Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Вътрешни правила

УТВЪРЖДАВАМ ………………….. 

                      Васил Узунов

Кмет на Община Брезник

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

2012 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тези вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, за измами и нередности се определят условията и редът за:

/1/ Приемане, регистриране и отчитане на жалби и сигнали за корупция на граждани, юридически лица и служители на Общинска администрация – Брезник.

/2/ Процедурата за разглеждане на сигналите за корупция.

/3/ Водене на регистъра за постъпили сигнали за корупция.

/4/ Защита на лицата подали сигнал за корупция.

Чл.2. Описаните в тези Вътрешни правила процедури се извършват при спазване на принципите установени в Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс, Етичния кодекс на служителите от общинската администрация и всички вътрешни правила, утвърдени от Кмета на Общината.

Чл.3. Сигналите за корупция в Общинска администрация-Брезник могат да бъдат подавани по следните начини:

1 /1/ По пощата на адрес гр.Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16.

/2/ В специално поставената пощенска кутия за сигнали за корупция, измами и нередности, която се намира в сградата на Общинска администрация в Центъра за административно обслужване на гражданите.

/3/ На телефон   07751 2434.

/4/ По електронната поща на Общината: obshtina_breznik@abv.bg

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

 

Чл.4. Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаване на доверието на гражданите към служителите от Общинска администрация.

/1/Основните цели, които се поставят с вътрешните правила са:

а/повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;

б/повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск;

в/създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;

г/утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от Общинска администрация.

/2/При изпълнение на вътрешните правила ще се съблюдават следните принципи:

а/върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;

б/добро управление и задължение на ръководството на Община Брезник да предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите;

в/превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЗОНИ С ПОВИШЕН КОРУПЦИОНЕН РИСК. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

Чл.5. Индикатори за корупция:

а/внезапна промяна на имотното състояние на даден служител;

б/сключване на анекси по договори за обществени поръчки, което е недопустимо по ЗОП;

в/точно спазване на процедурите за редовното отчитане на финансовите средства /нередовното отчитане се прилага когато се прикриват неправомерни действия/;

г/получаване на подаръци в натура;

д/използване на служебното положение за получаване или предоставяне на дадена услуга.

Чл.6. Зони с повишен корупционен риск:

а/процедури, свързани с предоставянето на административни услуги и прилагането на административни санкции на граждани и фирми;

б/обществените поръчки;

в/процедура при назначаване на работници и служители;

г/лошо изградени или неефективни механизми за контрол и липса на организационна култура.

Чл.7. /1/Мерки за превенция и противодействие на корупцията:

а/ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс;

б/мобилност и ротация на служители участващи в комисии, особено чувствителни към корупционен натиск;

в/защита на подателите на сигнали за корупция;

г/повишаване отчетността на Общинска администрация пред гражданите;

д/прилагане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции;

е/създаване на Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в Общинска администрация.

/2/Състав на Постоянната комисия по превенция и противодействие на корупцията:

 

Председател:– Гл.Секретар на общината

Секретар Гл.Специалист-деловодство и архив

Членове:

1.– Гл.юрисконсулт

2.– Служител по сигурността на информацията

3.– Старши счетоводител

4.–Ст.експерт –Б и ТРЗ и  финансов контрольор

5.–Директор Дирекция „ АПНО”

 

Резервни членове:

1.      –Началник отдел” МДТ”

2.      – Гл. специалист „ ЧР”

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТРАЦИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

 

Чл.8. Всички жалби и сигнали, постъпили по различни начини се регистрират в Регистър за постъпили сигнали, заложен в регистратурата за класифицирана информация на Общинска администрация.

Чл.9. /1/ Подадените по телефона сигнали или жалби се завеждат в регистъра за тази цел, като се записва:

а/лично, бащино и фамилно име на подателя, адрес и др.координати за връзка /телефон, електронен адрес и т.н/;

б/в какво се изразява сигналът;

в/час и дата на приемане;

г/име, длъжност и подпис на лицето, приело сигнала.

Чл.10. /1/Пощенската кутия за сигнали и жалби се отваря от постоянна комисия в състав, определен със заповед на Кмета на Общината.

/2/Комисията по чл.10, ал.1 проверява кутията за сигнали и жалби два пъти месечно до 15-то и 30-то число на текущия месец, за което се съставя протокол, съдържащ:

а/дата на отваряне и присъствалите членове на комисията;

б/наличие или липса на сигнали и/или жалби;

в/имената и адреса на подателя;

г/кратко съдържание на подадения сигнал, ако има такъв;

д/подписи на членовете на комисията, присъстващи при отварянето.

/3/Подадените по реда на чл.10, ал.1 сигнали и/или жалби се завеждат в регистъра по чл.8.

Чл.11./1/ Сигнал, препратен или получен в администрацията чрез електронната поща се адресира до всички членове на Постоянната комисия като същият се обработва от определеното длъжностно лице \секретаря на комисията и деловодител в регистратурата\. След приключване на работа сигналът се архивира и пренасочва, ако е необходимо към съответния компетентен орган.

/2/ Разглеждането и решаването на сигналите се осъществява в установените срокове, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност.

Чл.12. Жалба или сигнал във връзка с корупция или конфликт на интереси от служители на Общинска администрация се подават писмено при кмета на Общината. Разглеждането им се осъществява по реда на глава шеста от настоящите вътрешни правила.

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ

 

Чл.13. Постъпилите /независимо по какъв начин/ и регистрирани в регистъра документи – писма, сигнали, жалби се предават от определеното за деловодител лице на кмета на Общината.

Чл.14./1/Кметът прави предварителен преглед на документите и в зависимост от предмета на документа го резолира към ръководни служители от администрацията.

/2/Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на Общинска администрация, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

/3/Ако бъде констатирано, че предметът на документа е в компетентността на администрацията, същият се внася с доклад на кмета, който със заповед възлага на Комисията извършване на проверка.

/4/Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция е анонимен или се отнася до нарушения, извършени преди повече от 2 години, то той се оставя без движение;

/5/ По анонимни сигнали се образува производство в случаите, когато е налице достатъчно основание и съдържанието на сигнала е доказателствен материал.

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 

Чл.15./1/ Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва със заповед на кмета за извършване на проверка от Постоянната комисия.

Чл.16./1/ За всеки конкретен случай и в зависимост от естеството на сигнала за корупция, по преценка на кмета, може да се определят служители от специализираните дирекции, които да участват в комисия за разглеждане на сигнала за корупция.

/2/ При фактическа или правна сложност може да се назначава комисия в по-широк състав.

Чл.17. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и се съставя констативен протокол.

Чл.18. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и събраните доказателства се представя на кмета на общината.

Чл.19./1/ Кметът се произнася по доклада в 7 /седем/ дневен срок от предаването му.

/2/ На базата на становището, дадено от кмета, Постоянната комисия изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала.

Чл.20. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват от секретаря на Постоянната комисия в Регистратурата за класифицирана информация на Общинска администрация.

 

 

 

ГЛАВА СЕДМА

РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.21. Всички постъпили сигнали за корупция и жалби регистрирани, съгласно процедурата по чл.13, за които е издадена заповед за проверка от кмета и е образувана преписка се завеждат в специален регистър: Регистър за постъпили сигнали за корупция, измами и нередности.

Чл.22. Всяко тримесечие Председателят на Постоянната комисия представя на кмета на Общината отчет с анализ за постъпилите сигнали за корупция/жалби при наличие на такива.

 

 

ГЛАВА ОСМА

ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛА

 

Чл.23. /1/ При постъпване на сигнали и жалби от граждани или от служители на администрацията за наличие на корупция и индикатори за измами и нередности, Постоянната комисия се събира и провежда заседания в пълен състав.

/2/ Членовете на Постоянната комисия, на които съгласно заповед на кмета е възложено участие в разглеждането на сигнал за корупция/жалба по реда на глава шеста, са длъжни:

а/ да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

б/ да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

в/ да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

/3/ Лицата по чл.23, ал.2 подписват Декларация за конфиденциалност /Приложение № 1/.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящите правила влизат в сила след датата на утвърждаването им.

§2. Вътрешните правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности са утвърдени със Заповед №  198\23.02.2012г. на Кмета на Община Брезник.

 

 

Изготвил: ……………..

Гл.Секретар на Община Брезник


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

 

ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният.............................................................................................................

ЕГН.............................Л.К.№................................................................,

в качеството си на   член на  Комисия по антикорупция в община Брезник


СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ И ДЕКЛАРИРАМ

ПРЕД  КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


1.ДА НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАМ СВЕДЕНИЯТА ,ФАКТИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЪРГОВСКА ТАЙНА , ЛИЧНИ ДАННИ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ , ПРЕДСТАВЕНИ МИ КАТО ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА МИ КАТО  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО АНТИКОРУПЦИЯ

2.ДА НЕ ГИ ПОЛЗВАМ ЗА НИКАКВА ДРУГА ЦЕЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА НЕ ГИ ПОЛЗВАМ И ЗА КОНКУРЕНЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ МИ  И ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА .

 

3.ДА НЕ РАЗГЛАСЯВАМ И ДА НЕ ДОПУСКАМ РАЗГЛАСЯВАНЕТО ПО НИКАКЪВ НАЧИН ГОРНИТЕ СВЕДЕНИЯ И ФАКТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЪРГОВСКА ТАЙНА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК .ДАТА .....................

ГРАД......................                                                                ДЕКЛАРАТОР:…………………

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 42 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014035