Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.05.2012 г. /121-134/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -      Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник,   30.05.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      121

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

               І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

          1.Две помещения с обща площ 28.75 кв.м., намиращи се в сградата   на бившата поликлиника в гр.Брезник. Предмет на дейност - Лаборатория. Начален месечен наем 14.38 лв, облагаеми с ДДС.

 

          2. Ситуирано петно № 4 , попадащо в УПИ III за обслужващи дейности в кв.18 по РП на гр.Брезник с площ 47 кв.м.Начален месечен наем  112.80лв., облагаеми с ДДС.

 

          3. Помещение за магазин в кметството  на с. Конска с площ 44 кв.м. Предмет на дейност-магазин за хранителни стоки.Начален месечен наем 24.20 лв., облагаеми с ДДС.

 

           4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кошарево

  

  а)

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                016014                   нива            IX                18.038          115.44

                                                                 

всичко:        18.038          115.44

  

б) 

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                021001                   нива            IX                36.273         232.15

2.                031007                   нива            IX                5.071           32.45

 

всичко:        41.344         264.60

 

          5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                029001                   нива            VII               66.283          536.89

2.                033014                   нива            V                 13.756          137.56

3.                034068                   нива            VII               8.908           72.15

4.                034071                   нива            VII               1.842           14.92

 

всичко:        90.789        761.52

 

 

            6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Станьовци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                037001         нива                      IX                41.496         265.57

2.                034032         нива                      V                 8.587           85.87

 

 

всичко:        50.083         351.44

 

 

            7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                025023         нива                      ІХ                3.208           20.53

2.                025024         нива                      ІХ                3.643           23.32

3.                025051         нива                      V                 2.804           28.04

4.                044010         нива                      ІХ                15.896        101.73

5.                044014         нива                      ІХ                21.591        138.18

6.                025053         нива                      ІХ                0.681           4.36

 

всичко:        47.823       316.16

 

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                151059         ливада                   IX                5.929           17.79

 

всичко:        5.929           17.79

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект  „С наше помощ – достоен живот”.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     122

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4, Общински съвет Брезник:

 

  1. Приема тарифа за таксите за социални услуги, предоставени от Община Брезник по проект „С наша помощ – достоен живот” по ОП „развитие на човешките ресурси”,приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” схема „Помощ в дома”, бюджетна линия BG 051РО001-5.1.04. /Тарифата е неразделна част от настоящето решение/

 

  1. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от Насоките за кандидатстване т. 3.4.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2012г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       123

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник реши:

 

Да се увеличат приходите и разходите , както следва:

 

 

 

Наименование на приходите и разходите  по              било            става           разлика

функции и параграфи                                            

1.Имуществени данъци                                           114 000        124 000        10 000

д-к  в/у  превозните средства пар.1303                    74 000          77 000          3 000

д-к при придоб..на имущ. по дарен.и възмез.начин    40 000          47 000          7 000

пар.13 04

2.Разходи                                                              39 000          49 000          10 000

Функция 4 Здравеопазване

Други дейности по здравеопазването 

параграф 43 02-субсидии за осъществяване на         39 000          49 000          10 000

здравна дейност

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към  15.05.2012г.

 

С 12 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       124

 

На основание чл.21 ал.1 т.6от ЗМСМА ,чл.18 от Закона за общинския бюджет,чл.10,ал.2 от ЗТ и чл.16 ал.2 от ЗТ да се увеличат приходите по параграфи и да се разместят разходите по параграфи,както следва:

 

Наименование на приходите и параграфите               било            става           разлика

1.Имуществени данъци                                           1 000           4 000           3 000

-туристически дънък                                              1 000           4 000           3 000

параграф 13 08  

2.Неданъчни приходи                                              14 000          14 500          500

-за административни услуги пар.27 11                      14 000          14 500          500

 

2.Разходи

функция 10

Резерв за непредвидени и неотложни разходи           6 958           5 958           -1000

Функция 8 Др.дейности по туризма                          0                 4 500           4 500

-издръжка 10-00                                                                       3 500           3 500

-издръжка 10-00                                                                       1 000           1 000

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      125

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-15/20.04.2012г на Общинска служба „Земеделие” град Брезник, Общински съвет Брезник:

 

  1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, Община Брезник на наследниците на Анани Господинов Иванов, както следва:

 

-          имот с № 064093 – нива, пета категория с площ от 3,060 дка, местност „Ръждица”,   образуван от имот с № 064074, частна собственост на Община Брезник.

 

-          Имот с № 066052 - нива,   пета категория с площ от 0,352 дка, местност „Ръждица”, образуван от имот с  № 066043, частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно      Закона действия.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    126

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗСМА и във връзка с промените в ЗЗЖ и ЗВД, Общински съвет Брезник приема наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка.

 

 

С 10 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       127

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в  Община Брезник, Общински съвет:

  1. Утвърждава пазарната оценка на имот: строителен парцел, представляващ УПИ – ХV – 256 кв. 18 по РП на с. Сопица, Община Брезник с площ 740 кв.м. в размер на 5143,00 лв. -  с ДДС 6171,60 лв. или 8,34 лв/кв.м.

Посоченият имот да се продаде на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 , ал. 2 и 3, т.”а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Съгласно чл. 23 ал. 1, ал. 2 и 3 т „а” на НРПУРОИ, купувачът да заплати 75% от стойността.

3. Кметът на общината да сключи договор с Константин Георгиев Методиев.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на нова социална услуга в общността -„Център за социална рехабилитация и интеграция”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     128

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 18 ал. 1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 1 т. 1 и ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Брезник:

 

  1. Дава съгласието си за разкриване, като делегирана от държавата дейност един брой Център за социална рехабилитация и интеграция /  ЦСРИ /  за лица с увреждания,  с капацитет 20 места, като  новата услуга да ползва освободените помещения на етаж от общинска болница в град Брезник на ул. „Владо Радославов” № 29 , която е публична общинска собственост с АОС № 83/22.02.2001г.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦСРИ за лица с увреждания.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     129

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4. Общински съвет Брезник:

  1. Дава съгласието си да се  кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика, по схема „ПОМОЩ В ДОМА”. Бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, за създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, към „Домашен социален патронаж” град Брезник.

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от насоките за кандидатстване, свързани с кандидатстването по схемата „Помощ в дома”.

 3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи за подготовка на проектното предложение.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     130

 

         На основание чл. 21 ал. 2  във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма, Общински съвет Брезник приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      131

 

         На основание чл. 17 ал. 1, т. 10 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма,  ОбС Брезник приема Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:Приемане на годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

 

         С 11 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     132

 

         На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Мярка 313 „насърчаване на туристически дейности”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

 

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     133

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.       Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Обновяване и ремонт на къща – близнак в с. Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” , кв. 16 А” по ос. 3, мярка 313 „Насърчаване на  туристически дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

2.       Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, проект: Обновяване и ремонт на къща-близнак в с.Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” кв. 16А, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен , съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата, мярка 21: Ремонт и поддържане на исторически паметници и паметници на културата: къща – близнак в с.Кошарево”.

 

3.       Потвърждава, че проекта отговоря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г, в точка VІ – план за действие, мярка 6.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно комисия по приватизация.

 

 

С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Ваньо Добринов/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       134

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Брезник определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Бегуновци в състав:

 

Председател: ……………………………………….

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 854460