Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.05.2012 г./118-120/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

 

П Р ОТ О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 18.05.2012г

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка  относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел с. Режанци

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     118

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

1.      дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през незастроен имот частна общинска собственост – пл. № 380 /контактна зона между съществуващия РП и КВС на земеделските земи/ на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в УПИ 97,98 „за безвредни производствени дейности и  фотоволтаична система” кв. `14 от РП на с. Режанци – частна общинска собственост до проектен ЖП стълб в трасето и сервитута на съществуващ въздушен електропровод. Дължината на електропровода в общинския имот  е 67 линейни метра.

2.      Утвърждава оценката за сервитутното право по т. 1 в размер на 281,40 лв.

3.      Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1 като сключи договор.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел – с. Конска.

 

С 10 гласа „за”  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     119

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с ч 39 ал. 2 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64, чл. 67 ал. 2 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

  1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през имот публична общинска собственост № 000319 – път от четвъртокласната пътна мрежа и през имот публична  общинска собственост – общински път в землището на с.Конска, Община Брезник на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 000217 по КВС на с. Конска  със съществуващ електропровод с дължина на трасето на линеен обект общо 100м.
  2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1, като сключи договор.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Попълване състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е    120

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник попълва състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС,  като на мястото на Тодор Тодоров избира Виолета Георгиева Карадимова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 53 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942826