Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.01.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И   СЪ В Е Т       Б Р Е З Н И К

 

 

                                                                                 ПРЕПИС !

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

 гр.Брезник  25.01.2008 г.

 

 

          ТОЧКА ПЪРВА   относно : Провеждане на акредитационна процедура  на СБАЛВБ “ Д-р  Йордан Стефанов “ гр. Брезник

 

с 13 гласа “за “ , ОбС Брезник  прие:

 

РЕШЕНИЕ  № 27

 

          На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията, произтичащи от чл.86 от ЗЛЗ  и чл. 24 от Наредбата за акредитация на лечебните заведения, ОбС  гр. Брезник  дава съгласието си за провеждане  на акредитационна процедура на СБАЛВБ “Д- р Йордан Стефанов “ ЕООД гр. Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно статут на Индустриална зона в района на бивше поделение гр. Брезник

 

          С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 № 28

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общински съвет гр. Брезник одобрява статут на „Индустриална зона” на имот 000094 в местността „Еретин” бивше военно поделение  на МНО в гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА относно : Определяне състав на наблюдателна комисия

 

            С 13 гласа “за “ ОбС  взе

 

РЕШЕНИЕ № 29

 

          На основание чл. 21 ал.1 , т.1 от  ЗМСМА  и чл . 94 от  ЗИН ,   ОбС

   определя :  Наблюдателна комисия от 5 члена в състав :

 

          Председател : Емилия Вилчова Вълова – зам.председател на ОбС

 

Членове :

1. Иван Георгиев Борисов – гл.секретар на Общината

2. Милен Георгиев Миленков – гл.инспектор - началник група при РПУ -Брезник

3. Пирина Илчева Пиринчева – началник отдел “СЗ ”към  дирекция  “СП “ гр.Трън , отдел “Социална закрила “ гр.Брезник

4. Оля Малинова Стоянова – младши експерт в Дирекция “БТ” –Перник , филиал Брезник

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА относно : Избор на временни комисии

 

С 13 гласа “за “ ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ  № 30

 

          На основание чл.21 ал. 2 и чл. 36 ал.1 т. 2 от ЗМСМА и чл.38 ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на  ОбС  , Общински съвет  :

 

1.      Избира временни комисии в състав от 4 члена :

Комисия с ръководител: Емилия Вълова

Членове :          1. Валери Стоилов

2. Васко Василев

3. Веска Илиева

 

Комисия с ръководител: Петър Петров

Членове:          1. Валери Величков

2. Мария Добревска

3. Васко Попов 

 

Комисия с ръководител: Виолета Борисова

Членове:          1. Ваньо Добринов

2. Петрана Михайлова

3. Десислава Стоилова

 

2.Комисиите до 29.02. т.г . да проведат срещи с жителите на селата:

Ноевци , Кошарево ,Долна Секирна, Слаковци, Велковци, Гигинци Бегуновци, Садовик и Режанци, с цел запознаване с нерешените житейски проблеми на живущите в тези села .

3. Ръководителите на комисиите да уточнят с кметовете и кметските наместници мястото , датата и часа за провеждането на всяка среща.

4. След провеждането на срещите ръководителите на комисиите в тридневен срок да представят в ОбС  в писмен вид поставените въпроси .

5, Председателят на ОбС да постави на вниманието на Областния управител и народните представители от Пернишки избирателен район въпросите които трябва да се решават от висшестоящи  ведомства  и институции.

6. Председателят на ОбС да отговаря за изпълнението на  настоящето решение .

 

 

          ТОЧКА ПЕТА относно : Обсъждане и приемане на план за работата на Общински съвет – Брезник през І-во полугодие на 2008 г.

 

с 13 гласа “ за “ ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

          На основание  чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  и чл. 46 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезник , Общинския съвет прие плана за работата си през І-во полугодие на 2008 год.

 

          Месец януари :

          Приемане на план за работата на ОбС през първо полугодие на 2008 год.

 месец февруари

1.      Извънредно заседание до 15.02. т.г . - Здравеопазването в Община Брезник – състояние , тенденции за развитие , управление и проблеми.

Редовно заседание:

1.Информация за инвестиционната политика на Община Брезник за 2008 г. , планиране и приоритети.

2.      Обсъждане  и приемане на отчет за бюджета  на Община Брезник  за 2007 г . и приемане на бюджет –2008 г. .

 месец  март:

1.      Състояние  и управление на общинската собственост : публична , частна , общински жилища , земеделски земи и горския фонд , водни обекти  и водоснабдителни системи.

2.      Информация за придобитата частна общинска собственост по давност  през 2008 г. при изтичането на 10-годишния срок след приемането на ЗОС.

месец април:

1.      Информация за работата на Община Брезник по усвояване на средства по оперативните програми , финансирани от структурните фондове на ЕС .

2.      Информация за оперативната обстановка , състоянието на обществения ред  и сигурността на територията на Община Брезник

3.      Организационно и техническо състояние , проблеми и политика на управление на общинската фирма “ Водоснабдяване “ ЕООД гр. Брезник

 месец май:

1.      Информация за сключените договори по приватизационната програма на Община Брезник  за 2007 г.

2.      Информация за следприватизационния контрол в общината през 2007г.

3.      Информация на Кмета на Общината за изпълнение на решение  № 155 от 17.03.2005 г.  на Общинския съвет , относно създаване на дружество с ограничена отговорност от общините : Перник, Брезник, Радомир, Земен, Трън и Ковачевци  с предмет на дейност :събиране, транспортиране, съхранение  и депониране на твърди битови отпадъци .

месец юни:

1.      Отчет за дейността на МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества.

2.      Отчет за изпълнение на плана за работата на Общински съвет  за І-во полугодие на 2008 година.

3.      Приемане на план за работата на ОбС през ІІ– ро полугодие на 2008 г.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА относно : Одобряване на служебна карта на общинския съветник

 

С 12 гласа “за “ и 1 против /П. Петров/  ОбС взе :

 

РЕШЕНИЕ № 32

 

          На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА  и чл. 16 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет ,  ОбС  одобри  Проект № 3 на служебна карта на общинския съветник  .

           

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                    /л.Любомирова /                                     /Иван Ставрев /     

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134501