Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 01.07.2013 г. /395/

О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т      -     Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

  7

 Гр.Брезник, 01.07.2013год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: разглеждане  молба на „Център за развитие и растеж на региона”   относно кандидатстване с проект „Разкриване на туристическия потенциал в Брезник – създаване на туристически информационен център” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

 

С 9 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      395

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Удостоверява, че дейностите посочени в проект „Разкриване на туристическия потенциал в Брезник - създаване на туристически информационен център” на Сдружение “Център за развитие и растеж на региона“ отговарят на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007 -2013 година както следва:

Приоритет 1: Развитие на общинската икономика и повишаване на конкурентоспособността.

Специфична цел V: Интегриране на териториалната общност към пазара на труда, стабилност и нарастване на заетостта.

Мярка 3: Стимулиране на НПО и младежки структури в разработването на проекти по младежка заетост.

Приоритет 2: Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура.

Специфична цел II: Оползотворяване териториалните резерви на общината, укрепване на селищната мрежа и социалната инфраструктура.

Мярка 2: Устройване на нови приградски производствени зони, разширяване и обогатяване на курортния потенциал.

Ø       Създаване условия и насърчаване изграждането обща и специализирана туристическа инфраструктура - Проект.

 

Приоритет 4: Укрепване на общинския капацитет за развитие на местните партньорства и подпомагане на бизнеса.

 Специфична цел II: Развитие на местните партньорства и подпомагане на бизнеса .

Мярка 2: Изграждане на консултативни съвети/групи/ за партньорство между местната власт, НПО и бизнеса.

Мярка 3: Организиране и развитие на публично-частните партньорства по програми и проекти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                        /Ваньо Добринов/   

 

 

Посетители онлайн

В момента има 49 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916246