Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.10.2012 г. /238/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -      Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 15

29.10.2012год.

 

 

1. Докладна записка от кмета на Община Брезник относно кандидатстване на църква „Света Анна” – представлявана от Константин Стойчев Стойчев с проект по мярка 3232 „Обновяване и развитие на населените места от  Програмата за развитие на селските райони за  периода 2007 – 2013год.

 

С   11  гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       238

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 , т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

         Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005год. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, дейностите по проект „Реконсттрукция на църква „Света Анна” с. Велковци отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, като приоритетни, съответстващи на Приоритет трети -  подобряване на жизнената среда и условията за живот на населението на  общината, специфични цели, точка І – Възстановяване, обновяване и естетизиране на градската и селска среда.

 

Посетители онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942819