Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.11.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К


                                                                                                ПРЕПИС


П Р О Т О К О Л

№ 14

гр.Брезник,            20.11.2008г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Докладна записка относно: Реализираните проекти в Община Брезник за 2008 година.

 

 

С 12 гласа „за ” ОбС Брезник взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 123

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , ОбС Брезник  приема за сведение информацията за реализираните проекти в община Брезник за 2008 год.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изпълнение на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год.

 

 

          С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №124

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията  относно изпълнението  на приватизационната програма на община Брезник към 10.11.2008 год. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/, намиращи се на територията на община Брезник.

 

          С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 125

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, ал.6, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1, т.7 от НРПУРОИ, ОбС Брезник :

          1. Дава съгласието си да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността на съоръженията за външно изкуствено осветление /УО/ на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Брезник от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на Община Брезник.

          2. Задължава Кмета на общината да предостави информация по договора с фирмата поддържаща уличното осветление /УО/ в момента и да направи проучване на възможностите за създаване на звено към общинска фирма „Водоснабдяване” или създаване на друга такава, за поддръжка на уличното осветление /УО/.

          3.  Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши законоустановените процедури за целта.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Допълнение на Решение №37 от 28.02.2008 год.на ОбС Брезник.

 

          С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 126

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Брезник взема следното решение :

Допълва свое Решение № 37 от 28.02.2008 год., като включва към списъка от части на имоти – публична общинска собственост :

Ø       Първи етаж от административна сграда – кметство в УПИ ІV – „За делово и обществено обслужване” в кв. 44 по РП на с.Ноевци.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост.

 

 

          С 13 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    127

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник реши :

          1. Обявява частта от терена на бившия УПИ за Болница, АОС №83/22.02.2001 год., урегулиран в новообразуваните УПИ : ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ, съгласно ПУП утвърден със заповед №282/14.05.2008 год., кв. 49 по РП на гр.Брезник с обща площ от 6746.60 кв.м – частна общинска собственост.

          2. На основание чл.59 и чл.60, ал.1 от ЗОС за новобразуваните имоти да бъдат съставени актове за частна общинска собственост.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Кандидатстване на община Брезник по мярка 223 на ПРСР „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.

 

 

С 13  гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    128

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията произтичащи от Наредба № 22/07.07.2008 год. на МХЗ одобрява кандидатстване на община Брезник по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски имоти” от ПРСР за имот № 000168 в землището на с. Кошарево и имот № 025002 в землището на с. Гоз.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно:Приемане на наредба за определяне на  местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от ЗМДТ и чл.17, ал.1 от Наредбата за административно обслужване, Общински съвет - Брезник приема Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в община Брезник.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Правилното стопанисване на общинско имущество.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е   №130

 

          На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС реши:

          1. Избира временна комисия в състав :Ваньо Добринов – Председател; и членове: Петър Петров и Веска Илиева, която да посети СОУ”В.Левски” гр. Брезник и извърши проверка на общинското имущество в училището.

          2. Председателя на комисията в срок до 10.12.2008 год. да насрочи дата за проверката и да информира писмено ОбС за резултатите от нея.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Забрана от ОбС  на продажбите на земя и сгради общинска собственост.

 

 

С 8 гласа „за”,  4 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     131

 

          На основание чл. 21 ал. 1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, ОбС  реши:

          Спира продажбата на земя и сгради общинска собственост.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД за разкриване на детска, млечна кухня в гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”  и 1 „против” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   №132

 

          Да се изготви проектно – сметна документация за създаването на млечна кухня до края на месец февруари и финансовите средства  да бъдат запланувани за следващия бюджет 2009 година.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                              / Н.Първанова/                                                                 / Иван Ставрев/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1002470