Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.08.2012 г. /176-179/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр. Брезник, 30.08.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отмяна на решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 / 31.07.2012г 

Ваньо Добринов – налага се поради неспазване процедурата за 14 дневен срок за обявяване на предложението

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 31.07.2012г.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за  изменение в правилника за дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 177

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ,  ал. 2 и ал. 3  от ЗМСМА , Общински съвет Брезник предлага изменение на Правилник за дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

-          Чл.13, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят на Общински съвет Брезник получава възнаграждение в размер на 90 % от възнаграждението на Кмета на Община Брезник.”

 

-          Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Заместник – председателя получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 65 % от възнаграждението на председателя на Общински съвет Брезник.

 

-          Чл.17, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

-           Чл.17, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: За участие  в постоянните комисии към Общински съвет Брезник, съветниците – членове на постоянните комисии получават възнаграждение в размер на 50,00лв. за заседание.

 

-          Създава се нова ал.3 на чл.17 в следния смисъл:  „Възнагражденията по чл.17, ал.2  не  могат да надхвърлят сумата от 175 лв. в рамките на един месец.”

 

-          Създава се нова ал.4 на чл.17 в следния смисъл: „За участие в комисии, назначени със Заповед на Кмета в изпълнение на Решение на ОБС Брезник, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 25,00 лв. за едно заседание.”

 

-          Създава се нова ал. 5 на чл.17 в следния смисъл :”Възнаграждението се полага само за участие в работата на Общинския съвет и комисиите и участието се удостоверява с присъствен лист със саморъчни подписи на съветниците, положение в края на заседанието.”

 

-          Алинеи 3, 4, 5, 7 и 8 от чл.17 запазват съдържанието си като се преномерират съответно алинеи 6, 7, 8  и 9 включително.” 

 

Предложените изменения да бъдат публикувани на сайта на Община Брезник за публично обсъждане.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план на обект „Общински път от с.Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворни Козма и Дамян” Община Брезник, Област Перник, започващ от населеното място на с.Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от  К/ВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 00139.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 178

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, чл. 128 ал. 13 от ЗУТ и протокол № 8, решение ІІІ от 16.08.2012г на ОбЕС по УТ на Община Брезник, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план на обект: „Общински път от с. Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворци Козма и Дамян” Община Брезник, област Перник, започващ от населеното място на с. Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от КВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 000139. Парцеларният план е изработен в М 1:2500 върху графична част от имотите от КВС на землището където минава, като са отразени границите и номерата на поземлените имоти по трасето на реконструиран общински път.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно назначаване на съветник в комисия по приватизация

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите,  Общински съвет Брезник, определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Конска в следния състав:

 

……………………….

 

      Комисията да отвори, разгледа и оцени подадените оферти на 18.09.2012г.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Ваньо Добринов /

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 60 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003613