Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.03.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 20.03.2008г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обръщение на група граждани относно необходимостта от вземане на спешни мерки за рязко подобряване на състоянието на лесопарк „Бърдото

 

С 9 гласа „за”, 1 против /П.Петров/ и 2 въздържали се /В.Величков и Д.Стоилова/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    42

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши:

1.      Общинските съветници приемат предложените от Държавно лесничейство Брезник лесовъдски мероприятия за правилни, като професионално издържани и полезни за поддържане на лесопарк „Бърдото”.

2.      След приключване на лесо-патологичното обследване на лесопарка, директора на Държавно лесничейство Брезник да информира ОбС за констатациите и предписаните мероприятия за изпълнение в лесопарк „Бърдото”

3.      Препоръчваме кмета на Община Брезник и Директора на държавно лесничейство Брезник да направят необходимите постъпления пред Държавна агенция по горите – София, за отпускане на целеви средства за инвестиции и охрана на Лесопарк „Бърдото”

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    43

 

          На Основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи, за сведение .

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината  и физически и юридически лица чрез замяна относно имот 567 в кв. 60 по ПРЗ на гр. Брезник

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     44

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

   Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собственика на ПИ№567 като:

 1. Община Брезник продава на Елисавета Димитрова Бараклийска следния недвижим имот, а именно: 22 /двадесет и два/ квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 566 – общинска собственост(АОС № 201/30.03.2004 год),  при съседи на продаваната реална част по скица:  северозапад - имот пл.№ 567, изток – част от имот пл. №566 и от юг - улица, която реална част се присъединява към собствения и УПИ ІІІ-567 /трети за имот планоснимачен номер петстотин шестдесет и седем/ в кв. 60 /шестдесет/,  при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток – УПИ І - за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, от юг – улица  и от запад – улица.

  2. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 16 /шестнадесет/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 567 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: изток –  имот пл.№ 564, югоизток – имот пл. №566, от запад и северозапад – част от имот пл. №567 , която реална част се придава към  УПИ ІІІ – 567, в кв. 60 /шестдесет /, при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток - УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона,  от  юг –  улица и от запад – улица.  

 3. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно:  6 /шест / квадратни метра, които се отчуждават за улица с О.Т. 127-128-130, и представляват реална част от имот пл. № 567 –  нейна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: от североизток – част от имот пл. № 567, от юг – улица и от запад - улица , която реална част се придава към  улица с О. Т. 127- 128 – 130. 

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица    чрез замяна относно имот 555 в кв. 60 по РП на гр.Брезник

 

 

С 11 гласа „за”  /Д.Стоилова е извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    45

 

    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

 Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собствениците на ПИ№555 като:

1.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД,  следния недвижим имот, а именно: 94 квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 556 – общинска собственост , целия с площ от 198 кв.м., при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 555, от изток– част от ПИ № 556 , от юг част от  имоти  пл. № № 557 и 558, и от запад - улица,  която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

2.            Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД следния недвижим имот, а именно: 6 квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, целия с площ от 338 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица : от север  част от  ПИ№ 556, от изток и от юг – част от ПИ № 558 и от запад част от  имот  пл. № № 557, която реална част се присъединява към собствения /на купувача/ УПИ V-555 – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

3.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, следния недвижим имот, а именно: 13 квадратни метра , представляващи придаваемо място, идеална част от ПИ № 557 – 1/3 общинска собственост , целия с площ от 288 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 556, от изток– част от ПИ № 558 , от юг част от ПИ № 557 и от запад улица., която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60, с площ от 143 кв.м.

4.          Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, представлявано от пълномощника Добрина Емилова Матеева продават на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 58 /петдесет и осем/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 555 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: североизток – част от ПИ № 555, югоизток – ПИ № 556, югозапад – част от ПИ № 555 и от запад – улица, която реална част се придава към УПИ І-за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона в кв. 60.

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез продажба на частта на общината и откупуване на частта на физическите лица по отношение на ПИ № 557 в кв. 60 по ПРЗ на гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

Да бъде прекратена съсобствеността между общината и Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, по отношение на ПИ№557 като:

1.     Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 3 квадратни метра от ПИ №558,

 представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, към УПИ VІ-557 в кв. 60, с площ от 234 кв.м.

2.  Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 77 квадратни метра, представляващи 1/3 идеална част от УПИ VІ – 557 в кв. 60 , с площ от 234 кв.м.

3.     Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев продават на Община Брезник, следния недвижим имот, а именно: 12 квадратни метра от ПИ №557 на Община Брезник. представляващи придаваемо място към УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, в кв. 60.

     Продажбата на частта на общината и откупуването на частта на физическите лица ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    47

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет приема информацията относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС за сведение.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за 5% гаранция от цената на общинските поръчки, спечелени от фирми, за строителни и ремонтни дейности на обекти, общинска собственост

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     48

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1.        Трима общински съветници да участват в комисията по възлагане на обществена поръчка.

2.        Същите трима общински съветници да участват в комисията по приемане на обекта.

3.        Същите трима общински съветници да участват при проверка на обекта в гаранционния срок от една година.

4.        Задължаваме кмета на общината да предложи законосъобразно решение за гаранция за качество от 5% за срок от една година, която да залегне в договора за изпълнение на обществените поръчки.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233914