Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.05.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник, 29.05.2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Информация относно след приватизационния контрол за 2007г по договори за приватизация, сключени от Община Брезник.

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       65

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема информацията на кмета на общината по след приватизационния контрол, осъществен през 2007г.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2008г към 16.05.2008г

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     66

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2008г за 2008г към 16.05.2008г, съгласно приложение № 1, в което за селата Ноевци и Слаковци, „доставка и монтаж” се заменя с „доизграждане”.

          Общата стойност на променените обекти е 162400 лв. Тя се увеличава с 68000 лв. и става 230400 лв.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разваляне на договор за продажба на общински обект по закона за приватизация и след приватизационен контрол и заплащане на неустойки за неизпълнените задължения от ЕТ „Ноттен – Евлоги Нотев”

 

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е          67

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т.т.8 от ЗМСМА, чл. 87, чл. 92 и ЗЗД, чл. 12 а и 20 от сключения договор, ОбС Брезник:

          Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по след приватизационен контрол, които включват едностранно разваляне на приватизационния договор по съдебен  ред и иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за извършване на инвестиции за 2007г от ЕТ „НОТТЕН –ЕВЛОГИ НОТЕВ”         представлявано от Евлоги Славчов Нотев  на закупения от него обект: Терен с площ 2 200 кв.м с построената в него сграда 0 56 – свинарник със застроена площ 245 кв.м, намиращи се в имот № 000094 по КВС на землището на гр.Брезник, м.”Еретин”, част от бивше поделение на МО /сега имот № 0502.028 по новата кадастрална карта/.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно разваляне на договор за продажба на общински обект по закона за приватизация и след приватизационен контрол и заплащане на неустойки за неизпълнените задължения от „ЕЛПИС” ЕООД

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е          68

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 87, чл. 92 от ЗЗД, чл. 16 от сключения договор, ОбС гр.Брезник:

          Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по след приватизационен контрол, които включват едностранно разваляне  на приватизационния договор по съдебен ред и иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за започване на дейността от „ЕЛПИС” ЕООД, представлявано от Сеферина Янкова Караджова, на обект – незастроен терен, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 0502.033, находящ се в местността „Еретин”, част от имот № 000094 по КВС за землището на гр.Брезник в района на бившето поделение на МО.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Информация относно сключени договори по приватизационната програма на Община Брезник за 2007г

 

С 10 гласа „за” /В.Величков и В.Попов са извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е         69

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информацията на кмета на общината за извършената работа от общинската администрация по изпълнение на приватизационната програма на Община Брезник за 2007г.

 

СЕДМА ТОЧКА: Писмо от национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България относно предложение за членство в асоциацията

 

 

С 11 гласа „за” и 1 против /В.Величков/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е         70

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

 1. Дава съгласието си, председателя на ОбС да кандидатства за член на Националната асоциация на действащите председатели на Общинските съвети в Република България.
 2. Да се преведе на Асоциацията членски внос от 130 лева.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в правилника за организацията и дейността на ОбС.

 

 

С 8 гласа „за”, 3 „против” / П. Петров, Д.Стоилова, В.Величков/ , /М.Добревска е извън залата, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      71

 

          На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и § 2 от Допълнителните разпоредби от Правилника на ОбС Брезник, Общинския съвет променя чл. 17 ал. 1 от ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „Общински съветник” , който придобива следния текст:

          „Възнаграждението на общинския съветник по чл. 34 ал. 1 и 2 от ЗМСМА се определя за всяко участие в заседание на ОбС, постоянните и временни комисии, в комисии , определени от председателя на ОбС по решение на ОбС, в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ.”

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Изваждане на обект от списъка за приватизация

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     72

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА и чл. 1 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник,       ОбС/

 1. Изважда от списъка на обектите за отдаване под наем, одобрен с решение № 37/по протокол № 3 от 28.02.2008г помещението от 56,7 кв.метра намиращо се в сградата на кметството на с.Бегуновци
 2. Възлага на кмета на общината да осъществи необходимата процедура по изваждане на помещението от одобрения от ОбС списък на обекти за отдаване под наем.

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от църковното настоятелство при храмове „Св.Петка” и „Св.Георги” град Брезник

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        73

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , |ОбС  приема обръщение до Софийска митрополия във връзка с представената в ОбС докладна записка от църковното настоятелство при храмовете „Св.Петка” и „Св.Георги” град Брезник, относно небрежното отношение  на отец Илия Илиев към миряните и храмовете в града.

          /Обръщението е неразделна част от протокола и решението/.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Ив. Ставрев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1149481