Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.12.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 15

Гр.Брезник, 18.12.2008г

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно създаване на доброволни формирования за защита при бедствия и аварии.

 

Р Е Ш Е Н И Е    133

         

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41 и чл. 42 от ЗЗБ, ОбС Брезник:

1. Възлага на кмета на Община Брезник да изгради на територията на общината по възможност следното доброволно формирование:

- аварийно – спасителен отряд с числен състав до 10 човека за извършване на спасителни и аварийни работи;

2. Възлага на кмета на Община Брезник да публикува в медиите обявление за набиране на доброволци

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изпрати заявление за регистриране на сформираните доброволни формирования в Министерство на извънредните ситуации, както и да изпълни произтичащите действия, уредени в раздел ІІІ от ЗЗБ.

4. След изграждането на доброволното формирование да бъде информиран ОбС.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от носно промяна в поименния списък за финансиране през 2008г към 05.12.2008г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     134

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, ОбС Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2008г към 05.12.2008г, съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 364 711 лв.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване  наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от общината за стопанската 2008/2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       135

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и  чл.13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник утвърждава за стопанската 2008/2009 година първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва:

 

Категория

ниви

лв./дка

 

Ливади

Лв./дка

Мери и пасища

лв./дка

 

ІV

9,00

3,60

1,80

V

7,50

3,00

1,50

5,25

2,25

1,05

VІІ

4,35

1,65

0,90

VІІІ

3,30

1,35

0,60

ІХ

2,70

1,05

0,45

Х

1,95

0,75

0,30

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    136

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, ОбС :

1. Приема Списъка на обектите за приватизация за 2009г, който включва:

          А/ Цех – незавършена сграда извън регулация с.Кошарево

          Б/ бивши училищни имоти – с. Конска, с.Режанци, с. Кошарево, с.Бегуновци

          В/ По обекти на имот № 000094 в местността „Еретин” , бивше поделение на МО гр.Брезник

-          имот № 06286.0502.029 – терен

-          имот № 06286.0502.034 – терен

-          имот № 06286.0502.035 – терен

 

2. Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата след отмяна на решение № 131/20.11.2008г на ОбС.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за работа на ОбС Брезник за 2009г

 

Р Е Ш Е Н И Е      137

 

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , Общински съвет – Брезник приема Програма за работата на ОбС през 2009г, както следва:

М. януари –

1. Отчет за работата на кмета на ОБщина Брезник и кметските наместници за 2008г, кметове на кметства: Ноевци , Кошарево, Долна Секирна, Слаковци и Велковци

2. Отчет за работата на ОбС и постоянните му комисии за ІІ-ро полугодие на 2008г

3. Отчет на временни комисии, изградени с решение № 121/23.10.2008г на ОбС и констатациите от проведените срещи с населението в селата.

4. Информация от временна комисия за проверка в СОУ „Васил Левски”

 

м. февруари –

1. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2008г и приемане на бюджет 2009г на Община Брезник

 

м. март –

1. Информация за кадровото, техническо и финансово състояние на „ВиК” ООД Перник, район Брезник и задачите му по осигуряване с питейна вода населението на Община Брезник

2. Информация за техническото ти финансово състояние на „Водоснабдяване” ЕООД

3. Информация за реализираната инвестиционна политика на общината за 2008г и отчет за  етапното изпълнение на Програмата за развитие на общината до 2013г

4. Информация за следприватизационния контрол на общината през 2008г

 

 

м.април – заседание в кметство с. Ноевци

1. Обсъждане работата на кметство Ноевци – демографска характеристика, инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селото и перспективи за развитие.

2. Информация за оперативната обстановка в общината и оценка на произтичащите задължения на РПУ Брезник по Наредба № 1 на ОбС

 

м. май

1. Обсъждане проблемите на здравното обслужване на населението в Община Брезник – способността на СБАЛВБ “Д-Р Йордан Стефанов”, общинска фирма “Брезник-фарм” за осъществяване на качествено здравеопазване и взаимоотношенията им със здравна каса град Перник

2. Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване, опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейните сбирки.

 

м юни

1. Анализ за транспортното обслужване на населението в общината. Преглед на общинската и областната транспортни схеми.

2. Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник

 

м.юли

1. Информация за подготовката на учебната 2009/2010г в общинските училища и детски градини: СОУ “В.Левски”, ОУ “Хр.Смирненски”, ЦДГ “Брезица” и ПГСС Н. Вапцаров” Брезник

2. Информация за контрола и санкциите по изпълнение на Наредба № 1 на ОбС

3. Информация за развитието на спорта в общината  - опазване на спортната база и задачите на обединен спортен клуб „Брезник”

 

м.август

1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2009г на Община Брезник

2. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС Брезник за първото полугодие на 2009г /чл. 44 ал. 1 т. 7/

3. Отчет за работата на ОбС за първо полугодие на 2009г

 

м.септември

1. Информация за извършените дейности по:

- благоустройство

- чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

- състояние на гробищните паркове

2. Информация за пощенското обслужване на населението на Община Брезник

3.Информация за обслужването на населението на общината от ЧЕЗ „Електроразпределение”  клон Брезник

4. Информация за състоянието на уличното осветление в Община Брезник

 

м.октомври

1. Информация за извършените дейности по:

- подобряване на пътната инфраструктура в Общината

- водоснабдяване, отводняване и канализация

2. Информация за зимната подготовка в общината

 

м.ноември

1. Информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник

2. Отчет за дейността на МКБППМН и ОбС по наркотични вещества за 2009г

3. Отчет за работата на комисията по БД за 2009г

 

м.декември

1. Информация за изпълнение на програмата за работа на ОбС за 2009

2.  Приемане на програма за работа на ОбС за 2010г.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Предложение относно  утвърждаване на средства за участие на председателя на ОбС във форуми, организирани от НСОРБ и НАДПОС – РБ

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е  № 138

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС утвърждава изразходваните 264,61 лв. за участие на председателя на ОбС във форуми, организирани от НСОРБ и НАДПОС – РБ.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Определяне управител на „Водоснабдяване” ЕООД

 

Р Е Ш Е Н И Е      139

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА и чл. 36 ал. 1 и ал. 2 и чл. 37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, и въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД, ОбС:

1. Определя за управител успешно представилия се в конкурса кандидат – Иван Здравков Ковачев

2. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор  за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Иван Здравков Ковачев.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов

 

Р Е Ш Е Н И Е      140

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник допълва решение № 131/20.11.2008г по протокол № 14 със следния текст: „…с изключение на продажбата на земята на УПИ с  отстъпено право на строеж, когато същите са застроени със законно построена сграда и при уреждане на регулационните сметки за придаваеми по регулация общински места към УПИ, собственост на частни лица или на държавата.”

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно участие на общинската администрация Брезник по проект на ОПАК

 

Р Е Ш Е Н И Е    141

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и чл. 59 от ЗМСМА и произтичащите изисквания по ОПАК – Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление” – подприоритет 3.1. ,  Общински съвет гр.Брезник реши:

 

1. Общинска администрация Брезник участва като кандидат с партньори : общински администрации Трън, Земен и Трекляно за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд – приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в  т.ч. чрез развитие на електронното управление.

 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между общинските администрации Брезник, Трън, Земен и Трекляно за целите на проектното предложение Подприоритет 3.1. - подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление.

 

3. Упълномощава кмета на Община Брезник Христо Миленков да организира и контролира изработването на всички  документи на качествено проектно-предложение по горната тема, както и да ги подпише от името на кандидата Общинска администрация Брезник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Други

І. Питане на медицинските сестри от СБАВБ „Д-р Йордан Стефанов”

 

                   Р Е Ш Е Н И Е     142

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА, ОбС Брезник  реши: На 23.12.2008г да се проведе извънредно заседание на ПК по ИР и ЗОСД, в което да вземат участие управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД и представители на общинската администрация.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                            /Иван Ставрев/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 58 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1278232