Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.08.2012 г. /172-175/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л  

№ 11

Гр. Брезник   , 10.08.2012год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на община Брезник относно кандидатстване с проект по мярка 321, основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г”

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап”, по ос 3, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в  селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013год, дейностите по проект: „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007.2013г, като съответстват на Приоритет ВТОРИ – изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата в Община Брезник, Мярка 23: „Спортен комплекс „Чорни”  град Брезник”.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

 

 

 

  

 

ТРЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     173

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-1/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Йордан Зарев Стоянов,  както следва:

-          Имот с № 000070 – силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 0.742 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000051, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 086014 – естествена ливада, IX категория с площ от 10.155 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 086012, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 000086 - силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 5.451 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000049, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061023 - нива, IX категория с площ от 3.964 дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061004, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061024 - нива, IX категория с площ от 0.980дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061003, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046033 - нива, IX категория с площ от 2.679 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046025, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046034 - нива, IX категория с площ от 0.755 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046027, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046035 - нива, IX категория с площ от 0.949 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046028, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     174

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-2/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоил Йорданов Зарев,  както следва:

-          Имот с № 501107 – нива, IX категория с площ от 0.964 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 501067, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 048088 – нива, IX категория с площ от 0.688 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно отмяна на решения №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г.

 

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писма на Районна прокуратура №№ 393 и 394 от 31.07.2012г, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г

2. Възлага на кмета на Община Брезник да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир Конска под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:     

                                                        /Ваньо Добринов/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 69 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1096975