Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.12.2012 г. /267-288/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 17

Гр. Брезник, 19.12.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2013г

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      267

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник задължава общинска администрация при Община Брезник да предостави на Общински съвет списък на длъжниците, физически лица за суми над 200 лв. и юридически с по-големи задължения в срок до 28.02.2013г.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2013г

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  9 гласа „за” и 2 въздържали се ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     268

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Брезник:

  1. Приема план-сметката, посочена в  приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник,съгласно |ЗМДТ за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013год, в т.ч. отчисленията по Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 60 в размер на 3363 лв. и съгласно чл. 64 в размер на 45000 лв.
  2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите законови действия.

 

Приложение: Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ, което е неразделна част от настоящето решение.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2012г към 14.12.2012г

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     269

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2012г към 14.12.2012г съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

         Общата стойност на променените обекти е 24184 лв. те се увеличават с 3557лв. от параграф 40-00 -  Постъпления от продажби на общински нефинансови активи и СБС във връзка с чл. 14 ал. 5 от ЗДБРБ за 2012г.

         Промяната не  засяга останалите обекти в списъка.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост

 

Поименно гласуване . Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     270

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС , определя за публична общинска собственост:

 

1.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.991 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Борис Антов» № 3, представляващ УПИ VІІІ- «За детска градина», кв.53 по РП на гр.Брезник – комплекс за ЦДГ 1 «Брезица» с площ от 2303 кв.м., заедно с построените сгради за детско заведение с обща ЗП- 497 кв.м.

 

2.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.781 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Радослав Григоров» № 7, представляващ УПИ V «За дневен център за стари хора и домашен социален патронаж», кв.30 по РП на гр.Брезник с площ от 2023 кв.м. , заедно с попадащите върху имота сгради с обща ЗП- 168 кв.м.

 

3.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.761 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Ангел Коцелянов» № 7, представляващ УПИ ХІ «Ветеринарна лечебница», кв. 8 по РП на гр.Брезник с площ от 1805 кв.м., заедно със сградите попадащи върху имота със ЗП- 491 кв.м.

 

4.      Поземлен имот № 000169 в землището на с.Ноевци с ЕКАТТЕ 52324, община Брезник, представляващ Спортен имот с площ от 26 341 кв.м., заедно с изградената сграда със ЗП – 120 кв.м за спортни нужди (съблекални, бани, зала, склад и др.) и футболен стадион.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно финансиране на нов вид социална услуга „център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания”  в Община Брезник през  2013г        

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     271

 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник :

1. Дава съгласието си за закриване на Дневен център за стари хора, с капацитет 40 души и численост на персонала 4 души, намиращ на адрес, гр. Брезник, ул.  „Радослав Григоров” № 6А, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2013 г.

2. Средствата във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 548, Дневен център за стари хора да бъде прехвърлена в същата функция, дейност 530 , за разкриването на социалната услуга, предоставяна в общността - Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, с капацитет 15 места и численост на персонала 14 души, считано от 01.01.2013 г. съгласно Решение № 89 по Протокол № 4 от 26.03.2012 г.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     272

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-62/13.11.2012 год.  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имота от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гърло, община Брезник, на наследни­ците на Боян Виденов Пенев , както следва:

§         Имот с № 036088 - нива, V категория с площ от 0.197 дка, местност „Налбант.гроб ", частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е   № 273

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-66/13.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Ставри Митов Зарчев,  както следва:

§         Имот с № 027007- нива, девета категория с площ от 1.495 дка, местност „Копани Камъни", образуван от имот с № 027003, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035008- нива, пета категория с площ от 1.865дка, местност „Малечкото", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035009- нива, пета категория с площ от 1.596дка, местност „Драганово", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035010- нива, пета категория с площ от 2.353дка, местност „Васково", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 045028- нива, девета категория с площ от 1.219дка, местност „Заграня", образуван от имот с № 045025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 074002- нива, пета категория с площ от 4.064дка, местност „Зарино", образуван от имот с № 074001, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 045027- нива, девета категория с площ от 7.522дка, местност „Белина махала", образуван от имот с № 045023, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 050081- нива, девета категория с площ от 1.344дка, местност „Сеняк", образуван от имот с № 050072, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 274

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-71/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, на наследни­ците на Стоил Матеев Тонев ,  както следва:

§         Имот с № 000249 пасище, мера, девета категория с площ от 6.359 дка, местност „Голема Градовица", образуван от имот с № 000243, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 064100- нива, пета категория с площ от 2.124 дка, местност „Ръждица", образуван от имот с № 064070, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 064101- нива, девета категория с площ от 2.770 дка, местност „Белчин дол", образуван от имот с № 064070, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065066- пасище мера, пета категория с площ от 3.505 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 065059, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065067- ливада, пета категория с площ от 4.467дка, местност „Забел", образуван от имот с № 065027, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065068- пасище мера, пета категория с площ от 1.621дка, местност „Соленик”, образуван от имот с № 065059, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 078056- нива, девета категория с площ от 5.543дка, местност „Клене", образуван от имот с № 078003, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 078057- нива, девета категория с площ от 7.581дка, местност „Тодорова кория", образуван от имот с № 078013, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     275

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-70/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, на наследни­ците на Борис Величков Гълъбов,  както следва:

§         Имот с № 011139- ливада, пета категория с площ от 6.121 дка, местност „Аджийница", образуван от имот с № 011122, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011140- ливада, пета категория с площ от 1.353 дка, местност „Село", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011141- ливада, пета категория с площ от 4.120 дка, местност „Лука", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011142 ливада, пета категория с площ от 2.140 дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011143- ливада, пета категория с площ от 4.740дка, местност „Топли дол", образуван от имот с № 0011116, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци  с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     276

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-72/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, на наследни­ците на Крум Михов Михалков , както следва:

§         Имот с № 018059 - нива, VII категория с площ от 2.136 дка, местност „Под село", образуван от имот с № 018055, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     277

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-378/15.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Атанас Лазар Захариеви Ценеви,  както следва:

§         Имот с № 048093- нива, девета категория с площ от 2.934 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048039, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048092- нива, девета категория с площ от 1.574 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048090- нива, девета категория с площ от 1.212 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 048012, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048094- нива, девета категория с площ от 1.706 дка, местност „Колибие", образуван от имот с № 048046, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048095- нива, девета категория с площ от 2.560дка, местност „Габер", образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048096- нива, девета категория с площ от 3.200дка, местност „Долна Ключевица”, образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048091- нива, девета категория с площ от 2.391дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048016, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     278

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-377/15.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, на наследни­ците на Алекси Канацев Витанов,  както следва:

§         Имот с № 033042 – нива, V категория с площ от 9.613 дка, местност „Дупка", образуван от имот с № 033026, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     279

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-64/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, на наследни­ците на Стамен Стоилков Попов,  както следва:

§         Имот с № 017036 - ливада, VI категория с площ от 2.719 дка, местност „Брест", образуван от имот с № 017033, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021029 - нива, VI категория с площ от 0.347 дка, местност „Влакинци", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021030 - нива, VI категория с площ от 0.769 дка, местност „Тесни рид", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021031 - нива, VI категория с площ от 0.863 дка, местност „Белчина падин", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021032 - ливада, VI категория с площ от 3.603 дка, местност „Осое", образуван от имот с № 021023, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039029 - нива, VI категория с площ от 1.400 дка, местност „Дълбока падина", образуван от имот с № 039028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039085 - нива, VI категория с площ от 1.169 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039086 - нива, VI категория с площ от 1.817 дка, местност „Рид", образуван от имот с № 039077, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 044086 - нива, VI категория с площ от 1.916 дка, местност „Адамец", образуван от имот с № 044065, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     280

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-59/09.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, на наследни­ците на Стоян Симов Илиев,  както следва:

§         Имот с № 001013 - нива, девета категория с площ от 2.024 дка, местност „Манолкова поята", образуван от имот с № 001005, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001075- нива, девета категория с площ от 3.004дка, местност „Лютина ливада", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001076- нива, девета категория с площ от 1.336дка, местност „Локва", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001077- нива, девета категория с площ от 4.236дка, местност „Цеканово пладнище", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     281

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-63/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Асен Стоянов Стефанов,  както следва:

 

§         Имот с № 002032 – пасище , мера, VI категория с площ от 3.212 дка, местност „Радичковица", образуван от имот с № 002029, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     282

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-65/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, на наследни­ците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова , както следва:

§         Имот с № 039084 - ливада, VI категория с площ от 2.405 дка, местност „Брест", образуван от имот с № 039060, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица  с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     283

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-69/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Ваклин Николов Гълъбов,  както следва:

§         Имот с № 002033 – нива, VI категория с площ от 4.137 дка, местност „Бранковица", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 002034 – нива, VI категория с площ от 8.207 дка, местност „Чукаре", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 002035 – нива, VI категория с площ от 3.801 дка, местност „Чукаре", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 012033 – нива, девета категория с площ от 3.466 дка, местност „Крадни чукар", образуван от имот с № 012028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033186 – нива, IV категория с площ от 1.437 дка, местност „Плоча", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033187 – нива, IV категория с площ от 8.088 дка, местност „Балчар", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033188 – нива, IV категория с площ от 3.066 дка, местност „Ровина", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033189 – нива, IV категория с площ от 3.628 дка, местност „Ровина", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048077 – нива, IV категория с площ от 0.378 дка, местност „Бука", образуван от имот с № 048024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048078 – нива, IV категория с площ от 0.501 дка, местност „Реката", образуван от имот с № 048053, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     284

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-392/26.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Здравка Захариева Иванова,  както следва:

 

§         Имот с № 501108 – нива, девета категория с площ от 0.098 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501095, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     285

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №9400-3160/23.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Иван Анев Колев,  както следва:

 

§         Имот с № 501029 – нива, девета категория с площ от 5.728 дка, местност „Раловец", образуван от имот с № 501007, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     286

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-386/21.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Георги Манолков Петрунов,  както следва:

§         Имот с № 060107- нива, седма категория с площ от 0.886 дка, местност „Орница", образуван от имот с № 060103, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060108- нива, седма категория с площ от 0.991 дка, местност „Говедарник", образуван от имот с № 060106, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060109- нива, седма категория с площ от 0.893 дка, местност „Главина", образуван от имот с № 060032, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060110- нива, седма категория с площ от 1.088 дка, местност „Главина", образуван от имот с № 060032, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085031- нива, девета категория с площ от 1.376дка, местност „Черемидарница", образуван от имот с № 085024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085032- нива, девета категория с площ от 3.472дка, местност „Въртоп”, образуван от имот с № 085024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085033- нива, девета категория с площ от 2.257дка, местност „Бутроинци", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085034- нива, девета категория с площ от 3.391дка, местност „Воденичище", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085035- нива, девета категория с площ от 6.053дка, местност „Постолово", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     287

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-385/21.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Гаврил Янакиев Цветков,  както следва:

§         Имот с № 077031- нива, девета категория с площ от 3.589 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077032- нива, девета категория с площ от 4.815 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077033- нива, девета категория с площ от 2.972 дка, местност „Криво дърво", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077034- нива, девета категория с площ от 4.197 дка, местност „Бяло стърнище", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077035- нива, девета категория с площ от 5.587дка, местност „Чемерница", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077036- нива, девета категория с площ от 5.700дка, местност „Дълбоки рид”, образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077037- нива, девета категория с площ от 7.017дка, местност „Кривка", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077038- нива, девета категория с площ от 7.196дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 077029, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077039- нива, девета категория с площ от 6.634дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 077029, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     288

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-76/12.12.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Райко Гелев Китанов,  както следва:

§         Имот с № 073091 – нива, девета категория с площ от 4.253 дка, местност „Воденичище", образуван от имот с № 073050, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 17 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240033