Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.02.2013 г. /294-323/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 25.02.2013год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно участие на Община Брезник в Сдружение с нестопанска цел индустриален клъстер „Електромобили” и подписване на Рамково споразумение за сътрудничество.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      294

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и т. 23  от ЗМСМА Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласие за участие на  Община Брезник в Сдружение с нестопанска цел Индустриален клъстер  „Електромобили”
 2. Определя представител в Сдружение с нестопанска цел Индустриален клестер  „Електромобили” – кмета на Община Брезник.
 3. Дава съгласие  кмета на общината да подпише Рамково споразумение за сътрудничество между Община Брезник и сдружение с нестопанска цел Индустриален клестер „Електромобили” /съгласно приложение 1/
 4. Възлага на кмета на общината последващите съгласно Закона действия.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане промени в приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     295

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Брезник:

 1. Променя приетите промили за такса битови отпадъци за град Брезник, отразени в Приложение № 1 на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, считано от 01.01.2013г. Приложението е неразделна част от това решение.

Възлага на кмета на Общината да предприеме последващите законови действия.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане промени в размера на данък върху недвижимите имоти в Наредбата за определяне размера на местните данъци

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     296

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 ал. 2 и чл. 47 от Закона за местните данъци и такси и Заповед № РД 02-14-2014 на министъра на регионалното развитие, ОбС Брезник променя наредбата за определяне размера на местните данъци от 01.01.2013г  както следва:

 1. чл. 15 – Размера на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 за предприятията по ЗМДТ.
 2. чл. 35 ал. 1 – При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44 ал. 2 от ЗМДТ, данъка се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

а/ 0,5 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца

б/ 3,5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а”

         ал. 2 -  при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 1,5 на сто върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

            ал. 3 -  При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2013год.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     297

 

На основание чл.21,ал.1 т.6,чл.52 ал.1 от ЗМСМА,чл.11 ал.7,чл.12 и чл.30 от ЗОБ ,чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г.и ПМС №1 от 09.01.2013 г.за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г.,указание № ФО-01/21.01.2013 г.на МФ, както и Наредбата на об съвет чл.9а от ЗОБ, и на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, предлагам общинският съвет да вземе следното решение: 

 

1.  Приема бюджета за 2013 г., както следва:

1. 1. Прихода, в размер на                                                       3 969 240 лв.

съгласно приложение. №1

1. 1.1. Приходи  от държавни  трансфери в размер на          2 123 372 лв.

в т.ч.

1. 1.1.1Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на         1 707 711 лв.

1. 1.1.2.Преходен остатък от 2012 г в размер на                          332 904 лв.

1. 1.1.3 Приходи от наеми на имущество                                     540 лв.

Корпоративен данък                                                                  - 16 лв.

1. 1.1.4.Целева капиталова субсидия                                          93 611 лв.

1.1.1.4.Временно съхр.ср-ва и средства на разпореждане             -11 378 лв.

1. 1.2. Приходи за местни дейности в размер на                           1 845 868 лв.

в т.ч:

1. 1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                       185 300 лв.

1. 1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                    510 546 лв.

1. 1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на                      493 900 лв.

1. 1.2.4.Временни безлихвени заеми-                                          47 717 лв.

1. 1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи

за местни дейности:                                                                 351 389 лв.

в т.ч.за изграждане на основен ремонт на общински пътища         259 700 лв.

1. 1.2.6. Зимно поддържане на пътища                                       76 200 лв.

1. 1.2.7. Преходен остатък от 2012г в размер на                          180 816 лв.

 

1. 2. Разходите, в размер на 3 969 240 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение № 3,  в т.ч. 

     1. 2.1. Делегирани държавни дейности финансирани с

държавни приходи                                                                     2 123 372 лв. 

     1. 2.2. Делегирани държавни дейности, дофинансирани

с местни приходи                                                                      136 448 лв. 

     1. 2.2. Местни дейности , в размер на                                   845 868 лв.

в т.ч.:    

     1. 2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи            37 000 лв. 

     2. Утвърждава разпределението  на преходния остатък от реализирани в края на 2012 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2013г.,съгласно приложение № 3 

 

3.  Приема размера на приходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.в размер на 247 лв-,9 %, 9 941 -91 % ,разпределение на приходите и разходите по ОП ДФ „Земеделие” ,съгласно приложение № 9 

      4. Приема разчети за  целеви разходи: 

      4 1.На основание  ПМС № 01/09.12.2013 г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2013 г ОбС  разрешава на Кмета на общината да извършва разходи в размер до 1000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. 

     4. 2. Утвърждава  разходи  в размер на 15 000 лв. по параграф 42-14”Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” в дейност”Общинска администрация”  в това число:    Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 1 500 лв.: за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в  тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение или с решение на общински съвет. 

     4.3. Упълномощава Кмета на общината да изплаща еднократна помощ за новородено  и осиновено дете в размер на 250.00лева за първо дете,за второ,трето и следващо дете  в размер на 300 лева  с постоянен и настоящ  адрес на новороденото или осиновеното дете и към момента на подаване на заявлението двамата родители  да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник, предвидени в дейност  „Общинска администрация” § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”. 

     4. 4. Членски внос на НСОРБ ,МИГ „Брезник-Трън” , Асоциация на секретарите на общините” в размер до 3 260 лв. 

     4. 5. За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на  39 180 лв. по  одобрена план-сметка от Общински съвет за разходване на средствата, съгласно Приложение № 6 

     4. 6. За изработка на почетни знаци, символи и реклама да се изразходват средства в рамките на  3000лв  

     5. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 г.за местните дейности по функции и дейности ,съгласно Приложение № 4  

     6. Утвърждава разходите за заплати през 2013 г. за делегираните от държавата дейности,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно приложение № 4 

     7. Определя 54 бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти. 

     8. Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните средства през 2013 г. 

          -заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии  

          -храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  образователни заведения. 

     9.  Приема следните лимити за разходи:   

9. 1. Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата. 

9. 2.Представителни разходи в размер на 1 000  лева от които : 

         - на кмет на община в размер до                   500 лв.  

         - на председателя на общински съвет до        500 лв.  

9. 3.Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание решение №265/2011 г., изм. И доп. С РМС №327/2012 г. и РМС №850/2012 г.и чл.59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт   32 000 лв. в т.ч 18 400  лв.  за поддържане на спортно-техническата база,  в т.ч.такса смет – 1 200лв. и за спортна дейност 13 600 лв., както следва:

-ФК „ Чорни” -1920„деца и мъже-         4 300 лв. 

-ФК „Черногорец” мъже-  с.Ноевци       1 260 лв. 

-ФК „Западно ехо”с.Бегуновци  мъже-   1 260 лв. 

-ФК „Балкан”с.Банище                        1 260 лв. 

-ВК „Чорни”-Брезник                           3 000 лв. 

-ФК „Големи връх” Д.Секирна               1 260 лв.

-ФК „Буря” с.Кошарево                       1 260 лв. 

9. 4. Поради ликвидация на СБАЛВБ „Д-р Й.Стефанов” към 01.01.2013 г. имаме неразплатени разходи –вода, ел енергия, обезщетения и др..Разхода който ще се направи е отнесен в  дейност Др.дейности по здравеопазването” в размер на 36 000 лв.  

9. 5. Утвърждава 5 100 лв. - средства за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./  разпределени по кметства и кметски наместничества, както следва: 

с. Ноевци –            500 лв. 

с. Кошарево –         300 лв. 

с. Долна Секирна    300 лв. 

с. Слаковци –         300 лв. 

с. Велковци –         300 лв. 

с. Гигинци –           300 лв. 

с. Бегуновци –        300 лв. 

с. Садовик –           300 лв. 

с Гърло –               300 лв. 

с. Красава –           300 лв. 

с. Режанци –          300 лв. 

с. Конска –            300лв. 

с. Станьовци –        200 лв. 

с. Банище –           200 лв. 

с. Бр. Извор  -        200 лв. 

с. Ребро –              200 лв. 

с. Сопица –            200 лв. 

с. Арзан –              150 лв. 

с. Непразненци –    150 лв. 

10. .Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.9.3 и т.9.4 

12. Утвърждава списък  на длъжностите и лицата по дейности /общинска администрация, ДСП и непедагогически персонал във функция”Образование”/, които имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти.  Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на  абонаментната карта./Приложение №5/ 

13. Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло. 

14. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия  и по месеци. 

15. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета./чл.27 от ЗОБ/ 

15. 1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности. 

15.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности. 

15.3. Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти 

15. 4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

15. 5.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит  

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди. 

16. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013г.- 250 000 лв. 

17. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 250 000 лв. 

18. Възлага на кмета на общината: 

18. 1.На основание чл.28ал.1от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва: 

Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора,Млечна кухня 

СОУ „Васил Левски” гр.Брезник 

ОУ  „Христо Смирненски” с.Ноевци

ЦДГ „Брезица” гр.Брезник

група ЦДГ към ОУ”Хр.Смирненски”с.Ноевци

ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр. Брезник

18 2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

18. 3.Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

19. Да актуализира общинския бюджет във връзка с  постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

20. Да прехвърля заемообразно бюджетните средства за захранване на специалните извънбюджетни сметки за финансиране на проекти до възстановяване на разходите от управителния орган.

21. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от които се пренасочва.

23. Утвърждава размера на просрочените задължения от 2012 г.в размер на 4 073 лв.в т.ч.:-просрочени задължения към доставчици 2 600 лв.,просрочени задължения за стипендии 1 473 лв.на ПГСС”Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник-график за изплащане на просрочените задължения до 30.03.2013 г.

23.1.Утвърждава размера на просрочените вземания в размер на 32 962  лв.в т.ч.от наеми  7 886 лв., такси ДСП и ДГ 946 лв., приватизация  24 130 лв.

24. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2013 г. да изразходва средства в размер до 5 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

25. Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници, банки и други финансови инструменти, други източници.

26. Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2013 г съгласно приложение  № 8 

28. Приема разпределението на средствата от  параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2013 г.,съгласно Приложение № 7

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците

         С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     298

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

        

            І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

 

1. Помещение с площ 73 кв.м. на първият етаж в сградата на Читалище-с.Слаковци .Предмет на дейност-кафе аперитив.Начална месечна цена 87.60 лв, облагаеми с ДДС.

             

       2. Ситуирано петно с площ 15 кв. м. за монтиране на павилион за продажба на хранителни стоки в кв. 30  на кръстовището на улица „Д-р Йордан Стефанов” и „Г.Бунджулов” (между моста и жилищният блок на ДЗРЧ.) Месечна наемна цена 36 лв., облагаеми с ДДС

 

            При сключване на договорите с досегашните наематели срокът на новите договори започва да тече от следващата дата след изтичане на стария срок.

 

3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезник

а)

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка        Първоначален годишен наем

        004046     нива              V            0.394          3.94

        004044     нива              V            5.579          55.79

        029010     нива              V            2.794          27.94

        065026     нива              VI           2.107          18.96

                                                          10.874        106.63

б)

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка        Първоначален годишен наем

1.     029034     нива              V            0.666          6.66

                                                          0.666          6.66

 

 1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка          Първоначален годишен наем

1.        033113   нива              IV           0.886          9.75

2.        033118   нива              IV           0.163          1.79

3.        033120   нива              IV           0.526          5.79

4.        033126   нива              IV           0.531          5.84

5.        033137   нива              IV           0.261          2.87

6.        033143   нива              IV           0.647          7.12

7.        033172   нива              IV           0.451          4.96

8.        033181   нива              IV           4.163          45.79

9.        038020   нива              V            3.000          30.00

10.      046006   нива              V            1.004          10.04

          общо:                                       11.632        123.95

 

 1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки извор

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка          Първоначален годишен наем

1.        032009   нива              IX           4.397          28.14

2.        032022   нива              IX           9.116          58.34

3.        032024   нива              IX           5.500          35.20

4.        032029   нива              IX           1.280          8.19

5.        032030   нива              IX           4.788          30.64

6.        032034   нива              IX           10.200        65.28

7.        032035   нива              IX           1.602          10.25

8.        034016   нива              IX           3.502          22.41

9.        034017   нива              IX           0.301          19.26

10.      039022   нива              V            0.500          5.00

11.      012011   нива              IX           3.794          24.28

12.      015024   нива              IX           0.900          5.76

13.      056001   нива              IX           2.114          13.53

14.      056010   нива              IX           3.004          19.23

15.      056018   нива              IX           0.500          3.20

          общо:                                       51.498        348.71

 

 1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка          Първоначален годишен наем

1.        021001   нива              IX           5.647          36.14

2.        021002   нива              IX           3.156          20.20

3.        021024   нива              IX           17.829        114.10

4.        021025   нива              IX           12.573        80.47

          общо:                                       39.205        250.91

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

………………………………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на отстъпено право на строеж върху терен – частна общинска собственост.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    299

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

 

1. Дава съгласието си да бъде учредено отстъпено право на строеж върху терен частна общинска собственост в имот с кадастрален № 06286.502.24, част от имот № 000009 от КВС, бившето поделение на МО гр.Брезник, местност „Еретин”, „За съоръжение на електропровод”, АОС № 437/26.01.2007 год., на трафопост. Отстъпеното право на строеж се учредява в полза на  „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

 2. Утвърждава оценката на 1 кв.м терен за отстъпеното право на строеж в размер на 70 лв. или общо 612.50 лв. върху площ от 8.75 кв.м.  Сумите се облагат с ДДС. Данъчната оценка на 1 кв.м е 13.61 лв.

 3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на транскраниален Доплер

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     300

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 чл. 34 ал.4 и чл.  35 ал. 1, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, чл. 21 ал. 2 т. 1, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Утвърждава тръжната оценка в размер на 6000 лв. за траскраниален Доплен, марка „HADECO”, модел   DVM-430T , №   S N03050049.

2. Обявява търг с явно наддаване, като определя комисия в състав:

………………………………..

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване наемни цени на общинска земеделска земя за 2013г

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      301

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава за 2013год.  първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд, както следва:

 

категория     Ниви

Лв/дка         Ливади

Лв/дка

ІV                        12,00                        5,60

V                         11,00                        5,10

                        9,10                         4,70

VІІ                       8,30                         4,00

VІІІ                      7,50                         3,70

ІХ                        6,80                         3,70

Х                         5,20                         2,40

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2013г

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е    302

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет Брезник:

1. Приема списъка на обектите за приватизация за 2013г, който включва:

А/ ЦЕХ – незавършена сграда извън регулация – с.Кошарево

Б/ Бивше училищни имоти – с.Режанци, с. Кошарево

В/ под обекти на имот № 000094 в местността „Еретин”, бивше поделение на МО – град Брезник:

-          имот № 06286.0502.029 – терен с площ 17,676 дка;

-          имот № 06286.0502.034 – терен с площ 2,879 дка;

-          имот № 06286.0502.035 – терен с площ 3,700 дка;

-          имот № 06286.0502.028 – терен с площ 2,200 дка и построената в него сграда /бивш свинарник/

2.                  Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     303

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

            І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

 

1.      Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Арзан

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

        018025     ливада           VI           4.569          18.73

        018026     ливада           VI           2.897          11.18

        020012     ливада           VI           8.225          33.72

        020013     ливада           VI           1.085          4.45

        общо                                           16.776        68.08

 

2.      Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        026009   нива              VI           7.104          63.94

2.        044065   нива              VI           19.567        176.10

          общо:                                       26.671        240.04

 

 3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горни Романци

 

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        031036   нива              VIII         4.977          35.84

          общо:                                       4.977          35.84

 

 

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        034018   нива              VII          1.111          9.00

2.        034023   нива              VII          1.832          14.84

3.        034075   нива              VII          81.460        659.83

          общо:                                       84.403        683.67

 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кошарево

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        011016   ливада           IX           11.000        33.00

          общо:                                       11.000        33.00

         

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

………………………………………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      304

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет реши: Допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне под наем към решение № 186/28.05.2009 год. със следните пасища:

 

·        № 011002, пасище – мера в землището на с. Арзан-9.794дка

·        № 011016, пасище –мера в землището на с. Арзан -21.225 дка

·        № 003015, пасище –мера в землището на с. Арзан -49.250 дка

·        №018024, пасище – мера в землището на с. Арзан -21.476 дка

·        №005051, пасище – мера в землището на с. Арзан -19.682 дка

·        №000002, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-1817.077 дка

·        №000021, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-23.370 дка

 

 

ТРИНАДЕСЕТ ТОЧКА: докладна записка относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      305

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка решение № 72/26.03.2012г за приета Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2012-2015г, Общински съвет Брезник приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.

 

 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване процедурата по предоставяне на концесия на язовир „Конска”

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     306

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60 ал. 1 т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет Брезник прекратява процедурата по предоставяне на концесия на язовир „Конска” поради неподадена оферта.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Тодоракия Руменов Тодоракиев относно отпускане на еднократна помощ

 

 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      307

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. на Тодоракия Руменов Тодоракиев, като същия в срок до освобождаване на общинското жилище в което е временно настанен, представи оправдателни документи за сумата.

 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация от кмета на община Брезник относно изпълнение на актовете на ОбС  Брезник за периода 01.01.2012 – 13.12.2012г

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     308

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Информация от кмета на Община Брезник относно изпълнение на актовете на ОбС Брезник за периода 01.01.2012г – 13.12.2012г.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет  за дейността на ОбС през 2012г

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      309

 

         На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за периода от месец януари 2012г до месец декември  2012г включително.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:     Приемане програма за работата на ОбС през първо полугодие на 2013г

 

С 10 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       310

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Брезник приема Програма за дейността на ОбС Брезник за първото полугодие на 2013год., а именно:

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

                                     

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      311

 

      На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА  Общински съвет Брезник приема Отчета за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Приемане и утвърждаване на годишна програма за развитието на читалищната дейност в Общината.

 

С 10 гласа „за”, Общински съвет Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      312

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Брезник приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2013 год.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Брезник

 

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     313 

      На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА  Общински съвет Брезник приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Брезник.

  

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно увеличаване общата площ към договор № 351/04.02.2013г

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      314 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и постъпило заявление от д-р Стефан Добрев Церовски, управител на „С.С.В. – МЕДИКА - Амбулатория за специализирана медицинска помощ по урология”, решение № 254/29.11.2012 год. на Общинския съвет гр. Брезник и проведен търг на 15.01.2013 год., Общинският съвет гр. Брезник:

1.  Дава съгласието си за сключване на Анекс към договор № 351 за отдаване под наем, с който да бъде увеличена за обслужващи дейности общата площ от 23.50 кв.м на 51.50 кв.м, чрез включване на един съседен кабинет № 4, като определя наемната цена на 1 кв.м, съгласно приложение № 4 към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в размер на 0.50 лв., облагаеми с ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме предвидените от закона последващи действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ ІХ-101, 102 кв. 11 по РП на с.Станьовци и към УПИ ХV-50 в. 13 по РП на с.Гърло

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” , Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      315 

      На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на:

 1. незастроен общински имот от 63 кв.м. към УПИ ІХ-101, 102, кв. 11 по РП на с.Станьовци – 330,75 лв. /5,25 лв. на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС
 2. незастроен общински имот от 60 кв.м. към УПИ ХV-50, кв. 13 по РП на с.Гърло – 366,00 лв /6,10 лв. на 1 кв.м./ , облагаеми с ДДС

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно  учредяване на санитарно охранителна зона около водоизточник Шахтов кладенец и помпена станция, находящ се в УПИ ХІІ в. 17 по РП на с.Гърло, както и изграждане на напорен водопровод до гр.Брезник

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         С 10 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е      316

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник дава съгласието си, Община Брезник да предприеме необходимите действия и мерки за учредяване на санитарно охранителна зона около водоизточник Шахтов кладенец и помпена станция, находящ се в УПИ ХІІ кв. 17 по РП на с. Гърло, както и изграждане на напорен водопровод до град Брезник.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ № 501, 1387 и създаване на УПИ І-501.1387 „За производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса” в новообразуван квартал 127 гр.Брезник.

 

 

С 10 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     317

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, чл. 6 ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 2 ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с решение № 232, протокол № 14 от 22.10.2012г на ОбС, Общински съвет дава съгласието си да се промени статута на част от улица с О.Т. 93-160а по сега действащия регулационен план на гр.Брезник от публична общинска собственост в частна общинска собственост и същата площ да бъде включена в проектния УПИ І-501.1387 – „За производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса” в новообразуван квартал 127 гр.Брезник, който е частна общинска собственост.

         След изпълнение на процедурата, кметът на Община Брезник да издаде заповед за одобрение на горецитирания проект.

 

 ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на автомобили между Общината и частно лице

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     318 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 21, ал. 2, т. 2 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1.  Дава съгласието си да бъде заменен автомобил общинска собственост „Волга”, модел „ГАЗ 3102” (линейка), С ДК № РК 32-47 (пазарна оценка: 820 лв.) с автомобил „Рено”, модел „МЕГАН”, с ДК – не регистриран (пазарна оценка: 3100 лв.), собственост на Стилиян Павлов Божков от гр. София, ж.к. „Лагера” № 38, вх. „Б”, ет. 10, ап. 39, без да се доплаща цената в полза на последния.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи договор за замяната.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ №№ 06286.4.51, 06286.4.52, с предназначение ЗЕМЕДЕЛСКА територия, начин на трайно ползване – НИВИ, собственост на „АГРИВА” ЕООД гр. Брезник съгласно нот.акт № 43 т. 1 рег. 163 д. 34 от 31.01.2013г нот. Акт № 57 т ІІ рег. 300 д. 74 от 16.03.2012г нот. Акт № 105 т. ІІІ РЕГ 795 Д. 516 ОТ 08.12.2008Г НОТ. АКТ № 89 Т. V РЕГ.  № 1024 ОТ 02.07.2012г и част от ПИ 06286.4.43 с предназначение – ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – ПОЛСКИ ПЪТ, собственост на Община Брезник, по КК на град Брезник, с цел създаване на необходимите устройствени условия за разширяване на обект „За животновъдна ферма” върху ПИ №№ 06286.4.51, 06286.4.52, 06286.4.43 и ПИ № 06286.4.45 с предназначение на територията ЗЕМЕДЕЛСКА и начин на трайно ползване – ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 10 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      319

 

на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник   дава съгласието си за издаване на предписание за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ №№ 06286.4.51, 06286.4.52, с предназначение –ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – НИВИ, собственост на „АГРИВА” ЕООД,  гр. Брезник съгласно нот.акт № 43,т.1, рег. 163, д. 34 от 31.01.2013 год. и нот. акт № 105,т.ІІІ, рег.795, д.516 от 08.12.2008 год. и част от ПИ 06286.4.43, с предназначение –ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ , начин на трайно ползване –ПОЛСКИ ПЪТ, собственост на община Брезник, по КК на гр. Брезник с цел създаване на необходимите устройствени условия за разширяването на обект „За животновъдна ферма” върху ПИ №№ 06286.4.51, 06286.4.52, 06286.4.43 и ПИ  № 06286.4.45 с предназначение на територията- ЗЕМЕДЕЛСКА и начин на трайно ползване- ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, след изработването на който да бъде сключен предварителен договор за промяна собствеността на частта от ПИ 06286.4.43, -полски път, по КК на гр. Брезник, собственост на Община Брезник  с възложителя, като след одобряването на проекта за ПУП и смяна предназначението на ПИ от земеделска земя в земя за застрояване да бъде сключен окончателен договор.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на пазарна оценка на имоти за замяна.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      320

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник,

1. Утвърждава:

А. Пазарната оценка на ПИ, собственост  на общината: № 06286.106.12 с площ 562 кв.м – 5732.40 лв., данъчна оценка 16.20 лв.; № 06286.106.23 с площ 533 кв.м – 5 223.40 лв., данъчна оценка 1 810.60 лв.; № 06286.106.20 с площ 5 кв.м – 46.50 лв., данъчна оценка 17 лв. и № 06286.106.24 с площ 20 кв.м – 186 лв., данъчна оценка 101.90 лв.  

Б. Пазарни оценки на ПИ, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД: № 06286.106.2 с площ 1123 кв.м – 11 005.40 лв., данъчна оценка 5 794.70 лв.; № 06286.106.3 с площ 556 кв.м – 5 448.80 лв., данъчна оценка 2 889 лв.; № 06286.106.6 с площ 981 кв.м – 9 613.80 лв., данъчна оценка 5 062 лв.

В. Пазарни оценки на ПИ, собственост на ЗКПУ „ГРАОВО - 94” : № 06286.106.4 с площ 1388 кв.м – 13 504.40 лв., данъчна оценка 5 766.80 лв. 

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи предварителен  договор за замяна на посочените по-горе имоти въз основа на приложената скица-проект за съответните терени, при условие че разликата в цената между имотите предмет на замяната, няма да се компенсира  /заплаща/ от Община Брезник.

 

3.След нанасяне на промяната в кадастралната карта  да сключи окончателен договор. 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ № 039065 по КВС на с.Видрица, с предназначение ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, начин на трайно ползване – НИВА с площ 3,009 декара, собственост на Димитър Малинов Димитров, гр.Брезник ул. „Разцвет” № 9 съгласно нот.акт.№ 43 от 01.10.2012г в земя за застрояване на ЖИЛИЩНА СГРАДА.

 

         С 9 гласа „за” ,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    321

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1от ЗУТ,  Общинският съвет Брезник :

1.      Дава съгласие за издаване на предписание за изработване на ПУП – ПЗ за промяна на предназначението на ПИ № 039065 по КВС на с. Видрица, с предназначение –ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, начин на трайно ползване – НИВА, собственост на ДИМИТЪР МАЛИНОВ ДИМИТРОВ,  гр. Брезник, ул. „Разцвет” № 9 съгласно нот. акт № 43, т. ІІ, рег. 1923, д. № 190 от 01.09.2012 год.

2.      На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 039065 по КВС на с. Видрица за промяна на предназначението на земеделска земя – нива в земя за застрояване на ЖИЛИЩНА СГРАДА.

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно маркиране на дървета в имоти, общинска собственост и ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     322

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.27, ал.4 и ал..5 от ЗМСМА и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ и на основание чл.65 , ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти( НУРВИДГТДОСПДНГП ) Общински съвет Брезник:

 

             1. Възлага на регистриран лесовъд да маркира дърветата и да определи прогнозното количество дървесина по категории, асортименти и дървесни видове        

             2. Провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на стояща дървесина на корен  в имоти в землището на село Гигинци, собственост на община Брезник, както следва:

- Имот с № 025001 – нива, девета категория с площ от 64.978 дка, местност „Краище",  частна собственост на Община Брезник,5.000 дка от който попада в отд.84-е, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;

- Имот с № 028004 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 12.290 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,12.290 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;

- Имот с № 028006 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 8.110 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,6.217 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;

 

3. Продажбата да се извърши при начална цена на обезличен кубик дървесина-22лв за плътен кубик.

             4. Определя комисия в състав:

…………………………………………………

5. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за продажба на стояща дървесина на корен  и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект "Ефективна координация, партньорство и провеждане на политики в Община Брезник" по открита процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Административен капацитет" приоритетна ос І "Добро управление, подприоритет 1.1. Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия БГ051РО002/13/1.3-07/

 

С 10 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      323

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проект „Ефективна координация, партньорство и провеждане на политики в Община Брезник” по открита процедура за подбор на проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос І „Добро управление” подприоритет 1.1. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07.
 2. Възлага на кмета на Община Брезник да извърши необходимите действия за кандидатстване с проект: „Ефективна координация, партньорство и провеждане на политики в Община Брезник” по открита процедура за подбор на проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Ваньо Добринов /

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 45 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325244