Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.03.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 20.03.2008г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обръщение на група граждани относно необходимостта от вземане на спешни мерки за рязко подобряване на състоянието на лесопарк „Бърдото

 

С 9 гласа „за”, 1 против /П.Петров/ и 2 въздържали се /В.Величков и Д.Стоилова/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    42

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши:

1.      Общинските съветници приемат предложените от Държавно лесничейство Брезник лесовъдски мероприятия за правилни, като професионално издържани и полезни за поддържане на лесопарк „Бърдото”.

2.      След приключване на лесо-патологичното обследване на лесопарка, директора на Държавно лесничейство Брезник да информира ОбС за констатациите и предписаните мероприятия за изпълнение в лесопарк „Бърдото”

3.      Препоръчваме кмета на Община Брезник и Директора на държавно лесничейство Брезник да направят необходимите постъпления пред Държавна агенция по горите – София, за отпускане на целеви средства за инвестиции и охрана на Лесопарк „Бърдото”

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    43

 

          На Основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи, за сведение .

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината  и физически и юридически лица чрез замяна относно имот 567 в кв. 60 по ПРЗ на гр. Брезник

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     44

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

   Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собственика на ПИ№567 като:

 1. Община Брезник продава на Елисавета Димитрова Бараклийска следния недвижим имот, а именно: 22 /двадесет и два/ квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 566 – общинска собственост(АОС № 201/30.03.2004 год),  при съседи на продаваната реална част по скица:  северозапад - имот пл.№ 567, изток – част от имот пл. №566 и от юг - улица, която реална част се присъединява към собствения и УПИ ІІІ-567 /трети за имот планоснимачен номер петстотин шестдесет и седем/ в кв. 60 /шестдесет/,  при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток – УПИ І - за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, от юг – улица  и от запад – улица.

  2. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 16 /шестнадесет/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 567 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: изток –  имот пл.№ 564, югоизток – имот пл. №566, от запад и северозапад – част от имот пл. №567 , която реална част се придава към  УПИ ІІІ – 567, в кв. 60 /шестдесет /, при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток - УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона,  от  юг –  улица и от запад – улица.  

 3. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно:  6 /шест / квадратни метра, които се отчуждават за улица с О.Т. 127-128-130, и представляват реална част от имот пл. № 567 –  нейна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: от североизток – част от имот пл. № 567, от юг – улица и от запад - улица , която реална част се придава към  улица с О. Т. 127- 128 – 130. 

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица    чрез замяна относно имот 555 в кв. 60 по РП на гр.Брезник

 

 

С 11 гласа „за”  /Д.Стоилова е извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    45

 

    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

 Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собствениците на ПИ№555 като:

1.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД,  следния недвижим имот, а именно: 94 квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 556 – общинска собственост , целия с площ от 198 кв.м., при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 555, от изток– част от ПИ № 556 , от юг част от  имоти  пл. № № 557 и 558, и от запад - улица,  която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

2.            Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД следния недвижим имот, а именно: 6 квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, целия с площ от 338 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица : от север  част от  ПИ№ 556, от изток и от юг – част от ПИ № 558 и от запад част от  имот  пл. № № 557, която реална част се присъединява към собствения /на купувача/ УПИ V-555 – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

3.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, следния недвижим имот, а именно: 13 квадратни метра , представляващи придаваемо място, идеална част от ПИ № 557 – 1/3 общинска собственост , целия с площ от 288 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 556, от изток– част от ПИ № 558 , от юг част от ПИ № 557 и от запад улица., която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60, с площ от 143 кв.м.

4.          Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, представлявано от пълномощника Добрина Емилова Матеева продават на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 58 /петдесет и осем/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 555 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: североизток – част от ПИ № 555, югоизток – ПИ № 556, югозапад – част от ПИ № 555 и от запад – улица, която реална част се придава към УПИ І-за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона в кв. 60.

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез продажба на частта на общината и откупуване на частта на физическите лица по отношение на ПИ № 557 в кв. 60 по ПРЗ на гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

Да бъде прекратена съсобствеността между общината и Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, по отношение на ПИ№557 като:

1.     Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 3 квадратни метра от ПИ №558,

 представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, към УПИ VІ-557 в кв. 60, с площ от 234 кв.м.

2.  Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 77 квадратни метра, представляващи 1/3 идеална част от УПИ VІ – 557 в кв. 60 , с площ от 234 кв.м.

3.     Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев продават на Община Брезник, следния недвижим имот, а именно: 12 квадратни метра от ПИ №557 на Община Брезник. представляващи придаваемо място към УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, в кв. 60.

     Продажбата на частта на общината и откупуването на частта на физическите лица ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    47

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет приема информацията относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС за сведение.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за 5% гаранция от цената на общинските поръчки, спечелени от фирми, за строителни и ремонтни дейности на обекти, общинска собственост

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     48

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1.        Трима общински съветници да участват в комисията по възлагане на обществена поръчка.

2.        Същите трима общински съветници да участват в комисията по приемане на обекта.

3.        Същите трима общински съветници да участват при проверка на обекта в гаранционния срок от една година.

4.        Задължаваме кмета на общината да предложи законосъобразно решение за гаранция за качество от 5% за срок от една година, която да залегне в договора за изпълнение на обществените поръчки.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 52 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1386998