Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.01.2013 г. /289-293/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

  ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1

Гр.Брезник, 17.01.2013г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно ползване на дървесина от иглолистна гора в имоти, общинска собственост. 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците

         С 11 гласа „за”, ОбС  взе

 Р Е Ш Е Н И Е       289

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.27, ал.4 и ал..5 от ЗМСМА и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ  Общински съвет дава съгласието си за:

 

        1. Да бъде изработен проект за санитарна сеч за засегнатата от пожара площ за  добив и продажба на дървесина от имоти в землището на село Гигинци , собственост на Община  Брезник, както следва:

 • Имот с № 025001 – нива, девета категория с площ от 64.978 дка, местност „Краище",  частна собственост на Община Брезник,5.000 дка от който попада в отд.84-е, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;
 • Имот с № 028004 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 12.290 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,12.290 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;
 • Имот с № 028006 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 8.110 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,6.217 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на  възмездно право на ползване

 Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         Димитър Димитров – декларира конфликт на интереси и не участва в гласуването

         С 10 гласа „за” ОбС  взе

Р Е Ш Е Н И Е      290

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 21 ал. 1 т. 4, чл. 31 ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник,Общински съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10 години върху терен с площ от 5 кв.м. до военния блок на ул. „Георги Бунджулов” № 66 откъм страната на ул.”Васил Левски” за изграждане на временна шахта със стълби към търговски обект – кафе-аперитив. Право на ползване се учредява на Емил Малинов Димитров, живущ в гр.Брезник, ул. „Сливница” № 12.
 2. Утвърждава пазарна оценка за учредяване на правото на ползване в размер на 200 лв. облагаеми с ДДС.
 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Емил Малинов Димитров.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІІ кв. 81 по РП на гр.Брезник

 

          Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         Иван Ставрев – декларира конфликт на интереси и не участва в гласуването.

         С 10 гласа „за” ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      291

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник   утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот от 16 кв.м. към УПИ ІІІ кв. 18 по РП на гр.Брезник, ул. „Комсомолец” № 11 с идентификатор 06286.501.1777 – 328,00 лв. /20,50 лв. на 1 кв.м./. Сумата се облага с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 на НРПУРОИ.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по проект „Красива България с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания”

          Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     292

 

                   На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 9 ал. 1 от ЗОБ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания” по мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” по Проект „Красива България”
 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.
 3. Осигурява финансови средства в размер на 29 000 лв. с ДДС в параграф 5200 – придобиване на дълготрайни материални активи, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

 

  

ПЕТА ТОЧКА:  Отправяне на поздравителен адрес на г-жа Добра Радоева Николова и отпускане на финансова помощ.

 

 

 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е   293

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т  23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

 1. Отпуска еднократна помощ на Добра Радоева Николова в размер на 300 лв.  във връзка със 100 годишнина.
 2. Определя г-н Васко Попов, съвместно с представител на общинската администрация да връчи определената сума.

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                           /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278212