Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.07.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 24.07.2008г

 

 

          ПЪРВА ТОЧКА:   Участие на Община Брезник в създаване на публично- частно партньорство за подаване  Заявление за подпомагане по под- мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР  на ПРСР за създаване на  МИГ. Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  82

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник  реши:

 

1.      Включва цялата територия на община Брезник в територията на потенциална местна инициативна група „ Брезник - Трън”, обхващаща цялата и  собствена  територия и територията на община Трън.

 

2.      Общината участва в създаване на публично-частно партньорство за подаване на   Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР на ПРСР за създаване на МИГ на посочената територия, като приема за свой представител, който ще подпише заявлението за кандидатстване, представителя на община Трън.

 

3. Въз основа на Протокол от съвместна среща от 15.07.2008 г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

 

За стопанския сектор”ИКАТ” ЕООД гр. Трън, ул. „Денчо Знеполски” № 72; ЕИК-200066170 , Представлявана  от  Даки Маруан Алшейх – Саид – управител 

За нестопанския сектор  - НПО „УЕСТ”, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Шипка” № 35, ЕИК – 113595307.

представлявана от Йонко Богомилов Йонков – председател.

 

5. Водещата организация по проекта, която в качеството си на кандидат да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна помощ по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде: НПО „УЕСТ” със седалище и адрес на управление гр.Брезник, ул. „Шипка” № 35, представлявано от Йонко Богомилов Йонков – председател.

 

6.  Приема за свой представител за подписване на заявлението за кандидатстване и изпълнение на проекта представителя на община Трън. 

 

7. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява: помещение за офис на проекта и следната офис техника – компютър , факс, консумативи.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за състоянието и подготовката за учебната 2008-2009г в общинските училища и детски градини.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    83

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информациите относно състоянието и подготовката за учебната 2008-2009г, в общинските детски градини, училища и ПГСС „Н.Вапцаров” Брезник.

 

 

 

ТРЕТА  ТОЧКА:  Информация за работата на кмета на общината и  кметските наместници за първо полугодие на 2008г и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Долна Секирна,Слаковци, Велковци.

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      84

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема отчета за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и отчетите на кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци за първо полугодие на 2008г

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначение на терен за озеленяване , находящ се източно от УПИ ХХІІІ-96 и ХХІV-96 в кв. 10 по РП на с. Гърло и промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска.

 

 

С 8 гласа „за”    , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА във връзка с т. 11 , чл. 6 ал. 1 от ЗОС, чл. 2 ал. 2 и чл. 22 от НРПУРОИ, чл. 62 ал. 4 и чл. 134 ал. т. 1 от ЗУТ, ОбС Брезник реши, терените за озеленяване, находящи се източно от УПИ ХХІІІ-96 и ХХІV-96 кв. 10 по РП на с.Гърло да променят собствеността си от публично общинска в частна общинска и да започне процедура за изработване на ПУП при което да променят предназначението си в терен за озеленяване и обслужващи дейности.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    86

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Наредба за придобиване, притежаване , отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Жалба от Иво Владимиров Михайлов от гр. Брезник

 

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    87

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1.                  Приема жалбата на Иво Владимиров Михайлов от гр. Брезник за сведение

2.                  Предлага на кмета на общината да предприеме действия относно спазване изискванията на Наредбата за придобиване притежаване, отглеждане , контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

3.                  Препоръчва на кмета на общината, съвместно с директора на държавно лесничейство Брезник да предприемат действия за премахване на незаконните стопански сгради на територията на горския фонд Бърдото.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236270