Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.07.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 24.07.2008г

 

 

          ПЪРВА ТОЧКА:   Участие на Община Брезник в създаване на публично- частно партньорство за подаване  Заявление за подпомагане по под- мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР  на ПРСР за създаване на  МИГ. Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  82

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,  Общинският съвет Брезник  реши:

 

1.      Включва цялата територия на община Брезник в територията на потенциална местна инициативна група „ Брезник - Трън”, обхващаща цялата и  собствена  територия и територията на община Трън.

 

2.      Общината участва в създаване на публично-частно партньорство за подаване на   Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР на ПРСР за създаване на МИГ на посочената територия, като приема за свой представител, който ще подпише заявлението за кандидатстване, представителя на община Трън.

 

3. Въз основа на Протокол от съвместна среща от 15.07.2008 г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

 

За стопанския сектор”ИКАТ” ЕООД гр. Трън, ул. „Денчо Знеполски” № 72; ЕИК-200066170 , Представлявана  от  Даки Маруан Алшейх – Саид – управител 

За нестопанския сектор  - НПО „УЕСТ”, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Шипка” № 35, ЕИК – 113595307.

представлявана от Йонко Богомилов Йонков – председател.

 

5. Водещата организация по проекта, която в качеството си на кандидат да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна помощ по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде: НПО „УЕСТ” със седалище и адрес на управление гр.Брезник, ул. „Шипка” № 35, представлявано от Йонко Богомилов Йонков – председател.

 

6.  Приема за свой представител за подписване на заявлението за кандидатстване и изпълнение на проекта представителя на община Трън. 

 

7. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява: помещение за офис на проекта и следната офис техника – компютър , факс, консумативи.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за състоянието и подготовката за учебната 2008-2009г в общинските училища и детски градини.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    83

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема информациите относно състоянието и подготовката за учебната 2008-2009г, в общинските детски градини, училища и ПГСС „Н.Вапцаров” Брезник.

 

 

 

ТРЕТА  ТОЧКА:  Информация за работата на кмета на общината и  кметските наместници за първо полугодие на 2008г и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Долна Секирна,Слаковци, Велковци.

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      84

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема отчета за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и отчетите на кметовете на кметства: Ноевци, Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци за първо полугодие на 2008г

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначение на терен за озеленяване , находящ се източно от УПИ ХХІІІ-96 и ХХІV-96 в кв. 10 по РП на с. Гърло и промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска.

 

 

С 8 гласа „за”    , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА във връзка с т. 11 , чл. 6 ал. 1 от ЗОС, чл. 2 ал. 2 и чл. 22 от НРПУРОИ, чл. 62 ал. 4 и чл. 134 ал. т. 1 от ЗУТ, ОбС Брезник реши, терените за озеленяване, находящи се източно от УПИ ХХІІІ-96 и ХХІV-96 кв. 10 по РП на с.Гърло да променят собствеността си от публично общинска в частна общинска и да започне процедура за изработване на ПУП при което да променят предназначението си в терен за озеленяване и обслужващи дейности.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    86

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Наредба за придобиване, притежаване , отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Жалба от Иво Владимиров Михайлов от гр. Брезник

 

 

С 8 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    87

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1.                  Приема жалбата на Иво Владимиров Михайлов от гр. Брезник за сведение

2.                  Предлага на кмета на общината да предприеме действия относно спазване изискванията на Наредбата за придобиване притежаване, отглеждане , контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

3.                  Препоръчва на кмета на общината, съвместно с директора на държавно лесничейство Брезник да предприемат действия за премахване на незаконните стопански сгради на територията на горския фонд Бърдото.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 959781