Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.05.2012 г./118-120/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

 

П Р ОТ О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 18.05.2012г

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка  относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел с. Режанци

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     118

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

1.      дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през незастроен имот частна общинска собственост – пл. № 380 /контактна зона между съществуващия РП и КВС на земеделските земи/ на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в УПИ 97,98 „за безвредни производствени дейности и  фотоволтаична система” кв. `14 от РП на с. Режанци – частна общинска собственост до проектен ЖП стълб в трасето и сервитута на съществуващ въздушен електропровод. Дължината на електропровода в общинския имот  е 67 линейни метра.

2.      Утвърждава оценката за сервитутното право по т. 1 в размер на 281,40 лв.

3.      Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1 като сключи договор.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел – с. Конска.

 

С 10 гласа „за”  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     119

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с ч 39 ал. 2 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64, чл. 67 ал. 2 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

  1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през имот публична общинска собственост № 000319 – път от четвъртокласната пътна мрежа и през имот публична  общинска собственост – общински път в землището на с.Конска, Община Брезник на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 000217 по КВС на с. Конска  със съществуващ електропровод с дължина на трасето на линеен обект общо 100м.
  2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1, като сключи договор.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Попълване състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е    120

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник попълва състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС,  като на мястото на Тодор Тодоров избира Виолета Георгиева Карадимова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1139638