Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.11.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К


                                                                                                ПРЕПИС


П Р О Т О К О Л

№ 14

гр.Брезник,            20.11.2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Докладна записка относно: Реализираните проекти в Община Брезник за 2008 година.

 

 

С 12 гласа „за ” ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 123

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , ОбС Брезник  приема за сведение информацията за реализираните проекти в община Брезник за 2008 год.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изпълнение на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год.

 

 

          С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №124

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията  относно изпълнението  на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/, намиращи се на територията на община Брезник.

 

          С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 125

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, ал.6, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1, т.7 от НРПУРОИ, ОбС Брезник :

          1. Дава съгласието си да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/ на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Брезник от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на Община Брезник.

          2. Задължава Кмета на общината да предостави информация по договора с фирмата поддържаща уличното осветление /УО/ в момента и да направи проучване на възможностите за създаване на звено към общинска фирма „Водоснабдяване” или създаване на друга такава, за поддръжка на уличното осветление /УО/.

          3.  Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши законоустановените процедури за целта.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Допълнение на Решение №37 от 28.02.2008 год.на ОбС Брезник.

 

          С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 126

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Брезник взема следното решение :

Допълва свое Решение № 37 от 28.02.2008 год., като включва към списъка от части на имоти – публична общинска собственост :

Ø       Първи етаж от административна сграда – кметство в УПИ ІV – „За делово и обществено обслужване” в кв. 44 по РП на с.Ноевци.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост.

 

 

          С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    127

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник реши :

          1. Обявява частта от терена на бившия УПИ за Болница, АОС №83/22.02.2001 год., урегулиран в новообразуваните УПИ : ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ, съгласно ПУП утвърден със заповед №282/14.05.2008 год., кв. 49 по РП на гр.Брезник с обща площ от 6746.60 кв.м – частна общинска собственост.

          2. На основание чл.59 и чл.60, ал.1 от ЗОС за новобразуваните имоти да бъдат съставени актове за частна общинска собственост.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Кандидатстване на община Брезник по мярка 223 на ПРСР „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.

 

 

С 13  гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    128

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията произтичащи от Наредба № 22/07.07.2008 год. на МХЗ одобрява кандидатстване на община Брезник по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски имоти” от ПРСР за имот № 000168 в землището на с. Кошарево и имот № 025002 в землището на с. Гоз.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно:Приемане на наредба за определяне на  местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от ЗМДТ и чл.17, ал.1 от Наредбата за административно обслужване, Общински съвет - Брезник приема Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в община Брезник.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Правилното стопанисване на общинско имущество.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е   №130

 

          На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС реши:

          1. Избира временна комисия в състав :Ваньо Добринов – Председател; и членове: Петър Петров и Веска Илиева, която да посети СОУ”В.Левски” гр. Брезник и извърши проверка на общинското имущество в училището.

          2. Председателя на комисията в срок до 10.12.2008 год. да насрочи дата за проверката и да информира писмено ОбС за резултатите от нея.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Забрана от ОбС  на продажбите на земя и сгради общинска собственост.

 

 

С 8 гласа „за”,  4 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     131

 

          На основание чл. 21 ал. 1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, ОбС  реши:

          Спира продажбата на земя и сгради общинска собственост.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД за разкриване на детска, млечна кухня в гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”  и 1 „против” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №132

 

          Да се изготви проектно – сметна документация за създаването на млечна кухня до края на месец февруари и финансовите средства  да бъдат запланувани за следващия бюджет 2009 година.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                              / Н.Първанова/                                                                 / Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236172