Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.05.2014 г. /536-538/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 10 май 2014г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода”, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 536

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Брезник и тайнството на желязната вода“, по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот с идентификатор 06286.501.1374 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Борис Калев”, № 1, попадащ в УПИ V-523,522, кв. 59 - Сграда за култура и изкуство „Старо класно училище”, построена през 1870 г. и реконструирана през 1984 г. /Музейна сбирка към Читалище „Просвещение” гр. Брезник/ с АКТ № 913 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

С 8 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 537

 


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с Проектно предложение „Опазване на материалното и нематериално културно наследство на граовци - за бъдещите поколения” по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

2. Декларира, че предназначението на Поземлен имот, представляващ УПИ „Етнографска сбирка”, кв. 16А по РП на с. Кошарево, община Брезник, Сграда – Етнографска сбирка със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност /къща-близнак/, построена през 1870 г. и реставрирана през 1985 г., с АКТ № 1580 за публична общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта. Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от второто тримесечие на 2014 г. Дейностите по проекта трябва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши всички последващи действия.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13, представляващ горска територия – частна общинска собственост.

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 538


 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл. 73, ал. 1 т.3 от Закона за горите, Общинският съвет Брезник:

 

 

  1. Дава съгласието си за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06286.104.13 с площ 4076 кв.м. от горска територия – частна общинска собственост в имот за построяване на лятно кино и да подаде проектно предложение за изграждане на лятно кино.

  2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите съгласно закона действия


ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3232773