Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.04.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т               -          Б Р Е З Н И К


Препис!П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 24 април 2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:         Отчет-анализ за дейността на РПУ от 01.01.2007г до 31.12.2007г

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    51

 

 1. На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА ОбС приема констатациите и изводите за оперативната обстановка в общината, отразени в Отчет-анализ за дейността на РПУ Брезник през периода от 01.01.2007г до 31.12.2007г и оценява положително работата на ръководството и служителите на РПУ Брезник.
 2. На основание чл. 33 ал. 2 от ЗМСМА да бъде предоставена на ОбС за следващото редовно заседание информация от проведената анонимна анкета сред младежите от Местната комисия за борба с противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за дейността на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     52

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС:

 1. Приема информацията от „Водоснабдяване” ЕООД Брезник за дейността на фирмата през 2007г
 2. Счита за правилни и навременни предприетите действия от ръководството на фирмата за изпълнение на ремонтната програма за 2008 т с цел разширяване обхвата и поддържането на постоянен режим за редовно подаване на качествена питейна вода за населението в общината.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане доклада на комисията по сомооценяването на институционалната и блокова акредитация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     53

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 86 от ЗЛЗ и чл. 25 ал. 2 от Наредба № 18 на МЗ , ОбС:

 1. Приема доклада за институционална и блокова акредитация на комисията по самооценка при СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД
 2. Упълномощава управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД да внесе доклада на комисията по самооценка в министерство на здравеопазването.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Информация относно работата на Община Брезник по усвояване на средствата по оперативните програми, финансирани от структурните фондове на ЕС

 

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов е извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    54

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС приема информацията за работа на общинската администрация  по усвояване на средствата по оперативните програми, финансирани от структурните фондове на ЕС.

Счита, че в общинската администрация е създадена много добра организация по разработване и реализиране на проекти, имащи приоритетно значение за развитието на Община Брезник.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Изключването от горския фонд на части от  ПИ 104014 и 104015, отдел 18, подотдел 17  в землището на гр. Брезник, в местността „ Лесков дол”

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    55

 

На основание чл.21 ал.(1) т.18 от ЗМСМА и чл. 14а, ал. 2 от ЗГ, Общинския съвет гр.Брезник дава съгласието си да бъдат  изключени от горския фонд терените на УПИ „За обществени дейности” и за „Паркинг и трафопост”  с площ от около 5 дка в местността „ Лесков дол” / Желязната вода/, отдел 18, подотдел 17, като бъде извършена промяна предназначението им.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:         Докладна записка относно Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията  на Община Брезник за период от 2008 до 2011г

 

 

С 11 гласа „за” /В.Попов и В.Добринов са извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     56

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Брезник за период от 2008 до 2011г

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Определяне възнаграждения на специалисти извън администрацията, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества към ОбЕС по УТ.

 

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    57

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ОбС Брезник определя възнаграждение за участие в заседанията на общинския експертен съвет по устройство на територията извън администрацията, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества равно на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване разходи за обредна дейност, възстановени от гражданите

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     58

 

                    На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава разходи за обредна дейност, възстановими от гражданите, считано от 01.05.2008г както следва:

 1.  
  1. за изкопаване на гроб – 40 лв.
  2. за изкопаване на урнов гроб – 20 лв.
  3. за транспорт  в Брезник

-          с лек автомобил „Мерцедес” – 12 лв.

-          с товарен автомобил „УАЗ” -  6 лв.

 1.  
  1. За транспорт извън Брезник:

-          с лек автомобил „Мерцедес”:

·    1 лв/км при превоз без ритуал

·   2 лв/км при провеждане на ритуал

-          с товарен автомобил „УАЗ” – 1 лв/км

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение в тарифата за таксите за странични ползвания от общински земи, гори, води и водни обекти на територията на Община Брезник

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      59

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите, чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, ПМС 266/03.12.1998г Обс Брезник:

 1. Определя такса за ползване на охлюви от общински земи, гори, води и водни обекти – 0,10 лв/кг
 2. В чл. 91 а от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ след лечебни растения се добавя „и охлюви”.

 

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за частично изменение на ПУП  - изменение на план за регулация и застрояване от кв. 28 А, 29,30,33,44 и 45 и изменение на улична регулация на улица с О.Т. 137-140-115 находящи се в централната част по регулационния план на с. Ноевци

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     60

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ ОбС Брезник одобрява   проекта за ЧИ на ПУП-изменение на ПРЗ за централна част на с.Ноевци, одобрен със Заповед № ІІІ-1/1974 год. с поправките на комисията по чл.128,ал.7 от ЗУТ, с протокол № 4,Решение ІІ,приложение 1 от 15.04.2008 год.като изменението включва части от кв. 28а, 29, 30, 33, 44 и 45, при което в кв.28 а  от УПИ ХХ се образуват два нови УПИ, ХХ- 166 и ХХІ-165 за „търговия и обслужващи дейности” и се променя уличната регулация към улица с О.Т. 135-136а-136.

Променя се осова линия и улично регулационните линии на ул.с О.Т. от 134 до 114 при което се изменя регулацията на прилежащите парцели в кв.29 и 30 с лице към улица с О.Т.134-135- 136 а-136 -136 б-137 -137 а-137 б- 140 .

В кв.29 отпада отреждането за „СОНС магазин” и „Автоспирка” и за частните имоти пл.№185 се отрежда УПИ ХІІІ-185 и за пл.№ 184 се отрежда УПИ ХІV-184, при което се изменя и регулацията на УПИ  ІV-125 и VІІ-191. От имот пл.№ 183  и част от площадно пространство се образува УПИ ХV-183- за „Търговия”. Прокарва се пешеходна алея, източно от УПИ ХІV и УПИ ХV .Поправя се източната имотна граница на имот пл.№185.

В кв.30 от имот за площад се образува УПИ ХVІІ-за „Делово, обществено обслужване, площад и озеленяване.” Изменя се регулацията на УПИ ХІІ-201 по западната и южна имотни граници и на УПИ ХІ-202 по югозападната и югоизточната имотни граници и УПИ Х-202 по югоизточна имотна граница. Поправя се кадастралният план като отпада имот пл. № 192 и се поправят границите на имоти пл.№№ 199,200,201 и 202 и се унищожават съборените сгради в имоти пл.№№ 192 , 199 и 200

В кв.33 се променя отреждането на УПИ VІІ-общ. като става УПИ VІІ-220,221 за „Търговия и битови услуги” и се изменя регулацията му към улица с О.Т. 141-140-115.Изменя се осовата линия на улица с О.Т.142-141-140, като става с О.Т. 142-141 -140 а.

В кв.44 от УПИ за „Ресторант” и „Административна сграда” се образуват два УПИ ІІІ-за „обществено обслужване „ и УПИ ІV за  „Делово и обществено обслужване”. Изменя се регулацията на улица с О.Т. 140-115, при което северните регулационни граници на новообразуваните УПИ ІІІ и ІV минават по имотни граници на имоти пл.№№ 213 и 214.Променя се регулацията на алея, южно от новообразуваният УПИ ІV – за „делово и обществено обслужване” ,при което се прокарва улица с О.Т. 115а-115 б и се образуват два УПИ VІ-за „търговия” и V-214 за „озеленяване и паркинг”.Променя се регулацията на УПИ ІІ-211 и УПИ ХІІ-209 .Изменя се трасето на улица с О.Т. 115-113-112 като се прокарва улица с О.Т. 114-115 б-112, при което се образува нов квартал 53. В новообразуваният квартал 53 се създават два УПИ І – за „паркинг и озеленяване „ и ІІ –за „озеленяване и търговия”. Източната граница на кв.53 ,запазва изградената корекция и трасето на река „Долът”. Изменя се регулацията на улица с О.Т. 144-112-110 южно на квартал 44, като се измества оста й по О.Т-144-112-110.

В кв.45 УПИ І-236 с отреждане за” промишлени нужди” променя отреждането за „ стопански дейности и бензиностанция” ,като югоизточната регулационна линия на парцела минава по югоизточната граница на имот пл. № 236 от кадастралният план на с. Ноевци и съвпадащ с югоизточната граница на имот 237 от КВС на землището на с. Ноевци. Променя се отреждането на УПИ ІІ – за „промишлени нужди” в за „стопански дейности”. Отпада улица с О.Т. 102-105-109-110 и се измества трасето на улицата по О.Т. 102а-105а и нова 110.,при което се изменя източната регулация на корекцията на река „Долът” и северозападните регулационни граници на УПИ І-236 за „Стопански дейности и бензиностанция”, УПИ ІІ за „Стопански дейности” и ІІІ -235.

Определя линии на застрояване на новообразуваните УПИ .Определят се зоните Жм и Соп със съответните характеристики.

Според кафяви линии ,щрихи ,цифри и букви, зелени щрихи ,линии, цифри и букви и оранжеви линии в плана за регулация и червени линии ,сини цифри и букви и черни линии и букви в плана за  застрояване. 

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за предоставяне на ОбС на помещение,намиращо се на 2 етаж в сградата на пл. 9-ти септември № 2, ползвано в момента като кабинет на МКБППМН

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    61

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС  реши:

 1. За нуждите на ОбС Брезник да се ползва помещението в сградата на пл. „9-ти септември” № 2 – втори етаж, по настоящем кабинет на МКБППМН
 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедури за освобождаване на помещението и предоставянето му за ползване от ОбС Брезник

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 37/28.02.2008г на ОбС Брезник

 

С 10 гласа „за” и един въздържал се  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     62

/отменено с решение № 135 от 21.06.2012 г./

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост,  чл. 4 ал. 1 ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник и във връзка с § 4 ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, ОбС Брезник  реши:

Допълва свое решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка от части на имоти, публична общинска собственост: язовир Конска.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 258/23.03.2006г на ОбС Брезник за наемните цени на общинските нежилищни имоти

 

 

С 11 гласа „за”    ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    63

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА , чл. 14 ал. 8 от ЗОС и чл. 9 ал. 9 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС определя наемна цена на 1 кв.м площ за складови помещения в селата на Община Брезник – 0,30 лв.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно идеен проект „Колеж по алтернативен туризъм” в гр.Брезник

 

 

С 10 гласа за и против – 1. /Петър Петров, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    64

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА  ОбС Брезник декларира своята подкрепа за идеята за идейния проект на Васко Попов „Колеж за алтернативен туризъм гр.Брезник”.

          Общински съвет се ангажира в рамките на законовите правомощия да съдейства на г-н Попов за реализацията на проекта му.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236618