Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.03.2014 г. /510-534/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 27.03.2014год.

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет – анализ за дейността на РУ „Полиция” – Брезник през 2013 год. и до момента.

С 11 гласа „за” , Общински съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 510

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Отчет – анализ за дейността на РУ „Полиция” – Брезник през 2013 год. и до момента.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за нивото на изпълнение на проектите по които се работи в Общината.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 511

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информация за нивото на изпълнение на проектите по които се работи в Общината.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински историческия музей Брезник през 2013 г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 512

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Отчета за дейността на Общински исторически музей Брезник през 2013г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на статут на самостоятелно юридическо лице на Общински исторически музей Брезник, съгласно Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 513

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 4 ал. 2 и чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/, чл.17, чл. 28 ал. 1, и чл. 41 от Закона за културното наследство, Общински съвет Брезник реши:

1. Определя статут – „самостоятелно юридическо лице” на бюджетна издръжка на общински музей с наименование „Общински исторически музей Брезник”, със седалище: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. „Борис Калев”, № 1, със собствен печат и БУЛСТАТ .

2. „Общински исторически музей Брезник”, е общински културен институт, който:

2.1. Определя самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си и Правилника за дейността;

2.2. Извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните като получените средства остават за ползване от него;

2.3. Събира държавни такси за извършване на услуги и за издаване на документи дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, като 50 на сто от постъпленията остават в културния институт, а останалата част се внася във фонд „Култура”.

3. За осъществяване на дейността на „Общински исторически музей Брезник”, се предоставя безвъзмездно за управление и ползване следния недвижим имот – общинска собственост: ПИ с идентификатор 06286.501.1374, попадащ в УПИ V-523, 522, кв. 59, Площ 1 128 кв. м., Сграда за култура и изкуство, на два етажа със ЗП-85 кв. м., Старо класно училище, построено 1870 г. и реконструирана 1984 г. по плана на гр. Брезник, актуван с акт за публична общинска собственост № 913/29.02.2012 г.

4. Определя самостоятелното юридическо лице „Общински исторически музей Брезник”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и сметка и му делегира следните права и задължения:

4.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените бюджетни кредити, утвърдени с бюджета на община Брезник за съответната година;

4.2. Да реализира приходи от държавни такси за извършване на услуги и за издаване на документи дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския съвет;

4.3. Да реализира приходи от извършваните допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните;

4.4. Да извършва компенсирани промени на утвърдените му с бюджета приходи и разходи;

4.5. Да уведомява ежемесечно първостепенния разпоредител - община Брезник за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получени трансфери от други бюджети и/или дарения;

4.6. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост и съгласно действащата нормативна уредба;

5. До края на 2014 г. числеността на персонала да бъде 3, 25 (три цяло и 0.25) субсидирани бройки и да стартира до 01.04.2014 г.

6. Възлага на Кмета на община:

6.1. В срок до 01.04.2014 г., в изпълнение на чл. 3 ал. 4 и ал. 5 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник, да издаде заповед и подпише договор за безвъзмездното предоставяне на Общински исторически музей Брезник на имотите по т. 3 от настоящето решение.

6.2. Да организира разработването на самостоятелен бюджет на Общински исторически музей Брезник за периода 01.04.2014 – 31.12.2014 г. в рамките на бюджетните кредити в дейност 740 „Музеи с местен характер”.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Информация за демографските процеси в Община Брезник.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 514

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията за демографските процеси в Община Брезник.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на пазарната цена за закупуване на имот по Закона за приватизация и следприватизационен контрол /бивша пречиствателна станция на ЗАД/

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” и 2 въздържали се, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 515

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и ал.3, чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2 и чл. 35 а от Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет гр.Брезник:

1. Променя продажната цена за имот № 06286.501.1901 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ УПИ І в кв. 122 по РП – урбанизирана територия, утаител (бивша пречиствателна станция на ЗАД) с построените в него две сгради, като променя точка „1” на решение № 451/12.12.2013 год. на Общинска съвет, а именно:

„Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на Имот № 06286.501.1901 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ УПИ І в кв. 122 по РП – урбанизирана територия, утаител (бивша пречиствателна станция на ЗАД) с площ 5497 кв.м и построените в него: сграда с идентификатор № 06286.501.1901.1 със ЗП 119 кв.м, на два етажа и сграда с идентификатор 06286.501.1901.2 със ЗП 58 кв.м, на един етаж, при минимална конкурсна цена 61980 лв., от които стойността на сградите е 7010 лв. и стойността на земята – 54970 лв., или 10.00 лв./кв.м.”

2. Обявява провеждането на нов конкурс.

3. Комисията по провеждане на конкурса по решение № 492/13.02.2014 год. остава същата, като на мястото на Павлина Василева Малинова се включва Искрина Станиславова Велизарова – мл. експерт.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата и организация и безопасност на движението на територията на Община Брезник

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 516

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезник:

 1. Приема Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник.

2.Отменя Наредба № 1 за  поддържане на обществения ред на територията на община Брезник, приета с решение № 35 от 26.02.2004 год., изменена с решение № 112 от 02.09.2004 г.,  допълнена с решение 304 от 18.03.2010 г.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект пред министерство на инвестиционното проектиране по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, компонент 1 – кандидатстване с готови инвестиционни проекти.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 517

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник дава съгласието реши:

1. Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с.Ноевци” по компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни проекти по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост пред Министерство на инвестиционното проектиране.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект „Реконструкция на улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013 година, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел Първа – Изграждане и развитие на инфраструктурата” в Община Брезник, Мярка 5: “Доизграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в гр. Брезник и в селата”.

При изготвянето на План за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат вписани приоритетни дейности, неосъществени в периода 2007 – 2013 г. и заложени в Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013 година.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на такса за ползване на линейката към ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания в град Брезник.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 518

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Допълва Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ, като създава приложение 10 към чл. 218 със заглавие „За ползване на линейката към ЦНСТ за възрастни хора гр. Брезник за нуждаещи се жители на община Брезник извън центъра, при транспортирането им от и до специализирани здравни заведения на територията на страната”. Размерът на таксата да бъде 0.40 лв. с ДДС на един км пробег, като тя ще се коригира в зависимост от пазарната цена на горивото.

2. Сумите за посочената услуга да се внасят като приход по сметка на Домашен социален патронаж град Брезник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2014 г год.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 519

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2014год.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на социалните услуги в Община Брезник

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 520

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и във връзка с чл. 17 ал.1 т. 7 от ЗМСМА Общински съвет Брезник приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 год.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

Поименно гласуване.

Със 7 гласа „за” 1 против и 2 въздържали се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 521

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Павилион с площ 7 кв.м, попадащ в тротоар, прилежащ към улица с О.Т. 1023-115-122 по ПУП, намиращ се до терен с кадастрален номер 06286.501.1140 на гр. Брезник ( кв. 58 Б от РП). Предмет на дейност: продажба на плодове и зеленчуци. Месечна наемна цена 12.60 лв., облагаеми с ДДС.

2. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица

 

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

012001

нива

IX

9.794

68.56

общо:

9.794

68.56

3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ноевци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

061009

нива

V

40.238

281.67

3.

077013

нива

V

244.027

1708.19

общо:

284.265

1989.86

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

 

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

026011

нива

IX

2.368

16.58

общо:

2.368

16.58

 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горна Секирна

 

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

020056

ливада

IX

79.038

316.15

общо:

79.038

316.15

 

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

046012

нива

IX

6.029

42.20

2.

046017

нива

IX

2.670

18.69

1.

046021

нива

IX

1.563

10.94

2.

046022

нива

IX

8.426

58.98

3.

046023

нива

IX

4.549

31.84

4.

046024

нива

IX

1.548

10.84

5.

046025

нива

IX

3.565

24.95

6.

046027

нива

IX

1.166

8.16

7.

046028

нива

IX

2.862

20.03

9.

046031

нива

IX

0.932

6.52

общо:

33.310

233.15

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

060086

нива

VII

38.011

380.11

2.

060082

нива

VII

28.102

281.02

3.

060081

нива

VII

8.475

84.75

4.

058069

нива

IX

22.461

157.23

5.

058068

нива

IX

7.029

49.20

6.

058067

нива

IX

6.587

46.11

7.

058060

нива

IX

23.082

161.57

9.

058070

нива

IX

13.872

97.10

10.

058059

нива

IX

13.318

93.23

11.

058058

нива

IX

7.202

50.41

12.

058043

нива

IX

15.225

106.58

13.

058044

нива

IX

6.966

48.76

14.

060087

нива

VII

9.151

91.51

15.

058064

нива

IX

1.252

8.76

общо:

200.733

1656.34

в)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

061017

нива

IX

0.696

4.87

2.

061018

нива

IX

2.667

18.67

3.

056007

нива

IX

3.203

22.42

4.

056017

нива

IX

15.532

108.72

12.

028001

нива

IX

23.437

164.06

13.

028004

нива

IX

1.968

13.78

14.

028005

нива

IX

5.340

37.38

15.

028008

нива

IX

1.459

10.21

16.

028010

нива

IX

2.274

15.92

17.

028011

нива

IX

0.691

4.84

18.

028016

нива

IX

4.157

29.10

19.

028017

нива

IX

2.052

14.36

общо:

127.485

892.32

 

7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Красава

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

017007

ливада

IX

2.741

10.96

2.

017017

нива

IX

3.100

34.10

3.

017018

нива

IX

7.703

84.73

4.

017020

нива

IX

1.375

15.13

общо:

14.919

144.92

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Слаковци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

019049

нива

VII

3.638

36.38

2.

019051

нива

VII

0.091

0.91

3.

019052

нива

VII

0.088

0.88

4.

019055

нива

VII

2.274

22.74

общо:

6.091

60.91

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

016144

ливада

V

12.592

100.74

общо:

12.592

100.74

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Горни Романци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

033008

нива

V

24.998

299.98

2.

038039

нива

IX

41.741

292.19

3.

048002

нива

IX

85.819

600.73

общо:

152.558

1192.90

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

…………………………………………………..

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие за промяна на ПУП на бивш училищен имот в с. Завала.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „За” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 522

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде променен ПУП на имот „Терен, представляващ УПИ - за училище, кв. 3 по РП на с.Завала, площ 2082 кв.м. с построената в него сграда – бивше училище”, със ЗП 240 кв.м, като в част от имота се обособи улица от улица с О.Т. 47 до улица с О.Т. 56.

 2. Възлага на кмета на Община Брезник да възложи промяната на ПУП за имота.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 523

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет реши: Допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне под наем към решение № 186/28.05.2009 год. със следните пасища:

№ по ред

Имот №

Землище

Дка

1.

002041

Видрица

95.265

2.

076028

Ноевци

56.962

3.

076031

Ноевци

218.395

4.

076033

Ноевци

23.196

5.

076035

Ноевци

32.478

6.

005011

Арзан

47.305

7.

005019

Арзан

18.310

8.

005047

Арзан

5.328

9.

005053

Арзан

6.510

10.

005051

Арзан

19.682

11.

084002

Садовик

33.962

12.

084003

Садовик

2.867

13.

084004

Садовик

32.467

14.

009017

Арзан

31.746

15.

024001

Долни Романци

141.518

16.

003001

Горни Романци

381.215

17.

007001

Горни Романци

50.367

18.

014001

Горни Романци

11.711

19.

036088

Горни Романци

49.986

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици – Бранко Димитров Минков.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 524

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 2400-24/28.01.2014 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Бранко Димитров Минков, както следва:

 • Имот с № 009011– ливада, девета категория с площ от 14.897 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 009003, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 024027– нива, девета категория с площ от 3.906 дка, местност „Слана вода", образуван от имот с № 024014, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 025048– пасище, девета категория с площ от 4.325 дка, местност „Връх", образуван от имот с № 025003, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 024028– нива, девета категория с площ от 5.045 дка, местност „Цървеня", образуван от имот с № 024014, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 002013– пасище, четвърта категория с площ от 7.546 дка, местност „Пладненица", образуван от имот с № 002009, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 009008– ливада, девета категория с площ от 4.142 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 009003, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 006020– нива, пета категория с площ от 2.199 дка, местност „Пладненица", образуван от имот с № 006003, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 009012– ливада, девета категория с площ от 4.126 дка, местност „Воденичище", образуван от имот с № 009003, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 006021– нива, пета категория с площ от 2.370 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 006002, частна собственост на Община Брезник

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Гълъб Тодоров Шарков и Евросимка Иванова Шаркова.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 525

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 2400-22/28.01.2014 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с.Бегуновци, община Брезник, собственост на Гълъб Тодоров Шарков, както следва:

 • Имот с № 029038– нива, седма категория с площ от 5.741 дка, местност „Орна глава", образуван от имот с № 029001, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 029037– нива, седма категория с площ от 13.579 дка, местност „Орна глава", образуван от имот с № 029001, частна собственост на Община Брезник

  2. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с.Бегуновци, община Брезник, собственост на Евросимка Иванова Шаркова, както следва:

 • Имот с № 029039– нива, седма категория с площ от 5.999 дка, местност „Орна глава", образуван от имот с № 029001, частна собственост на Община Брезник

  3.Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Станьовци, с цел възстановяването й на бившите собственици – Костадин Соколов Милтенов.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 526

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-19/03.02.2014 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Станьовци, община Брезник, собственост на Костадин Соколов Милтенов, както следва:

 • Имот с № 000131– нива, девета категория с площ от 1.308 дка, местност „Амитица", образуван от имот с № 000130, частна собственост на Община Брезник

 • Имот с № 040011– нива, пета категория с площ от 0.671 дка, местност „Под село", образуван от имот с № 040008, частна собственост на Община Брезник

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно резултатите от извършения следприватизационен контрол за 2013 год.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 527

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията относно резултатите от извършения следприватизационен контрол за 2013 год.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие от ОбС за замяна на земеделски имот № 00904, ЧОС в землището на с.Гоз с имот № 045001, собственост на наследници на Томан Андонов Кръстев, в землището на с.Бр.Извор.

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 528

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 222 и 223 от Закона за задълженията и договорите и чл. 32, ал. 3, т. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си да бъде заменен частен земеделски имот № 009004, възстановен в собственост на Община Брезник, АОС № 296/27.06.2005 год., представляващ нива, девета категория в местност „Забел”, землище на с. Гоз, с площ 15.965 дка срещу имот № 045001, представляващ нива, пета категория в местност „Суроварица”, землище на с. Брезнишки извор, с площ 12.675 дка, собственост на наследници на Томан Андонов Кръстев, решение по чл. 18/1/ от ППЗСПЗЗ № 46-1 от 05.08.1998 год. на Поземлена комисия Брезник, с намиращото се в него вековно дърво – дъб.

2. Замяната да стане след изготвяне на данъчна и пазарна оценка на двата имота, като при по-голяма оценка на частния имот разликата не се доплаща от Общината.

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите действия по замяната.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор на язовир „Брезник”.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/,ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 529

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4, чл. 70, ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите, във връзка с необходимостта от извършване на експертиза и въвеждане в експлоатация на язовирната стена, Общинският съвет Брезник,

 1. Задължава ЕТ „МАРИЯНА – Васко Шунин”, ЕИК 040462274, концесионер на яз. „Брезник” в срок от една година от влизане в сила на настоящето решение да извърши експертиза и оценка на конструктивната и технологична сигурност на язовирната стена и прилежащите съоръжения, както и въвеждане в експлоатация на язовирната стена за негова сметка. При неизпълнение - договорът се прекратява.
 2. Концесионерът се освобождава от плащане на концесионна вноска за 2014 год. до изтичане на срока по т. „2”.
 3. Упълномощава кмета на Общината да сключи анекс към договора за концесия, в които да се отразят горните условия.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Молба от Цветанка Павлова Грозданова за отпускане на финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 530

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна помощ на Мартин Кирилов Павлов, в размер на 300 лв.
 2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Молба от Венцислава Славчова Арабова за отпускане на финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” и 1 въздържал се, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 531

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна помощ на Венцислава Славчова Арабова, в размер на 170 лв.
 2. Средствата да бъдат взети от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Предложение от Васко Стоилов Попов за именуване на улица с.Гърло

С 9 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 532

На основание чл. 21 ал. 1 т. 18 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема предложението улица с ОТ №№ 71, 72, 73, 74, 75 и 76 по Регулационния план на с. Гърло да бъде именувана „Дико Фучеджиев”.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за” общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 533

На основание чл.21 ал.1 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя Решение 503 /13.02.2013г. с който е изменен чл.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 9 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 534

На основание чл. 21, ал. 3 и във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Брезник реши:

Изменя Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

1. Чл. 17 се изменя и придобива следното съдържание:

Ал. /1./ За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на ОбС, прието с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.

Ал./2/ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник е 70 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец и влиза в сила от 01.01.2014г..

Ал./3/ За времето, необходимо за изпълнението на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск съгласно Кодекса на труда. Времето за служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС.

Ал./4/ Средствата за възнаграждение на общинския съветник, както и пътни и други разходи,   направени от него във връзка с изпълнение на задълженията му, се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

Ал./5/ Общинският съветник може да бъде командирован с негово съгласие от Председателя на ОбС извън територията на Община Брезник.

Ал./6/ Общинският съветник подлежи на парична санкция при отсъствие без уважителни причини от заседание на Общинския съвет в размер на 50 лв. и при

отсъствие без уважителни причини от заседание на постоянни и временни комисии в размер на 30лв.,както и при напускане на заседание без разрешение или ако бъде отстранен от участие от заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение в размер на 100 лв.

Ал.7/ Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл.328, ал.1, точки 2,3 и 4 от Кодекса на труда.

2. Допълва §3 /1/ от Правилника със следния текст – чл.17 изменен с Решение № 534 от 27.03.2014г. на Общински съвет- Брезник

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3232723