Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.03.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 20.03.2008г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обръщение на група граждани относно необходимостта от вземане на спешни мерки за рязко подобряване на състоянието на лесопарк „Бърдото

 

С 9 гласа „за”, 1 против /П.Петров/ и 2 въздържали се /В.Величков и Д.Стоилова/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    42

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши:

1.      Общинските съветници приемат предложените от Държавно лесничейство Брезник лесовъдски мероприятия за правилни, като професионално издържани и полезни за поддържане на лесопарк „Бърдото”.

2.      След приключване на лесо-патологичното обследване на лесопарка, директора на Държавно лесничейство Брезник да информира ОбС за констатациите и предписаните мероприятия за изпълнение в лесопарк „Бърдото”

3.      Препоръчваме кмета на Община Брезник и Директора на държавно лесничейство Брезник да направят необходимите постъпления пред Държавна агенция по горите – София, за отпускане на целеви средства за инвестиции и охрана на Лесопарк „Бърдото”

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    43

 

          На Основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи, за сведение .

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината  и физически и юридически лица чрез замяна относно имот 567 в кв. 60 по ПРЗ на гр. Брезник

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     44

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

   Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собственика на ПИ№567 като:

 1. Община Брезник продава на Елисавета Димитрова Бараклийска следния недвижим имот, а именно: 22 /двадесет и два/ квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 566 – общинска собственост(АОС № 201/30.03.2004 год),  при съседи на продаваната реална част по скица:  северозапад - имот пл.№ 567, изток – част от имот пл. №566 и от юг - улица, която реална част се присъединява към собствения и УПИ ІІІ-567 /трети за имот планоснимачен номер петстотин шестдесет и седем/ в кв. 60 /шестдесет/,  при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток – УПИ І - за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, от юг – улица  и от запад – улица.

  2. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 16 /шестнадесет/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 567 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: изток –  имот пл.№ 564, югоизток – имот пл. №566, от запад и северозапад – част от имот пл. №567 , която реална част се придава към  УПИ ІІІ – 567, в кв. 60 /шестдесет /, при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток - УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона,  от  юг –  улица и от запад – улица.  

 3. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно:  6 /шест / квадратни метра, които се отчуждават за улица с О.Т. 127-128-130, и представляват реална част от имот пл. № 567 –  нейна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: от североизток – част от имот пл. № 567, от юг – улица и от запад - улица , която реална част се придава към  улица с О. Т. 127- 128 – 130. 

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица    чрез замяна относно имот 555 в кв. 60 по РП на гр.Брезник

 

 

С 11 гласа „за”  /Д.Стоилова е извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    45

 

    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

 Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собствениците на ПИ№555 като:

1.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД,  следния недвижим имот, а именно: 94 квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 556 – общинска собственост , целия с площ от 198 кв.м., при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 555, от изток– част от ПИ № 556 , от юг част от  имоти  пл. № № 557 и 558, и от запад - улица,  която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

2.            Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД следния недвижим имот, а именно: 6 квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, целия с площ от 338 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица : от север  част от  ПИ№ 556, от изток и от юг – част от ПИ № 558 и от запад част от  имот  пл. № № 557, която реална част се присъединява към собствения /на купувача/ УПИ V-555 – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

3.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, следния недвижим имот, а именно: 13 квадратни метра , представляващи придаваемо място, идеална част от ПИ № 557 – 1/3 общинска собственост , целия с площ от 288 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 556, от изток– част от ПИ № 558 , от юг част от ПИ № 557 и от запад улица., която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60, с площ от 143 кв.м.

4.          Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, представлявано от пълномощника Добрина Емилова Матеева продават на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 58 /петдесет и осем/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 555 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: североизток – част от ПИ № 555, югоизток – ПИ № 556, югозапад – част от ПИ № 555 и от запад – улица, която реална част се придава към УПИ І-за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона в кв. 60.

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез продажба на частта на общината и откупуване на частта на физическите лица по отношение на ПИ № 557 в кв. 60 по ПРЗ на гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

Да бъде прекратена съсобствеността между общината и Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, по отношение на ПИ№557 като:

1.     Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 3 квадратни метра от ПИ №558,

 представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, към УПИ VІ-557 в кв. 60, с площ от 234 кв.м.

2.  Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 77 квадратни метра, представляващи 1/3 идеална част от УПИ VІ – 557 в кв. 60 , с площ от 234 кв.м.

3.     Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев продават на Община Брезник, следния недвижим имот, а именно: 12 квадратни метра от ПИ №557 на Община Брезник. представляващи придаваемо място към УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, в кв. 60.

     Продажбата на частта на общината и откупуването на частта на физическите лица ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    47

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет приема информацията относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС за сведение.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за 5% гаранция от цената на общинските поръчки, спечелени от фирми, за строителни и ремонтни дейности на обекти, общинска собственост

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     48

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1.        Трима общински съветници да участват в комисията по възлагане на обществена поръчка.

2.        Същите трима общински съветници да участват в комисията по приемане на обекта.

3.        Същите трима общински съветници да участват при проверка на обекта в гаранционния срок от една година.

4.        Задължаваме кмета на общината да предложи законосъобразно решение за гаранция за качество от 5% за срок от една година, която да залегне в договора за изпълнение на обществените поръчки.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097082