Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.10.2012 г. /210-237/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т       -        Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л

№ 14

Гр.Брезник, 22.10.2012год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник. 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     210

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник приема информацията за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване  на условия за безопасно движение в Община Брезник.

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      210-1

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията за работа на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане  за ново обсъждане на решение  № 205/24.09.2012г на ОбС.        

С 10 гласа „за” и 3 въздържали се /Янка Хранова, Маруся Неделкова и Десислава Христова/, ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е    № 211

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2  във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема повторно решение № 205 по протокол № 13 от 24.09.2012год. на ОбС Брезник, а именно:

 1. Задължава кмета на Община Брезник да предоставя на ОбС преписи от всички договори на стойност над 500 лв., сключени от Община Брезник включително и договорите сключени преди датата на вземане на настоящето решение, които са все още действащи.
 2. Преписите от договорите по т.1 се предоставят в срок до 7 дни от сключването на новите и до 30 дни на вече сключените и действащи договори, по които общината е страна.
 3. Представените преписи се завеждат в отделен регистър при председателя на ОбС Брезник за  информация на общинските съветници.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решения №№ 206 и 208 от 24.09.2012г на ОбС. 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е    212

  

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изменя чл.17 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , като  чл. 17 добива следния вид:

 

чл.17 ал. 1. Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

         ал. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 4 ЗМСМА разходите на общинския съветник  във връзка с работата му  за пътни, за канцеларски материали, за телефон, за организиране на приемни, за повишаване на квалификация, за срещи с местната общност, за ползване на клубни бази и зали и др., в  реалния им размер ,но  не повече от  /180/ лв. за месец ,  се поемат от общинския бюджет срещу представена лична декларация  от общинския съветник / по образец съгласно приложение № 1 /.”

Декларациите се подават  до всяко пето число на месеца ,следващ  отчетния при Председателя на ОбС, а дължимите средства  се изплащат ведно с възнаграждението по ал. 1 от този член.

          ал. 3. За времето  необходимо за изпълнението на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск съгласно Кодекса на труда. Времето за служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС.

         ал. 4 . Средствата за възнаграждение на общинските съветници , както и пътни и други разходи, направени от тях във връзка с изпълнение на задълженията си се осигуряват  от общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за ОбС.

          ал. 5 . Общинският съветник може да бъде командирован с негово съгласие от председателя на ОбС извън територията на Община Брезник.

         ал. 6 . Общинският съветник подлежи на парична санкция при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС , напускане на заседанието без разрешение или ако бъде отстранен от участие от заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение – в размер на 20 лв.

         ал. 7. Трудовото правоотношение с Общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328 ал. 1 т. 2,3 и 4 от КТ.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решения №№ 206 и 208 от 24.09.2012г на ОбС.

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    213

 

         На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 13,14, 17 от Правилника за дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник.

 1. В съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 4 от ЗМСМА, общинският съветник да изразходва до 180 лв. на месец за пътни, канцеларски материали, телефон, за организиране на приемни, за повишаване на квалификацията, за срещи с местната общност, за ползване на клубни бази и зали и други.
 2. Утвърждава образец на декларация за изплащане на разходите /приложение № 1/
 3. Средствата се изплащат от общинския бюджет срещу представяне на лична декларация от общинския съветник по утвърдения от ОбС образец  приложение № 1. Декларациите се подават до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец при председателя на ОбС.
 4. Общинските съветници подлежат на парична санкция в размер на 20,00 лв. при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС, при напускане без разрешение и неявяване до края на заседанието и при отстраняване от заседание при нарушаване на установени норми на поведение.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за учебната 2012/2013г.

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      214

 

         На основание чл. 21 ал 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 3 т. 3 и ал. 7 от Наредба № 7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет Брезник реши:

Утвърждава шест самостоятелни паралелки на СОУ „Васил Левски” град Брезник, с не по-малко от 10 ученика, същгласно чл. 11 ал. 1 т.2 от Наредба 0 7/29.12.2000г, както следва:

-          в начален етап на образование – 4 /четири/ маломерни паралелки:

o        Іа клас – 13 ученица, Іб клас – 15 ученици

o        ІVа клас – 14 ученици, ІVб клас – 13 ученици

 

-          в прогимназиален етап на образование – 2 /две/ маломерни паралелки:

o        VІІа клас – 17 ученици,  VІІб клас – 14 ученици

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно прекратяване на граждански договор на Женя Койчева Любенова и Боян Андреев Рангелов – членове на ликвидационната комисия на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД

 

С 12 гласа „за”  /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     215

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от  ЗМСМА, във връзка чл. 55 ал. 2 от ЗЛЗ, Общински съвет Брезник:

 1. Прекратява пълномощията на Женя Койчева Любенова и Боян Андреев Рангелов, като членове на ликвидационната комисия по ликвидация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД, като прекратява сключените с тях граждански договори №№ 37 и 39 от 13.07.2012г, считано от 01.10.2012г.
 2. Определя за ликвидатор Еленка Гоцева Стоянова, ЕГН 6305273838 с месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2012г към 12.10.2012г.

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       216

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл. 18 от Закона за общинските бюджети Общински съвет гр.Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2012 г. към 12.10.2012 г., съгласно Приложение 1.

Общата стойност на променените обекти  е 251156 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Кандидатстване с проект по мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г с проект „Представяне на местното културно  историческо наследство на Община Брезник чрез прилагане на информационните технологии.

 

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       217

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник потвърждава, че проект: „Представяне на местното културно и историческо наследство на Община Брезник, чрез прилагане на информационни технологии”  отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 14 – Създаване на туристически центрове за киноатракции за експониране на местното културно и природно наследство на Община Брезник

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015/година

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     218

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Панорамна площадка „Бърдото” в гр.Брезник”, по ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

 

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект: „Панорамна площадка „Бърдото” в гр.Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – „Изграждане и развитие на инфраструктурата”, Мярка 24. Изграждане на открити спортни площадки, и на Приоритет ТРЕТИ – Подобряване на жизнената среда и условията на живот на населението на общината, специфична цел Първа – „Възстановяване, обновяване и естетизиране на градската и селската среда”, Мярка 4. Ремонт и изграждане на спортни площадки и зони за отдих в жилищните квартали и селищата на Общината

3. Потвърждава, че проекта отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 8 - Изграждане на зони за отдих, спорт и туризъм в Общината

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015/година.

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     219

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, по ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

 

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект: „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ТРЕТИ – Подобряване на жизнената среда и условията на живот на населението на общината, специфична цел Втора – „Увеличаване обхвата и повишаване качеството на публичните услуги”, Мярка 2. Информационно осигуряване на институциите и обществеността

3. Потвърждава, че проекта отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 1 - Изграждане на туристически информационен център в гр. Брезник

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 321 „Основни услуги  на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

С 12 гласа „за” /Д.Манова извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     220

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, дейностите по проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013г.,  като приоритетен, съответстващ  на Приоритет втори - Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура, Специфични цели, точка І. Изграждане и развитие на инфраструктурата, Мярка 10 „Реконструкция на довеждащ водопровод групата „Секирна – Брезник”

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС на Здравен дом с. Режанци, Община Брезник.

 

С 13 гласа „за”, Общинският съвет все

 

Р Е Ш Е Н И Е       221

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС, Общински съвет Брезник определя за публична общинска собственост:

         - УПИ ХІІ – за здравен дом, кв. 11 по РП на с. Режанци, заедно с изградената в имота масивна сграда, представляваща здравен дом.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно направените доклади и фактически констатации съгласно договори за извършване на договорени процедури от носно финансова информация на общински дружества, „Брезник фарм” и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов”

 

С 11 гласа „за” /Димитър Димитров и Васко Попов са извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     222

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 т. 1,  т. 2,  т. 4 и т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване направата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общинският съвет Брезник реши:

         Извършването на договорените процедури с „МР Интер Консултинг” да бъдат заплатени от търговските дружества както следва:

 1. По договор № 34/09.03.2012г за извършване на договорени процедури относно финансова информация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” град Брезник на стойност 2160,00 лв. с ДДС.
 2. По договор № 35/09.03.2012г за  извършване на договорени процедури относно финансова информация на „Брезник – фарм” ЕООД град Брезник на стойност 2640,00 лв.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно отдаване под наем на обекти, общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем;

 

         С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      223

 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

 1. Всички суми за наем и ел.енергия, след забавяне на плащането от страна на наемателя от пет дни да се начисляват с лихви, но не повече от три месеца.
 2. След изтичане на срока по т. 1 договорите да се прекратяват едностранно.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно отдаване под наем на обекти, общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем;

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     224

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

            І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Бивша здравна служба за медицинско обслужване на населението с. Режанци с площ 244 кв.м и медицинско оборудване и обзавеждане. Месечна наемна цена за помещенията – 73.20 лв., а за оборудването и обзавеждането  – 7.22 лв., облагаеми с ДДС.

 

2. Помещения за медицинско обслужване на населението, намиращи се в здравната служба на с. Ноевци с площ 160.81 кв.м, както и намиращото се в имота медицинско обзавеждане и оборудване. Месечната наемна цена за помещенията 48.24 лв., а за обзавеждането и оборудването – 10.00 лв. облагаеми с ДДС.

 

3. Помещения за медицинско обслужване на населението, намиращи се в здравната служба в с. Кошарево, както и медицинско оборудване и обзавеждане в тях. Месечна наемна цена за помещенията – 33 лв., а за оборудването и обзавеждането – 5 лв. , облагаеми с ДДС.

 

4. Кабинети № 4 и 5, намиращи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник с площ на кабинетите 29,30 кв.м.  и част от общите площи /в т.ч. коридор, тоалетна, стълбище/ с площ 31,58 кв.м. или обща площ 60,88 кв.м.  Месечна наемна цена 30,44 лв., облагаема с ДДС.

5. Кабинет № 3 на първия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник с площ на кабинета 14,40 кв.м.  и част от общите площи / в т.ч. коридор, тоалетна, стълбище/ с площ 15,52 кв. м. или обща площ 29,92 кв.м. Месечна наемна цена 14,96 лв., облагаеми с ДДС.

 

6. Помещение с площ 12 кв.м на първия етаж в читалищната сграда на с. Слаковци за склад. Месечна наемна цена 3.60 лв. , облагаема с ДДС.

 

7. Помещения в читалището на с. Слаковци  и в сградите на кметствата Ноевци, Д. Секирна, Бегуновци и Красава с обща площ 252 кв. м. Предмет на дейност-пощенски услуги. Месечна наемна цена 137 лв., облагаема с ДДС.

 

8. Част от тротоар с площ 4 кв.м. прилежащ към улица с О.Т.1023-115-122, намиращ се до терен с идентификационен номер 06286.501.1140 по КК и КР на гр.Брезник за поставяне на временен павилион за продажба на вестници и списания. Месечна наемна цена 9.60 лв., облагаема с ДДС.

 

9.Монтиране на автомат за топли напитки на втория етаж в сградата на Община Брезник. Месечна наемна цена 12.00лв., облагаема с ДДС.

             

            При сключване на договорите с досегашните наематели срокът на новите договори започва да тече от следващата дата след изтичане на стария срок.

 

 

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долни Романци

     № по ред      Имот №   начин на ползване   категория           площ дка        Първоначален годишен наем

                          082016     ливада                     VI                      0.961          3.94

                          091001     ливада                       V                     5.476          25.19

                          091006     ливада                       V                     4.281          19.69

                         091007     ливада                        V                     15.768        72.53

                                                             общо:                           26.486        121.35

 

           11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

         Имот №  начин на ползване  категорияплощ дка        Първоначален годишен наем

    008012          нива          IX            1.929     12.35

    008014          нива          IX            9.101     58.25

    008017          нива          V             8.399     83.99

    008034          нива          IV            4.396     48.36

    048044          ливада       V             4.004     18.42

    048045          ливада       V             3.906     17.97

    048046          ливада       V             3.979     18.30

    048051          ливада       V             1.045     4.81

    048052          ливада       V             1.002     4.61

    048056          ливада       V             4.082     18.78

    048057          ливада       V             5.726     26.34

    048082          ливада       V             7.951     36.57

    048096          ливада       V             9.031     41.54

    050012          нива          V             3.359     33.59

    050013          нива          V             9.998     99.98

    050024          нива          V             3.673     36.73

    065004          ливада       V             6.000     27.60

    065011          ливада       IV            7.052     32.44

    065052          ливада       V             0.997     4.59

    065056          ливада       V             11.540    53.08

    065058          ливада       V             1.175     5.41

    066018          ливада       V             0.376     1.73

    067005          ливада       V             0.338     1.55

    067012          ливада       V             0.999     4.60

    067030          ливада       V             4.269     19.64

    067038          ливада       V             1.803     8.29

    067042          ливада       V             9.506     43.73

    068016          ливада       V             1.099     5.06

    068014          ливада       V             1.505     6.92

    069020          ливада       V             1.198     5.51

    069042          ливада       V             0.795     3.66

    069054          ливада       VIII          0.446     2.05

    041011            нива        VIII          2.459     17.70

    041019            нива        V             2.771     19.95

    021025             нива       V             2.874     28.74

    052001          нива          V             1.513     15.13

    052013          нива          V             3.097     30.97

    052018          нива          V             0.505     5.05

    051019          нива          V             0.600     6.00

    051036          нива          V             1.900     19.00

                                                      146.398  928.99

 

12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

№ по ред   Имот №  начин на ползв.  Категория площ дка Първоначален годишен наем

1.            027015           нива            IX              2.776          17.77

2.            027025           нива            IX              4.186          26.79

3.            027028           нива            IX              2.387          15.28

4.            027030           нива            IX              0.920          5.89

5.            027032           нива            IX              2.006          12.84

6.            027041           нива            IX              0.895          5.73

7.            027043           нива            IX              1.051          6.73

8.            027049           нива            IX              9.165          58.66

9.            027050           нива            IX              3.515          22.50

10.          027052           ливада        IX              1.400          4.20

11.          027053           ливада        IX              2.312          6.94

                                            общо:         30.613        183.33

 

13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

№ по ред Имот №  начин на ползв. Категория площ дка Първоначален годишен наем

1.       006007        нива      V                   13.003     130.03

2.       009022        нива      IV                  0.400       4.40

3.       009030        нива      IV                  0.501       5.51

4.       010004        нива      IV                  0.804       8.84

5.       010032        нива      IV                  1.800       19.80

6.       010042        нива      IV                  0.487       5.36

7.       010067        нива      IV                  0.500       5.50

8.       019001        нива      V                   3.446       34.46

9.       019008        нива      V                   1.391       13.91

10.     021026        нива      V                   4.210       42.10

11.     022004        нива      V                   8.675       86.75

12.     030001        нива      IX                  9.131       58.44

13.     030012        нива      V                   3.785       37.85

14.     030016        нива      V                   20.440     204.40

15.     030017        нива      V                   10.726     107.26

16.     033021        нива      V                   6.531       65.31 

17.     033024        нива      V                   1.546       15.46

18.     033025        нива      V                   1.506       15.06

19.     033037        нива      V                   1.998       19.98

20.     033051        нива      V                   1.997       19.97

21.     035003        нива      VII                 2.680       21.71

22.     035019        нива      VII                 2.527       20.47

23.     035022        нива      VII                 6.660       53.95

24.     035057        нива      VII                 1.812       14.68

25.     041017        нива      V                   1.498       14.98

26.     050006        нива      V                   1.341       12.07

27.     051011        нива      VI                  2.058       18.52

28.     051016        нива      VI                  1.119       10.07

29.     051023        нива      VI                  2.258       20.32

30.     051025        нива      VI                  1.942       17.48

31.     051030        нива      VI                  3.323       29.91

32.     051041        нива      VI                  3.574       32.17

33.     051052        нива      VI                  2.273       20.46

34.     051058        нива      VI                  1.410       12.69

35.     055001        нива      VI                  12.021     120.21

36.     055005        нива      V                   2.000       20.00

37.     055010        нива      V                   1.800       18.00

38.     055011        нива      V                   3.999       39.99

39.     055012        нива      V                   0.498       4.98

40.     055013        нива      V                   0.503       5.03

 

 

41.     055014        нива      V                   0.497       4.97

42.     055015        нива      V                   2.004       20.04

43.     055017        нива      V                   0.999       9.99

44.     055019        нива      V                   2.999       29.99

45.     055023        нива      V                   0.504       5.04

46.     055035        ливада   V                   1.000       4.60

47.     055037        ливада   V                   2.000       9.20

48.     055039        ливада   V                   3.000       13.80

49.     055041        ливада   V                   1.000       4.60

50.     055043        ливада   V                   1.002       4.61

51.     055046        ливада   V                   4.902       22.55

52.     055047        ливада   V                   4.001       18.40

53.     055048        ливада   V                   0.997       4.59

54.     055049        ливада   V                   1.001       4.60

55.     055050        ливада   V                   1.001       4.60

56.     055051        ливада   V                   0.999       4.60

57.     055052        ливада   V                   0.501       2.30

58.     055053        ливада   V                   4.699       21.62

59.     055054        ливада   V                   0.999       4.60

60.     055055        ливада   V                   1.001       4.60

61.     055057        ливада   V                   0.999       4.60

62.     055062        ливада   V                   1.001       4.60

63.     055070        ливада   V                   2.729       12.55

64.     060013        ливада   VI                  26.719     109.55

         общо:                    214.727        1738.68

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

          ІІІ. Определя комисия в състав:

……………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ VІІІ-109, кв. 11 по РП на с.Бегуновци и към УПИ ХХІІІ-184 кв. 2 по РП на с. Видрица

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     225

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на:

-          незастроен общински имот от 32 кв.м към УПИ VІІІ-109, кв. 11 по РП на с. Бегуновци – 208,00 лв. /6,50 на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС.

-          незастроен общински имот от 29 кв.м. към УПИ ХХІІІ-184, КВ. 2 по РП на с.Видрица – 183,00 лв. /6,31 лв. на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС.

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 25 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на отстъпено право на строеж върху терен – частна общинска собственост.

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     226

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено отстъпено право на строеж върху ПИ частна общинска собственост в УПИ ІІІ-619 „За ЖСК „Еделвайс”, кв. 34, с идентификатор 06286.501.901 по КК и КР на гр. Брезник за построявани на 6 броя гаражи.

 

2. Правото на строеж се учредява в полза на живущите в жилищната кооперация.

 

3. Утвърждава пазарната оценка на отстъпеното право на строеж в размер на 24 лв. за 1 кв.м или 432 лв. за изграждане на един брой гараж. Сумите се облагат с ДДС. Данъчната оценка върху терена за отстъпено право на строеж е 8.58 лв. на 1 кв.м.

 4. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба, утвърждаване на оценки и решение за обявяване на търг за продажба на автомобили и движими вещи.

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      227

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде продаден транскраниален Доплер, марка „HADECO”, модел DVM-4300T, S N03050049, стопанисван от дружеството в ликвидация „СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” – Брезник” ЕООД.

2. Утвърждава оценките на  2 автомобила, както следва:

а. Лек автомобил „ Мерцедес 200 E ”-  седан, регистрационен №  PK1770AM –  1200 лв.

б. УАЗ 452 А- линейка, регистрационен № ПКБ 3461 – 600 лв.

2. Утвърждава оценките на движими вещи, както следва:

а. транскраниален Доплер, марка „HADECO”, модел DVM-4300T, № S N03050049- 8500 лв.

б. други движими вещи:

- медицински кушетки 2 бр. – с цена -  по  30,00 лв. всяка;

- шкаф за спешна помощ 3 бр. – по 30 лв. всеки;

- болнични легла – 2 бр. –   по 350 лв. всяко;

- масички – 3 бр. –   по 15 лв. всяка;

- медицински бюра – 2 бр. –   по 15 всяко;

- медицински кантар –   20 лв.;

            - гардероб двукрилен –   20 лв.

        

3. Обявява търг с явно наддаване, като определя комисия в състав:

…………………...

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       228

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б” от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си кметът на Община Брезник да издаде разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост по реда на Закона за водите на язовир „Красава, махала „Банкова””, отдаден на концесия за срок от 15 години по силата на сключен договор от 03.11.2000 год. между Община Брезник и ЕТ „Бисер Стоименов – Аляска 2”.

2. При откриване на процедурата да се спазват следните условия:

а)   След влизане в сила решението на Общинския съвет, заявителят да представи в Общината необходимите документи, заедно с данните цитирани в чл. 60, ал. 1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2, т. 1, 2, и 4, ал. 4, т. 5, буква „а” и „г”. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен носител, а другият на магнитен носител.

б)  Копие от издаденото разрешително да се изпрати на Басейнова дирекция - западно беломорски район –  гр. Благоевград.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       229

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 69/09.10.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Варадин Василев Тонев,  както следва:

§         Имот с № 002031– пасище, мера, VI категория с площ от 1.580 дка, местност „Ровине", образуван от имот с № 002004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 018015 – пасище, мера, IX категория с площ от 3.046 дка, местност „Чукар", образуван от имот с № 018007, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033183 – нива, IV категория с площ от 1.849 дка, местност „Плоча", образуван от имот с № 033175, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033184 – нива, IV категория с площ от 4.106 дка, местност „Грамаге", образуван от имот с № 033175, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на имоти общинска собственост под наем

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      230

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинска собственост, чл. 7, ал. 7, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет гр. Брезник

 

1.      Дава съгласието си да бъде дадени под наем за срок от 10 години на Сдружение ЛРД „Сокол” гр. Брезник два имота частна общинска собственост № 000276 с площ 14.801 дка, намиращ се в землището на с. Арзан и имот № 000289 с площ 7.320 дка, намиращ се в землището на с. Гоз с предназначение за стрелбище за сумата от 22.12 лв. годишен наем. (Наемната цена е за пасище и мера, която е най-близка до терена.)

 

2.      Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с Сдружение ЛРД „Сокол” гр. Брезник.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013г.

 

         С 13 гласа „за” , Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      231

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Залесяване на имоти  № 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара” с. Видрица, Община Брезник”, Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, обект: „Залесяване на имоти  № 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара” с. Видрица, Община Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет първи – Развитие на общинската икономика и повишаване на конкурентно способността, специфична цел Четвърта– Възстановяване позициите на селското стопанство, използване на природните дадености за развитие на селския, ловен и културен туризъм, Мярка 5: “Подобряване на селскостопанската инфраструктура”.

3. Дава съгласието си посочените имоти да се залесят с цел създаване на горски култури, увеличаване на биоразнообразието, защита на водните ресурси, предотвратяване на наводнения, предотвратяване на ерозия и опустиняването и смекчаване промяната в климата. Съгласно Наредба №22 от 7 юли 2008 г. и допълнителната разпоредба към нея на § 1, т. 24, имотите се определят като „неземеделска земя” за последните 3 години.

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане на „Енергосистеми” ООД град София кв. „Лозенец” ул. „Цветна градина” № 5 вх. А ет. 1 ап. 1 за изграждане на комбинирана топло и електрическа централа на биомаса в ПИ № 501.1387 с площ 1,645дка и ПИ № 501.124 с площ 26.305 дка, направено с мотивирано предложение вх. № 7000-320 от 08.10.2012г.

 

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Добринов/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      232

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1   от ЗУТ   Общинският съвет Брезник

упълномощава кмета на Община Брезник да проведе преговори с възложителя „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД относно създаването на дружество за ПЧП и бъде подготвен договор, уточняващ правата и задълженията на страните.

     Общинският съвет дава съгласие:

1.       Да бъде сключен договор за ПЧП с „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД за изграждане на ТЕЦ на биомаса, с който точно да се опишат правата и задълженията на страните по договора , след одобряване на договора от ОбС.

2.       Да се уточни с възложителя необходимата площ за складови нужди, като част от ПИ № 501.124.

3.       Да бъде изготвен ПУП и бъде отреден ПИ 501.1387 за производствени нужди.

4.       Да бъдат предоставени терените на ПИ № 501.1387 и ПИ № 501.124 на „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД за изграждане на ТЕЦ  с гориво – биомаса при условията на договора.

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       233

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№75/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Кирил Найденов Дойчинов,  както следва:

§         Имот с № 044026- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

   2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       234

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№74/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Спас Миладинов Ленков,  както следва:

§         Имот с № 044025- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:  Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

         С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       235

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№73/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Марица Миланова Ленкова,  както следва:

§         Имот с № 044027- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       236

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№72/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Серги Миланов Ленков,  както следва:

§         Имот с № 044024 - нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник – 2012-2013г

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 237

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 8, чл. 9 и чл. 10 ал. 1 от ЗЕВИ, Общински съвет Брезник  приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник.

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236219