Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.08.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр. Брезник, 21.08.2008г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно за плащане на дължимите суми  и неустойки за неизпълнените задължения и прекратяване на договор за концесия на язовир „Брезнишк”

 

 

С 10 гласа „за” и 1 „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    88

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2 , чл. 76 и чл.77 ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 6 , чл. 30 и чл. 34 ал. 1 буква „в” от сключения договор, ОбС гр.Брезник дава срок до 30.09.2008г на концесионера  ЕТ „Марияна – Васко Шунин” да изпълни предписанията по заповед РД 180/09.04.2008 на областен управител и заповед 221/15.04.2008г на кмета на общината; забележките по протоколи 1 и 2 на общинската комисия; както и произтичащите от концесионния договор задължения.

          При неизпълнение да се внесе предложение пред ОбС за прекратяване на договора.

 

 

ВТОРА  ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир „Завалски”

 

 

С 9 гласа „за” и 1 „против” ОбС взе

 

          Р Е Ш Е Н И Е     89

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2 , чл. 76 и чл.77 ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 6 , чл. 30 и чл. 34 ал. 1 буква „в” от сключения договор, ОбС гр.Брезник дава срок до 30.09.2008г на концесионера  „Вавилон - Л” ЕООД  да изпълни предписанията по заповед РД 180/09.04.2008 на областен управител и заповед 221/15.04.2008г на кмета на общината; забележките по протоколи 1 и 2 на общинската комисия; както и произтичащите от концесионния договор задължения.

          При неизпълнение да се внесе предложение пред ОбС за прекратяване на договора

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90

 

          На основание чл. 21 ал. 2от  ЗМСМА и чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, ОбС Брезник приема „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник”.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно състоянието на обектите, които са в гаранционен срок

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    91

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема докладната записка за сведение.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на недвижимо имущество в кметство с. Кошарево

 

 

 

 

С 8 гласа „за” и 1 „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92

 

          На основаниеч л. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 т. 1 и чл. 24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник:

 1. дава съгласието си да бъде извършена продажба на годно имущество, след извършена оценка от о ценител.
 2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по ЗОС.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Информация относно работата на общинската комисия по безопасност на движението през 2008г

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    93

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията за сведение.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на имот частна общинска собственост по ЗПСК

 

 

С 10 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    94

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС отлага разглеждането на предложението за продажба на имот частна общинска собственост по ЗПСК – сграда на общежитие на СПТУ по селско стопанство за м.септември  след подробно разглеждане от постоянните комисии към ОбС.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брезник

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    95

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 8 от Закона за общинската собственост, ОбС Брезник приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брезник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Промяна в поименен списък за финансиране през 2008г към 18.08.2008г

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

          Р Е Ш Е Н И Е   № 96

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2008 г. към 18.08.2008 г., както следва:

 

N

Обект

БИЛО

СТАВА

ИБФ и ИБС

Чл. 14, ал. 1  от ЗДБРБ

ОБЩО

ИБФ и ИБС

Чл. 14, ал. 1  от ЗДБРБ

ОБЩО

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

Функция 03: Образование

 

 

 

 

 

 

Обекти

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт физкултурен салон в СОУ „Васил Левски” Брезник

0

0

0

37764

15000

52764

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

 

 

 

 

 

 

474

Алейно осветление кв. 12 Брезник

0

15000

15000

0

0

0

454

Рехабилитация на ул. Велин Ваклинов МРРБ

37764

0

37764

0

0

0

 

Всичко

37764

15000

52764

37764

15000

52764

 

Общата стойност на променените обекти  е 52 764 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Участие на Община Брезник с инвестиционен проект , насочен към подобряване материалната база в училищата по национална програма за съфинансиране от МОН.

 

С 8 гласа „за” /В.Добринов и В. Попов са извън залата/          , ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

 1. Подкрепя кандидатстване на общината с проект по МОДУЛ 3 на националната програма за съфинансиране  от МОН на общински инвестиционни проекти „ремонт и модернизация на физкултурен салон на СОУ „В.Левски” град Брезник
 2. Осигурява средства в размер на 52764 лв. за функция „Образование” за проект „Ремонт и модернизация на физкултурен салон на СОУ „В.Левски” град Брезник

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от църковно настоятелство

 

С 8 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник и общинската администрация, подкрепят молбата на църковното настоятелство при храмовете „Св. Петка и „Св.  Георги” град Брезник за вътворяване от Софийска митрополия на д-р Константин Стойчев за свещеник в град Брезник.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Ив.Ставрев/

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278224