Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.04.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т               -          Б Р Е З Н И К


Препис!П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 24 април 2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:         Отчет-анализ за дейността на РПУ от 01.01.2007г до 31.12.2007г

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    51

 

 1. На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА ОбС приема констатациите и изводите за оперативната обстановка в общината, отразени в Отчет-анализ за дейността на РПУ Брезник през периода от 01.01.2007г до 31.12.2007г и оценява положително работата на ръководството и служителите на РПУ Брезник.
 2. На основание чл. 33 ал. 2 от ЗМСМА да бъде предоставена на ОбС за следващото редовно заседание информация от проведената анонимна анкета сред младежите от Местната комисия за борба с противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за дейността на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     52

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС:

 1. Приема информацията от „Водоснабдяване” ЕООД Брезник за дейността на фирмата през 2007г
 2. Счита за правилни и навременни предприетите действия от ръководството на фирмата за изпълнение на ремонтната програма за 2008 т с цел разширяване обхвата и поддържането на постоянен режим за редовно подаване на качествена питейна вода за населението в общината.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане доклада на комисията по сомооценяването на институционалната и блокова акредитация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     53

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 86 от ЗЛЗ и чл. 25 ал. 2 от Наредба № 18 на МЗ , ОбС:

 1. Приема доклада за институционална и блокова акредитация на комисията по самооценка при СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД
 2. Упълномощава управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД да внесе доклада на комисията по самооценка в министерство на здравеопазването.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Информация относно работата на Община Брезник по усвояване на средствата по оперативните програми, финансирани от структурните фондове на ЕС

 

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов е извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    54

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема информацията за работа на общинската администрация  по усвояване на средствата по оперативните програми, финансирани от структурните фондове на ЕС.

Счита, че в общинската администрация е създадена много добра организация по разработване и реализиране на проекти, имащи приоритетно значение за развитието на Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Изключването от горския фонд на части от  ПИ 104014 и 104015, отдел 18, подотдел 17  в землището на гр. Брезник, в местността „ Лесков дол”

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    55

 

На основание чл.21 ал.(1) т.18 от ЗМСМА и чл. 14а, ал. 2 от ЗГ, Общинския съвет гр.Брезник дава съгласието си да бъдат  изключени от горския фонд терените на УПИ „За обществени дейности” и за „Паркинг и трафопост”  с площ от около 5 дка в местността „ Лесков дол” / Желязната вода/, отдел 18, подотдел 17, като бъде извършена промяна предназначението им.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:         Докладна записка относно Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията  на Община Брезник за период от 2008 до 2011г

 

 

С 11 гласа „за” /В.Попов и В.Добринов са извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     56

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Брезник за период от 2008 до 2011г

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Определяне възнаграждения на специалисти извън администрацията, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества към ОбЕС по УТ.

 

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    57

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ОбС Брезник определя възнаграждение за участие в заседанията на общинския експертен съвет по устройство на територията извън администрацията, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества равно на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване разходи за обредна дейност, възстановени от гражданите

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     58

 

                    На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава разходи за обредна дейност, възстановими от гражданите, считано от 01.05.2008г както следва:

 1.  
  1. за изкопаване на гроб – 40 лв.
  2. за изкопаване на урнов гроб – 20 лв.
  3. за транспорт  в Брезник

-          с лек автомобил „Мерцедес” – 12 лв.

-          с товарен автомобил „УАЗ” -  6 лв.

 1.  
  1. За транспорт извън Брезник:

-          с лек автомобил „Мерцедес”:

·    1 лв/км при превоз без ритуал

·   2 лв/км при провеждане на ритуал

-          с товарен автомобил „УАЗ” – 1 лв/км

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение в тарифата за таксите за странични ползвания от общински земи, гори, води и водни обекти на територията на Община Брезник

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      59

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите, чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, ПМС 266/03.12.1998г Обс Брезник:

 1. Определя такса за ползване на охлюви от общински земи, гори, води и водни обекти – 0,10 лв/кг
 2. В чл. 91 а от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ след лечебни растения се добавя „и охлюви”.

 

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за частично изменение на ПУП  - изменение на план за регулация и застрояване от кв. 28 А, 29,30,33,44 и 45 и изменение на улична регулация на улица с О.Т. 137-140-115 находящи се в централната част по регулационния план на с. Ноевци

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     60

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ ОбС Брезник одобрява   проекта за ЧИ на ПУП-изменение на ПРЗ за централна част на с.Ноевци, одобрен със Заповед № ІІІ-1/1974 год. с поправките на комисията по чл.128,ал.7 от ЗУТ, с протокол № 4,Решение ІІ,приложение 1 от 15.04.2008 год.като изменението включва части от кв. 28а, 29, 30, 33, 44 и 45, при което в кв.28 а  от УПИ ХХ се образуват два нови УПИ, ХХ- 166 и ХХІ-165 за „търговия и обслужващи дейности” и се променя уличната регулация към улица с О.Т. 135-136а-136.

Променя се осова линия и улично регулационните линии на ул.с О.Т. от 134 до 114 при което се изменя регулацията на прилежащите парцели в кв.29 и 30 с лице към улица с О.Т.134-135- 136 а-136 -136 б-137 -137 а-137 б- 140 .

В кв.29 отпада отреждането за „СОНС магазин” и „Автоспирка” и за частните имоти пл.№185 се отрежда УПИ ХІІІ-185 и за пл.№ 184 се отрежда УПИ ХІV-184, при което се изменя и регулацията на УПИ  ІV-125 и VІІ-191. От имот пл.№ 183  и част от площадно пространство се образува УПИ ХV-183- за „Търговия”. Прокарва се пешеходна алея, източно от УПИ ХІV и УПИ ХV .Поправя се източната имотна граница на имот пл.№185.

В кв.30 от имот за площад се образува УПИ ХVІІ-за „Делово, обществено обслужване, площад и озеленяване.” Изменя се регулацията на УПИ ХІІ-201 по западната и южна имотни граници и на УПИ ХІ-202 по югозападната и югоизточната имотни граници и УПИ Х-202 по югоизточна имотна граница. Поправя се кадастралният план като отпада имот пл. № 192 и се поправят границите на имоти пл.№№ 199,200,201 и 202 и се унищожават съборените сгради в имоти пл.№№ 192 , 199 и 200

В кв.33 се променя отреждането на УПИ VІІ-общ. като става УПИ VІІ-220,221 за „Търговия и битови услуги” и се изменя регулацията му към улица с О.Т. 141-140-115.Изменя се осовата линия на улица с О.Т.142-141-140, като става с О.Т. 142-141 -140 а.

В кв.44 от УПИ за „Ресторант” и „Административна сграда” се образуват два УПИ ІІІ-за „обществено обслужване „ и УПИ ІV за  „Делово и обществено обслужване”. Изменя се регулацията на улица с О.Т. 140-115, при което северните регулационни граници на новообразуваните УПИ ІІІ и ІV минават по имотни граници на имоти пл.№№ 213 и 214.Променя се регулацията на алея, южно от новообразуваният УПИ ІV – за „делово и обществено обслужване” ,при което се прокарва улица с О.Т. 115а-115 б и се образуват два УПИ VІ-за „търговия” и V-214 за „озеленяване и паркинг”.Променя се регулацията на УПИ ІІ-211 и УПИ ХІІ-209 .Изменя се трасето на улица с О.Т. 115-113-112 като се прокарва улица с О.Т. 114-115 б-112, при което се образува нов квартал 53. В новообразуваният квартал 53 се създават два УПИ І – за „паркинг и озеленяване „ и ІІ –за „озеленяване и търговия”. Източната граница на кв.53 ,запазва изградената корекция и трасето на река „Долът”. Изменя се регулацията на улица с О.Т. 144-112-110 южно на квартал 44, като се измества оста й по О.Т-144-112-110.

В кв.45 УПИ І-236 с отреждане за” промишлени нужди” променя отреждането за „ стопански дейности и бензиностанция” ,като югоизточната регулационна линия на парцела минава по югоизточната граница на имот пл. № 236 от кадастралният план на с. Ноевци и съвпадащ с югоизточната граница на имот 237 от КВС на землището на с. Ноевци. Променя се отреждането на УПИ ІІ – за „промишлени нужди” в за „стопански дейности”. Отпада улица с О.Т. 102-105-109-110 и се измества трасето на улицата по О.Т. 102а-105а и нова 110.,при което се изменя източната регулация на корекцията на река „Долът” и северозападните регулационни граници на УПИ І-236 за „Стопански дейности и бензиностанция”, УПИ ІІ за „Стопански дейности” и ІІІ -235.

Определя линии на застрояване на новообразуваните УПИ .Определят се зоните Жм и Соп със съответните характеристики.

Според кафяви линии ,щрихи ,цифри и букви, зелени щрихи ,линии, цифри и букви и оранжеви линии в плана за регулация и червени линии ,сини цифри и букви и черни линии и букви в плана за  застрояване. 

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне на ОбС на помещение,намиращо се на 2 етаж в сградата на пл. 9-ти септември № 2, ползвано в момента като кабинет на МКБППМН

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    61

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС  реши:

 1. За нуждите на ОбС Брезник да се ползва помещението в сградата на пл. „9-ти септември” № 2 – втори етаж, по настоящем кабинет на МКБППМН
 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедури за освобождаване на помещението и предоставянето му за ползване от ОбС Брезник

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 37/28.02.2008г на ОбС Брезник

 

С 10 гласа „за” и един въздържал се  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     62

/отменено с решение № 135 от 21.06.2012 г./

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост,  чл. 4 ал. 1 ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник и във връзка с § 4 ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, ОбС Брезник  реши:

Допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка от части на имоти, публична общинска собственост: язовир Конска.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 258/23.03.2006г на ОбС Брезник за наемните цени на общинските нежилищни имоти

 

 

С 11 гласа „за”    ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    63

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА , чл. 14 ал. 8 от ЗОС и чл. 9 ал. 9 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС определя наемна цена на 1 кв.м площ за складови помещения в селата на Община Брезник – 0,30 лв.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно идеен проект „Колеж по алтернативен туризъм” в гр.Брезник

 

 

С 10 гласа за и против – 1. /Петър Петров, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    64

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА  ОбС Брезник декларира своята подкрепа за идеята за идейния проект на Васко Попов „Колеж за алтернативен туризъм гр.Брезник”.

          Общински съвет се ангажира в рамките на законовите правомощия да съдейства на г-н Попов за реализацията на проекта му.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 72 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003657