Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.08.2012 г. /176-179/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр. Брезник, 30.08.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отмяна на решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 / 31.07.2012г 

Ваньо Добринов – налага се поради неспазване процедурата за 14 дневен срок за обявяване на предложението

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 31.07.2012г.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за  изменение в правилника за дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 177

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ,  ал. 2 и ал. 3  от ЗМСМА , Общински съвет Брезник предлага изменение на Правилник за дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

-          Чл.13, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят на Общински съвет Брезник получава възнаграждение в размер на 90 % от възнаграждението на Кмета на Община Брезник.”

 

-          Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Заместник – председателя получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 65 % от възнаграждението на председателя на Общински съвет Брезник.

 

-          Чл.17, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

-           Чл.17, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: За участие  в постоянните комисии към Общински съвет Брезник, съветниците – членове на постоянните комисии получават възнаграждение в размер на 50,00лв. за заседание.

 

-          Създава се нова ал.3 на чл.17 в следния смисъл:  „Възнагражденията по чл.17, ал.2  не  могат да надхвърлят сумата от 175 лв. в рамките на един месец.”

 

-          Създава се нова ал.4 на чл.17 в следния смисъл: „За участие в комисии, назначени със Заповед на Кмета в изпълнение на Решение на ОБС Брезник, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 25,00 лв. за едно заседание.”

 

-          Създава се нова ал. 5 на чл.17 в следния смисъл :”Възнаграждението се полага само за участие в работата на Общинския съвет и комисиите и участието се удостоверява с присъствен лист със саморъчни подписи на съветниците, положение в края на заседанието.”

 

-          Алинеи 3, 4, 5, 7 и 8 от чл.17 запазват съдържанието си като се преномерират съответно алинеи 6, 7, 8  и 9 включително.” 

 

Предложените изменения да бъдат публикувани на сайта на Община Брезник за публично обсъждане.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план на обект „Общински път от с.Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворни Козма и Дамян” Община Брезник, Област Перник, започващ от населеното място на с.Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от  К/ВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 00139.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 178

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, чл. 128 ал. 13 от ЗУТ и протокол № 8, решение ІІІ от 16.08.2012г на ОбЕС по УТ на Община Брезник, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план на обект: „Общински път от с. Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворци Козма и Дамян” Община Брезник, област Перник, започващ от населеното място на с. Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от КВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 000139. Парцеларният план е изработен в М 1:2500 върху графична част от имотите от КВС на землището където минава, като са отразени границите и номерата на поземлените имоти по трасето на реконструиран общински път.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно назначаване на съветник в комисия по приватизация

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите,  Общински съвет Брезник, определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Конска в следния състав:

 

……………………….

 

      Комисията да отвори, разгледа и оцени подадените оферти на 18.09.2012г.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Ваньо Добринов /

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916211