Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.09.2012 г. /180-209/

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр. Брезник, 24.09.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно информация за изпълнението на бюджета на общината за първо полугодие на 2012г.

 

Поименно гласуване.

         С 10 гласа „за” , ОбС взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     180

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Брезник за първо полугодие на 2012г.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 12.09.2012г.

 

Поименно гласуване.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      181

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ общински съвет утвърждава промяната по бюджета на Община Брезник за 2012 г.в частта на приходите с общински характер и разходите с общински характер,както следва:

 

§        Наименование

на параграфа                                               било             става            разлика

            І.Приходи местни дейности                                                      

76 00     ІV.Временни безлихвени заеми           -72 640        23 150          +95 790

76 21     предоставени заеми /-/                    -352482         -367850         - 15 368

76 22     възстановени заеми /+/                    279 842        391 000        111 158

            ІІ.Разходи за местни дейности                                                  

            1.Общинска администрация               136 743        174 743         + 38000

1015      материали                                       16 000          22 000          +  6 000

1016      вода,горива,ел.енергия                     50 000          60 000           +10000

10 20     външни услуги                                 51 627          66 627           + 15000

10 92     глоби,неустойки,наказател. лихви и съдебни обезщетения           10 116       15 116 + 5 000

42 14     обезщетения и помощи по решение на общ.съвет       9 000         11 000        + 2 000

            2.Др.дейности по здравеопазването   49 000          72 300           +23 300

4302      субсидии за осъществяване на здравна дейност      49 000          72 300        +23 300

            3.Осветление на улици и площади     50 000           60 000           +10 000

1016      вода,горива ,ел енергия                    40 080          50 080           + 10000

1020      външни услуги                                    9 920           9 920         

            4.Служби и дейности по поддържане и

ремонт на пътищата                                     69 387          85 387           + 16000

1030      текущ ремонт                                  69 387          85 387           + 16000

         5.Ликвидиране на последиците от

стихийни

бедствия и производствени аварии                       0              1 000           + 1000

1020      външни услуги                                     0              1 000           + 1000,

         6.Резерв за непредвидени и неотложни

 разходи                                                           5 958                 13 448        + 7 490

9700        резерв за непредвидени и неотложни

разходи                                                            5 958            13 448          + 7490

9701            

        

        

            7. Общински съвет                           53 333           53 033               -300

1016      Вода, горива, ел.енергия                   2333             2033               - 300

0209      Други възнаграждения и плащания     51000            49000            - 2000

5203      Друго оборудване, машини и съоръжения               0                  2000 + 2000

            8. Спорт за всички                                                                  

4301      Субсидии за текуща дейност             32000            32300              + 300

            Всичко:                                          396 421         492211           + 95790

 

 

І.Увеличава прихода § 76 00 с 95 790 лв.

ІІ..Разхода по параграфи се увеличава ,както следва:

 1. Общинска администрация с 38 000 лв.
 2. Др.дейности по здравеопазването с 23 300 лв.
 3. Осветление на улици и площади с 10 000 лв.
 4. Служби и дейности по поддър.и ремонт на пътища 16 000 лв.
 5. Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии с 1 000 лв.
 6. Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 7 490 лв.
 7. От издръжката на ОбС да се прехвърлят средства в размер на 300 лв. в дейност „Спорт за всички” за футболен клуб Долна Секирна
 8. От други възнаграждения и плащания в дейност ОбС се прехвърлят 2000 лв. в същата дейност § 5203 – за закупуване климатик за ОбС.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      182

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 9400-1714/26.07.2012г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, на наследни­ците на Вида Китанова Жотева ,  както следва:

-         Имот с № 019076 - нива, VII категория с площ от 2.317 дка, местност „Равнище", образуван от имот с № 019001, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 019077 - нива, VII категория с площ от 1.334 дка, местност „Гробища", образуван от имот с № 019025, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 019078 - нива, VII категория с площ от 3.671 дка, местност „Гробища ", образуван от имот с № 019025, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 024016 - нива, IX категория с площ от 1.375 дка, местност „Лишков рид ", образуван от имот с № 024010, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 025041 - нива, VII категория с площ от 1.997 дка, местност „Ровина ", образуван от имот с № 025037, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 025042 - нива, VII категория с площ от 1.543 дка, местност „Пазарски път ", образуван от имот с № 025037, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 050095 - нива, IX категория с площ от 6.310 дка, местност „Гузина ", образуван от имот с № 050026, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 056024 - нива, VII категория с площ от 2.027 дка, местност „Групчовица ", образуван от имот с № 056016, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 057034 - нива, VII категория с площ от 3.956 дка, местност „Шумки ", образуван от имот с № 057019, частна собственост на Община Брезник;

-         Имот с № 061032 - нива, IX категория с площ от 6.004 дка, местност „Света петка", образуван от имот с № 061030, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 Поименно гласуване: Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     183

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-40/23.08.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, на наследни­ците на Григор Стоилков Савов ,  както следва:

§         Имот с № 060027 - ливада, VI категория с площ от 0.519 дка, местност „Душин дол", образуван от имот с № 060013, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060028 - ливада, VI категория с площ от 1.699 дка, местност „Душин дол", образуван от имот с № 060014, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно учредяване на отстъпено право на строеж върху терен – частна общинска собственост.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       184

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 37,ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 29, ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено отстъпено право на строеж върху терен частна общинска в УПИ ІІІ, отреден „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини”, кв. 12 по РП на гр. Брезник с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР за изграждане на 5 броя гаражи с номера в посока от блок 4 към блок 1 – 21, 22, 23, 24 и 25.

2. Утвърждава оценката на 1 кв.м терен за изграждане на гараж в размер на 20.50 лв. или 433.00 лв. за 21.125 кв.м за изграждане на един брой гараж с размер 3.25 м/6.50 м и 466.50 лв. за 22.75 кв.м за изграждане на един брой гараж с размер 3.50 м/6.50 м. Сумите се облагат с ДДС. Данъчната оценка на 1 кв.м е 19.89 лв.

3. Обявява търг с явно наддаване.

Определя комисия в състав:

……………………………………………

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно промяна в поименния списък за финансиране през 2012г към 12.09.2012г.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      185

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г  и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2012г към 12.09.2012г, съгласно приложение 1.

         Приема  размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2012г в размер на 9932 лв. – 91%, 982 лв. – 9%, както в приходната, така и в разходната част, съгласно  Приложение 2.       

         Промяната засяга обекти на стойност от 108 344 лв. към обектите се добавят и нови обекти на стойност 9932 лв. постъпили в извънбюджетната сметка. Общата стойност на променените обекти е 120 276 лв., като финансирането по чл. 14 ал. 5 от Закона за ДБ на РБ за 2012 се увеличава в § 5203 с 2000 лв., намалени в § 0209 –  дейност Общински съвет.

         Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      186

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

          1.  Помещение за магазин с площ 79 кв.м. в сградата на кметство Станьовци.Месечна наемна цена -43,45 лв. облагаема с ДДС.

             2.  Помещение на втория етаж в административната сграда на с.Кошарево, с площ 21 кв.м., за стоматологичен кабинет, както и стоматологично оборудване. Месечна наемна цена за помещението- 6,30 лв. , а за стоматологичното оборудване-10лв., облагаеми с ДДС.

          3.  Бивша здравна служба за медицинско обслужване на населението с.Режанци с площ 163,82 кв.м. и обзавеждане. Месечна наемна цена за помещенията – 49,15 лв., а за оборудването- 7,22 лв., облагаеми с ДДС.

          4. Помещение за медицинско обслужване на населението, намиращ се на втория етаж в административната сграда на с.Ноевци с площ 100 кв.м., както и намиращото се в имота медицинско оборудване и обзавеждане. Месечна наемна цена за помещенията 30 лв., а за оборудването 10 лв., облагаеми с ДДС.

          5. Помещение за медицинско обслужване на населението, намиращ се в здравната служба в с.Кошарево, с площ 100 кв.м., както и медицинското оборудване и обзавеждане в него. Месечна наемна цена 30 лв., а за оборудването и обзавеждането -5 лв.,облагаеми с ДДС.

          6.  Кабинети № 6 и 7, фоайе, сервизно помещение и тоалетна, намиращи се на 1 ет. в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник, с площ 78,20 кв.м., за медицинско обслужване на населението. Месечна наемна цена- 39,1 лв., облагаема с ДДС.

          7.  Кабинети № 3 и 4, намиращи се на 1 ет. в сградата на бившата поликлиника в гр.Брезник, за медицинско обслужване на населението, с площ- 51,20 кв.м. Месечна наемна цена-25,60лв., облагаема с ДДС.

          8.  Кабинети № 1 и 2, намиращи се на 1 ет. в сградата на бившата поликлиника в гр.Брезник, за медицинско обслужване на населението, с площ 51,20 кв.м. Месечна наемна цена 25,60 лв., облагаема с ДДС.

          При сключване на договорите с досегашните наематели срокът на новите договори започва да тече от следващата дата след изтичане на стария срок.

 

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Брезник

а)

               № по ред Имот №   начин на ползване      категория        площ дка   годишен наем

1.       037026             нива              IV           0.526      5.79

         всичко:                                              0.526      5.79

      

б)

№ по ред  Имот №   начин на ползване  категория         площ дка   годишен наем

1.       008007             нива              IX           4.302      27.53

2.       008023             нива              V            1.369      13.69

3.       008025             нива              IX           2.200      14.08

         всичко:                                              7.871      55.30

      

в)

№ по ред  Имот №   начин на ползване     категория      площ дка   годишен наем

1.       049019             нива              V            7.000      70.00

         всичко:                                              7.000      70.00

 

г)  

№ по редИмот №  начин на ползване      категория        площ дка   годишен наем

1.       002029             нива              IX           4.471      28.61

2.       003025             нива              V            0.500      5.00

3.       004036             нива              V            1.692      16.92

4.       074019             нива              VI           0.842      7.58

         всичко:                                              7.505      58.11

 

3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Арзан

а)

№ по ред Имот    начин на ползване        категория       площ дка   годишен наем

1.       019050             ливада           VI           22.951    94.10

2.       019061             ливада           VIII         15.030    45.09

         всичко:                                              37.981    139.19

      

б)

№ по ред Имот №    начин на ползване    категория       площ дка   годишен наем

1.       020001             нива              VI           10.632    95.67

2.       019036             ливада           VI           9.761      40.02

         всичко:                                              20.393    135.69

 

          12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица

         а)

№ по ред Имот №   начин на ползване  категория          площ дка   годишен наем

1.       021002             нива              IX           1.615      10.34

2.       021014             нива              IX           15.406    98.60

3.       021039             нива              IX           3.600      23.04

4.       021043             нива              IX           1.823      11.67

5.       022016             нива              IV           1.824      20.06

6.       023039             нива              IV           1.649      18.14

7.       035025             нива              IV           6.300      69.30

8.       035026             нива              IV           3.298      36.28

9.       037017             нива              V            0.549      5.49

                                                                  36.064    292.92

 

      б)

№ по ред Имот №   начин на ползване  категория          площ дка   годишен наем

1.       024001             нива              IX           3.303      21.13

2.       024022             нива              IX           2.068      13.24

3.       027010             нива              IX           3.802      24.33

4.       028002             нива              IV           2.608      28.69

5.       036024             нива              IV           1.034      11.37

6.       038017             нива              V            45.528    455.28

7.       039011             нива              IV           2.637      29.01

8.       039051             нива              IV           8.105      89.16

9.       042001             нива              V            3.899      38.99

10.     042013             нива              IV           1.056      11.62

11.     042024             нива              IV           1.297      14.27

12.     042031             нива              IV           0.521      5.73

13.     045003             нива              V            10.956    109.56

                                                                  86.814    852.38

 

13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска

а)

№ по ред                Имот №        начин на ползване    категория     площ дка   годишен наем

1.       015018             нива              V            1.169      11.69

2.       041019             ливада           V            3.545      16.31

3.       041035             ливада           V            5.409      24.88

4.       041038             ливада           V            16.579    76.26

         041030             ливада           V            1.061      4.88

         всичко:                                              27.763    134.02

        

          б) 

№ по ред  Имот №    начин на ползване   категория       площ дка   годишен наем

1.       021026             ливада           VII          4.236      13.98

         всичко:                                              4.236      13.98

 

14. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Билинци

а)

№ по ред Имот №    начин на ползване     категория      площ дка   годишен наем

1.       015018             нива              IX           8.100      51.84

2.       006002             нива              IX           10.045    64.29

3.       006006             нива              IX           10.002    64.01

4.       006019             нива              IX           9.568      61.24

         всичко:                                              37.715    241.38

 

15. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Бабица

 

Имот №      начин на ползване   категория  площ дка   годишен наем

1.       239016          нива              IV           7.387              81.26

         общо:                                              7.387              81.26

 

16. Кабинет № 4 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник, с площ на кабинета 14.40 кв.м и приспадащите се 8.20 кв.м от общите части на сградата или всичко площ 22.60 кв.м. Месечна наемна цена 11.30 лв., облагаеми с ДДС.

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

          ІІІ. Определя комисия в състав:

…………………………………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно учредяване право на ползване водоснабдителен обект с.Конска на „ВиК” ООД Перник.

Поименно гласуване. Председателя чете имената на съветниците

         С 11 гласа „за”  /В. Попов извън залата/ , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     187

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 39 ал. 2 , ал. 4 и ал. 5 от закона за общинската собственост, § 30, ал. 5 от закона за водите и чл. 31 ал. 2 и ал. 6 и чл. 21 ал. 1 т. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация” ООД град Перник за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на влизане на договора в сила върху:

Обект външно водоснабдяване с. Конска:

-          помпена станция за питейни води

-          напорен тръбопровод РVС тръби Ф 75 с дължина 8,30 м

-          мрежа ниско напрежение – проводник Ас  35 кв.мм, с дължина 0,4 км, проводник АС 50 кв.мм с дължина 1,2 км, 10 бр. СБС 250/9,5 м и 2 бр. СБС 650/9,5м.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури – издаване на заповед и сключване на договор с „ВиК” ООД град Перник.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно даване на разрешение за продажба на автомобили.

 

Поименно гласуване. Председателя чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, /Васко Попов извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     188

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1, чл. 34 ал. 4 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 21 ал. 2 т. 1  от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласието си да бъдат продадени два автомобила, собственост на Община Брезник както следва:

-          лек автомобил „Мерцедес 200 Е - седан” – регистрационен № РК 1770 АМ

-          УАЗ 452 А – линейка, регистрационен № ПКБ 3461

 2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изготвянето на оценка на автомобилите.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно кандидатстване по Програма на норвежкото правителство за безвъзмездно финансиране на проекти в страни, членки на Европейския съюз и подписване на споразумение за сътрудничество между /НПО/ „Асоциация на българските градове и региони” и Община Брезник.

 

         Поименно гласуване, С 11 гласа „за” , ОбС взе

        

 

Р Е Ш Е Н И Е     189

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и във връзка с чл. 59 и чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Упълномощава кмета на Община Брезник да подпише споразумение за сътрудничество между „Асоциация на българските градове и региони” в гр. София, бул. „Витоша” 18, представлявано от Ергин Емин и Община Брезник, за съвместно кандидатстване и изпълнение на проекти по програма, финансирана на основание Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г, подписан между Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия като „Държави донори” и Република България като „Държава бенефициент” по програмни области №№ 1,2,3,4 и 5.

2. На основание  чл. 61 ал. 1 от ЗМСМА споразумението между Асоциация на българските градове и региони, гр. София, бул. „Витоша” 18, представлявано от Ергин Емин и Община Брезник да бъде представено пред Общински съвет Брезник за одобрение.

 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно разрешение за продажба на движими вещи.

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    190

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 , чл. 34 ал. 4 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 21 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат продадени движими вещи, собственост на Община Брезник, както следва:

-          медицинска кушетка – 2 бр.

-          шкаф за спешна помощ – 3 бр.

-          болнични легла – 2 бр.

-          масички – 3 бр.

-          медицински бюра – 2 бр.

-          медицински кантар - 1 бр.

-          гардероб двукрилен – 1 бр.

2. Упълномощава кмета да разпореди изготвянето на оценка на движими вещи

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         Виолета Борисова – декларира конфликт на интереси

         С 10 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      191

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б” от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник

1. Дава съгласието си кметът на Община Брезник да издаде разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост по реда на Закона за водите на язовир „Слаковци”, отдаден на концесия за срок от 20 години по силата на сключен договор от 08.11.2004 год. между Община Брезник и СД „АСРО-М.

2. При откриване на процедурата да се спазват следните условия:

a)     След влизане в сила решението на Общинския съвет, заявителят да представи в Общината необходимите документи, заедно с данните цитирани в чл. 60, ал. 1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2, т. 1, 2, и 4, ал. 4, т. 5, буква „а” и „г”. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен носител, а другият на магнитен носител.

b)     Копие от издаденото разрешително да се изпрати на Басейнова дирекция - западно беломорски район –  гр. Благоевград.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ ХLVІ-148 кв. 15 по РП на с.Банище и към УМПИ ІІ-73 кв. 18 по РП на с.Муртинци.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 10 гласа „за” /Васко Попов и Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      192

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник  утвърждава пазарната оценка на:

-          Общинско място от 14 кв.м. към УПИ ХLVІ-148 , кв. 15  по РП на с. Банище – 86.80 лв. (6.20 лв. на 1 кв.м.) , облагаеми с ДДС

-          Общинско място от 273 кв.м, с УПИ ІІ-73 , кв. 18 по РП  с. Муртинци 1 692.60 лв. (6.20 лв. на 1 кв.м), облагаеми с ДДС

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно разпределение на постъпленията от приватизация

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     193

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общински съвет гр.Брезник реши:

 

1. 50 % от постъпленията от приватизация на обект, намиращ се в дадено населено място да отива за капиталово строителство в същото населено място.

 2. Упълномощава кмета на Общината да упражнява контрол по изпълнение на решението.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: язовир „Конска” в землището на с. Конска, в местността „Бело поле” АОС № 149/28.11.2002г.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      194

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА,  чл.38, ал.1 и  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при мотиви, подробно изложени в докладната записка, Общински съвет Брезник:

 

               І. Открива процедура за предоставяне на концесия при следните условия:

1. Предмет на концесия: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, воден спорт .

2. Обекти на концесия:

2.1. Язовир КОНСКА” намиращ се в землището на село Конска  , общ. гр.Брезник. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост -  АОС № 149/28.11.2002г. и  скица №  Ф01162/29.08.2012 г. за имот № 000166 от КВС с площ 37.230 дка от ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – гр.Брезник

 

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,   любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.      

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности - няма;          

5. Максимален срок на концесията – 20 години;          

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;          

7. Условията за осъществяване на концесията:

 

7.1.    Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.  

7.2.    Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.    

7.3.    Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им. 

7.4.    При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите. 

7.5.    Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и  другите действащи нормативни актове.

7.6.    Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.

7.7.    Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.

7.8.   Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.

7.9.   Концесионерът няма право да продава, прехвърля или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.

7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се предоставят под наем на трети лица. 

 

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор.

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.

7.14.                      При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР). 

7.15.                      Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;

7.16.                      Концесионерът е длъжен  да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.

7.17.                      Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

7.18.                      Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

7.19.                      Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие.

7.20. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това. 

 

 

8.Основни права и задължения по концесионния договор:

8.1. Основни права и задължения на концедента: 

8.1.1. Да упражнява правото на управление при провеждането на техническата експлоатация на язовирната страна и съоръженията към нея и упражнява контрол върху концесионера, в съответствие с чл. 117, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 год. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (Обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.);

8.1.2. Да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея в съответствие с чл. 122, ал. 2 от Наредба № 13/2004 г.

8.1.3. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор.

8.1.4. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както  и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията;

8.1.5. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор. 

 

8.1.6. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията.

8.1.7. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;

8.1.8. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор.

8.1.9. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора.

 

8.2. Основни права и задължения на концесионера:

 Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът има право:

8.2.1. Да извършва дейностите по стопанисване, поддържане, експлоатация и мониторинг на язовира, съгласно изискванията на Наредба № 13/2004 г. и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (Обн.- ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 г.);

8.2.2. Да осъществява техническа експлоатация, осигуряваща безопасна работа на язовирната стена и съоръженията към нея, като съблюдава чл. 55 от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.3. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13/2004 г.;

 

8.2.4. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части в съответствие с чл. 44, т. 3 от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.5. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръженията към нея, в съответствие с Глава девета от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.6.  Да уведомява предварително при изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи общинската администрация на община Брезник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград и Областно управление „пожарна безопасност и защита на населението” – Перник, в съответствие с чл. 142 от Закона за водите.

8.2.7. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;

8.2.8. Да преработва плодовете, които са негова собственост;

8.2.9.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;

8.2.10. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

 

8.2.11. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;

8.2.12. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от негово име и за негова сметка.

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  концесионерът, е длъжен:

       8.2.13.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;

     8.2.14. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

      8.2.15. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния  договор;

      8.2.16.Да Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;

     8.2.17. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;

     8.2.18. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор;

     8.2.19. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката;

      8.2.20. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

 

8.2.21. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, който става неразделна част от концесионния  договор;

     8.2.22. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана с него, на съответните контролни  органи при поискване;

     8.2.23. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения;

    8.2.24. След изтичане на срока на договора да предостави обратно     на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

    8.2.25. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на   Концедента,  не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.  

   8.2.26.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.

   8.2.27.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Брезник за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.  

 

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по:

- опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект:

- експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно състояние:

- водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи;

- социалната програма на концесията;             

9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.

10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители 

 

10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   концесията.

10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор;

       10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

 

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  концесионния договор;                                                                                    

1. Язовир "Конска"  в землището на село Конска                        Достигната цена при конкурса

 

б) размер на минималното годишно концесионно плащане          

      

1. Язовир "Конска"  в землището на село Конска                       1750,00 лв.

 

 в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма

  г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се внася  в брой в касата на Община Брезник или чрез банков превод по сметката на Община Брезник в обслужващата я банка на две годишни вноски:

 

 

- първа вноска в размер на 60%  от годишното концесионно плащане - до 31 януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата  и

- втора вноска в размер на  40%  от  годишното концесионно плащане - до 30 ноември на текущата година, или в първия работен ден след тази дата 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

13.1.                      При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Брезник и действащото законодателство.

13.2.                      Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.  

13.3.                      Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

13.4. Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на компетентните органи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР” да изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор.

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите -  такава не се предвижда;        

 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията:

Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Брезник за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Брезник служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;        

 

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени – съгласно документацията за участие;         

 

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:            

     Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта /ИИО/  по формулата:

 

ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе)] х 100,

 

Където: 

КП-Концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника; 

СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;

СЕ – стойност –разкрити работни места., съгласно офертата на  участника; 

 

Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва:

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %;

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите  -  20%;

Ксе – коефициент на тежест за предложения по разкрити работни места – 10%;

Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

 18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

 Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на  Община Брезник или по банкова сметка на Общината.

 Гарнцията е в размер, както следва:

 1. Язовир "Конска"  в землището на село Конска                             175,00 лв.

 Цена на документацията за участие - 60 лв. с включено  ДДС.

 ІІ.Възлага  на Кмета на Община Брезник да организира провеждането на процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Тодоринка Петрова Зарева за отпускане на еднократна помощ на Рени Стоилова Първанова.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      195

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. на  Рени Стоилова Първанова.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо от Напоителни системи АД – централно управление относно  даване становище за разработен бизнес план за развитие за периода 2012-2017год.

 

Гласува се отрицателно становище по бизнес плана.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       196

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изразява отрицателно становище по разработения Бизнес план на „Напоителни системи” АД.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет на председателя на ОбС относно дейността на ОбС за периода от началото на мандата до 30.08.2012г.

 

С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 197

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема  Отчета на председателя на ОбС относно дейността на ОбС за периода от началото на мандата до 30.08.2012г.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за смесена група в ЦДГ  към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци за учебната 2012/2013год.

 

         С 12 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     198

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2 ал. 8 от наредба № 7/29.12.2000 г за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена на МОМН, Общински съвет Брезник реши:

         Утвърждава една група в ЦДГ към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци, Община Брезник при недостатъчен брой деца с минимум 6 деца за учебната 2012/2013г.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015г

 

Поименно гласуване. Председателя чете имената на съветниците

         С 12 гласа „за” , Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     199

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет  Брезник дава съгласието си:

 

1. Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник” по ос 3, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр. Брезник” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – „Изграждане и развитие на инфраструктурата”, Мярка 5. Доизграждане,  ремонт и поддържане на уличната мрежа в гр. Брезник

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от  Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015г.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      200

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Подобряване на достъпа на населението и развитие на спортните услуги чрез закупуване и изграждане на съоръжения за Стадион в спорен комплекс „Чорни” в гр. Брезник” по ос 3, мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, дейностите по проект: „Подобряване на достъпа на населението и развитие на спортните услуги чрез закупуване и изграждане на съоръжения за Стадион в спорен комплекс „Чорни” в гр. Брезник” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013г.,  като приоритетен, съответстващ  на Приоритет втори - Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура, в Специфични цели, точка І. Изграждане и развитие на инфраструктурата, Мярка 23 - Спортен комплекс ”Чорни” гр. Брезник

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015г.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     201

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура – информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр. Брезник” по ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

 

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект: „Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура – информационни табели, табла и пътепоказатели на територията на гр.Брезник” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Втора – „Оползотворяване териториалните резерви на общината, укрепване на селищната мрежа и превръщане на общината в привлекателен район за отдих”, Мярка 4. Благоустрояване на селищата, естетизиране на средата, изграждане на достъпна среда за хора с физически увреждания - поетапна реализация на елементи от градското обзавеждане, общинско задължение и на Приоритет ТРЕТИ – Подобряване на жизнената среда и условията на живот на населението на общината, специфична цел Първа – „Възстановяване, обновяване и естетизиране на градската и селската среда”, Мярка 1. Естетизиране пространствата и средата в жилищните квартали в Брезник

 

3. Потвърждава, че проекта отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 3 - Изграждане на единна система за визуализация на туристическите обекти  на 2 езика/ указателни табели, карти, билбордове и информационни табла на ключови места.

 

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за  за периода 2012-2013/2015г

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     202

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Подобряване на достъпа на населението и развитие на културните услуги чрез закупуване на обзавеждане и оборудване за читалище „Просвещение” в гр. Брезник” по ос 3, мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, дейностите по проект: „Подобряване на достъпа на населението и развитие на културните и спортни услуги чрез закупуване на обзавеждане и оборудване за читалище „Просвещение” в гр. Брезник” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013г.,  като приоритетен, съответстващ  на Приоритет втори - Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура, в Специфични цели, точка І. Изграждане и развитие на инфраструктурата, Мярка 20 - Рехабилитация на читалищните сгради  в гр. Брезник.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изваждане  на обект от Списъка по приватизация

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      203

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет гр. Брезник:

1. Изважда от Списъка по приватизация обект: бивше училище в с. Конска.

2. Да се изготви частично изменение на ПУП в кв. 25 по РП на с. Конска за УПИ І – „За училище”, с което да се обособят самостоятелни УПИ-та, с цел продажбата им по ЗОС.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ №№06286.106.1, 06286.106.2, 06286.106.6, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД и ПИ №№ 06286.106.4 и 06286.106.12, собственост на ЗКПУ „Граово-94” по КК на гр. Брезник, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР, категория на земята – ДЕВЕТА, устройствена зона Пп /предимно производствена/.

 

С 12 гласа „за” , Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     204

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1, Общинският съвет – Брезник дава съгласие за издаване на предписание за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ №№ 06286.106.1, 06286.106.2, 06286.106.6, собственост на „ГРАОВО ГРЕЙН” ООД и ПИ № 06286. 106.4, собственост на ЗКПУ „ГРАОВО-94 и ПИ № 06286.106.12 - земи по чл. 19, за стопанисване от общината по КК на гр. Брезник представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР, категория на земята – ДЕВЕТА, устройствена зона – Пп (предимно производствена) след одобряването на който да бъде направена замяна на собствения им ПИ № 106.3, в който има и сграда с предназначение – складова база с ПИ 106.12, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, където да бъдат преместени и съхранявани ББ кубовете, с вредни химически препарати

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно създаване на регистър при председателя на ОбС Брезник на договорите, сключени от Община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      205

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Задължава кмета на Община Брезник да предоставя на Общински съвет преписи от всички договори на стойност над 500 /петстотин/ лева, сключени от Община Брезник – включително и договорите сключени преди датата на вземане на настоящото решение, които са все още действащи.

2. Преписите от договорите по т. 1 се предоставят в срок до 7 дни от сключването на новите и до 30 дни на вече сключените и действащи договори, по които общината е страна.

3. Представените преписи се завеждат в отделен регистър при председателя на ОбС – Брезник, за информация на общинските съветници.

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Предложение за изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С 12 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      206

 

         На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

-          чл. 13 ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят на ОбС Брезник получава възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на Кмета на Община Брезник.

-          Чл. 14 ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Заместник председателят получава възнаграждение за работата си в ОбС в размер на 65% от възнаграждението на председателя на Общински съвет

-          Чл. 17 ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание: Месечното възнаграждение на общинския съветник и в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

-          Чл. 17 ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: За участие в  заседания на постоянните комисии към ОбС Брезник, съветниците – членове на постоянните комисии получат възнаграждение в размер на  50,00 лв. за заседание. Присъствието се удостоверява със саморъчен подпис в присъствена книга.

-          Създава се нова ал. 3 на чл. 17 в следния смисъл: „Възнагражденията по чл. 17 ал. 2 не могат да надхвърлят сумата от 175 лв. в рамките на един месец”

-          Създава се нова ал. 4 на чл. 17 в следния смисъл: „За участие в комисии, назначени със заповед на кмета в изпълнение на Решение на ОбС Брезник, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 25,00 лв. за едно заседание

-          Чл. 17 ал.8 отпада

-          Чл. 17 ал. 9 – Общинският съветник подлежи на парична санкция в размер на 20 лв. при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС, при напускане без разрешение и неявяване до края на заседанието, и при отстраняване от участие в заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение.

- Ал. 3,4,5,7 от чл. 17 запазват съдържанието си, като се преномерират съответно на алинеи 5,6,7,8 включително.

ДВАСЕДЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно възнагражденията на председател на ОбС, зам.председател,  общински съветници и протоколист .

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     207

 

         На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 13, 14 и 17 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Брезник:

1. Определя възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 90% от възнаграждението на кмета на Община Брезник.

2. Определя възнаграждение на зам.председател на ОбС  в размер на 65% от възнаграждението на председателя на ОбС Брезник.

3. Определя месечно възнаграждение на общински съветник в ОбС Брезник в размер на 30% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 4. Определя възнаграждение на  протоколиста в размер на  10.00лв.на заседание - по граждански договор от бюджета на ОбС.

5. Решението влиза в сила, считано от 01.07.2012г.

 

 

ДВАСЕДЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов – председател на ОбС относно възнагражденията на председател на ОбС, зам.председател и общински съветници.

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     208

 

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 13, 14 и 17 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Брезник:

1. Определя възнаграждение в размер на 50,00 лв. на общинските съветници за участие  в заседания на постоянните комисии към ОбС, като присъствието се удостоверява със саморъчен подпис в присъствена книга.

2. Възнагражденията на общински съветник по чл. 17 ал. 2 не могат да надхвърлят сумата от 175,00 на месец.

3. Определя възнаграждение на общински съветник за участие в комисии,назначени със заповед на кмета в изпълнение на решение на ОбС Брезник, в размер на 25,00 лева.

4. Общинските съветници подлежат на парична санкция в размер на 20, 00 лв. при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС, при напускане без разрешение и неявяване до края на заседанието и при отстраняване от заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение.

5. Решението влиза в сила от 01.07.2012г.

ТРЕДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на ПГСС „Никола Вапцаров” гр. Брезник за учебната 2012/2013г

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     209

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 11 ал. 1 т. 2 ал. 3 т. 3 и ал. 7 от наредба № 7/29.12.2000 г за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник реши:

1.      Утвърждава две самостоятелни паралелки на  ПГСС „Н.Вапцаров” гр. Брезник с не по-малко от 10 ученици, както следва:

-          по професия „Икономист” – специалност „Земеделско стопанство, дневна форма на обучение в Х клас – 10 ученици

-          по професия „Растениевъд”, специалност „Растениевъдство” задочна форма  на обучение в ХІІ „б” клас – 14 ученика

 

2. Във функция „Образование” дейност 326 „Професионални училища” в бюджета на Община Брезник ще бъдат осигурени допълнителни средства за цитираните по-горе маломерни паралелки, в размер на 2 155 лв. за учебната 2012/2013 год.

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280660