Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.12.2011 г. /16-37/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК 

 

ПРЕПИС!

 

ПРОТОКОЛ

№ 3

Гр. Брезник, 20.12.2011 год.

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно бракуване на МПС – собственост на      СБАЛВБ – Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      16

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2  от ЗОС, чл. 1, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 1  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, поради това че не са годни за движение, намират се в много лошо състояние, не подлежат на ремонт, напълно са амортизирани и извършването на всякакви ремонти  по автомобилите е икономически неизгодно  Общински съвет Брезник:

          1. Дава съгласието си да бъдат  бракувани по реда на Закона за счетоводството, като негодни за употреба и предадени за старо желязо след бракуването  им следните автомобили:

Ø       Автомобил марка „ВАЗ”, модел  „2102”, с ДК № ПК 0528 ЛК –

    двигател № 7713028 /бензин/; рама № 639250;

Ø       Автомобил  марка „Волга”, модел „М 21”, с ДК № ПК 4588 Б – 

    двигател № 1022029 /бензин/; рама № 553983;

Ø       Автомобил  марка „УАЗ”, модел „3303 Т”, с ДК № ПК 0761 Б –

    двигател № 3111135 /бензин/; рама № 87874;

Ø       Автомобил марка  „УАЗ”, модел „3303 Т”, с ДК № ПК 3971 Б –

    двигател № 2817 /бензин/; рама № 231080;

Ø       Автомобил марка  „УАЗ”, модел „3303 Т”, с  ДК № ПК 3603 Б –

    двигател № 1189954 /бензин/; рама № 239786;

Ø       Автомобил марка  „УАЗ”, модел „3303 Т”, с  ДК № ПК 5059 Б –

    двигател № 51011230 /бензин/; рама № 8815;

Ø       Автомобил марка „Шкода”, модел „1203”, с  ДК № ПК 0597 Б –

    двигател № 7578520 /бензин/; рама № 400810.

2. Възлага на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД  да предприеме действия по бракуване на  горецитираните МПС и  предаването им  за скрап.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промени в Наредбата за определяне размера на данъци

 

Р Е Ш Е Н И Е      17

 

     На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 61с ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Брезник изменя чл. 58 ал. 2 на Наредбата за местните данъци както следва:

     2) Размерът на дължимия данък за 2012г, за средствата за подслон и местата за настаняване се определя:

              1. категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;

              2. категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;

              3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е       18

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58 00-24/23.11.2011 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел тяхното  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Слаковци, община Брезник, на  наследниците на  Боян Таков Андреев, както следва:

        ▪ Имот с № 027101 – нива, V категория с площ от 4,643 дка, местност „ЦВИЛБА”, образуван от  имот с № 027086,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 056023 – нива, VІІ категория с площ от 1,253 дка, местност „ПОМЕТАЧ”, образуван от  имот с № 056017,  частна собственост на Община Брезник

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно назначаването на кметски наместници в кметствата: Слаковци, Велковци, Кошарево и Долна Секирна.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      19

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 16 от ЗМСМА и Ч 3 от Закона за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ДВ 95 от 02.12.2011г/, Общински съвет Брезник  дава съгласието си, кмета на Община Брезник да назначи за мандат 2011-2015г кметски наместници, без да се закриват кметствата в селата Слаковци, Велковци, Кошарево и Долна Секирна.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бабица, с цел възстановяването й на бившите собственици.

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете докладната

 

Р Е Ш Е Н И Е       20

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58 00-27/23.11.2011 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел тяхното  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Бабица, община Брезник, на  наследниците на  Иго Тодоров Голев, както следва:

        ▪ Имот с № 000104 – нива, V категория с площ от 12,001 дка, местност „ЗАГРЕНЯ”, образуван от  имот с № 000099,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 150048 – нива, ІХ категория с площ от 11,443 дка, местност „ОСТРИКА”, образуван от  имот с № 150026,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 048107 –, ливада, V категория с площ от 2,551 дка, местност „СТАНКОВА ЛИВАДА”, образуван от  имот с № 048085,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 031072 – нива, V категория с площ от 4,455 дка, местност „РАВНИЩЕ”, образуван от  имот с № 031049,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 048105 – ливада, V категория с площ от 0,398 дка, местност „ПОЯТИЩЕ”, образуван от  имот с № 048090,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 048108 – ливада, V категория с площ от 1,977 дка, местност „СТАНКОВА ЛИВАДА”, образуван от  имот с № 048085,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 031071 – нива, ІХ категория с площ от 6,643 дка, местност „ЗАГРЕНЯ”, образуван от  имот с № 031034,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 024029 – нива, ІХ категория с площ от 0,395 дка, местност „МЪРТВИН”, образуван от  имот с № 024028,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 000075 – пасище, мера, ІХ категория с площ от 10,356 дка, местност „МЪРТВИН”, образуван от  имот с № 000062,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 048106 – ливада, ІХ категория с площ от 1,790 дка, местност „ПОЯТИЩЕ”, образуван от  имот с № 048072,  частна собственост на Община Брезник.

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка от носно утвърждаване наемни цени на общинска земеделска земя за 2012г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       21

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава за 2012год. Първоначални цени при обявяване на търг за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд както следва:

  

Категория              Ниви                      Ливади

                    лв/дка                  лв/дка

        

ІV                    11,00                    5,10

V                     10,00                    4,60

                    9,00                      4,10

VІІ                   8,10                      3,30

VІІІ                  7,20                      3,00

ІХ                    6,40                      3,00

Х                     5,70                      2,70

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно безвъзмездно придобиване правото на собственост върху държавни недвижими имоти – бивши военни обекти гр. Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     22

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 1 от ЗОС и чл. 15 ал. 7 от Н РПУРОИ, Общински  съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си за безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, а именно:

-          гарнизонен военен клуб – Дом на армията, УПИ ІV за ДНА, кв. 58а по РП на гр.Брезник

-          бивш „Команден пункт” на гарнизонно стрелбище в землището на с.Долни Романци, имот № 000149, ЕКАТТЕ 22506, заедно с построените в него сгради.

-          УПИ ІІІ „За стрелбище за малокалибрени пушки”, заедно с недовършена панелна сграда, кв. 736 по РП на гр.Брезник;

2.Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимите процедури по придобиване на собствеността.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване на земеделска земя под наем.

 

        

Р Е Ш Е Н И Е     23

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

 

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски имоти, както следва

1. В землището на с. Гигинци:

№ 044071, нива, VІ категория, площ 20.373 дка, начален годишен наем 165,02 лв.

№ 070005, нива, ІХ категория, площ 17.775 дка, начален годишен наем 103.10 лв.

2. В землището на с. Конска:

№ 016134, естествена ливада, VІІ категория, площ 16.472 дка, начален годишен наем 49.42 лв.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

…………………………………………………………………………..

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане  на управлението на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      24

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества Общински съвет Брезник:

          І. Открива процедура за провеждане на конкурс  на три етапа:

            1.Предмет на конкурса – възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник;

            2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

   а/ минимални

          степен на завършено образование – бакалавър;

          да има техническо или икономическо образование;

          трудов стаж – 5 години.

   б/ специфични

          познания по дейността на дружеството;

          познаване на нормативните документи в областта на „В и К” услуги;

          търговския закон;

          да имат компютърни умения;

           способност за работа в екип;

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

    а/ заявление;

   б/  автобиография;

   в/  нотариално заверено копие от диплома за завършено висше техническо или икономическо образование;

    г/  документ за трудов стаж;

    д/  свидетелство за съдимост;

    е/  декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

    ж/  копие от допълнителна квалификация и правоспособност;   

Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок до 10 дни след публикуването на  обявата. 

4. Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора за управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за периода 2012 – 2014 год. включително:

  - рентабилност (печалба към производствените разходи);

  - печалба;

  - обем на продажбите;

  - използване на съоръженията;

  - поддържане на определен брой работни места;

  - инвестиции;

  - предоставяне на В и К  услуги, отговарящи на показателите за качество, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на поносима цена.

5. Критерии за оценка на бизнес–програмите на кандидатите:

  - степен на реална приложимост на бизнес – програмата;

  - съответствие на бизнес – програмата с целите на бизнес – задачата на дружеството;

 - съответствие на бизнес – програмата с нормативната уредба;

 - логическа структура на бизнес – програмата.

ІІ. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

 

………………………………………………………………………………………….

 

           ІІІ. Определя за председател на комисията:

    Иван Димитров Бъчваров  - зам. кмет.

ІV. В седем дневен срок от приемане на решението да се  публикува обява в един регионален вестник.

V. Упълномощава кмета на Общината да организира провеждането на конкурса съгласно Наредбата за реда за учредяване търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник.

 

Р Е Ш Е Н И Е       25

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 147 от Търговския закон и чл. 26 ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване правата на собственост на Община Брезник, Общински съвет Брезник:

 

 1. Определя за временно изпълняващ функциите на управител на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник инж. Иван Здравков Ковачев, до избор на управител на дружеството чрез процедура по провеждане на конкурс.
 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление с инж. Иван Здравков Ковачев.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      26

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58 00-27/23.11.2011 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имот  от ОПФ, с цел неговото  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, на  наследниците на  Боян Давидков Димов, както следва:

        ▪ Имот с № 024025 – нива, ІХ категория с площ от 4,099 дка, местност „МИТРОВ КЛАДЕНЕЦ”, образуван от  имот с № 024006,  частна собственост на Община Брезник;

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      27

 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58 00-25/23.11.2011 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел тяхното  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Слаковци, община Брезник, на  наследниците на  Георги Ангелков Стефанов, както следва:

        ▪ Имот с № 025039 – нива, VІІ категория с площ от 1,450 дка, местност „СЕЛО”, образуван от  имот с № 025038,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 025040 – нива, VІІ категория с площ от 4,021 дка, местност „СЕЛО”, образуван от  имот с № 025038,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 050094 – нива, ІХ категория с площ от 1,529 дка, местност „ДЖУРОВЕНИЦА”, образуван от  имот с № 050006,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 053052 – нива, V категория с площ от 1,568 дка, местност „МОГИЛСКИ ДОЛ”, образуван от  имот с № 053028,  частна собственост на Община Брезник;

        Имот с № 053053 – нива, V категория с площ от 3,840 дка, местност „ГАНИНА НИВА”, образуван от  имот с № 053028,  частна собственост на Община Брезник;

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Информация относно Покана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      28

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информацията от кмета на Община Брезник относно Покана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно създаване на ПУП на терен за „Пречиствателна станция за отпадни води – Брезник” върху поземлени имоти, представляващи земеделска земя,находящи се южно от махала „Варош” и парцеларен план за Довеждащ  колектор от изградената канализация на град Брезник, заустена в река „Турска” в края на регулационния план на гр. Брезник до терена за Пречиствателна станция за отпадни води.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       29

 

                   На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 3 т. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 9 ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет Брезник разрешава да бъде започната процедура по изработването на ПУП – Терен за Пречиствателна станция за отпадни води – Брезник, за смяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и парцеларен план за линеен обект – трасе и сервитут на Довеждащ колектор от канализационната мрежа на гр.Брезник до терен за Пречиствателна станция за отпадни води – Брезник, като се предвидят средства за реализирането им.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Промяна на  финансирането на държавно училище към министерство на земеделието и храните

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     30

 

         На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с Решение № 454 от 02.07.2010г на Министерски съвет на Република България: Ускорено прехвърляне правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините, за укрепване на местното самоуправление, е предвидено преминаване на професионалните училища към общините, Общински съвет Брезник дава своето съгласие за:

 

1.      Промяна на финансиращия орган на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник – от бюджета на МЗХ към бюджета на Община Брезник от 01 август 2012г.

 

2.      Промяна на статута на училището и обявяването му за общинско.

 

3.      Придобиване  собственост на управляваните от училището имоти.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно ползване и управление  на имоти общинска собственост на юридически лица /звена/ на бюджетна издръжка в община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е      31

 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Брезник предоставя за безвъзмездно право на ползване и управление имоти общинска собственост, както следва:

 

А) На СОУ „Васил Левски”, гр.Брезник се предоставя за ползване и управление - Недвижим имот с идентификатор 06286.501.426 по КК и КР на гр.Брезник, представляващ УПИ „За училище”, кв.19 по РП на гр.Брезник, заедно с изградените сгради за училище и физкултурен салон, за който е съставен АОС № 341/11.04.2006г.

 

Б)  На ЦДГ  „Брезица”, гр.Брезник се предоставя за ползване и управление - Недвижим имот с идентификатор 06286.501.991 по КК и КР на гр.Брезник, представляващ УПИ VІІІ-„За детска градина”, кв.53 по РП на гр.Брезник, заедно с изградените сгради за детска градина  и спомагателна сграда за кухня и котелно, който е съставен АОС № 334/25.01.2006г.

 

В) На ОУ „Христо Смирненски”, с.Ноевци, община Брезник се предоставя за ползване и управление - Недвижим имот пл.№ 488 –„Училищен двор”, кв. 34 по РП на с.Ноевци, заедно с изградените сграда за училище, пристройка и котелно помещение,  , за който е съставен АОС № 354/03.05.2006г.

 

Г)  На „Домашен социален патронаж” – гр. Брезник се предоставя за ползване и управление Недвижим имот с идентификатор 06286.501.1619 по КК и КР на гр.Брезник, представляващ УПИ V-„За дневен център за стари хора и домашен социален патронаж”, кв.30 по РП на гр.Брезник, заедно с изградените сграда и гаражни клетки за който е съставен АОС № 337 от 16.02.2006г. и западната половина на полуподземния етаж – сутерен крило „Запад” с площ от 212.88 кв.м. в сградата на Районен съд гр.Брезник в УПИ ХІІ „За административно и делово обслужване”, кв.30 по РП - за кухненски блок.

 

 Предоставените имоти на съответните бюджетни звена  да се използват съобразно тяхното предназначение.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Промяна в поименния списък за финансиране през 2011г към  15.12.2011г

 

Р Е Ш Е Н И Е      32

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет гр.Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2011г към 15.12.2011г, съгласно Приложение 1.

         Общата стойност на променените обекти е 186550 лв.

         Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      33

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Брезник:

 1. Приема план-сметката, посочена в приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник,съгласно ЗМДТ за услугите  по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г, в т.ч. отчисления по чл. 3 ал. 2 и ал. 4 по Наредба № 14 от 15.11.2-10г за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци на основание чл. 71а, ал. 4 и чл. 716 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 4200 лв. както и отчисления на основание чл. 71е от ЗУО в размер на 18000лв.
 2. Възлага на кмета  на общината последващите законови действия.

Приложение № 1 /към чл. 5 ал. 3 от Наредбата/ е неразделна част от настоящето решение.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:  Информация от кмета на общината относно заплащане на такса за битови отпадъци от СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е      34

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение  Информация от кмета на общината относно заплащане на такса за битови отпадъци от СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” Брезник

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: -   Докладна записка за заплащане битови отпадъци от  СОУ

 

Р Е Ш Е Н И Е       35

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник оставя без последствия докладната записка от директора на СОУ „Васил Левски” относно заплащане на такса битови отпадъци.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:         Издаване на пилотен брой на вестник „Брезнишки вестник”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      36

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1.      Упълномощава Ваньо Добринов Колев – председател на ОбС да организира издаването на пилотен брой на вестник „Брезнишки вестник”  .

2.      Финансирането да се извърши  със собствени средства

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:  Декларация от ОбС относно сайта за Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      37

 

 

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я:

 

         Общински съвет – Брезник с настоящата декларация изразява несъгласието си с дадената възможност за анонимни коментари в открития форум  на  сайта на гр.Брезник, в които коментари се изнасят неверни и позорящи твърдения и обидни квалификации и клевети по отношение на Общински съвет – Брезник като орган на местното самоуправление и местната администрация, както и по отношение на отделните общински съветници и техните семейства, с които коментари  превратно се използва принципа на свободата на словото, за да се засегнат пряко гражданските права на същите  по един недопустим за гражданското ни общество  начин и представляват  основание за ангажиране на деликатна отговорност след установяване на авторството им. 

   Общински съвет – Брезник апелира към собственика на сайта да извърши необходимите промени,които да предвиждат коментари във форума да се публикуват след предварителна регистрация и извършване на преценка от администратора дали с публикуването им няма да се накърнят гражданските права на съответните обществени личности, чрез изнасяне в публичното пространство на уронващи честта и достойнството им твърдения.

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387066