност „Крива нива", образуван от имот с № 024006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024030 – нива, девета категория с площ от 4.078 дка, местност „Ортачка", образуван от имот с № 024015, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 024026 – нива, девета категория с площ от 3.071 дка, местност „Връх", образуван от имот с № 024015, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 018094 – нива, осма категория с площ от 6.161 дка, местност „Плачевище", образуван от имот с № 018076, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 026034– нива, девета категория с площ от 4.635 дка, местност „Вървище", образуван от имот с № 026033, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009017 – нива, девета категория с площ от 5.136 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 009010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009018– нива, девета категория с площ от 5.224 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 009010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029119 – нива, девета категория с площ от 5.757 дка, местност „Касата", образуван от имот с № 029086, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Владимир И Йосиф Модеви Белеви.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 653

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-231/26.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Владимир и Йосиф Модеви Белеви, както следва:

 • Имот с № 033025– естествена ливада, девета категория с площ от 7.046 дка, местност „Прибавица", образуван от имот с № 033022, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 020002 – нива, шеста категория с площ от 6.161 дка, местност „Ливаге", образуван от имот с № 020001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Режанци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Симо Георгиев Тодоров

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 654

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-232/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Режанци , община Брезник, собственост на Симо Георгиев Тодоров, както следва:

 • Имот с № 026058– нива, девета категория с площ от 3.161 дка, местност „Цонкина", образуван от имот с № 026035, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Цветков Гълъбов

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 655

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-233/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци , община Брезник, собственост на Стоян Цветков Гълъбов, както следва:

 • Имот с № 039094 – естествена ливада, шеста категория с площ от 2.037 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039072, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Сава Михайлов Божов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 656

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-234/26.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци , община Брезник, собственост на Сава Михайлов Божков, както следва:

 • Имот с № 025044 – нива, седма категория с площ от 2.343 дка, местност „Пазарски път", образуван от имот с № 025034, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици – Десо Радков Величков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 657

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-160/24.09.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Десо Радков Величков, както следва:

 • Имот с 066041 – нива, девета категория с площ от 2.360 дка, местност „Бранище", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501167– нива, девета категория с площ от 0.406 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501128, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501198 -нива, девета категория с площ от 0.262 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501129, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086016 – пасище, девета категория с площ от 4.832 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици – Никодим Десов Величков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 658

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-159/24.09.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Никодим Десов Величков, както следва:

 • Имот с 066040 – нива, девета категория с площ от 9.612 дка, местност „Бранище", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 066042 – нива, девета категория с площ от 6.154 дка, местност „Крива ливада", образуван от имот с № 066006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086017– гора в зем.земи, девета категория с площ от 6.273 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086018 гора в зем.земи, девета категория с площ от 4.045 дка, местност „Пружин дол", образуван от имот с № 086010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 086019– пасище мера, девета категория с площ от 3.018 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 086011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Димитър Митрев Марков

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 659

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-227/25.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Димитър Митрев Марков, както следва:

 • Имот с № 001012 – нива, пета категория с площ от 2.656 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 001010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 001013 – нива, пета категория с площ от 5.662 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 001010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 004036 – нива, шеста категория с площ от 3.546 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 004002, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Димитър Митрев Марков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 660

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-228/25.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Димитър Митрев Марков, както следва:

 • Имот с № 039023 – нива, пета категория с площ от 10.388 дка, местност „Скачък", образуван от имот с № 039011, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Методи Стоянчов Зарков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 661

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-229/25.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци , община Брезник, собственост на Методи Стоянчов Зарков , както следва:

 • Имот с № 029052 – нива, шеста категория с площ от 2.924 дка, местност „Герен", образуван от имот с № 029046, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с. Горни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Емилия, Константин Забунови.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 662

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-230/25.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Емилия-Константин Йор.Забунови, както следва:

 • Имот с № 045048 – нива, пета категория с площ от 1.172 дка, местност „Поята", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045047 – нива, пета категория с площ от 2.747 дка, местност „Циганка", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045046 – нива, пета категория с площ от 2.957 дка, местност „Пайчина чука", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 045049 – нива, пета категория с площ от 3.523 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 045031, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Параскева Сергиева Милева.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 663

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-224/24.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Параскева Сергиева Милева, както следва:

 • Имот с № 062009 – нива, девета категория с площ от 6.866 дка, местност „Адамова кория", образуван от имот с № 062006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 046057 – нива, девета категория с площ от 1.180 дка, местност „Караманица", образуван от имот с № 046054, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 062010 – нива, девета категория с площ от 2.963 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 062007, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мария Василева Гергинова.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 664

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-223/24.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Ноевци , община Брезник, собственост на Мария Василева Гергинова, както следва:

 • Имот с № 064108 – нива, пета категория с площ от 1.829 дка, местност „Гърлица", образуван от имот с № 064102, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Кръсто Младенов Николов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 665

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-177/08.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Кръсто Младенов Николов, както следва:

 • Имот с № 052043 – нива, пета категория с площ от 4.721 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 052013, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 061033 – нива, девета категория с площ от 5.301 дка, местност „Джуроверица", образуван от имот с № 061007, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 058026 – нива, седма категория с площ от 4.366 дка, местност „Коина чешма", образуван от имот с № 058003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 059023 – нива, седма категория с площ от 4.473 дка, местност „Джолина ливада", образуван от имот с № 059001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 060064 – нива, пета категория с площ от 4.830 дка, местност „Говедарско", образуван от имот с № 060022, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Христо Стоянов Лазаров.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 666

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-189/30.10.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Христо Стоянов Лазаров, както следва:

 • Имот с № 057031– естествена ливада, пета категория с площ от 0.789 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 057009, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 073023 – нива, шеста категория с площ от 1.143 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 073009, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 076013 – зеленчукова култура, шеста категория с площ от 0.393 дка, местност „Пали лула", образуван от имот с № 076006, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Михал Соколов Денков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 667

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-242/05.12.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Михал Соколов Денков, както следва:

 • Имот с № 031038– нива, осма категория с площ от 4.977 дка, местност „Чашке", образуван от имот с № 031036, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 033014 – нива, пета категория с площ от 4.364 дка, местност „Гърци", образуван от имот с № 033008, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 036089 – нива, девета категория с площ от 9.160 дка, местност „Старчевица", образуван от имот с № 036078, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мато Киров Динев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 668

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-225/24.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Мато Киров Динев, както следва:

 • Имот с № 046060 – нива, девета категория с площ от 0.848 дка, местност „Белчина падина", образуван от имот с № 046054, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 051005 – нива, девета категория с площ от 3.524 дка, местност „Китка", образуван от имот с № 051003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 067002 – нива, девета категория с площ от 5.344 дка, местност „Богосова падина", образуван от имот с № 067001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Гълъбинка Стоилкова Божилкова.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 669

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-236/28.11.2014г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Гълъбинка Стоилкова Божилкова, както следва:

 • Имот с № 039091– нива, шеста категория с площ от 1.224 дка, местност „Куманов дол", образуван от имот с № 039087, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039090– нива, шеста категория с площ от 1.374 дка, местност „Кочански дол", образуван от имот с № 039087, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039089 – нива, шеста категория с площ от 2.660 дка, местност „Краище", образуван от имот с № 039038, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стамен Симов Дойчинов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 670

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-244/08.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Стамен Симов Дойчинов, както следва:

 • Имот с № 039097 – нива, шеста категория с площ от 14.227 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039073, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Крум Тодоров Козарев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 671

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-251/15.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Крум Тодоров Козарев, както следва:

 • Имот с № 025047 – нива, седма категория с площ от 1.747 дка, местност „Цвилба", образуван от имот с № 025001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци , с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Цветанов Тричков.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 672

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-254/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Стоян Цветанов Тричков, както следва:

 • Имот с № 095005– нива, девета категория с площ от 5.002 дка, местност „Тиня", образуван от имот с № 095004, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Гера Антов Кузманов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 673

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-249/15.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Гера Антов Кузманов, както следва:

 • Имот с № 029044 – естествена ливада, седма категория с площ от 16.988 дка, местност „Спасов ден", образуван от имот с № 025043, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Владимир и Йосиф Модеви Белеви.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 674

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-237/28.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Владимир и Йосиф Модеви Белеви, както следва:

 • Имот с № 034029 – нива, девета категория с площ от 4.335 дка, местност „Марийно", образуван от имот с № 034028, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Михал Тошев Пейчев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 675

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-258/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Михал Тошев Пейчев, както следва:

 • Имот с № 025043 – нива, седма категория с площ от 1.926 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 025024, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стамен Колев Димин.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 676

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-243/08.12.2014г.. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Стамен Колев Димин, както следва:

 • Имот с № 036004 – ливада, девета категория с площ от 24.424 дка, местност „Над село", образуван от имот с № 036003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 038020 – нива, четвърта категория с площ от 10.700 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 038004, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Мирчо Евтимов Панов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 677

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-245/08.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Мирчо Евтимов Панов, както следва:

 • Имот с № 081008 – нива, шеста категория с площ от 11.603 дка, местност „Друм", образуван от имот с № 081001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 082027 – нива, шеста категория с площ от 2.460 дка, местност „Друм", образуван от имот с № 082003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Душинци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Тома Марков Илиев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 678

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-252/17.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Душинци, община Брезник, собственост на Тома Марков Илиев, както следва:

 • Имот с № 028005 – нива, девета категория с площ от 1.819 дка, местност „Младо селище", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 028004 – нива, девета категория с площ от 2.197 дка, местност „Младо селище", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 028007 – нива, девета категория с площ от 2.004 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с №028006 – нива, девета категория с площ от 4.005 дка, местност „Орница", образуван от имот с № 028003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Костов Георгиев.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 679

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-259/19.12.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Стоян Костов Георгиев, както следва:

 • Имот с № 029026 – нива, шеста категория с площ от 1.688 дка, местност „Богоя", образуван от имот с № 029021, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029028– нива, шеста категория с площ от 4.067 дка, местност „Голема нива", образуван от имот с № 029017, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029027 – нива, шеста категория с площ от 1.835 дка, местност „Клене", образуван от имот с № 029017, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделснка земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици - Захари Кържев Манов

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 680

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-238/28.11.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Захари Кържев Манов, както следва:

 • Имот с № 021027– нива, пета категория с площ от 4.210 дка, местност „Жабине", образуван от имот с № 021026, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 022015– нива, пета категория с площ от 6.572 дка, местност „Расовец", образуван от имот с № 022004, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 033062 – нива, пета категория с площ от 6.869 дка, местност „Рид", образуван от имот с № 033055, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055030– нива, пета категория с площ от 1.801 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 055010, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055084–ливада, пета категория с площ от 4.699 дка, местност „Слатина", образуван от имот с № 055053, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055082 –ливада, пета категория с площ от 4.001 дка, местност „Големо присое", образуван от имот с № 055047, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055083–ливада, пета категория с площ от 4.902 дка, местност „Голямо присое", образуван от имот с № 055046, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 055085 –ливада, пета категория с площ от 0.997 дка, местност „Голямо присое", образуван от имот с № 055048, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова / /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 58 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002485