Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.11.2005 г.

 

 

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

17.11.2005г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по Закона за приватизация и след приватизационен контрол

 

С   13  гласа “За”, ОбС прие

                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219

 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1, ал.2, чл.32, ал.3 от ЗПСПК, чл.5 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

             1. Утвърждава оценката на не застроен терен с площ 3454 кв.м, имот № 06286 05023 033, част от имот № 000094, бивше поделение на МО гр.Брезник на стойност 10 100 лв.

             2. Определя начина на продажба – публичен търг с явно наддаване.

             3. Утвърждава тръжната документация на обекта.

             4. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната тръжна цена.

             5. Депозит в размер 10% от началната цена се внася в касата на общината в срока на подаване предложенията за участие.

             6. Тръжната документация с цена 30 лв., се закупува в касата на Общината най – рано 10 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” до срока за подаване на предложенията за участие.

              7. Предложенията за участие, съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в срок до 17.00ч. в работния ден, предхождащ търга.

              8. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

               9. Търгът ще се проведе на 17-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в заседателната зала на Общината. Повторен търг – на 35-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник от 10.00ч. на същото място. При положение, че сроковете по т.5 – 9 изтичат в не присъствен ден, за ден на изтичане на съответния срок се счита следващият го присъствен ден.

             10. Възлага на Кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко – продажба.

             11. Определя за член – представител на Общински съвет в комисията за търга г-жа Десислава Стоилова.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2005г. към 07.11.2005г.

 

 С  13  гласа :За:, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 220

 

 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2005г., ОбС Брезник утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2005г. съгласно Приложение 1.

         2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник намалява кредита от капиталовите разходи по чл.14, ал.1 от ЗДБРБ за 2005г., включени в поименния списък от интензивен сектор – оборудване за СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” – гр. Брезник с 5668лв. и увеличава кредита от 5668лв. за закупуване на гориво за отопление /субсидия за осъществяване на здравна дейност/.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно отмяна на решение на Общински съвет по след приватизационен контрол

 

С  13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 221

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

              Отменя решение № 196 от 21.09.2005 г. на Общински съвет за предявяване на иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за откриване на работни места и извършване на инвестиции от фирма “ВАДИМ”ООД.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно разваляне на договор за продажба на общински обект по ЗПСПК и заплащане на неустойки за неизпълнените задължения /отложена от 21.09.2005г. – ф ма “Рая – Томов”ООД/

 

С   12 гласа “За” и 1 “въздържал се” /М. Иванов/, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 222

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД, чл.8, ал.3,ал.4, чл.9А и чл.10А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

           1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по след приватизационен контрол, които включват иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за откриване на работни места от фирма “РАЯ – ТОМОВ”ООД, представлявана от Явор Крумов Томов на закупения от него обект: масивна двуетажна сграда – бивше общежитие и залепена към първия етаж пристроена сграда, находяща се в гр. Брезник, ул. “Ангел Коцелянов” №20.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да предяви иск за заплащане на неустойки в размер на 20% от общия размер на продажната цена на имота, поради извършено разпореждане в полза на трето лице преди изтичане на 5 години от датата на подписване на договора.   

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно създаване на нови пътни артерии/улици/ в гр. Брезник и именуването им

 

С  12  гласа “За” и 1 “Против” /М. Иванов/ ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 223

 

            На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

           Създава /открива/ 4бр. улици в района на бивше МТС Брезник, като ги именува както следва:

1.     Улица “Трън” с №№ от 1 до 15 и от 2 до 12

2.     Улица  “Цъфти трън” с №№ от 1 до 15

3.     Улица “Равна шума” с №№ от 1 до 7 и от 2 до 20

4.     Улица  “Ябълче” с № 2

 

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно изработване на проект за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006г.

 

С   13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията, произтичащи от писмо №91-00-46/10.11.2005г. на МРРБ, относно изработването на проект за разпределение на средствата за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006г., ОбС приема списък – предложение /приложение А/ на пътищата от общинската пътна мрежа както следва:

1.     Път ІV – 63037 – Отклонение ІІ – 63 – Ребро

2.     Път ІV – 81179 – Отклонение с. Сопица

3.     Път ІV – 63025 – Отклонение с. Садовик

4.     Път ІV – 63715 – Станьовци – Ръждавец – Банище

5.     Път ІV – 63031 – Конска – Режанци

6.     Път МП гр. Брезник – местност “Бърдото”

7.     Път МП м. Логатор

8.     Път ІV – 81329 – откл.с.Брусник

9.     Път ІV 60512 – Пали лула – Велковци

10. Път ІV – 63038 – Гърло – Муртинци – Билинци

11. Път ІV – 81168 – отклонение с. Ярославци

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Докладна записка относно промяна в текста на решение № 178/16.06.2005г. на Общински съвет Брезник

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

  225

 

              Общински съвет Брезник реши: Променя формулирането на горепосоченото решение, както следва:

Точка 1 от решението да придобие следния вид:

“1. Изважда от основните фондове на “Благоустрояване” ЕООД сферичния склад, попадащ в терен, находящ се в кв.13 по РП на гр.Брезник, отреден за “Автосервиз с магазин”, при граници: север – ул.”Георги Бунджулов”; изток – ул.”Нестор Петров”; юг – ДИП “Търговско обзавеждане” /Сортови семена/; запад – общинско предприятие СП “БКС” и разрешава продажбата му по Закона за общинската собственост”.

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097109