Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.09.2014 г. /567-594/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 18.09.2014г

ПЪРВА ТОЧКА: Попълване на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика и земеделие, ТСУ и екология.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 567

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Попълва ПК по бюджет, финанси, икономическа политика и земеделие, ТСУ и екология, като в състава на същата на мястото на Маруся Методиева Неделкова влиза Ваня Аспарухова Иванова.

2. Избира за председател на комисията Ваня Стефанова Василева и г-жа Ваня Аспарухова Иванова за зам.председател.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки и фондове за 2013 г. на Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 568


На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2013г аккто следва:

По прихода – 4 325 371 лв.

По разхода - 3 563 950 лв.

2. Приема окончателния план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове по ОП – приложение № 4

3. Приема доклада за изпълнението на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове – приложение № 5

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за учредяване на отстъпено право на строеж в имот с идентификатор 06286.501.1415 по КК на гр.Брезник, частна общинска собственост и насрочване на явен търг

С 11 гласа „За” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 569


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл.20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, чл. 36, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,

1. Утвърждава пазарната стойност на учреденото отстъпено право на строеж върху терен с площ 4.55 кв.м, представляващ част от имот с идентификатор 06286.501.1415 по КК и КР на гр. Брезник за изграждане на външни стълби за достъп до офис – обект от имот с идентификатор 06286.501.1415.1.21, намиращ се в жилищна сграда, вход „Б”, етаж 1, апартамент № 1, улица „Д-р „Йордан Стефанов” № 1, преустроен за офиси в размер на 147.70 лв., облагаеми с ДДС.

2. За учредяване правото на строеж да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател:………………………………………………….;

и членове: …………………………………………………..

резервен член: …………………………………………………

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваеми места в с.Банище и с. Ноевци

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 570

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на имоти както следва:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХХІІ – 48 в кв. 3 по РП на с. Банище с площ от 32 кв.м на стойност 201.60 лв. (6.30 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ – 371 в кв. 14 по РП на с. Ноевци с площ от 14 кв.м на стойност 184.80 лв. (1320 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ в Община Брезник.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка на два земеделски имота, за които има решение да бъдат заменени

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 571


На основание чл. 21, чл. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и решение № 528/27.03.2014 год., Общински съвет Брезник,

1. Утвърждава пазарната стойност на земеделски земи, както следва:

а/ на 15.965 дка имот № 009004, нива, ІХ категория при неполивни условия, местност „Забел” в землището на с. Гоз, община Брезник с ЕКАТТЕ 15331, общинска собственост, в размер на 5850 лв.;

б/ на 12.765 дка имот № 045001, нива, V категория при неполивни условия, местност „Суроварица” в землището на с. Брезнишки извор, община Брезник с ЕКАТТЕ 06313, с растящ в имота вековен дъб в размер на 5880 лв.

Съгласно решение № 528/27.03.2014 год. на Общинския съвет при по-голяма оценка на частния имот разликата не се доплаща от Общината.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за замяна.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за обявяване на търг за отдаване под наем на обекти - общинска собственост

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 572


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Пет броя помещения с №№ 6, 7, 8, 9 и 10 с основна площ 59,40 кв.м и прилежаща площ 34 кв. м или всичко 93,40 кв.м., намиращи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник и гинекологично оборудване. Месечен наем - начална цена за помещенията е 46,70 лв., облагаеми с ДДС и за оборудването – 30 лв., облагаеми с ДДС. Предмет на дейност: гинекологични и акушерски услуги.

2. Помещение № 6 от 24.6 кв. м, намиращо се на втория етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник, за офис. Месечен наем - начална цена 41.82 лв. , облагаеми с ДДС.

3. Помещение – гаражна клетка с площ от 30 кв.м в сграда с идентификатор 06286.501.761, УПИ ХІ – ветиринарна лечебница, кв. 8 ул. „Ангел Коцелянов” № 7 по РП на град Брезник за срок от пет години. Месечен наем – начална цена 36,00 лв.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: .........................;

и членове: ............................

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори със спечелилилите търга.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно погасяване по давност право на строеж при условията на чл. 67 ал. 1 от Закона за собствеността

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 573


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 67 от ЗС и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,

1. Погасява по давност правото на строеж върху имот УПИ – „За изкупвателен пункт на вторични суровини с площ от 840 кв.м в кв. 73 б по РП на гр. Брезник (АОС № 271/18.04.2005 год.) по договор, вписан в Районен съд гр. Брезник под № 224 във вх. регистър № 424 на 16.06.2005 год., с Иво Сашков Секиранов.

2. Упълномощава кмета да проведе последващите законови действия.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 574

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник допълва Наредбата за определяне на местните такси и цени на уснлуги съгласно ЗМДТ, като в раздел VІ „Такса за гробни места” в чл. 205 ал. 2 в приложение № 6 „Разходи за обредна дейност, възстановими от гражданите” се добави точка:

4. Почистване на гробни места

а/ еднократно – 10 лв/гроб

б/ с годишна такса – 30 лв/гроб

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 49/3/3211137 от 05.08.2014г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-20013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект с ИД № 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в град Брезник”, сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник-Трън” и Община Брезник.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 575


На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3211137 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 година подкрепена, от ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР за Проект 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 54 190.59 лв. (петдесет и четири хиляди, сто и деветдесет лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3211137 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 година подкрепена, от ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР за Проект 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 49/3/3211137 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след авансово плащане по договор № 49/3/3211137 от 05.08.2014г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-20013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект с ИД № 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в град Брезник”, сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник-Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 576


На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3211137 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 година подкрепена, от ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР за Проект 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 10 838.12 лв. (десет хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и дванадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 49/3/3211137 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 година подкрепена, от ЕЗФРСР във връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР за Проект 49/3/3211137 „Закупуване и изграждане на съоръжения за стадион в спортен комплекс „Чорни” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на данък върху добавената стойност след авансово плащане по договор №49/3/3211137 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 49/3/3131135 от 05.08.2014г по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „насърчаване на туристическата и обществена инфраструктура – информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на град Брезник” сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 577


На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131135 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилaгане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131135 „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 27 346.00 лв. (двадесет и седем хиляди, триста четиридесет и шест лева) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131135 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131135 „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 49/3/3131135 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 49/3/3131135 от 05.08.2014г по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „насърчаване на туристическата и обществена инфраструктура – информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на град Брезник” сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 578


На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131135 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилaгане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131135 „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 5 469.20 лв. (пет хиляди, четиристотин шестдесет и девет лева и двадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131135 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131135 „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура - информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на данък върху добавената стойност след авансово плащане по договор №49/3/3131135 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 49/3/3221139 от 05.08.2014г по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-2013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в град Брезник, сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 579

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3221139 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилaгане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконстрикция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 104 130.72 лв. (сто и четири хиляди, сто и тридесет лева и седемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № №49/3/3221139 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконстрикция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 49/3/3221139 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 49/3/3221139 от 05.08.2014г по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-2013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в град Брезник, сключен между ДФ „Земеделие”, „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 580

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3221139 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконстрикция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 20 826.14лв. (двадесет хиляди, осемстотин двадесет и шест лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3221139 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект с ИД № 49/3/3221139 „Реконстрикция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на данък върху добавената стойност след авансово плащане по договор №49/3/3221139 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 


ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 49/3/3131136 от 05.08.2014г по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 200702013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД № 449/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” град Брезник, сключен между ДФ „Земеделие” , „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 581


На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131136 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилaгане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 26 090.68 лв. (двадесет и шест хиляди, деветдесет лева и шестдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131136 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД №49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 49/3/3131136 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 49/3/3131136 от 05.08.2014г по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 200702013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД № 449/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” град Брезник, сключен между ДФ „Земеделие” , „МИГ Брезник – Трън” и Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 582


На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131136 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилaгане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД № 49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в срок до 30.11.2015 г. и в размер на 5 218.14 лв. (пет хиляди, двеста и осемнадесет лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №49/3/3131136 от 05.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилягане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за проект с ИД № 49/3/3131136 „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, сключен между Община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на данък върху добавената стойност след авансово плащане по договор №49/3/3131136 от 05.08.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за продажба на павилион и утвърждаване на пазарната му оценка.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 583

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗС и чл. 21 ал. 2, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава продажбата на павилион с площ от 7,54 кв.м. представляващ преместваем обект, поставен на тротоара на улица „Андрей Михайлов” пред ПИ с идентификатор № 06286.501.114 по КК на КР на град Брезник.

2. Утвърждава пазарната оценка на стойност 150 лв.

3. За павилиона да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: ……………………….

И членове:

……………………………………………….

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за формата на управление на горските територии – общинска собственост.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 584

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 181 ал. 2 изречение второ от Закона за горите и § 15 а от ЗИДЗГ, ОбС Брезник:

Определя управлението на горските територии, собственост на Община Брезник да се осъществява от физическо лице – лицензиран лесовъд, вписан в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник за учебната 2014/2015г.

С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 585

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 4 и чл. 11а, ал. 1, 2 и 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник реши:

Във функция „Образование”, дейност 326 „Професионални училища” в Бюджета на община Брезник да бъдат осигурени допълнителни средства за маломерна самостоятелна паралелка в ПГСС „Н. Вапцаров” гр. Брезник, по професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”, дневна форма на обучение в ХІІ клас – 8 ученици, в размер на 1 381.00 лв. /хиляда триста осемдесет и един лв./ за учебната 2014/2015 г., изчислени по реда на чл. 11, ал. 3, т. 3 от цитираната по-горе наредба.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за маломерни паралелки в СОУ „Васил Левски” за учебната 2014/2015г.

С 11 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 586

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник реши:

Утвърждава 5 (пет) самостоятелни паралелки на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за учебната 2014/2015 година, с не по-малко от 10 ученици, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

- в начален етап на образование – 5 (пет) маломерни паралелки:

ІІ а клас – 15 ученици, ІІ б клас – 15 ученици;

ІІІ а клас – 15 ученици; ІІІ б клас – 13 ученици;

ІV а клас – 16 ученици.

- в гимназиален етап на образование – 1 (една) маломерни паралелки:

Х клас - 16 ученици.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за маломерни паралелки в ОУ „Хр.Смирненски” за учебната 2014/2015г.

С 11 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 587

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена на МОН, Общински съвет Брезник утвърждава една група в ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, община Брезник при недостатъчен брой деца с минимум 6 деца за учебната 2014/2015 година.

 

 

ДВАДЕСЕТ ВТОРА ТОЧКА: Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на парична помощ за закупуване на дърва.

С 11 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 588

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна помощ на Стоил Методиев Илиев , в размер на 200 лв.

2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Молба от Валентина Тодорова Апостолова за отпускане на парична помощ

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 589

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна помощ на Валентина Тодорова Апостолова в размер на 200 лв.

2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване на язовир Конска под наем

С 10 гласа „за” /Десислава Манова извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 590

/отменено с решение № 882 от 16.10.2015 г./

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 , във връзска чл. 8 ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 и глава „Пета” от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. Разрешава провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване на язовир „Конска” /акт за публична общинска собственост № 149/28.11.2002г/, землище на с.Конска, Община Брезник, ПИ № 000166,местност „Бело поле” под наем за 10 години. Предмет на дейност: рибовъдство, извършване на спортен риболов и водни спортове и други дейности, които биха молги да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват.

2. Утвърждава начална конкурсна цена в размер на 145 лв. месечен наем, облагаем с ДДС.

3. Утвърждава проекто-договора за наем.

4. Цена на конкурсанта документация – 50 лв.

Конкурсът да се проведе от комисия в състав:

Председател: ………………………….

И членове: …………………………….

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2014г към 08.09.2014г

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 591

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Закона за публичните финнаси, Общинсият съвет Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2014г към 08.09.2014г съгласно Приложение 1.

Промяната засяга обекти на стойност от 154445 лв. Стойността по § 40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи се увеличава с 46 212 лв. Стойността по чл. 127 ал. 1 от ЗПФ се намалява с 43402 лв. Общата стойност на годишната задача се увеличава с 2810лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на чл. 17 ал. 1 от наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 592

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. чл.78, ал.3 и чл.79 от АПК Общински съвет – Брезник приема изменението на чл.17, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник. Което гласи следното:

Чл. 17. /1/ Заведенията за развлечения, барове и дискотеки регистрирани като такива на територията на Община Брезник, желаещи да работят с удължено работно време трябва да имат:

1. Договор за физическа охрана с лицензиран охранител;

2. Протокол от Регионална здравна инспекция за замерване на шума.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Молба от Красимир Нацков Тончев относно рушаща се сграда в с.Долни Романци

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 593

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1. Да бъде изпратена покана за доброволно изпълнение на вече възникнало задължение на основание влязла в сила Заповед № 994/26.08.2013г на кмета на Община Брезник, с която собствениците на освидетелствана едноетажна сграда, находяща се в УПИ VІ-295, кв. 9 по РП на с.Долни Романци – Валентин Василев Манолов и Валери Василев Манолов не са изпълнили задължението си по премахването й.

2. След изтичане на 14 дневен срок от датата на получаване на поканата да се състави протокол, относно обстоятелството свързано с премахване на строежа.

3. Кмета на Община Брезник да предприеме последващи действия, свързани с възлагане извършването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Борисова – председател на постоянна комисия по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта, относно духовен празник на град Брезник.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 594

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник упълномощава кмета на общината даизвърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10.2014г /вторник/ - Петковден, обявен от ОбС за Духовен празинк на град Брезник за неработен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за общинските учебни заведения.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3232662