Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.08.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр. Брезник, 21.08.2008г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно за плащане на дължимите суми  и неустойки за неизпълнените задължения и прекратяване на договор за концесия на язовир „Брезнишк”

 

 

С 10 гласа „за” и 1 „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    88

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2 , чл. 76 и чл.77 ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 6 , чл. 30 и чл. 34 ал. 1 буква „в” от сключения договор, ОбС гр.Брезник дава срок до 30.09.2008г на концесионера  ЕТ „Марияна – Васко Шунин” да изпълни предписанията по заповед РД 180/09.04.2008 на областен управител и заповед 221/15.04.2008г на кмета на общината; забележките по протоколи 1 и 2 на общинската комисия; както и произтичащите от концесионния договор задължения.

          При неизпълнение да се внесе предложение пред ОбС за прекратяване на договора.

 

 

ВТОРА  ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир „Завалски”

 

 

С 9 гласа „за” и 1 „против” ОбС взе

 

          Р Е Ш Е Н И Е     89

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2 , чл. 76 и чл.77 ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 6 , чл. 30 и чл. 34 ал. 1 буква „в” от сключения договор, ОбС гр.Брезник дава срок до 30.09.2008г на концесионера  „Вавилон - Л” ЕООД  да изпълни предписанията по заповед РД 180/09.04.2008 на областен управител и заповед 221/15.04.2008г на кмета на общината; забележките по протоколи 1 и 2 на общинската комисия; както и произтичащите от концесионния договор задължения.

          При неизпълнение да се внесе предложение пред ОбС за прекратяване на договора

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90

 

          На основание чл. 21 ал. 2от  ЗМСМА и чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, ОбС Брезник приема „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник”.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно състоянието на обектите, които са в гаранционен срок

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    91

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема докладната записка за сведение.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на недвижимо имущество в кметство с. Кошарево

 

 

 

 

С 8 гласа „за” и 1 „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92

 

          На основаниеч л. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 т. 1 и чл. 24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник:

 1. дава съгласието си да бъде извършена продажба на годно имущество, след извършена оценка от о ценител.
 2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по ЗОС.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Информация относно работата на общинската комисия по безопасност на движението през 2008г

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    93

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията за сведение.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на имот частна общинска собственост по ЗПСК

 

 

С 10 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    94

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС отлага разглеждането на предложението за продажба на имот частна общинска собственост по ЗПСК – сграда на общежитие на СПТУ по селско стопанство за м.септември  след подробно разглеждане от постоянните комисии към ОбС.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брезник

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    95

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 8 от Закона за общинската собственост, ОбС Брезник приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брезник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Промяна в поименен списък за финансиране през 2008г към 18.08.2008г

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

          Р Е Ш Е Н И Е   № 96

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2008 г. към 18.08.2008 г., както следва:

 

N

Обект

БИЛО

СТАВА

ИБФ и ИБС

Чл. 14, ал. 1  от ЗДБРБ

ОБЩО

ИБФ и ИБС

Чл. 14, ал. 1  от ЗДБРБ

ОБЩО

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

Функция 03: Образование

 

 

 

 

 

 

Обекти

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт физкултурен салон в СОУ „Васил Левски” Брезник

0

0

0

37764

15000

52764

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

 

 

 

 

 

 

474

Алейно осветление кв. 12 Брезник

0

15000

15000

0

0

0

454

Рехабилитация на ул. Велин Ваклинов МРРБ

37764

0

37764

0

0

0

 

Всичко

37764

15000

52764

37764

15000

52764

 

Общата стойност на променените обекти  е 52 764 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Участие на Община Брезник с инвестиционен проект , насочен към подобряване материалната база в училищата по национална програма за съфинансиране от МОН.

 

С 8 гласа „за” /В.Добринов и В. Попов са извън залата/          , ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

 1. Подкрепя кандидатстване на общината с проект по МОДУЛ 3 на националната програма за съфинансиране  от МОН на общински инвестиционни проекти „ремонт и модернизация на физкултурен салон на СОУ „В.Левски” град Брезник
 2. Осигурява средства в размер на 52764 лв. за функция „Образование” за проект „Ремонт и модернизация на физкултурен салон на СОУ „В.Левски” град Брезник

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Молба от църковно настоятелство

 

С 8 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник и общинската администрация, подкрепят молбата на църковното настоятелство при храмовете „Св. Петка и „Св.  Георги” град Брезник за вътворяване от Софийска митрополия на д-р Константин Стойчев за свещеник в град Брезник.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Ив.Ставрев/

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1133631