Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.11.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К


                                                                                                ПРЕПИС


П Р О Т О К О Л

№ 14

гр.Брезник,            20.11.2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Докладна записка относно: Реализираните проекти в Община Брезник за 2008 година.

 

 

С 12 гласа „за ” ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 123

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , ОбС Брезник  приема за сведение информацията за реализираните проекти в община Брезник за 2008 год.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изпълнение на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год.

 

 

          С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №124

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията  относно изпълнението  на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/, намиращи се на територията на община Брезник.

 

          С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 125

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, ал.6, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1, т.7 от НРПУРОИ, ОбС Брезник :

          1. Дава съгласието си да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/ на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Брезник от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на Община Брезник.

          2. Задължава Кмета на общината да предостави информация по договора с фирмата поддържаща уличното осветление /УО/ в момента и да направи проучване на възможностите за създаване на звено към общинска фирма „Водоснабдяване” или създаване на друга такава, за поддръжка на уличното осветление /УО/.

          3.  Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши законоустановените процедури за целта.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Допълнение на Решение №37 от 28.02.2008 год.на ОбС Брезник.

 

          С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 126

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Брезник взема следното решение :

Допълва свое Решение № 37 от 28.02.2008 год., като включва към списъка от части на имоти – публична общинска собственост :

Ø       Първи етаж от административна сграда – кметство в УПИ ІV – „За делово и обществено обслужване” в кв. 44 по РП на с.Ноевци.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост.

 

 

          С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    127

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник реши :

          1. Обявява частта от терена на бившия УПИ за Болница, АОС №83/22.02.2001 год., урегулиран в новообразуваните УПИ : ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ, съгласно ПУП утвърден със заповед №282/14.05.2008 год., кв. 49 по РП на гр.Брезник с обща площ от 6746.60 кв.м – частна общинска собственост.

          2. На основание чл.59 и чл.60, ал.1 от ЗОС за новобразуваните имоти да бъдат съставени актове за частна общинска собственост.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Кандидатстване на община Брезник по мярка 223 на ПРСР „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.

 

 

С 13  гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    128

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията произтичащи от Наредба № 22/07.07.2008 год. на МХЗ одобрява кандидатстване на община Брезник по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски имоти” от ПРСР за имот № 000168 в землището на с. Кошарево и имот № 025002 в землището на с. Гоз.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно:Приемане на наредба за определяне на  местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от ЗМДТ и чл.17, ал.1 от Наредбата за административно обслужване, Общински съвет - Брезник приема Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в община Брезник.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Правилното стопанисване на общинско имущество.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е   №130

 

          На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС реши:

          1. Избира временна комисия в състав :Ваньо Добринов – Председател; и членове: Петър Петров и Веска Илиева, която да посети СОУ”В.Левски” гр. Брезник и извърши проверка на общинското имущество в училището.

          2. Председателя на комисията в срок до 10.12.2008 год. да насрочи дата за проверката и да информира писмено ОбС за резултатите от нея.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Забрана от ОбС  на продажбите на земя и сгради общинска собственост.

 

 

С 8 гласа „за”,  4 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     131

 

          На основание чл. 21 ал. 1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, ОбС  реши:

          Спира продажбата на земя и сгради общинска собственост.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД за разкриване на детска, млечна кухня в гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”  и 1 „против” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №132

 

          Да се изготви проектно – сметна документация за създаването на млечна кухня до края на месец февруари и финансовите средства  да бъдат запланувани за следващия бюджет 2009 година.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                              / Н.Първанова/                                                                 / Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

26.09.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласн...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 73 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097980