Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.09.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 18.09.2008г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно информация за приходите и разходите на общинските фирми за първо полугодие на 2008г в т.ч. и Домашен социален патронаж и дневен център за стари хора.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

                                                Р Е Ш Е Н И Е № 99

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за приходите и разходите на общинските фирми за първо полугодие на 2008г в т.ч. и Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора.

ВТОРА ТОЧКА:  Отчет за  изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2008г в Община Брезник.

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

          Р Е Ш Е Н И Е     100

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета  за първото полугодие на 2008г.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно културните дейности и закрила на паметниците на културата в Община Брезник.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

          Р Е Ш Е Н И Е      101

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , ОбС Брезник приема за сведение информацията за културните дейности и закрила на паметниците на културата в общината.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Информация относно развитието на местните спортни дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички.

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      102

 

          На основание т. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА          ОбС Брезник приема за сведение информацията за развитието на спортните дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда  и съоръжения, създаващи условия за спорт,отдих и туризъм за всички.

ПЕТА ТОЧКА:  Информация относно дейностите по благоустрояването, чистотата, сметосъбирането, сметоизвозването, озеленяването и поддържане на зелените площи и гробищни паркове

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 103

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за дейностите по благоустрояването, чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване и поддържане  на зелените площи и гробищни паркове.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:           Докладна записка относно обсъждане и приемане на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 104

 

          На основание чл. 21 т. 12 от ЗМСМА и чл. 29 ал. 1 т. 1 от Закона за управление на отпадъците, ОбС Брезник приема Общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемана на изменение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 105

 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл. 45А, ал.1 от  Закона за общинската собственост, във връзка с изменение и допълнение на  Закона за общинската собственост,обнародван в ДВ бр.54 от 13.06.2008, Общински съвет гр.Брезник приема  изменения на  наредбата ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, като я допълва както следва:

     1. Изменя се чл.2,ал. 2 като текста придобива следния вид: /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове   за изграждане на социални жилища.

 

2. Изменя се чл.3,ал. 1,т.2 като текста придобива следния вид:  Чл. 3. /1/ По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.

3. ведомствени;

4. резервни.

     3. Изменя се чл.11,ал. 1,т.4 като текста придобива следния вид: 4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от действителната стойност, определена съобразно критериите, установени в глава седма от ППЗДС на жилище, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност;

 

       4.Изменя се чл.11,ал. 1,т.6 като текста придобива следния вид: 6. имат адресна регистрация в населеното място поне 3 месеца, преди датата на заявлението;

 

        5. Изменя се чл.22,  като текста придобива следния вид: Чл. 22. В резервните общински жилища се настаняват граждани според изискванията и реда на чл. 45 от Закона за общинската собственост, за срок не повече от две години, именно:

1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми..

 

6. Изменя се чл.24,  като текста придобива следния вид: Чл. 24. /1/ В общинските ведомствени жилища се настаняват временно, до прекратяването на трудовите им правоотношения, служители в звената на бюджетна издръжка на общинската администрация и в общинските фирми.

/2/ Настаняването по предходната алинея се извършва само, ако служителите или членовете на семействата им нямат жилище на територията на община Брезник и представляват дефицитни специалисти.

/3/Настаняването на лицата по ал.1 се извършва  въз основа на подадени заявления ,към които се прилагат:/

а/  декларация по чл. 14 от Наредбата;

б/ документ от бюрото по труда за търсене на тесни специалисти.

 

7. Изменя се чл.28, като текста придобива следния вид: Чл. 28.  Наемателят на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, може са го закупи, ако отговаря на следните условия:

          1. да е български гражданин;

          2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище,   съгласно Наредбата;

         3.  списъка с картотекирани чакащи от V и ІV гр да е изчерпан

         8. Определя предназначението на общинските жилища по чл. 42 ал. 1 от ЗОС,съгласно приложения списък.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на изменения на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     106

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 51, ал.5 Закона за общинската собственост,  във връзка с изменение и допълнение на  Закона за общинската собственост,обнародван в ДВ бр.54 от 13.06.2008 г Общински съвет гр.Брезник приема изменения на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, като я допълва както следва:

Чл. 4а. (1) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общински съвет.. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(3) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.

          (4) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 8 и се управляват по ред, определен от наредбата по чл. 8 от ЗОС , приета от общинския съвет.

     Чл. 5а. (1) Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права.

(2) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

      Чл. 47а. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет.

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.

(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

(5) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

        Чл. 47б.     Общинското предприятие може да осъществява дейност по:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет."

чл.48 придобива следната редакция:

Чл. 48. (1) Общината води публичен регистър на общинските   търговски дружества  с общинско участие в капитала,   за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне на общински училища от Община Брезник като средищни училища, отговарящи на условията на § 6в ал. 2 от Закона за народната просвета.

 

 

С 11 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 107

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с § 6в ал. 2 от Закона за народната просвета, ОбС гр.Брезник предлага на Министерски съвет да утвърди като „Средищни училища” за Община Брезник СОУ „Васил Левски” гр.Брезник и ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:           Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2008г към 08.09.2008г

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е        108

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2008г към 08.09.2008г съгласно Приложение 1.

          Общата стойност на променените обекти е 192 700 лв.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г на ОбС.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

          Р Е Ш Е Н И Е      109

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник допълва решение № 37 от 28.02.2008г като включва към списъка от части на имоти, публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем и помещение от 6,25 кв.м. находящо се на втори етаж в сградата на пл. „Девети септември” № 2 гр. Брезник за клубна дейност.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване с проекти по програма „Красива България” през 2009г.

 

С 10 гласа „за”  /В.Стоилов е извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е         110

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Проект „Красива България” в МТСП, ОбС Брезник:

Ø       утвърждава кандидатстване с проекти:

-          по мярка 01 – „Ремонт, обновяване и изграждане на достъпна архитектурна среда на читалище „Просвещение” гр. Брезник.

-          по мярка 02 – „Ремонт, обновяване и модернизация на физкултурен салон на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник.

Ø       Осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по ЗПСК.

 

На основание проведените гласувания ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 111

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, Об.С Брезник :

          1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на обект, намиращ се на територията на гр.Брезник:

Сграда на общежитие на СПТУ по селско стопанство – незавършено строителство и терен с площ 19130 кв.м., гр.Брезник, ул.”Гоздовска” №1, при минимална конкурсна цена   335 000 лв.

           2. Приема правния анализ и информационния меморандум на обекта.

           3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

           4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината  в срок от  10-ия ден до 18-ия ден вкл. след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 40лв., платими в брой.

           5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

            6. В срок  23-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

             7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

             8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

             9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 30-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

            10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

            10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

            10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

            10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години след въвеждане на обекта в експлоатация;

            11. Оглед на обектите се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

            12. Плащането на цената се извършва в левове  до подписването на договора  за покупко-продажба.

            13.  Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично оповестения конкурс.

            14. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

 15. Представител на ОбС при провеждане на конкурса Мария Добревска.

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Упълномощаване за временно управление и представителство на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, чл. 147 от Търговския закон и чл. 26 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване правата на собственост на Община Брезник, ОбС определя за временно изпълняващ функциите на управител на „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА ЕВТИМОВА, до провеждане на конкурс за управител.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 55 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280715