Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.06.2012 г. /135-147/

О Б Щ И Н С К И        С Ъ В Е Т      -      Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

  8

Гр.Брезник,   21.06.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно отменяне на решение № 62/24.04.2008г на ОбС

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     135

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с решение 0  46/31.03.2011г на Административен във Перник, потвърдено с решение № 6143/02.05.2012г на ВАС, Общински съвет Брезник:

 

 1. Отменя решение № 62/24.04.2008г на Общински съвет Брезник.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир „Конска” под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  докладна записка относно отменяне на решение № 34/05.08.2010г и № 207/20.08.2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     136

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 ,  във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с влезли в сила решения № 9857/07.04.2011г и № 12567/10.06.2011г на ВАС, Общински съвет Брезник отменя решение № 341/05.08.2010г и решение № 207/20.08.2009г

 

    

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно допълване на списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     137

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване към решение № 186/28.05.2009 год. със следния имот:

·        № 021016, пасище – мера в землището на с. Слаковци - 20.079дка

·        № 021022,пасище– мера в землището на с. Слаковци - 1.103 дка

·         № 02015,пасище–мера в землището на с. Слаковци - 5.733 дка

·        № 035015,пасище–мера в землището на с. Ребро - 59.477 дка

·        № 036012,пасище–мера в землището на с. Ребро - 90.000 дка

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     138

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-20/18.05.2012 от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, на наследни­ците на Вердо Стаменов Младенов,  както следва:

§         Имот с № 064094 - нива, V категория с площ от 0.636 дка, местност „Ръждица", образуван от имот с № 064086, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 064092 - нива, V категория с площ от 3.060 дка, местност „Ръждица", образуван от имот с № 064074, частна собственост на Община Брезник;

2.        Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от носно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    139

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-21/21.05.2012г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Владка, Роза и   Любица Миленови,  както следва:

-                      Имот с № 064059 - нива, IX категория с площ от 2.636 дка, местност „Постолово", образуван от имот с № 064013, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 048087 - нива, IX категория с площ от 4.472 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 048073, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 070035 - нива, IX категория с площ от 1.590 дка, местност „Братин дол", образуван от имот с № 070021, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 070036 - нива, IX категория с площ от 1.689 дка, местност „Дубие", образуван от имот с № 070021, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 079058 - нива, IX категория с площ от 1.976 дка, местност „Тодина бара", образуван от имот с № 079054, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 501102 - нива, IX категория с площ от 1.241 дка, местност „Било", образуван от имот с № 501068, частна собственост на Община Брезник;

-                      Имот с № 501103 - нива, IX категория с площ от 1.102 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 501068, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти, общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

Р Е Ш Е Н И Е     140

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

          1. Петно № 7 с площ 6 кв.м. от новообразуваните в имот с идентификационен №06286.501.1387 по КК на гр.Брезник (квартал 58 А от РП на гр.Брезник). Начален месечен наем 18.00лв, облагаеми с ДДС.

 

          2. Бивша училищна сграда (общежитие), намираща се в махала „Мали друм” с.Красава  с наемна площ 124 кв.м. .Начален месечен наем 59.50 лв, облагаеми с ДДС. Условие за наемане - извършване на ремонт на сградата за определен срок

 

          3. Част от мачтата с площ 9 кв.м. на ретранслатора в местност „Гребен” в землището на гр.Брезник за поставяне на антени и др. съоръжения за излъчване на радио и телевизионни програми. Начален месечен наем 45.00 лв., облагаеми с ДДС. 

 

          4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

 

№ по ред Имот №  начин на ползване              категория     площ дка      годишен наем

1.       001014             нива                                  IX           24.334             155.74

                                  всичко:                                          24.334             155.74

 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

а)

№ по ред Имот №начин на ползване     категория      площ дка       годишен наем

1.       024014             нива                     IX             12.946                82.85

2.       024021             нива                     IX             10.185                65.18

3.       011004             нива                     IX               6.105                39.07

4.       011006             нива                     IX               1.760                11.26

5.       009005             нива                     IX              16.664              106.65

                                           всичко:                       47.660              305.01

 

б)          

№ по ред Имот №   начин на ползване категория    площ дка       годишен наем

1.       029118             нива                     IX           20.294          129.88

2.       029004             нива                     IX             4.583           29.33

3.       029009             нива                     IX             3.770           24.13

4.       029011             нива                     IX             1.913           12.24

                                        всичко:                       30.560         195.58

        

            6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци

 

№ по ред Имот № начин на ползване    категория      площ дка       годишен наем

1.       062003             нива                    IX               10.994            70.36

2.       067001             нива                    IX               49.685          317.98

                                          всичко:                        60.679          388.34

 

            7. Земя общинска собственост с.Гоз

   

№ по ред Имот № начин на ползване   категория           площ дка   годишен наем

1.       009004             нива                   IX                     15.965          102.18

                                         всичко:                                                 102.18

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

          а) 

№ по ред Имот №      начин на ползване    категория     площ дка   годишен наем

1.       073021             нива                          IX             1.205        7.71

2.       073022             нива                          IX             5.697      36.46

3.       073023             нива                          IX             0.996        6.37

4.       073027             нива                          IX             0.627        4.01

5.       073028             нива                          IX             7.215      46.18

6.       073037             нива                          IX             1.659      10.62

7.       073065             нива                          IX             3.761      24.07

8.       073070             нива                          IX             1.143       7.32

9.       073072             нива                          IX             5.311      33.99

10.     073074             нива                          IX           20.259    129.66

11.     073075             нива                          IX           6.827       43.69

12.     073077             нива                          IX           0.657         4.20

13.     073084             нива                          IX           2.699       17.27

14.     073085             нива                          IX           10.582      67.72

15.     073087             нива                          IX           5.010       32.06

16.     073089             нива                          IX           14.786      94.63

                     общо:                                                 88.434    565.96

 

б)   

№ по ред Имот №  начин на ползване       категория      площ дка   годишен наем

1.       029004             нива                         IX           2.478      15.86

2.       029015             нива                         IX           15.172    97.10

3.       029018             нива                         IX           34.974    223.83

4.       029019             нива                         IX           3.092      19.79

5.       029020             нива                         IX           1.710      10.94

6.       029022             нива                         IX           4.964      31.77

7.       029026             нива                         IX           10.417    66.67

8.       029035             нива                         IX           2.092      13.39

9.       029036             нива                         IX           4.426      28.33

10.     029037             нива                         IX           5.059      32.38

11.     029050             нива                         IX           6.861      43.91

12.     029052             нива                         IX           6.442      41.23

13.     029054             нива                         IX           3.167      20.27

14.     029055             нива                         IX           55.695    356.45

                    общо:                                               156.549  1001.92

 

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

           

№ по ред Имот №      начин на ползване    категория     площ дка   годишен наем

1.       002009             нива                        V                38.985         389.85

                                     общо:                                                    38.985         389.85 

 

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ребро

           

№ по ред Имот №      начин на ползване    категория     площ дка   годишен наем

1.       025017             ливада                        IX             14.406       43.22

2.       026014             ливада                        V                1.100        5.06

3.       029014             ливада                        V                2.733       12.57

4.       003003             ливада                        VIII             4.098       12.29

5.       003022             ливада                        VIII             3.200        9.60

6.       025018             нива                           IX               6.102       18.31

                                                              общо:                            31.639      121.79

 

            ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

            ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: ……………………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Р Е Ш Е Н И Е      141

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      142

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 1 от Закона за защита на животните, във връзка с промените в ЗЗЖ и ЗВМД, Общински съвет Брезник приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Брезник.

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на разходите по план-сметката за битови отпадъци и увеличение на числеността на персонала в дейност „Чистота” от 01.07.2012г.

 

    

 

Р Е Ш Е Н И Е     143

 

               На основание чл.21,ал.1 т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.8 и чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси,,Решение № 33 от 20.12.2011 г. на Общински съвет гр.Брезник относно приемане на план-сметката за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци,осигуряване на съдове и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. , Общински съвет:

                                                                                          

 1. Утвърждава от 01.07.2012 г.численост на персонала в дейност „Чистота” 10 щ.бр. от които 4  щ.бр. по сметосъбиране и сметоизвозване и СБРЗ от 01.07.2012 г. 387,65 лв.

 

2. Утвърждава нова план-сметка по Приложение № 1 /към чл.5,ал.3/ от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите, съгласно ЗМДТ.

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна от председателя на ОбС Брезник относно молба от Румен Любомиров до канцеларията на президента на РБ за опрощаване на дължими суми.

 

Р Е Ш Е Н И Е     144

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и  ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет Брезник дава съгласие да бъдат опростени дължими суми на Румен Любомиров Методиев в размер на 182,53 лв. в т.ч. главница 148,80 лв. и лихва 33,73 лв.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне на спечелил конкурса за училището с.Бегуновци

 

Р Е Ш Е Н И Е     145

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Брезник:

 

 1. Определя за класирал се на първо място участник в конкурса на един етап за продажба на обект „Терен, представляващ УПИ ІІ-138, кв. 1 по плана на с.Бегуновци – едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/ с площ 157 кв.м.” , намиращ се в с. Бегуновци, Община Брезник, по Закона за приватизация и следприватизационен контрол -  Ивайло Димитров Илиев, гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов” 70/8.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно освобождаването на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД Брезник и назначаване на ликвидационна комисия в закритото лечебно заведение.

 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е        146

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

 1. 1.Освобождава д-р Сергей Георгиев Иванов от длъжността управител на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД.
 2. Не освобождава от отговорност УПРАВИТЕЛЯ на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД – д-р Сергей Георгиев Иванов.
 3. На основание чл. 55 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ назначава ликвидационна комисия  за приключване дейността на болницата в състав:

         - Юлияна Тодорова Седевчова – председател

         - Женя Койчева Любенова – член

         - Боян Рангелов Андреев – член

     4.  На същата определям месечно възнаграждение както следва:

         - Юлияна Тодорова Седевчова – 600 лв.

         - Женя Койчева Любомирова – 400 лв.

         - Боян Рангелов Андреев – 400 лв.

     5.  Ликвидацията да се извърши в срок от един месец от датата на влизане на решението в сила

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към имот с идентификатор 0062286.501.985 /УПИ ХVІ-594 кв. 53/ по КК на гр.Брезник  и УПИ V-74 кв. 85 по РП на с.Велковци.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     147

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на Общинско място от 85 кв.м. към УПИ V-74, кв. 1 по РП на с. Велковци 540.00 лв. и на Терен с площ 21 кв.м, участващ в ПИ с идентификатор 06228.501.985 (УПИ ХVІ-594, кв. 53) по КК на гр. Брезник 420.00 лв. Сумите се облагат с ДДС.

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236226