Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.05.2012 г. /121-134/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -      Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник,   30.05.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      121

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

               І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

          1.Две помещения с обща площ 28.75 кв.м., намиращи се в сградата   на бившата поликлиника в гр.Брезник. Предмет на дейност - Лаборатория. Начален месечен наем 14.38 лв, облагаеми с ДДС.

 

          2. Ситуирано петно № 4 , попадащо в УПИ III за обслужващи дейности в кв.18 по РП на гр.Брезник с площ 47 кв.м.Начален месечен наем  112.80лв., облагаеми с ДДС.

 

          3. Помещение за магазин в кметството  на с. Конска с площ 44 кв.м. Предмет на дейност-магазин за хранителни стоки.Начален месечен наем 24.20 лв., облагаеми с ДДС.

 

           4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кошарево

  

  а)

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                016014                   нива            IX                18.038          115.44

                                                                 

всичко:        18.038          115.44

  

б) 

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                021001                   нива            IX                36.273         232.15

2.                031007                   нива            IX                5.071           32.45

 

всичко:        41.344         264.60

 

          5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                029001                   нива            VII               66.283          536.89

2.                033014                   нива            V                 13.756          137.56

3.                034068                   нива            VII               8.908           72.15

4.                034071                   нива            VII               1.842           14.92

 

всичко:        90.789        761.52

 

 

            6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Станьовци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                037001         нива                      IX                41.496         265.57

2.                034032         нива                      V                 8.587           85.87

 

 

всичко:        50.083         351.44

 

 

            7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                025023         нива                      ІХ                3.208           20.53

2.                025024         нива                      ІХ                3.643           23.32

3.                025051         нива                      V                 2.804           28.04

4.                044010         нива                      ІХ                15.896        101.73

5.                044014         нива                      ІХ                21.591        138.18

6.                025053         нива                      ІХ                0.681           4.36

 

всичко:        47.823       316.16

 

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                151059         ливада                   IX                5.929           17.79

 

всичко:        5.929           17.79

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект  „С наше помощ – достоен живот”.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     122

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4, Общински съвет Брезник:

 

 1. Приема тарифа за таксите за социални услуги, предоставени от Община Брезник по проект „С наша помощ – достоен живот” по ОП „развитие на човешките ресурси”,приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” схема „Помощ в дома”, бюджетна линия BG 051РО001-5.1.04. /Тарифата е неразделна част от настоящето решение/

 

 1. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от Насоките за кандидатстване т. 3.4.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2012г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       123

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник реши:

 

Да се увеличат приходите и разходите , както следва:

 

 

 

Наименование на приходите и разходите  по              било            става           разлика

функции и параграфи                                            

1.Имуществени данъци                                           114 000        124 000        10 000

д-к  в/у  превозните средства пар.1303                    74 000          77 000          3 000

д-к при придоб..на имущ. по дарен.и възмез.начин    40 000          47 000          7 000

пар.13 04

2.Разходи                                                              39 000          49 000          10 000

Функция 4 Здравеопазване

Други дейности по здравеопазването 

параграф 43 02-субсидии за осъществяване на         39 000          49 000          10 000

здравна дейност

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към  15.05.2012г.

 

С 12 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       124

 

На основание чл.21 ал.1 т.6от ЗМСМА ,чл.18 от Закона за общинския бюджет,чл.10,ал.2 от ЗТ и чл.16 ал.2 от ЗТ да се увеличат приходите по параграфи и да се разместят разходите по параграфи,както следва:

 

Наименование на приходите и параграфите               било            става           разлика

1.Имуществени данъци                                           1 000           4 000           3 000

-туристически дънък                                              1 000           4 000           3 000

параграф 13 08  

2.Неданъчни приходи                                              14 000          14 500          500

-за административни услуги пар.27 11                      14 000          14 500          500

 

2.Разходи

функция 10

Резерв за непредвидени и неотложни разходи           6 958           5 958           -1000

Функция 8 Др.дейности по туризма                          0                 4 500           4 500

-издръжка 10-00                                                                       3 500           3 500

-издръжка 10-00                                                                       1 000           1 000

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      125

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-15/20.04.2012г на Общинска служба „Земеделие” град Брезник, Общински съвет Брезник:

 

 1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, Община Брезник на наследниците на Анани Господинов Иванов, както следва:

 

-          имот с № 064093 – нива, пета категория с площ от 3,060 дка, местност „Ръждица”,   образуван от имот с № 064074, частна собственост на Община Брезник.

 

-          Имот с № 066052 - нива,   пета категория с площ от 0,352 дка, местност „Ръждица”, образуван от имот с  № 066043, частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно      Закона действия.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    126

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗСМА и във връзка с промените в ЗЗЖ и ЗВД, Общински съвет Брезник приема наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка.

 

 

С 10 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       127

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в  Община Брезник, Общински съвет:

 1. Утвърждава пазарната оценка на имот: строителен парцел, представляващ УПИ – ХV – 256 кв. 18 по РП на с. Сопица, Община Брезник с площ 740 кв.м. в размер на 5143,00 лв. -  с ДДС 6171,60 лв. или 8,34 лв/кв.м.

Посоченият имот да се продаде на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 , ал. 2 и 3, т.”а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Съгласно чл. 23 ал. 1, ал. 2 и 3 т „а” на НРПУРОИ, купувачът да заплати 75% от стойността.

3. Кметът на общината да сключи договор с Константин Георгиев Методиев.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на нова социална услуга в общността -„Център за социална рехабилитация и интеграция”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     128

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 18 ал. 1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 1 т. 1 и ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласието си за разкриване, като делегирана от държавата дейност един брой Център за социална рехабилитация и интеграция /  ЦСРИ /  за лица с увреждания,  с капацитет 20 места, като  новата услуга да ползва освободените помещения на етаж от общинска болница в град Брезник на ул. „Владо Радославов” № 29 , която е публична общинска собственост с АОС № 83/22.02.2001г.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦСРИ за лица с увреждания.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     129

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4. Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да се  кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика, по схема „ПОМОЩ В ДОМА”. Бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, за създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, към „Домашен социален патронаж” град Брезник.

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от насоките за кандидатстване, свързани с кандидатстването по схемата „Помощ в дома”.

 3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи за подготовка на проектното предложение.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     130

 

         На основание чл. 21 ал. 2  във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма, Общински съвет Брезник приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      131

 

         На основание чл. 17 ал. 1, т. 10 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма,  ОбС Брезник приема Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:Приемане на годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

 

         С 11 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     132

 

         На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Мярка 313 „насърчаване на туристически дейности”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

 

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     133

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.       Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Обновяване и ремонт на къща – близнак в с. Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” , кв. 16 А” по ос. 3, мярка 313 „Насърчаване на  туристически дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

2.       Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, проект: Обновяване и ремонт на къща-близнак в с.Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” кв. 16А, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен , съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата, мярка 21: Ремонт и поддържане на исторически паметници и паметници на културата: къща – близнак в с.Кошарево”.

 

3.       Потвърждава, че проекта отговоря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г, в точка VІ – план за действие, мярка 6.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно комисия по приватизация.

 

 

С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Ваньо Добринов/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       134

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Брезник определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Бегуновци в състав:

 

Председател: ……………………………………….

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 65 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез зелената телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 959849