Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.01.2012 г. /39-60/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т        -         Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр. Брезник, 26.01.2012год.

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Доклад за наблюдение на изпълнението на „Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г” за 2011год.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       39

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение  Доклад за наблюдение на изпълнението на „Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г” за 2011год.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       40

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник” по ос 3, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за период 2007-2013г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, обект „Модернизиране и изграждане на улично осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – изграждане , модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел  Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата в Община Брезник, Мярка 16: „Разширение, реконструкция и управление на улично  енергоспестяващо осветление в Община Брезник.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO1/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2:”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ОС 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       41

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т . 8 , 12 и 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.      Дава съгласие Община Брезник да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” „Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

2.      Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в партньорство с Община Трън, Община Сливница и Община Драгоман.

3.      Дава съгласие за осигуряване на 5% собствен принос или в съответния размер в случай, че е разпределен между партньорите.

4.      Поема ангажимент за изпълнение на задължителните дейности по проекта /рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ в период до една година след приключване на дейностите по проекта.

5.      Възлага на кмета на общината да подпише договор за партньорство с Община Трън, Община Сливница и Община Драгоман.

6.      Възлага на кмета на общината организацията, подготовката и внасяне в срок на проектното предложение за кандидатстване.

  

 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2012г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       42

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2  от ЗПСК, Общински съвет:

 

2.       Приема Списъка на обектите за приватизация за 2012 година, който включва:

 

А/ Цех – незавършена сграда извън регулация -  с. Кошарево.

Б/ Бивши училищни имоти – с. Конска, с. Режанци, с. Кошарево, Бегуновци.

В/ Под обекти на имот №000094 в местността “Еретин”, бивше поделение на              МО – гр. Брезник:

·   имот № 06286.0502.029 – терен с площ 17.676 дка;

·   имот № 06286.0502.034 – терен с площ 2.879 дка;

·   имот № 06286.0502.035 – терен, с площ 3.700 дка;

·   имот № 06286.502.028 – терен с площ 2200 дка и построената в него     сграда (бивш свинарник), със застроена площ 226 кв.м.

 

2. Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на движими вещи, медицинско оборудване, намиращо се в кабинетите на общопрактикуващите лекари.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      43

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1, чл. 21  ал. 2 т. 1, чл. 22 , чл. 36 ал. 1 т. 7, ал. 2 и л. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 

1.      Определя начина на провеждане на търг – с явно наддаване

 

2.      Определя комисия в състав:

 

……………………………………………………………………………………..

 

3.      Възлага на кмета на общината да извърши законоустановените процедури във връзка с продажбата на движимо имущество, намиращо се в кабинетите на общопрактикуващите лекари.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        44

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи Общински съвет  Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване към решение № 186/28.05.2009 год. със следния имот:

·   № 35028, пасище – мера в землището на с. Гигинци.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е      45

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-1/03.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник вземе следното решение:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел  тяхното  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Слаковци, община Брезник на  наследниците на Иван Крумов Михалков , както следва:

        ▪ Имот с № 021021 – пасище,мера, ІX категория с площ от 1,393 дка, местност „Равнище”, образуван от  имот с № 021020,  частна собственост на Община Брезник;

   

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     46

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92 00-160/23.12.201.1 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет - Брезник взема следното решение:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, на наследни­ците на Стоилко Петров Велков, както следва:

 

§      Имот с № 010014 - нива, V категория с площ от 2,170 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 010013, частна собственост на Община Брезник;

§      Имот с № 010015 - нива, V категория с площ от 3,746 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 010013, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Брезник, за мандат 2011-2015г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      47

 

  На основание чл.  21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията, Общински съвет Брезник:

 

1.                       Одобрява структурата на общинска администрация гр. Брезник за мандат 2011-2015год /приложение 1/

2.                       Одобрява 54 броя обща численост на персонала и извън списъчен състав – 35 броя /приложение 2/

3.                       Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди Устройствен правилник и длъжностно разписание на общинската администрация в рамките на приетата обща численост на персонала по т. 2 и структурата по т. 1 от настоящето решение и съгласно разпоредбите на чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на Наредбата за местни такси и цени на услуги, заедно с приложенията към нея.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      48

 

  На основание  чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл.  9 от ЗМДТ и Наредба за административно обслужване в Община Брезник, Общински съвет Брезник променя Наредбата за местни такси и цени на услуги на Община Брезник, заедно с приложенията към нея, считано от 01.02.2012г

  Посочените изменения да се отразят в ПП „Акстър” по събиране на таксите в Община Брезник.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       49

 

На основание чл.21, ал.1, т .8 от ЗМСМА, чл.41, ал. 2 от ЗОС и чл.33 от НРПРОИ в Община Брезник Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имоти:

- Поземлен имот, представляващ част от имот № 043171 – частна общинска собственост, с площ от 0.325 дка, бивш полски път по КВС, местност „Вървище” в землището на с. Конска, включен в обособен нов УПИ І – 043031, 043022 и 043042 по одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ, кв. 37 с. Конска, с оценка 1300 лв., с ДДС – 1560 лв..

- Поземлен имот, представляващ УПИ № 043043 по одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ, кв. 37, с. Конска, част от бивш ПИ № 043039, собственост на „ФЪН СПОРТ” ЕООД, с оценка 1300 лв., с ДДС – 1560 лв.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за замяна.

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І-309 кв. 10 по РП на с.Долни Романци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      50

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник утвърждава
пазарната оценка за : Терен, частна общинска собственост с площ 58 кв.м., участващ в УПИ І-309, кв.10 по РП на с. Долни Романци, община Брезник в размер на 365,00 лв., облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска, представляваща: 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем 

 

Р Е Ш Е Н И Е     51

 

  На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

  І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

  1. Помещение на първи етаж в с  площ  30.00 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, попадащи в УПИ-І-общ. и УПИ ІІ-общ., кв.24 по РП на с. Кошарево, първи етаж- помещения с площ 213 кв.м и стълбищна клетка, общи части.  Предмет на дейност – кафе-аперитив. Начален месечен наем – 30,00 лева, облагаеми с ДДС.

  2. Помещение от 35 кв.м на партерния етаж в кметство с. Банище в УПИ ХL „За кметство, читалище, здравен дом, ресторант” в кв.13 по РП. Предмет на дейност – кафе-аперитив. Начален месечен наем – 21,00 лв., облагаеми с ДДС.

  3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки Извор, представляващ нива, имот № 025012, Х категория, площ – 6.177 дка, с първоначален годишен наем 35.21 лв.

  4.  Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик, представляваща:

-    нива, имот №077002, IX категория, площ – 3,037 дка, с първоначален годишен наем 19,44лв. ;

-    нива, имот №077004, IX категория, площ – 2,126 дка, с първоначален годишен наем 13,60лв;

-    нива, имот №077006, IX категория, площ – 7,399 дка, с първоначален годишен наем 47,35лв;

-    нива, имот №077007, IX категория, площ – 5,364 дка, с първоначален годишен наем 34,33лв;

-    нива, имот №077008, IX категория, площ – 14,101 дка, с първоначален годишен наем 90,25лв;

-    нива, имот №077009, IX категория, площ – 1,630 дка, с първоначален годишен наем 10,43лв;

-    нива, имот №077011, IX категория, площ – 1,805 дка, с първоначален годишен наем 11,55 лв;

-    нива,имот №077012, IX категория, площ – 2,929 дка, с първоначален годишен наем 18,75лв;

-    нива, имот №077014, IX категория, площ – 20,002 дка, с първоначален годишен наем 128,13лв;

-    нива, имот №077015, IX категория, площ – 17,329 дка, с първоначален годишен наем 110,90лв;

-    нива, имот №077018, IX категория, площ – 2,555 дка, с първоначален годишен наем 16,35лв;

-    нива, имот №077019, IX категория, площ – 11,038 дка, с първоначален годишен наем 70,65лв;

-    нива, имот №077020, IX категория, площ – 6,467 дка, с първоначален годишен наем 41,40 лв;

-    нива, имот №077023, IX категория, площ – 3,277 дка, с първоначален годишен наем 20,97 лв;

-    нива, имот №077024, IX категория, площ – 3,221 дка, с първоначален годишен наем 20,60 лв;

-    нива, имот №077026, IX категория, площ – 5,883 дка, с първоначален годишен наем 37,65лв;

-    нива, имот №077027, IX категория, площ – 4,674 дка, с първоначален годишен наем 29,91 лв;

-    нива, имот №077028, IX категория, площ – 33,877 дка, с първоначален годишен наем 216,81лв;

-    нива, имот №077029, IX категория, площ – 17,960 дка, с първоначален годишен наем 114,95лв;

-    нива, имот №022024, IX категория, площ – 1,001 дка, с първоначален годишен наем 6,40 лв;

-    нива, имот №022025, IX категория, площ – 0,341 дка, с първоначален годишен наем 2,18лв;

-    нива, имот №079047, IX категория, площ – 4,998 дка, с първоначален годишен наем 31,99лв;

-    нива, имот №079014, IX категория, площ – 9,933 дка, с първоначален годишен наем 63,57лв;

-    нива, имот №025002, IX категория, площ – 4,607 дка, с първоначален годишен наем 29,48лв;

-    нива, имот №025004, IX категория, площ – 5,280 дка, с първоначален годишен наем 33,79лв;

-    нива, имот №025006, IX категория, площ – 1,152 дка, с първоначален годишен наем 7,38лв;

-    нива, имот №025008, IX категория, площ – 6,786 дка, с първоначален годишен наем 43,43лв;

-    нива, имот №025009, IX категория, площ – 1,329 дка, с първоначален годишен наем 8,50лв;

-    нива, имот №025011, IX категория, площ – 2,317 дка, с първоначален годишен наем 14,83 лв;

-    нива, имот №075004, IX категория, площ – 19,394 дка, с първоначален годишен наем 124,12лв;

-    нива, имот №075011, IX категория, площ – 9,282 дка, с първоначален годишен наем 59,40лв;

-    нива, имот №075005, IX категория, площ – 0,805 дка, с първоначален годишен наем 5,15  лв.

             ОБЩО : 231,899 дка , с първоначален годишен наем 1484,15 лв.

 

 5. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска, представляваща:

  

Имот №  начин на ползване  Категория    площ дка    Първоначален   

                                                                                годишен наем

011106          ливада           V                9,348         93,47

011114          ливада           V                9,928         45,67

012105          нива              V                3,271         32,71

012111          ливада           V                3,632         16,70

012112          ливада           V                2,051         9,43

012113          ливада           V                24,964        114,83

012132          ливада           V                1,503         6,91

013100          нива              V                25,173        251,73

013101          нива              V                3,821         38,21

013102          нива              V                11,811        118,11

013112          нива              V                3,977         39,77

013114          нива              V                32,648        326,48

016116          ливада           V                11,641        53,55

016134          ливада           VII              16,472        54,36

019005          нива              V                25,622        256,22

020009          нива              V                7,200         72,00

030031          нива              V                18,422        184,22

047002          нива              VII              13,51         109,43

058079          нива              V                4,378         43,78

058098          нива              V                8,752         87,52

058104          нива              V                10,161        101,61

012137          нива              V                4,237         42,37

016127          ливада           VII              5,196         17,15

общо:                                                  232.754      2116.23

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

 

…………………………………………………………………….

 

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      52

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92-00-3/04.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет – Брезник:   

      1. Предоставя  имот  от ОПФ, с цел    възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Видрица, община Брезник на  наследниците на Канаци Стефанов Ангелков, както следва:

        ▪ Имот с № 012032 – нива,ІX категория с площ от 3,992 дка, местност „Душманица”, образуван от  имот с № 012028,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 018014 – пасище,мера,ІX категория с площ от 6,648 дка, местност „Крадни чукар”, образуван от  имот с № 018001,  частна собственост на Община Брезник;

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е        53

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92-00-3/04.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имот  от ОПФ, с цел    възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Велковци, община Брезник на  наследниците на Пантелей Димитров Стоянов, както следва:

        ▪ Имот с № 056044 – нива,VIІ категория с площ от 2.000 дка, местност „Орехите”, образуван от  имот с № 056038,  частна собственост на Община Брезник;

 

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредително заседание на Асоциация по ВиК.

 

Р Е Ш Е Н И Е      54

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198е ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Брезник дава мандат за участие в заседанията на Асоциацията по ВиК на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за организация и дейността на Детска млечна кухня в Община Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      55

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и във връзка с т.24 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Брезник приема Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Брезник.

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за работата на ОбС Брезник за 2012г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      56

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Програма за работата на ОбС през 2012г както следва:

 

Месец януари:

  Приемане Програма за работата на ОбС Брезник за 2012г.

 

Месец февруари:

  Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2011г и приемане на бюджет за 2012г.

 

Месец март:

  Приемане на програма за управление на Община Брезник за мандат 2011 – 2015г /чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА/

 

Месец април:

  Изнесено заседание в с. Ноевци

1.                       Информация за оперативната обстановка в общината и оценка за произтичащите задължения на РПУ Брезник по Наредба № 1 на ОбС

2.                       Оценка актуалността на Наредба № 1 на ОбС Брезник

3.                       Информация от кмета на с. Ноевци относно развитието  на селото.

 

Месец май:

1.                       Отчет за дейността на МКБППРМН и ОбС по наркотични вещества за 2011г

2.                       Приемане на годишните отчети, баланса и разпределение на печалбата за 2011г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала.

 

Месец юни:

  Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване,опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейните сбирки.

 

 

Месец юли:

1.                       Анализ на транспортното обслужване в общината – преглед на общинската и областна транспортна схеми

2.                       Информация за подготовката на учебната 2012-2013год. в общинските училища и детски градини

 

Месец септември:

1.                       Отчет за изпълнение на бюджета за първо  полугодие на 2012 година на Община Брезник

2.                       Информация за развитието на туризма и спорта в общината – стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „Брезник-2004”

 

Месец октомври:

1.                       Информация за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

2.                       Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

 

Месец ноември:

1.                       Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината, динамика на процесите по добив на злато на територията на общината, нерегламентираните сметища и състояние на водоемите в общината.

2.                       Информация за зимната подготовка в Община Брезник

 

Месец декември:

1.                       Отчет на кмета на изпълнение на актовете , взети от ОбС през 2012г /чл. 44 ал. 1  т. 7 на ЗМСМА/

2.                       Отчет на председателя за работата на ОбС за 2012г

Приемане Програма за работата на ОбС Брезник за 2013год.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на финансирането на ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” град Брезник  от държавно училище към МЗХ в общинско училище

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        57

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 30 по протокол № 3 от  20.12.2011год.

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на финансирането на ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” град Брезник  от държавно училище към МЗХ в общинско училище

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      58

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА и във връзка с Решение № 454 от 02.07.2010 г на Министерски съвет на Република България: Ускорено прехвърляне правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление, е предвидено преминаване на професионалните училища към общините,  ОбС – Брезник дава своето съгласие за:

 

1.                                   Промяна на финансиращия орган на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник - от бюджета на МЗХ към бюджета на Община Брезник от 01 март 2012 год.

 

2.                                   Промяна на статута на училището и обявяването му за общинско.

 

3.                                   Придобиване в собственост на управляваните от училището имоти.

 

4.                                   Упълномощава Кмета на община Брезник – г-н Васил Узунов, да назначи Комисия за приемане, установяване и съхраняване собствеността на ПГСС „Никола Й. Вапцаров” гр. Брезник.

 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно право на ползване върху трактор, собственост на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е       59

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 51 ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 31 ал. 6 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник дава съгласието си да се ползва за снегопочистване и други дейности в общината трактор ЮМЗ 6 Л ЕХ-03, инвентарен № 65, собственост на общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник, като за целта се сключи договор за ползване с общината за времето от 27.01.2012г до 27.07.2012год.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на МРРБ, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансова плащана по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/029 за проект „Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски” град Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     60

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за проект: “Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ “Васил Левски” гр. Брезник” № BG161PO001-4.1-03-0009 по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, Общински съвет  Брезник реши:

Упълномощава Кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер платима в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”  в размер на 189741.80 лв., (Сто осемдесет и девет хиляди, седемстотин и четиридесет и един лева и осемдесет стотинки) и със срок за предявяване за плащане – до 20.01.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                    /Ваньо Добринов/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1240016