Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.01.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И   СЪ В Е Т       Б Р Е З Н И К

 

 

                                                                                 ПРЕПИС !

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

 гр.Брезник  25.01.2008 г.

 

 

          ТОЧКА ПЪРВА   относно : Провеждане на акредитационна процедура  на СБАЛВБ “ Д-р  Йордан Стефанов “ гр. Брезник

 

с 13 гласа “за “ , ОбС Брезник  прие:

 

РЕШЕНИЕ  № 27

 

          На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията, произтичащи от чл.86 от ЗЛЗ  и чл. 24 от Наредбата за акредитация на лечебните заведения, ОбС  гр. Брезник  дава съгласието си за провеждане  на акредитационна процедура на СБАЛВБ “Д- р Йордан Стефанов “ ЕООД гр. Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно статут на Индустриална зона в района на бивше поделение гр. Брезник

 

          С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 № 28

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общински съвет гр. Брезник одобрява статут на „Индустриална зона” на имот 000094 в местността „Еретин” бивше военно поделение  на МНО в гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА относно : Определяне състав на наблюдателна комисия

 

            С 13 гласа “за “ ОбС  взе

 

РЕШЕНИЕ № 29

 

          На основание чл. 21 ал.1 , т.1 от  ЗМСМА  и чл . 94 от  ЗИН ,   ОбС

   определя :  Наблюдателна комисия от 5 члена в състав :

 

          Председател : Емилия Вилчова Вълова – зам.председател на ОбС

 

Членове :

1. Иван Георгиев Борисов – гл.секретар на Общината

2. Милен Георгиев Миленков – гл.инспектор - началник група при РПУ -Брезник

3. Пирина Илчева Пиринчева – началник отдел “СЗ ”към  дирекция  “СП “ гр.Трън , отдел “Социална закрила “ гр.Брезник

4. Оля Малинова Стоянова – младши експерт в Дирекция “БТ” –Перник , филиал Брезник

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА относно : Избор на временни комисии

 

С 13 гласа “за “ ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ  № 30

 

          На основание чл.21 ал. 2 и чл. 36 ал.1 т. 2 от ЗМСМА и чл.38 ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на  ОбС  , Общински съвет  :

 

1.      Избира временни комисии в състав от 4 члена :

Комисия с ръководител: Емилия Вълова

Членове :          1. Валери Стоилов

2. Васко Василев

3. Веска Илиева

 

Комисия с ръководител: Петър Петров

Членове:          1. Валери Величков

2. Мария Добревска

3. Васко Попов 

 

Комисия с ръководител: Виолета Борисова

Членове:          1. Ваньо Добринов

2. Петрана Михайлова

3. Десислава Стоилова

 

2.Комисиите до 29.02. т.г . да проведат срещи с жителите на селата:

Ноевци , Кошарево ,Долна Секирна, Слаковци, Велковци, Гигинци Бегуновци, Садовик и Режанци, с цел запознаване с нерешените житейски проблеми на живущите в тези села .

3. Ръководителите на комисиите да уточнят с кметовете и кметските наместници мястото , датата и часа за провеждането на всяка среща.

4. След провеждането на срещите ръководителите на комисиите в тридневен срок да представят в ОбС  в писмен вид поставените въпроси .

5, Председателят на ОбС да постави на вниманието на Областния управител и народните представители от Пернишки избирателен район въпросите които трябва да се решават от висшестоящи  ведомства  и институции.

6. Председателят на ОбС да отговаря за изпълнението на  настоящето решение .

 

 

          ТОЧКА ПЕТА относно : Обсъждане и приемане на план за работата на Общински съвет – Брезник през І-во полугодие на 2008 г.

 

с 13 гласа “ за “ ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

          На основание  чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  и чл. 46 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезник , Общинския съвет прие плана за работата си през І-во полугодие на 2008 год.

 

          Месец януари :

          Приемане на план за работата на ОбС през първо полугодие на 2008 год.

 месец февруари

1.      Извънредно заседание до 15.02. т.г . - Здравеопазването в Община Брезник – състояние , тенденции за развитие , управление и проблеми.

Редовно заседание:

1.Информация за инвестиционната политика на Община Брезник за 2008 г. , планиране и приоритети.

2.      Обсъждане  и приемане на отчет за бюджета  на Община Брезник  за 2007 г . и приемане на бюджет –2008 г. .

 месец  март:

1.      Състояние  и управление на общинската собственост : публична , частна , общински жилища , земеделски земи и горския фонд , водни обекти  и водоснабдителни системи.

2.      Информация за придобитата частна общинска собственост по давност  през 2008 г. при изтичането на 10-годишния срок след приемането на ЗОС.

месец април:

1.      Информация за работата на Община Брезник по усвояване на средства по оперативните програми , финансирани от структурните фондове на ЕС .

2.      Информация за оперативната обстановка , състоянието на обществения ред  и сигурността на територията на Община Брезник

3.      Организационно и техническо състояние , проблеми и политика на управление на общинската фирма “ Водоснабдяване “ ЕООД гр. Брезник

 месец май:

1.      Информация за сключените договори по приватизационната програма на Община Брезник  за 2007 г.

2.      Информация за следприватизационния контрол в общината през 2007г.

3.      Информация на Кмета на Общината за изпълнение на решение  № 155 от 17.03.2005 г.  на Общинския съвет , относно създаване на дружество с ограничена отговорност от общините : Перник, Брезник, Радомир, Земен, Трън и Ковачевци  с предмет на дейност :събиране, транспортиране, съхранение  и депониране на твърди битови отпадъци .

месец юни:

1.      Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества.

2.      Отчет за изпълнение на плана за работата на Общински съвет  за І-во полугодие на 2008 година.

3.      Приемане на план за работата на ОбС през ІІ– ро полугодие на 2008 г.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА относно : Одобряване на служебна карта на общинския съветник

 

С 12 гласа “за “ и 1 против /П. Петров/  ОбС взе :

 

РЕШЕНИЕ № 32

 

          На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА  и чл. 16 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет ,  ОбС  одобри  Проект № 3 на служебна карта на общинския съветник  .

           

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                    /л.Любомирова /                                     /Иван Ставрев /     

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280791