Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.03.2012 г. /72-93/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

 П Р О Т О К О Л

4  

гр.Брезник, 26.03.2012 год.

ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 до 2015 год.

С 11 гласа „за” и 1 „въздържал се” ОбС взе

 РЕШЕНИЕ № 72

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Брезник

Р Е Ш И:

  Приема Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2012 – 2015 година.

 ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка относно: Размяна на общински жилища и промяна на списъка към Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд за резервното жилище.

 С 12 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Общински съвет гр. Брезник,

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласието си живущите под наем в апартамент № 41, с площ от 43 кв.м в бл. 3, вх. „Б”, ет. 6, ул. „Цвета Лумбарова”, гр. Брезник, две домакинска от 5 човека да бъдат настанени в досегашното резервно жилище, представляващо апартамент № 42 на същия етаж в блока. Преотстъпеното жилище да бъде в състояние годно за обитаване. Настаняването да се извърши след като наемателите погасят задължението си към „В и К” за разход на вода в размер на 529.57 лв.

2. Променя списъка на общинските жилища към спомената наредба, след извършване на размяната, като резервно жилище става ап. 41, намиращо се в бл. 3, вх. „Б”, ет.6.

 

ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка относно: Допълване на НРПУРОИ

  

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 74

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Брезник,

 

Р Е Ш И:

 

Променя ал. 6 на чл. 7 от НРПУРОИ, която следва да се чете така:

„Чл. 7. /6/ Без търг и конкурс се отдават и общински места, намиращи се непосредствено до търговските обекти, обектите за услуги или други обекти на собствениците, когато е наложително преминаването през тях.”

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладна записка относно: Допълнение на Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в Община Брезник.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

РЕШЕНИЕ № 75

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, общинският съвет Брезник:

 

РЕШИ:

 

Допълва Наредбата за местни такси и цени на услуги, като съществуващата услуга в чл. 84 става алинея „1” и се създава алинея „2”, със следното съдържание: „Такси за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, съгласно приложение № 8”.

Таксата се заплаща от собственика на земеделската земя, поискал промяна на предназначението й, или от инвеститора на обекта за общинска нужда.

 

Приложение 8:

1. Размерът на таксите за промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд се определя от:

а/ средния бонитетен бал за съответната категория земеделска земя (средна относителна оценка на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определен набор от селскостопански култури), съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

б/ размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

в/ местонахождението на земята, съобразно категорията на населеното място;

г/ вида на обекта;

д/ възможността за напояване.

2. Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ Х К площ х К к. х К пол.,

където:

Т – Таксата за промяна на предназначението на земеделската земя в лв.

СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризираната земя СББ е 2.5;

К площ – коефициент за площта на земята, необходима за обекта;

К к. – коефициент за категорията на населеното място;

К пол. – коефициент за поливност.

3. Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта и вида на обекта, както следва:

а/ за обектите по т. 6:

- при площ до 1 дка вкл. – 2.00;

- при площ над 1 до 5 дка вкл. – 3.00;

- при площ над 5 до 10 дка вкл. – 4.00;

- при площ над 10 дка – 5.00.

б/ за обектите по т. 7, независимо от размера на площта, която се засяга – 2.00.

4. Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от категорията на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категории Вид на обекта

 по т. 6 по т. 7

1. За земите в землищата по

населени места от ІV кат.  9.00 0.80

2. За земи в землищата по

населени места от VІ, VІІ и VІІІ кат. 6.00 0.50

За линейни обекти коефициентът по т. 4 е 1.00.

5. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни – 1.00.

6. Размерът на таксата се определя по реда на т. 2, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към т. 4, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

а/ търговски обекти;

б/ производствени обекти;

в/ складови обекти;

г/ административни обекти;

д/ курортни обекти;

е/ туристически и спортни обекти;

ж/ жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

7. Размерът на таксата се определя по реда на т. 2, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т. 4, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

а/ обекти – публична общинска собственост;

б/ здравни обекти;

в/ обекти на науката, образованието и културата;

г/ обекти на енергетиката и транспорта;

д/ обекти със социално предназначение;

е/ обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

ж/ обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

з/ обекти на отбраната и националната сигурност;

и/ обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция, обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

й/ хидромелиоративна инфраструктура;

к/ игрални полета на игрища за голф.

8. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция таксата се заплаща само за тази чест от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

9. Не се заплаща такса за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 о ЗСПЗЗ (Върху земеделските земи се разрешава строителство на сгради и съоръжения, свързани с ползването им, при условия и по ред, установени със Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи); за засаждане на горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигони, когато отново се искане включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от Закона за опазване на земеделските земи (Възстановяване и подобряване на ерозирани, замърсени, засолени, вкиселени и заблатени земеделски земи е комплекс от мероприятия или технологии).

 

ПЕТА ТОЧКА - Докладна записка относно: Промени на Наредбата за местни такси и цени на услуги

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 76

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ и чл. 20 от ЗДОИ , Общинският съвет гр. Брезник,

РЕШИ:

 

І. Създава се точка „ХV” към приложение № 4 в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ със следното съдържание: „ Месечните наемни цени за общински места, намиращи се непосредствено до търговски обекти, обекти за услуги или други обекти, отдадени на собствениците на обектите, когато е наложително преминаването през тях, са както следва:

 Търговски обекти, Други обекти

 обекти за услуги

 

1. гр. Брезник – І зона 2.40 лв./кв.м 1.20 лв./кв.м

2. гр. Брезник – ІІ зона 1.80 лв./кв.м 1.00 лв./кв.м

3. за селата Ноевци, Кошарево и

Слаковци  0.60 лв./кв.м 0.30 лв./кв.м

4. за останалите села 0.25 лв./кв.м 0.20 лв./кв.м

 

Забележка: Сумите се облагат с ДДС.”

 

ІІ. Променя се чл. 80 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ, както следва:

Досегашният текст става алинея „1”.

 Създава се нова алинея „2” със следния текст:

 „/2/ Попълнен (поправен) кадастрален план, при които се нанася нов имот или сграда – по 1 лв. на точка.”

 

ІІІ. Променя се чл.124 ал.1 и допълва ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ, както следва:

 

Чл. 124. 1) За предоставяне на копие от документ съдържащ публична или не публична общинска информация, според вида на носителя /шифър 08-ОИ-01/ се заплаща за:

- дискета 0.50 лв./бр.

- CD 0.50 лв./бр.

- DVD 0.60 лв./бр.

- разпечатване (А4) 0.12 лв./стр.

- ксерокопие (А4) 0.09 лв./стр.

- факс (А4) 0.60 лв./стр.

- писмена справка (А4) 1.59 лв./стр.

- по електронен път безплатно

4) При предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация, се заплаща такса само за носителя по ал.1 .

 

 ІV. Променя точка 1 на Приложение №6 към чл.205 ал.2 на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ от 40,00 лв. на 65.00лв. за изкопаване на гроб.

 

ШЕСТА ТОЧКА - Докладна записка относно: Разпореждане с придаваемо място.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 77

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 и 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник,

1. Дава съгласието си имот идентификатор 06286.501.1586 (УПИ ХІІ-1586) с площ 364.6 кв.м по К. К. на гр. Брезник в кв. 95, собственост на Община Брезник да бъде продаден на Йордан Максимов Асенов от гр. Брезник, ул. „Граово” № 22.

2. Утвърждава пазарната оценка за имот с идентификатор 06286.501.1586 (УПИ ХІІ-1586) с площ 364.6 кв.м по К.К. на гр. Брезник в кв. 95, собственост на Община Брезник в размер на 6927 лв., или 19 лв. на кв.м, облагаеми с ДДС. Данъчната оценка на имота е 1883.40 лв.

 

ОСМА ТОЧКА - Докладна записка относно: Кандидатстване с проект за финансиране от Международен фонд Козлодуй /2010-2013/ с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност в ОУ ”Христо Смирненски” с.Ноевци. /получена за извънредното заседание на ОбС/

 

С 8 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 78

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от ЗОБ,  Общински съвет

РЕШИ:

 

1. Община Брезник да кандидатства с проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност в ОУ “Христо Смирненски” с. Ноевци” по Мярка 3, Операция 2 високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради в 178 малки общини в РБ за финансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 – 2013)

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност в ОУ “Христо Смирненски” с. Ноевци” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел Първа – Изграждане и развитие на инфраструктурата” в Община Брезник, Мярка 18 “Изпълнение програма по мероприятията за енергийна ефективност”, точка г) подмяна на дограма и саниране на ОУ “Христо Смирненски” с. Ноевци.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

4. Осигурява финансови средства в размер до 30 000 лв. с ДДС, като 10 % от тях при бъдещи промени на общинския бюджет за 2012 г. или с изготвяне на проектобюджета на Общината за 2013 г.

Разликата да бъде разплатена с изготвяне на проектобюджета на Общината за 2013 г., само в случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране от Международен фонд Козлодуй.

С тези финансови средства да се изготвят следните документи:

A. Енергиен одит за сградата, който да съдържа информация относно мерките, които трябва да се приложат за сградата, тяхната стойност и спестена електро и топлоенергия, както и спестените емисии СО2.

B. Технически проект за ОВИ инсталацията.

C. Архитектурно заснемане /Част архитектура от проект, съдържаща мерките за енергийната ефективност по външната обвивка на сградата и/или покрив

 

ДЕВЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма "Водоснабдяване" ЕООД гр. Брезник

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 и чл. 37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общинският съвет гр. Брезник:

 

Р Е Ш И:

 

Въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник:

1. Определя за управител представилият се най-добре кандидат – Тодор Горянов Тодоров.

2. Възлага на кмета на Общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Тодор Горянов Тодоров.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Проект за изменение на ПУП - изменение на план за улична регулация за част от квартали №№16,18 и 19 по РП на с.Муртинци

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява проекта за изменение на план за улична регулация на част от кв.16, 18 и 19 по регулационния план на с.Муртинци, с който се изменя уличната регулация на улица с О.Т.-53-52-51-45-44, като същата се стеснява от 12 на 8 метра, при което се изменя уличнорегулационната линия на УПИ І-77 кв.19, УПИ І-73 и УПИ ІІ-73 кв.18 и УПИ VІІІ-71 кв.16. Променят се осовите линии като отпадат О.Т.-45-44 и се образуват три нови осови точки 139, 140 и 141.

Изменя се уличната регулация в участъка на улица с О.Т-44-74, като същата се стеснява от 8 на 6 метра, осовата линия се запазва и се изменя уличнорегулационната линия на УПИ ІІ-73, ІІІ-91, V-92, VІІ-94,Х-94 и ХІ-163 в кв.18. според кафявите линии, щрихи и цифри и зелените линии и щрихи в плана за регулация

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: протокол №2, решение І от 23.02.2012г.на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Заповед №526//01.07.2011г.; Решение № 466, Протокол №6 от 21.04.2011г. на Общински съвет гр.Брезник, договор за изпълнение № 47/13.10.2011 год.; приемо предавателен протокол от 28.11.2011г.; обявление № ВП-247/1/ от 14.12.2011год. ; писмо до редакцията на Д.В.с изх.№ ВП-247/1/ от 14.12.2011 год ; копие от Д.В. бр.1 от 03.01.2012 с обнародваното обявление; обявление № ВП-247/2/ от 03.01.2012 год., констативен акт за брой постъпили възражения в законоустановения 30 дневен срок; копие от възражение: Вх.№ 9400-118 от 17.01.2012год. от Трифон Тодоров Симеонов, 1бр. папка от ПУП-изменение на план за улична регулация на част от кв.16, 18 и 19.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Кандидатстване с проект „Подкрепа за пълноценната интеграция и равен старт на деца и учениците от ромския етнос в Община Брезник”.

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет Брезник

РЕШИ:

1. Дава съгласие си за сключване на Споразумение за общинско сътрудничество на Община Брезник с партньорите: Фондация „Родина 2000” и учебните заведения на територията на община Брезник: СОУ „Васил Левски" гр. Брезник; ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник, с цел подготовка и последваща реализация на съвместен проект „Подкрепа за пълноценната интеграция и равен старт на децата и учениците от ромския етнос в община Брезник" по Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение". Основни области на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение" и 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG051РО001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и одобрява предложения проект на Споразумение за общинско сътрудничество.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов - Кмет на Община Брезник да подпише Споразумението за общинско сътрудничество.

3. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Подкрепа за пълноценната интеграция и равен старт на децата и учениците от ромския етнос в община Брезник" по Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основни области на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение" и 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG051РО001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов - Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи за подготовка на проектното предложение.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно:Отдаване под наем на обекти - общинска собственост и земя по чл.19 от ЗСПЗЗ под наем

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 82

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Незавършена панелна сграда (хале) със сглобяеми стоманобетонни елементи, намираща се в землището на село Кошарево, имот № 000163, местност „Загране” с площ 475 кв.м. с месечен наем-142.50лв.

2. Помещение с площ 14 кв.м., намираща се на 1 етаж в административната сграда на село Кошарево. Предмет на дейност - продажба на хранителни стоки. Начален месечен наем 14 лв, облагаеми с ДДС.

3. Помещения на 1 етаж в сградата на кметство село Непразненци, представляващи пивница , магазин и складова база с обща площ 190.58 кв.м. Начален месечен наем 86.56 лв, облагаеми с ДДС.

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци,

 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци

 

 

 

 

 

 

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ноевци

 

7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица

а)

 

б)

 

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

 

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Красава 

 

  

 

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз 

 

 11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци

 

 

12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

 

          ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

          ІІІ. Определя комисия в състав:

-----------------------------------------

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и даване на съгласие за продажба.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал.1 и чл. 22 от НРПУРОИ в Община Брезник,  Общинският съвет гр. Брезник,

1. Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 Заглавието на глава „ІV” става „Разпореждане с общински имоти, движими вещи и селскостопански животни”; чл.21, ал.2 да се чете „Разпореждане с движими вещи и селскостопански животни частна общинска собственост се осъществява чрез:”; чл. 22 да се чете така „Продажба на имоти, вещи и селскостопански животни се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен  конкурс по пазарни цени”.

2. Дава съгласието си да бъдат продадени на явен търг следните налични животни на ПГСС „Никола Вапцаров” гр. Брезник: крави – 8 бр.; телета – 2 бр.; овце – 8 бр.; и агнета 3 бр.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи ОбС Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване към решение № 186/28.05.2009 год. със следния имот:

·         № 027009, пасище – мера в землището на с. Гигинци;

·         №077001,пасище– мера в землището на с. Бегуновци;

·         № 000659,  пасище–мера в землището на с. Г.Секирна;

·         № 005034, пасище-мера в землището на с.Арзан; 

·         № 014024, пасище-мера в землището на с.Арзан; 

·         № 000090, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 014019, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 017001, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 018061, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 025027, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 045002, пасище-мера в землището на с.Сопица

·         № 005020, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 007060, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 012018, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 012023, пасище-мера в землището на с.Гоз; 

·         № 015018, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 017028, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 018018, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 020002, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 020003, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 020005, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 021001, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 021003, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 022012, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 022014, пасище-мера в землището на с.Гоз;

·         № 025001, пасище-мера в землището на с.Гоз;

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Отдаване на обект - общинска собственост под наем.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 85

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния  обект, част от имот  публична  общинска собственост:

I. Фургон до гробищния парк на гр. Брезник, намиращ се в терен № 3 „За обслужваща сграда" с обща площ от 23 кв.м. с предмет на дейност - извършване на каменоделски услуги. Начален месечен наем - 27,60 лева, облагаеми с ДДС.

II.     Начин на провеждане - търг с тайно наддаване;

III. Определя комисия в състав:

---------------------------------------

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги в Община Брезник през 2013г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Общински план за развитие на социалните услуги в Община Брезник през 2013г.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Учредяване право на ползване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

На основание чл. 12, ал. 1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 193, ал. 3 и 4 от ЗУТ, чл. 67 и § 26 от Закона за енергетиката, Общинският съвет гр. Брезник

1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване на подземен кабел за срок от 10 години върху сервитут в имот частна общинска собственост АОС № 8/10.10.1996 год., представляващ терен „Промишлена зона” в кв. 13 по плана на гр. Брезник на фирма „ЕКОИНВЕСТ 2009” ЕООД,  ЕИК 200868600, с цел полагане на ел. кабел от трафопост в кв. 12, пресича ул. „Ангел Коцелянов” и преминаващ през УПИ, отреден за „Промишлена зона” в кв. 13 с дължината 171.06 метра.

2. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване на подземен кабел за срок от 10 години върху сервитут в имот публична общинска собственост № 154- полски път в землището на с. Кошарево на фирма „МОНЕЛИ” ЕООД, ЕИК 200402871, с цел полагане на ел. кабел от проектен КТП 20 KV до съществуващ ВЛ 20 KV „Режанци”. Дължината на кабела е 320 м.

3. Утвърждава оценката за сервитутното право по т. 1 в размер на 1780 лв., а по т. 2 - 1100 лв.

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по т.1  като издаде заповеди и сключи договори, съгласно чл.193, ал.2, ал.4, ал.8 от ЗУТ.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Учредяване, на безвъзмездно ползване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за землището на село Сопица.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС и чл.31, ал.5 от НРПУРОИ:

1. Дава съгласието си  да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост-нива, №006001, девета категория ,местност „Чифлик”с площ-171.088 дка, АОС 908  и нива имот №006002, девета категория, местност „Пръкина падина” с площ-83.879 дка, АОС909 на „Агрива” ЕООД с ЕИК131032029, седалище и адрес-гр.Брезник, Кравекомплекс „Агрива-Миурра”, представляван от Галин Колев Асенов.

2. Определя срок за безвъзмездно ползване – 1 година,с цел обучение и провеждане учебна производствена практика на учениците от ПГСС ”Н.Вапцаров”, професия „Растениевъд”  и „Животновъд”- задочна форма на обучение.

3. Възлага на Кмета на Община Брезник да организира изпълнението на законоустановените процедури –сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване,като включи в договора следните задължения на ползвателя:

 1. Да предостави за обучение на учащите се  два броя трактора „Джон 6230”, в  едно с прикачна техника и необходимото гориво , за обработка на земеделска земя .

2. Подсигуряване на торове, препарати  и семена.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно Разкриване на социална услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 18 от Закона за социалното подпомагане и чл. З6в, ал. 1, т.1 и ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет град Брезник 

РЕШИ:

1.         Дава съгласието си за разкриване, като делегирана от държавата дейност 1 бр. ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места, като новата услуга да ползва освободените помещения на етаж от Общинска болница в град Брезник, на ул. „Владо Радославов” №29, която е публична общинска собственост с АКТ №83/22.02.2001г.

2. Възлага на кмета на общината да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на Община Брезник и добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи за 2012 г. към 20.03.2012 г.

 С 11 гласа „за” и  1 глас „против” ОбС взе

 РЕШЕНИЕ № 90

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинския бюджет.

Да се увеличат приходите по параграф 27 29 др.общински такси с 29 651 лв., а така също и разходите с 29 651 лв.както следва:

 

 ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА – Докладна записка относно: Осигуряване на средства от общинския бюджет за организирано зимно поддържане и снегопочистване на основни улици в гр. Брезник и републиканските пътища в границите на гр. Брезник.

 С 12 гласа „за” ОбС взе

 РЕШЕНИЕ № 91 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, чл.30, ал. 2 от Закона за пътищата и чл. 55, ал. 1 и ал. 2  от Правилника за прилагане на закона за пътищата Общински съвет гр. Брезник

 

Реши: 

1. Осигурява допълнително средства в размер на 3000 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на основни улици в гр.Брезник

2. Осигурява допълнително средства в размер на 2500 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на републиканските пътища в границите на гр. Брезник

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА – Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФК в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на бившите собственици. 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 2400-73/15.03.2012  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, на наследни­ците на Божил Тодоров Михалков, както следва:

Имот с № 031073 - нива, IX категория с площ от 7.142 дка, местност „Джинов дол", образуван от имот с № 031065, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 000140 - пасище,мера, IX категория с площ от 9.500 дка, местност „Буковски връх", образуван от имот с № 000092, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 000156 - пасище,мера, IX категория с площ от 2.609 дка, местност „Буковски връх", образуван от имот с № 000092, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 001071 - нива, IX категория с площ от 6.200 дка, местност „Брод", образуван от имот с № 001065, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 001072 - нива, IX категория с площ от 2.200 дка, местност „Црешня", образуван от имот с № 001065, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА – Докладна записка относно: Информация относно бюджета на болницата и докладна записка за закриване на СБАЛБ „д-р Йордан Стефанов” ЕООД гр. Брезник.

 

С 8 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се” ОбС взе

 

РЕШЕНИЕ № 93

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.54, ал.3 от ЗЛЗ Общинския съвет да прекрати дейността на СБАЛВБ „Д-р И. Стефанов” ЕООД гр. Брезник, след съгласието на Министъра на здравеопазването да пристъпи към ликвидация.

2. Определя срок за извършване на ликвидацията не повече от 2 месеца.

3. Активите и пасивите след приключването на ликвидацията и заличаването на същата да се предадат на Община Брезник.

4. Решението по т.1 влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от ЗЛЗ.

5. След влизане в сила на решението по т.1 Управителя на СБАЛВБ ЕООД Брезник урежда правоотношенията с персонала по чл.328, ал.1, т.1 от КТ.

6. Общински съвет дава съгласието си СБАЛВБ да бъде финансирана с 10 000 лв. за м. април 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240057