Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.05.2014 г. /536-538/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 10 май 2014г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода”, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 536

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода“, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот с идентификатор 06286.501.1374 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Борис Калев”, № 1, попадащ в УПИ V-523,522, кв. 59 - Сграда за култура и изкуство „Старо класно училище”, построена през 1870 г. и реконструирана през 1984 г. /Музейна сбирка към Читалище „Просвещение” гр. Брезник/ с АКТ № 913 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 537

 


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот, представляващ УПИ „Етнографска сбирка”, кв. 16А по РП на с. Кошарево, община Брезник, Сграда – Етнографска сбирка със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност /къща-близнак/, построена през 1870 г. и реставрирана през 1985 г., с АКТ № 1580 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13, представляващ горска територия – частна общинска собственост.

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 538


 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл. 73, ал. 1 т.3 от Закона за горите, Общинският съвет Брезник:

 

 

  1. Дава съгласието си за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13 с площ 4076 кв.м. от горска територия – частна общинска собственост в имот за построяване на лятно кино и да подаде проектно предложение за изграждане на лятно кино.

  2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите съгласно закона действия


ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014023