Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.08.2012 г. /176-179/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр. Брезник, 30.08.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отмяна на решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 / 31.07.2012г 

Ваньо Добринов – налага се поради неспазване процедурата за 14 дневен срок за обявяване на предложението

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 31.07.2012г.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за  изменение в правилника за дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 177

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ,  ал. 2 и ал. 3  от ЗМСМА , Общински съвет Брезник предлага изменение на Правилник за дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

-          Чл.13, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят на Общински съвет Брезник получава възнаграждение в размер на 90 % от възнаграждението на Кмета на Община Брезник.”

 

-          Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Заместник – председателя получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 65 % от възнаграждението на председателя на Общински съвет Брезник.

 

-          Чл.17, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

-           Чл.17, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: За участие  в постоянните комисии към Общински съвет Брезник, съветниците – членове на постоянните комисии получават възнаграждение в размер на 50,00лв. за заседание.

 

-          Създава се нова ал.3 на чл.17 в следния смисъл:  „Възнагражденията по чл.17, ал.2  не  могат да надхвърлят сумата от 175 лв. в рамките на един месец.”

 

-          Създава се нова ал.4 на чл.17 в следния смисъл: „За участие в комисии, назначени със Заповед на Кмета в изпълнение на Решение на ОБС Брезник, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 25,00 лв. за едно заседание.”

 

-          Създава се нова ал. 5 на чл.17 в следния смисъл :”Възнаграждението се полага само за участие в работата на Общинския съвет и комисиите и участието се удостоверява с присъствен лист със саморъчни подписи на съветниците, положение в края на заседанието.”

 

-          Алинеи 3, 4, 5, 7 и 8 от чл.17 запазват съдържанието си като се преномерират съответно алинеи 6, 7, 8  и 9 включително.” 

 

Предложените изменения да бъдат публикувани на сайта на Община Брезник за публично обсъждане.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план на обект „Общински път от с.Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворни Козма и Дамян” Община Брезник, Област Перник, започващ от населеното място на с.Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от  К/ВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 00139.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 178

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, чл. 128 ал. 13 от ЗУТ и протокол № 8, решение ІІІ от 16.08.2012г на ОбЕС по УТ на Община Брезник, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план на обект: „Общински път от с. Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворци Козма и Дамян” Община Брезник, област Перник, започващ от населеното място на с. Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от КВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 000139. Парцеларният план е изработен в М 1:2500 върху графична част от имотите от КВС на землището където минава, като са отразени границите и номерата на поземлените имоти по трасето на реконструиран общински път.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно назначаване на съветник в комисия по приватизация

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите,  Общински съвет Брезник, определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Конска в следния състав:

 

……………………….

 

      Комисията да отвори, разгледа и оцени подадените оферти на 18.09.2012г.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Ваньо Добринов /

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236114