Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.08.2012 г. /172-175/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л  

№ 11

Гр. Брезник   , 10.08.2012год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на община Брезник относно кандидатстване с проект по мярка 321, основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г”

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап”, по ос 3, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в  селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013год, дейностите по проект: „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007.2013г, като съответстват на Приоритет ВТОРИ – изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата в Община Брезник, Мярка 23: „Спортен комплекс „Чорни”  град Брезник”.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

 

 

 

  

 

ТРЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     173

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-1/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Йордан Зарев Стоянов,  както следва:

-          Имот с № 000070 – силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 0.742 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000051, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 086014 – естествена ливада, IX категория с площ от 10.155 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 086012, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 000086 - силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 5.451 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000049, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061023 - нива, IX категория с площ от 3.964 дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061004, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061024 - нива, IX категория с площ от 0.980дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061003, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046033 - нива, IX категория с площ от 2.679 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046025, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046034 - нива, IX категория с площ от 0.755 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046027, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046035 - нива, IX категория с площ от 0.949 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046028, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     174

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-2/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоил Йорданов Зарев,  както следва:

-          Имот с № 501107 – нива, IX категория с площ от 0.964 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 501067, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 048088 – нива, IX категория с площ от 0.688 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно отмяна на решения №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г.

 

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писма на Районна прокуратура №№ 393 и 394 от 31.07.2012г, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г

2. Възлага на кмета на Община Брезник да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир Конска под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:     

                                                        /Ваньо Добринов/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003635