Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.10.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС


ПРОТОКОЛ

№ 13

Гр.Брезник, 23.10.2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник /Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора/

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник /Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора/.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2008/2009г

 

С 12 гласа „за” /В.Попов извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      114

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за зимната подготовка на Община Брезник за сезон 2008/2009г.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно извършените дейности по: подобряване на пътната инфраструктура в общината; водоснабдяване и канализация.

 

С 11 гласа „за” /В.Попов и В.Стоилов извън залата/,        ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    115

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за извършените дейности по:

-          подобряване на пътната инфраструктура  в общината

-          водоснабдяване и канализация

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост на общински имоти в с. Ноевци, Община Брезник

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     116

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 2 и т. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник обявява за публична общинска собственост:

 1. УПИ ІV „за делово и обществено обслужване” с площ 600 кв.м, заедно с построената административно сграда на три етажа за кметство, здравна служба, поща, фурна в кв. 44 по РП на с. Ноевци.
 2. УПИ ХVІІ „за делово обществено обслужване, площад и озеленяване” с площ 2 431 кв.м.  заедно с построената читалищна сграда в кв. 30 по РП на с. Ноевци.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник

 

С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    117

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29 ал. 1 от наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за  упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общински съвет Брезник:

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс на три етапа за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник
 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

а/ минимални

-          степен на завършено образование – бакалавър

-          да имат техническо или икономическо образование

-          трудов стаж – 5 години

б/ специфични

-          познания по дейността на дружеството

-          познаване на нормативните документи в областта на „ВиК” услуги; Търговския закон

-          да имат компютърни умения

-          способност за работа в екип

 1. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

а/ заявление

б/ автобиография

в/ нотариално заверено копие от диплома за завършено висше техническо или икономическо образование

г/ документ за трудов стаж

д/ свидетелство за съдимост

е/ декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

ж/Копие за допълнителна квалификация и правоспособност

     Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок до 10 дни след публикуване на обявата

 

 1. Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора на управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за периода 2009-2011 год. Включително

-          рентабилност /печалба към производствените разходи/

-          печалба

-          обем на продажбите

-          използване на съоръженията

-          поддържане на определен брой работни места

-          инвестиции

-          предоставяне на ВиК услуги, отговарящи на показателите за качество, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на поносима цена.

 1. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

-          степен на реална приложимост на бизнес-програмата

-          съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството

-          съответствие на бизнес-програмата ас нормативната уредба

-          логическа структура на бизнес-програмата

 1. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

-          инж. Ема Арахангелова Михайлова – зам.кмет

-          София Георгиева Първанова – директор на дирекция ФСД

-          Юрисконсулт

-          Емилия Вълова – съветник

-          Мария Добревска – съветник

-          Десислава Стоилова – съветник

-          Силвия Евтимова – представител на „Водоснабдяване” ЕООД

 1. Определя за председател на комисията инж. Ема Арахангелова Михайлова
 2. В седем дневен срок от приемане на решението председателя на ОбС публикува обява в един местен вестник.
 3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на конкурса съгласно Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на планове за защита при бедствия, аварии и катастрофи

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    118

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 19 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 9 и чл. 64 ал. 1 т. 2 от Закона за защита при бедствия, обн. ДВ бр. 102 от 19.12.2006г, Общински съвет Брезник одобрява План за защита при бедствия в Община Брезник:

-          част  І – план за защита при земетресение

-          част ІІ – план за защита при наводнения

-          част ІІІ – план за защита при снегонавявания, обледявания, бури и свлачища

-          част ІV – план за защита при радиационна авария на и извън територията на страната и инциденти с радиоактивни източници или материали

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир „Завала

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    119

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т.2 и ал. 2 , чл. 76 и чл. 77 ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 6 , чл. 30 и чл. 34 ал. 1 б. В от сключения договор, Общински съвет Брезник  упълномощава кмета на Община Брезник да прекрати концесионния договор с „ВАВИЛОН-Л” ЕООД по отношение на язовир „Завала” поради неизпълнение на основни задължения по него.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно прекратяване на договор за концесия на язовир „Брезник”

 

С 9 гласа „за”  3 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      120

/отменено с решение №255 от 29.11.2012 г./

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8  ал. 1 от ЗОС, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2 чл. 76 и чл. 77 ал. 1 от Закона за концесиите и ч. 6, чл. 30 и чл. 34 ал. 1 б. В от сключения договор, Общинския съвет Брезник упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по отношение на концесионния договор, които включват предявяване на иск за дължимите по договора суми и иск за неустойки от неизпълнението на задълженията по него, както и да прекрати концесионния договор с ЕТ „Марияна-Васко Шунин” , по отношение на язовир „Брезник”.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изграждане на временни комисии към ОбС

 

          С 11 гласа „за” и 2 „против”, ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     121

 

          На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, Общински съвет Брезник:

 1. Избира четири временни комисии в състав от по трима члена:

- комисия с отговорник Ваньо Добринов и членове: Иван Ставрев и Веска Илиева

- комисия с отговорник Емилия Вълова и членове Виолета Борисова и Валери Стоилов

- комисия с отговорник Петър Петров и членове: Петрана Михайлова и Васко Василев

- комисия с отговорник Мария Добревска и членове: Десислава Стоилова и Валери        Величков

 

 1. Зам. председателят на ОбС съвместно с отговорниците на комисиите да направи разпределение на комисиите по населени места и уточни с кметовете и кметските наместници за дата, час и място за провеждането на всяка среща.
 2. Комисиите да приключат своята работа до 10.12.2008г и отговорниците да представят в ОбС в писмен вид поставените въпроси
 3. На членовете на комисиите да бъдат изплащани разходи за командировки съгласно Правилника за дейността на ОбС.
 4. Председателят на ОбС да отговаря за изпълнението на настоящето решение.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ:

 

ІІІ. Декларация във връзка с инцидента с животни.

 

 

С 10 гласа „за” и  3 „въздържали се” /П.Петров, Д.Стоилова, М.Добревска/, ОбС взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       122

 

          На  основание чл. 21 ал. 1 т 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник, приема декларация с която осъжда безразборното ползване на  оръжие. /декларацията е неизменна част от решението/

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев/

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014033