Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.05.2014 г. /536-538/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 10 май 2014г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода”, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 536

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода“, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот с идентификатор 06286.501.1374 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Борис Калев”, № 1, попадащ в УПИ V-523,522, кв. 59 - Сграда за култура и изкуство „Старо класно училище”, построена през 1870 г. и реконструирана през 1984 г. /Музейна сбирка към Читалище „Просвещение” гр. Брезник/ с АКТ № 913 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 537

 


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот, представляващ УПИ „Етнографска сбирка”, кв. 16А по РП на с. Кошарево, община Брезник, Сграда – Етнографска сбирка със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност /къща-близнак/, построена през 1870 г. и реставрирана през 1985 г., с АКТ № 1580 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13, представляващ горска територия – частна общинска собственост.

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 538


 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл. 73, ал. 1 т.3 от Закона за горите, Общинският съвет Брезник:

 

 

  1. Дава съгласието си за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13 с площ 4076 кв.м. от горска територия – частна общинска собственост в имот за построяване на лятно кино и да подаде проектно предложение за изграждане на лятно кино.

  2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите съгласно закона действия


ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916947