Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.11.2014 г. /595-632/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

7

Гр.Брезник, 10.11.2014 г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация бюджета на Община Брезник към месец ноември 2014 г. за дофинансиране на СОУ ”В.Левски” гр.Брезник и ОУ ”Хр.Смирненски” с.Ноевци

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 595

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник утвърждава промяна по бюджета на община Брезник в т. ч. на СОУ „В. Левски” гр. Брезник и на ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, както следва:

приход

дейност

параграф

било

става

разлика

от продажба на земя

местни дейности

2406

98 000

111 812

13 812

Общообразователни училища дофинсиране:

СОУ „В. Левски” гр. Брезник

4000

0

1724

1742

5201

0

5 555

5 555

Общо: 7 297

ЦДГ към ОУ

„Хр. Смирненски” с. Ноевци

0101

0

5 400

5 400

0551

0

551

551

0552

0

155

155

0560

0

258

258

0580

0

151

151

Общо: 6 515

Всичко: 13 812

ВТОРА ТОЧКА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г. на Община Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 596

На основание чл.21 ал.1 т.6 ЗМСМА ,чл.137 ал.2 от ЗПФ,чл.40 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник,Общински съвет Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2014 год.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2014 г. към 22.10.2014 г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 597

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2014 г. към 22.10.2014 г., както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Целева субсидия

Целева субсидия

Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.

39205

39205

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

20000

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

0

20000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

20000

Доставка на полиетиленови тръби и фитинги с.Горна Секирна и с. Кошарево

0

20000

Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи

39205

19205

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

39205

19205

5301 Придобиване на програмни продукти

39205

19205

ПП придобити чрез проектиране

39205

19205

Проектиране за инфраструктурни обекти

39205

19205

Промяната засяга обекти на стойност от 39205 лв. Промяната не засяга останалите обекти в списъка

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Утвърждаване на оценка и насрочване на търг за продажба на комбайн общинска собственост.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 598

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33, чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,

1. Утвърждава пазарна оценка на зърнокомбайн (общинска собственост) марка „Нива”, модел „СК 5 МI”, регистрационен номер РК 00075, двигател № 6256918Y, номер на рама 22765, година на производство 1989 год. в размер на 3500 лв.

2. За продажбата на комбайна да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експерт

4. Богиня Йосифова Рабакова - общински съветник и

резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе търг и да сключи договор със спечелилия търга.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Решение за обявяване на търг за отдаване под наем на обект общинска собственост.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 599

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Част от стълбищна клетка (подтаванна площадка) с площ 2 кв.м (два квадратни метра) за монтиране на ел. табло над втория етаж в сградата на „ТВ – Ретранслатор” гр.Брезник в местност „Гребен” – гр.Брезник и част от покрива на същата сграда с площ от 6 кв.м (шест квадратни метра) за монтиране на антени.Предмет на дейност: съобщителни услуги. месечен наем 37.50 лв., облагаеми с ДДС.

2. Помещение от 12 кв.м (дванадесет квадратни метра) на втория етаж в сградата на „ТВ – Ретранслатор” в местност „Гребен” – гр.Брезник за разполагане на електронно съобщително устройство (базова станция) и част от покрива на същата сграда с площ от 8 кв.м (осем квадратни метра) за монтиране на антенно - фидерна система. Месечен наем 100 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Ваньо Добринов Колев - общ. съветник

4 . Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

Резервен член: Иванка Василева Михайлова- гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори със спечелилите търга.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Утвърждаване на оценка и продажба на семечистачна машина и навесен плуг.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 600

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33, чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,

1. Разрешава провеждане на търг за продажба на семечистачна машина (общинска собственост) марка „PETKUS”, модел „К 531/1” и плуг – тракторен навесен (общинска собственост), модел „ПП-5-40”.

2. Утвърждава пазарните оценки на горепосочения инвентар, както следва:

а) семечистачна машина (общинска собственост) марка „PETKUS”, модел „К 531/1” на стойност 4200 лв.

б) плуг – тракторен навесен, модел „ПП-5-40” на стойност 470 лв.

3. За продажбата на движимите вещи да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експерт

4. Васко Стоилов Попов - общински съветник и

резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция.

4. Упълномощава Кмета на общината да проведе търг и да сключи договор със спечелилия търга.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние,осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите: аквакултури, риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир публична общинска собственост – язовир ”Завала”, в землището на с.Завала, в масив № 29 по КВС, АОС № 57/08.06.1999 г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 601

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 и чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при мотиви:

І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия:

1. Предмет на концесия: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, воден спорт .

2. Обекти на концесия:

2.1. Язовир „Завала” намиращ се в землището на село Завала , община Брезник. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост - АОС № 57/08.06.1999г. и скица № К00127/29.01.2014г. за имот № 000064 от КВС с площ 28.871 дка от ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – гр.Брезник

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности - няма;

5. Максимален срок на концесията 20 години;

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;

7. Условията за осъществяване на концесията:

  1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.

  2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.

  3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.

  4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите.

  5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове.

  6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.

  7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.

   7.8.Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.

  1. Концесионерът няма право да продава, прехвърля или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.

   7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети лица.

   7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор.

   7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

   7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.

  1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР).

  2. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;

  3. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.

  4. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

  5. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

  6. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие.

  7. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:

   7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;

   7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.

   7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.

   7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това.

   8.Основни права и задължения по концесионния договор:

   8.1. Основни права и задължения на концедента:

   8.1.1. Да упражнява правото на управление при провеждането на техническата експлоатация на язовирната страна и съоръженията към нея и упражнява контрол върху концесионера, в съответствие с чл. 117, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 год. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (Обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.);

   8.1.2. Да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея в съответствие с чл. 122, ал. 2 от Наредба № 13/2004 г.

   8.1.3. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор.

   8.1.4. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения договор и съгласно условията на концесията;

   8.1.5. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.

   8.1.6. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията.

   8.1.7. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;

   8.1.8. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор.

   8.1.9. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора.

   8.2. Основни права и задължения на концесионера:

   Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния договор, концесионерът има право:

   8.2.1. Да извършва дейностите по стопанисване, поддържане, експлоатация и мониторинг на язовира, съгласно изискванията на Наредба № 13/2004 г. и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (Обн.- ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 г.);

   8.2.2. Да осъществява техническа експлоатация, осигуряваща безопасна работа на язовирната стена и съоръженията към нея, като съблюдава чл. 55 от Наредба № 13/2004 г.;

   8.2.3. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13/2004 г.;

   8.2.4. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части в съответствие с чл. 55, т.3 от Наредба № 13/2004 г.;

   8.2.5. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръженията към нея, в съответствие с Глава девета от Наредба № 13/2004 г.;

   8.2.6. Да уведомява предварително при изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи общинската администрация на община Брезник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград и Областно управление „пожарна безопасност и защита на населението” – Перник, в съответствие с чл. 142 от Закона за водите.

   8.2.7. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;

   8.2.8. Да преработва плодовете, които са негова собственост;

   8.2.9.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;

   8.2.10. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

   8.2.11. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;

   8.2.12. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от негово име и за негова сметка.

   Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния договор, концесионерът, е длъжен:

   8.2.13.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;

   8.2.14. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

   8.2.15. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния договор;

   8.2.16. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;

   8.2.17. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;

   8.2.18. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;

   8.2.19. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката;

   8.2.20. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

   Концесионерът е длъжен:

   8.2.21.1 Да изготвя авариен план за действие, в изпълнение на чл.138, ал.3 от Закона за водите /ЗВ/ и в съответствие изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и чл.58, ал.1 от Наредба №13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;

   8.2.21.2 Да съгласува аварийният план по предходната точка с концедента, с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесиония договор;

   8.2.21.3 Да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ

   8.2.23. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения;

   8.2.24. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

   8.2.25. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на Концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

   8.2.26.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.

   8.2.27.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Брезник за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.

   Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по:

 • опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект:

 • експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно състояние:

 • водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи;

 • социалната програма на концесията;

  9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.

  10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители

  10.1. Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията.

  10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;

  10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

  11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

  Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

  12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

  а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на концесионния договор;

1. Язовир "Завала" в землището на село Завала

…………лв.

б) размер на минималното годишно концесионно плащане

1. Язовир "Завала" в землището на село Завала

…………. лв.

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма

г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се внася в брой в касата на Община Брезник или чрез банков превод по сметката на Община Брезник в обслужващата я банка на две годишни вноски:

 • първа вноска в размер на 60% от годишното концесионно плащане - до 31 януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата и

 • втора вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане - до 30 ноември на текущата година, или в първия работен ден след тази дата

  13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

  1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Брезник и действащото законодателство.

  2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

  3. Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

   14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите - такава не се предвижда;

   15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията:

   Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Брезник за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Брезник служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;

   16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени – съгласно документацията за участие;

   17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

   Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта /ИИО/ по формулата:

   ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе)] х 100,

   Където:

   КП-Концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника;

   СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;

   СЕ – стойност –разкрити работни места., съгласно офертата на участника;

   Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:

   Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %;

   Кси коефициент на тежест за размера на инвестициите - 20%;

   Ксе коефициент на тежест за предложения по разкрити работни места – 10%;

   Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

   18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

   Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

   Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на Община Брезник или по банкова сметка на Общината.

   Гарнцията е в размер, както следва:

1. Язовир "Завала" в землището на село Завала

……… лв.

Цена на документацията за участие - 60 лв. с включено ДДС.

ІІ.Възлага на Кмета на Община Брезник да организира провеждането на процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Решение за продажба на имот в урбанизирана територия на гр.Брезник.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 602

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл.20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си за продажба на поземлен имот с идентификатор 06286.12.45, местност „Гледан”, гр. Брезник, представляващ урбанизирана територия за друг вид застрояване, с площ 471 кв.м., акт за частна общинска собственост № 1499 от 21.06.2012 год. Имотът да се ползва съгласно предназначението му.

2. Упълномощава кмета на Общината да организира оценката на имота, след утвърждаването на която, да бъде проведен търг с явно наддаване.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ на ПИ № 069020, част отдел 9 под отдел 3 в землището на с.Ребро с площ 400 кв.м за разполагане на мобилна базова станция без промяна на предназначението на земята.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 603

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ:

Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с. Ребро, с площ от 400 м2, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ, без промяна на предназначението, за разполагане на мобилна базова станция.

На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ за № ПИ № 069020, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с. Ребро, с площ от 400 м2, за разполагане на мобилна базова станция.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на „Портална конструкция и депо за скална маса” в ПИ 06286.73.1 ПИ 06286.73.5 по КККР на гр.Брезник ,одобрена със заповед № РД-18-35 от 23.04.2014 г., собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД ,съгласно нотариален акт № 193, т.­ІХ, рег.№ 2270, д.№ 694/2012 г. и нотариален акт № 58, том.V , рег.№ 1294, д.№ 395/2014 г.

Със 7 гласа „за” и 6 „против“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 604

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП- ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на „Портална конструкция и депо за скална маса” в ПИ 06286.73.1 ПИ 06286.73.5 по КККР на гр. Брезник, одобрена със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2014 год., собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД съгласно нотариален акт № 193, т.ІХ, рег.№2270, д.№ 694/2012г. и нотариален акт № 58, т.V, рег.№1294, д.№ 395/2014г. с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП- ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на „Портална конструкция и депо за скална маса” в ПИ 06286.73.1 ПИ 06286.73.5 по КККР на гр. Брезник, одобрена със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2014 год., собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД съгласно нотариален акт № 193, т.ІХ, рег.№2270, д.№ 694/2012г. и нотариален акт № 58, т.V, рег.№1294, д.№ 395/2014г

3. С проекта за ПУП да се осигури достъп до ПИ с идентификатор 06286.73.12.

4. Дава съгласие за ПИ с идентификатор 06286.73.35 – общинска собственост да бъде сключен предварителен договор за включването му в проектния УПИ, като придаваемо място.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: изработване на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на гр.Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД , съгласно нотариален акт № 151, т.І рег.№ 550, д. № 71/2014 г. и становище на ЧЕЗ изх.№ 1201556570/20.08.2014 г.

Със 7 гласа „за” и 6 „против“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 605

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20КV „Равнище”, извод от подстанция „Брезник” с изграждане на нов стоманорешетъчен стълб в сервитута на съществуващият електропровод, от където трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.59.32, 06286.71.26, 06286.73.33, 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по КККР на гр. Брезник

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20КV „Равнище”, извод от подстанция „Брезник” с изграждане на нов стоманорешетъчен стълб в сервитута на съществуващият електропровод, от където трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.59.32, 06286.71.26, 06286.73.33, 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по КККР на гр. Брезник

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Горни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – Стоян Георгиев Янков.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 606

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-151/18.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Горни Романци , община Брезник, собственост на Стоян Георгиев Янков, както следва:

 • Имот с № 060011 – нива, девета категория с площ от 1.937 дка, местност „Бранище", образуван от имот с № 060006, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на бившите собственици – Стаменко Велинов Петров.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 607

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-164/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, собственост на Стаменко Велинов Петров, както следва:

 • Имот с № 017021 – ливада, пета категория с площ от 3.054 дка, местност „Старо поятище", образуван от имот с № 017009, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици – Иван и Александър Тошеви Митови.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 608

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-154/18.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Иван и Александър Тошеви Митови, както следва:

 • Имот с № 039017 – нива, пета категория с площ от 13.50 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 • ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици – Христо Миленков Митов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 609

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-147/16.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Христо Миленков Митов, както следва:

 • Имот с № 009014 – нива, девета категория с площ от 17.711 дка,местност „Гарваница",образуван от имот с № 009006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 025057 – нива, девета категория с площ от 5.120 дка,местност „Крива падина", образуван от имот с № 025043, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 027054 – нива, девета категория с площ от 7.155 дка, местност „Пириница", образуван от имот с № 027049, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 043009 – нива, девета категория с площ от 5.003 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 043003, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 • ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Долни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици – Горян Николов Митов

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 610

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-161/24.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Горян Николов Митов, както следва:

 • Имот с № 071028 – нива, шеста категория с площ от 3.011 дка,местност „Манастир",образуван от имот с № 071024, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 071029 – нива,шеста категория с площ от 1.921 дка,местност „Манастир", образуван от имот с № 071024, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 071030 – нива, шеста категория с площ от 0.973 дка, местност „Голи рид", образуван от имот с № 071022, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 071031 – нива, шеста категория с площ от 0.484 дка, местност „Голи рид", образуван от имот с № 071018, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 091022 – нива, пета категория с площ от 4.281 дка, местност „Колибие", образуван от имот с № 091006, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 091023 – нива, пета категория с площ от 2.203 дка, местност „Млаке", образуван от имот с № 091007, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици – Филип Василев Филипов

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 611

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-170/03.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Филип Василев Филипов, както следва:

 • Имот с № 068020 – нива, девета категория с площ от 6.952 дка, местност „Равни дол", образуван от имот с № 068001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 143021 – нива, пета категория с площ от 4.566 дка, местност „Пепешица", образуван от имот с № 143013, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Кошарево с цел възстановяването й на бившите собственици – Русим Йорданов Алексов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 612

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-166/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Кошарево, община Брезник, собственост на Русим Йорданов Алексов, както следва:

 • Имот с № 051282 – нива, пета категория с площ от 1.130 дка, местност „Кръст", образуван от имот с № 051245, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 051283 – нива, пета категория с площ от 1.655 дка, местност „Леска ", образуван от имот с № 051220, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици – Славенко Божилов Павлов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 613

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-163/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Славенко Божилов Павлов, както следва:

 • Имот с № 004032 – нива, шеста категория с площ от 1.216 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 004007, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 004033 – нива, шеста категория с площ от 3.634 дка, местност „Ракитов дол ", образуван от имот с № 004007, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 • ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици – Филип Василев Филипов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 614

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-171/03.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Филип Василев Филипов, както следва:

  • Имот с № 004034 – нива, шеста категория с площ от 4.809 дка, местност „Алине падине", образуван от имот с № 004003, частна собственост на Община Брезник;

  Имот с № 039093 – нива, шеста категория с площ от 3.458 дка, местност „Мече равнище", образуван от имот с № 039068, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 • ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици – Тоша Митов Манчин.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 615

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-153/18.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Тоша Митов Манчин, както следва:

 • Имот с № 039019 – нива, пета категория с площ от 3.500 дка, местност „Ноевски път", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039018 – нива, пета категория с площ от 4.000 дка, местност „Широко поле ", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици – Александър Тошев Митов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 616

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-152/18.09.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Александър Тошев Митов, както следва:

 • Имот с № 039021 – нива, пета категория с площ от 2.000 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 039020 – нива, пета категория с площ от 3.000 дка, местност „Широко поле ", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на бившите собственици – Боян Недялков Колев.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 617

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-165/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Боян Недялков Калев, както следва:

 • Имот с № 056045 – нива, седма категория с площ от 11.142 дка, местност „Язвине", образуван от имот с № 056038, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици – Алекси Деянов Китанов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 618

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-165/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Алекси Деянов Китанов, както следва:

 • Имот с № 061026 – нива, девета категория с площ от 1.211 дка, местност „Завой", образуван от имот с № 061012, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 064068 – нива, девета категория с площ от 32.099 дка, местност „Сарай", образуван от имот с № 064057, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 076061 – нива, седма категория с площ от 3.836 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 076018, частна собственост на Община Брезник

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици – Христо Величков Младенов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 619

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-169/03.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Христо Величков Младенов, както следва:

 • Имот с № 501240 – нива, девета категория с площ от 0.991 дка, местност „Ровине", образуван от имот с № 501239, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501241 – нива, девета категория с площ от 0.930 дка, местност „Ровине", образуван от имот с № 501208, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 060122 – нива, седма категория с площ от 0.710 дка, местност „Рид", образуван от имот с № 060113, частна собственост на Община Брезник

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици – Мартин Филипов Антов.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 620

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-173/03.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Мартин Филипов Антов, както следва:

 • Имот с № 501243 – нива, девета категория с площ от 0.283 дка, местност „Заедница", образуван от имот с № 501174, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501245 – нива, девета категория с площ от 0.695 дка, местност „Заедница", образуван от имот с № 501176, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Непразненци с цел възстановяването й на бившите собственици – Петър Ефродимов Стоянов

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 621

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-175/08.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Непразненци, община Брезник, собственост на Костадин Митов Иванов, както следва:

 • Имот с № 005024 – нива, шеста категория с площ от 7.578 дка, местност „Друм",образуван от имот с № 005004, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 007032 – нива, шеста категория с площ от 20.784 дка, местност „Друм", образуван от имот с № 007015, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Предоставяне на земеделска от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици – Гиго Николов Герин.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 622

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-162/01.10.2014г. от ОСЗ гр. Брезник:

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Гиго Николов Герин, както следва:

 • Имот с № 027118 – нива, девета категория с площ от 0.602 дка, местност „Равни рид", образуван от имот с № 027016, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 027119 – нива, девета категория с площ от 1.298 дка, местност „Равни рид", образуван от имот с № 027018, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 027120 – нива, девета категория с площ от 1.267 дка, местност „Равни рид", образуван от имот с № 027013, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 028019 – нива, девета категория с площ от 4.157 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 028016, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 028018 – нива, девета категория с площ от 2.274 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 028010, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 046038 – нива, девета категория с площ от 7.399 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046037, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 046039 – нива, девета категория с площ от 6.029 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046012, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 064066 – нива, девета категория с площ от 5.086 дка, местност „Крива ливада", образуван от имот с № 064022, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 029067 – нива, девета категория с площ от 3.860 дка, местност „Герен", образуван от имот с № 029056, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 029068 – нива, девета категория с площ от 5.443 дка, местност „Герен", образуван от имот с № 029015, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 025013 – нива, девета категория с площ от 6.786 дка, местност „Герен", образуван от имот с № 025008, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 028020 – нива, девета категория с площ от 5.340 дка, местност „Осое", образуван от имот с № 028005, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 028021 – нива, девета категория с площ от 1.459 дка, местност „Осое", образуван от имот с № 028008, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 028022 – нива, девета категория с площ от 1.935 дка, местност „Осое", образуван от имот с № 028001, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 027121 – нива, девета категория с площ от 7.257 дка, местност „Широко поле", образуван от имот с № 027010, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 025014 – нива, девета категория с площ от 5.280 дка, местност „Кория", образуван от имот с № 025004, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 046040 – нива, девета категория с площ от 2.670 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046017, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 027117 – нива, девета категория с площ от 3.250 дка, местност „Равни рид", образуван от имот с № 027015, частна собственост на Община Брезник

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Във връзка с молба на Виктория Петрова Николова за отпускане на персонална пенсия.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 623

  На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Брезник внася предложение в Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии и изпраща молба с Вх.№140/15.9.2014 година по описа на Общински съвет Брезник, депозирана от Виктория Петрова Николова с постоянен адрес: гр.Брезник, ул.”Гребен” №24 с отправено искане-отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО за произнасяне по компетентност.

  ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Илия Стоянов Илиев за отпускане на парична помощ.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 624

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна помощ на Илия Стоянов Илиев в размер на 500 лв.

 2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

  ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Молба от Асен Петров Котев за отпускане на парична помощ

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 625

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Отпуска еднократна помощ на Асен Петров Котев в размер на 1 500 лв.

  2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

  3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

  ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Предложение за закупуване на телевизионни приемници за кметствата в Община Брезник – 19бр.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 626

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Отпуска сумата от 5 360 лв.

  - за кметство Ноевци - 320 лв.

  - за всички останали кметски наместничества в Община Брезник по 280 лв.

  Сумата да бъде изразходвана по преценка на кметските наместници и общинската администрация.

  2. Средствата да бъдат взети от § 1020 – външни услуги, дейност ОбС

  3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

  ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Молба за отпускане на парични средства за църквата в с. Велковци

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 627

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Отпуска сумата от 200 лв. за църквата в с. Велковци

  2. Средствата да бъдат взети от § 1020 – външни услуги, дейност ОбС

  3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура

  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Избор на съдебни заседатели

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 628

  На основание гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА Общински съвет Брезник избира комисия в състав: Васко Попов, Ваня Василева, Виолета Карадимова, Ваньо Добринов и Десислава Христова която да разгледа и одобри молби за избор на съдебни заседатели при съобразяване и спазване на Наредба №2 от 08.01.2008г. издадена от Министерство на правосъдието.

  ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Съгласие за сключване на договор за издръжка и консумативи с „Волейболен клуб Чорни” гр.Брезник.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 629

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за задълженията и договорите :

  1. Общинският съвет Брезник дава съгласието си Община Брезник да сключи Договор за издръжка и консумативи с „Волейболен клуб Чорни” гр. Брезник, за осъществяване дейностите по проект по програма на ММС „Спорт за децата в свободно време”, направление „Начално обучение по вид спорт”, при ползване на част от спортния обект, а именно: голямо спортно игрище, малко спортно игрище, съблекални, бани, тоалетни и сервизно помещение с обща площ от 793.06 м2, срещу заплащане за издръжка и консумативи в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева), облагаеми с ДДС – 80.00 лв. (осемдесет лева) или всичко - 480.00 лв. (четиристотин и осемдесет лева).

  2. Упълномощава кмета на Общината да сключи Договор за издръжка и консумативи за времето от 01.04.2015 год. до 31.07.2015 год. и от 02.09.2015 год. до 31.10.2015 год.

  ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Писмо до „Трейс Рисорсиз“ от името на общинските съветници.

  С 11 гласа „за” и 2 „против“ /Янка Хранова и Виолета Борисова/ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 630

  На основание чл.21 ал.1. т. 23 и ал.2 Общинският съвет Брезник взе решение за изпращане на писмо до фирма „Трейс Рисорсиз“ за получаване на писменна информация със срок относно поставени въпроси от съветници и граждани.

  ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Молба от Марусия Методиева Неделкова за отпускане на парична помощ.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 631

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

  1. Отпуска еднократна помощ на Марусия Методиева Неделкова в размер на 1 500 лв.

  2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

  3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

  ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към м. ноември за дофинансиране на ЦДГ „Брезица“ гр. Брезник и за подпомагане на граждани и закупуване на телевизори

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 632

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник утвърждава промяна по бюджета на община Брезник в т. ч. на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник и на дейност „Общински съвет”, както следва:

дейност

параграф

било

става

разлика

Общински съвет

1020 – „Външни услуги”

17 207

3 420

- 13 787

4214 –„Обезщ. и помощи” по решение на ОбС

0

3 700

+3 700

1015 – „материали”

2 000

7 360

+ 5 360

ЦДГ „Брезица” гр. Брезник

1015 –„материали”

5 600

10 327

+ 4 727

+ 13 787

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3232703