Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.11.2011 г. /2-15/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 24.11.2011г

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Определяне броя и вида  на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на постоянните комисии

 

Р Е Ш Е Н И Е    №2

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1  и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира постоянни комисии към ОбС както следва:

 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика и земеделие, ТСУ и екология в състав от 7 души:

Председател: Маруся Методиева Неделкова

Зам.председател: Ваня Стефанова Василева

И членове: Иван Димитров Ставрев

                 Людмила Петкова Аначкова

                    Васко Стоилов попов

                    Десислава Христова Христова

                    Димитър Малинов Димитров

 

ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта в състав от 7  души:

Председател: Виолета Владимирова Борисова

Зам.председател: Людмила Петкова Аначкова

И членове: Богиня Йосифова Рабакова

                   Десислава Велинова Манова

                    Янка Миланова Хранова

                   Маруся Методиева Неделкова

                   Тодор Горянов Тодоров

 

ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред в състав от 7 души:

Председател: Десислава Христова Христова

Зам.председател: Десислава Велинова Манова

И членове: Иван Димитров Ставрев

                   Ваня Стефанова Василева

                   Виолета Владимирова Борисова

                   Янка Миланова Хранова

                   Васко Стоилов Попов

 

ТРЕТА ТОЧКА: Избор на комисия  по подготовка на Правилник за дейността на ОбС за мандат 2011-2013г

 

Р Е Ш Е Н И Е   №3

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира временна комисия за разработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

Председател: Десислава Христова Христова

И членове: Виолета Владимирова Борисова

                   Богиня Йосифова Рабакова

                   Ваня Стефанова Василева

                   Янка Миланова Хранова

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Определяне състав на наблюдателна комисия

 

Р Е Ш Е Н И Е   №4

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя Наблюдателна комисия в състав от 5 члена, както следва:

Председател: Ваньо Добринов Колев – председател на ОбС

И членове:

Иван Георгиев Борисов – главен секретар на Община Брезник

Десислава Иванова Стоилова – социален работник в Дирекция „Социално                                                           подпомагане” град Трън.

Данаил Георгиев Йорданов – инспектор в сектор „Пробация” към  Общинска служба „Изпълнение на наказанията” Перник.

Гюргия Йорданова – дирекция „Бюро по труда” филиал Брезник

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №5

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 , т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 от Устава на НСОРБ, Общински съвет Брезник:

Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ – представител на ОбС – Иван Димитров Ставрев – общински съветник.

При невъзможност за участие на определеният по т. 1 делегат в заседание на общото събрание той да бъде заместват от Людмила Петкова Аначкова – общински съветник.

 

ШЕСТА ТОЧКА:   Осигуряване на средства  от общинския бюджет за организиране на  зимно поддържане  и снегопочистване на основни улици ват град Брезник за период от 01.01.2012 до 30.03.2012г .

 

Р Е Ш Е Н И Е    №6

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник дава съгласието си  да се осигурят средства в размер на 5 000 лв. от бюджет 2012г за организиране на зимно поддържане и снегопочистване на основни улици в град Брезник за времето от 01.01.2012 до 31.03.2012г.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:   Докладна записка относно продажба на отстъпено право на строеж върху имот – частна общинска собственост в кв. 18 по РП на гр.Брезник и незастроен имот – частна общинска собственост № 000089, представляващо „Друга селскостопанска територия” с. Велковци

 

Р Е Ш Е Н И Е    №7

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1; чл. 35, ал. 1 чл. 37 ал. 1; чл. 41 ал. 2 от ЗОС; чл. 3 ал. 1 ; чл. 20 ал. 1; чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 3; чл. 22;  чл. 33; чл. 36, ал. 1 т. 3 и т. 4, ал. 2 и чл. 37  от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет:

Утвърждава начална тръжна цена на имот № 000089 /друга селскостопанска територия/ находящ се в землището на с.Велковци, с площ 0,747 дка, АОС № 732/20.09.2011г в размер на  4400,00 лв.

Начин на провеждане на търга – с явно наддаване

Определя комисия в състав:

…………………………………………………………………………………….

Упълномощава кмета на общината да извърши законно установените процедури, свързани с продажбите.

 

ОСМА ТОЧКА:   Докладна записка относно отдаване на обект общинска собственост под наем.

 

Р Е Ш Е Н И Е    №8

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 36 ал. 1 т. 1 , ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния обект,  част от имот публична общинска собственост: фургон в гробищния парк на гр.Брезник, намиращ се в терен № 3 „за обслужваща сграда” с обща площ от 23 кв.м. с предмет на дейност –извършване на каменоделски услуги. Начален месечен наем  27, 60 лв., облагаеми с ДДС.

Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

Определя комисия в състав:

……………………………………………………………………………

Възлага на кмета на общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно индивидуални месечни възнаграждения на кмета на Община Брезник и кмета на с.Ноевци.

 

Р Е Ш Е Н И Е   №9

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и чл. 44 ал. 1 от ЗМСМА, ПМС № 67 от 2010г за РЗ в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Брезник:

Определя на кмета на Община Брезник индивидуално месечно възнаграждение  1262,00 лв.

Определя на кмета на кметство с. Ноевци индивидуално месечно възнаграждение 550,00 лв.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с имот – частна общинска собственост УПИ VІ кв 39 по РП на град Брезник – двуетажна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501. 938, град Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №10

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 481/19.05.2011год. на ОбС.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с имот – частна общинска собственост УПИ VІ кв 39 по РП на град Брезник – двуетажна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501. 938, град Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №11

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от ЗОС, чл. 7, ал. 10, ал. 12 от НРПУРОИ,   писмо изх. № 08/0014 от 09 февруари 2011 г. на  Агенция по заетостта  на Министерство на труда и социалната политика гр. София и писмо изх. № 9102-1289/01.07.2011 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане София Общински съвет Брезник:

                  

1.  Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване  за срок от 10 години на  Дирекция „Регионална служба  по заетостта” – гр. София, към Агенция по заетостта на МТСП за нуждите на дирекция „Бюро по  труда” – гр. Перник – филиал – гр. Брезник на:

          стаи №№ 6 и 7;

          ½ от коридор  и ½ от санитарен възел,

         находящи се на първи етаж  на общинска административна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, УПИ VІ, за обществено и делово обслужване, кв. 39 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. „Елена Георгиева”  № 27;

 

2.  Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване  за срок от 10 години на  Агенция  за  социално подпомагане гр. София към Министерство на труда и социалната политика; дирекция „Социално подпомагане” гр. Трън   ,  за нуждите на  работно място гр. Брезник – част от недвижим имот-частна общинска собственост, целият представляващ двуетажна  общинска административна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, УПИ VІ, за обществено и делово обслужване, кв. 39 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. „Елена Георгиева”  № 27, а именно:

         а) Помещения, намиращи се на етаж І:

             стаи  №№ 1, 2, 3, 4 и 5;

              ½  от коридор  и ½  от  санитарен възел.

         б) Помещения, намиращи се на етаж ІІ:

             стаи №№ 2 и 3;       

             ½ от коридор и ½ от санитарен възел.

3. Стая № 4 на втори етаж, последната в дясно остава за ползване от Община Брезник”.

                       

4.  Възлага на Кмета на Община Брезник да организира изпълнението на законоустановените процедури – издаване на заповед и  сключване на договори за безвъзмездно  управление на недвижим имот – частна общинска собственост.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изплащане на дължими обезщетения при прекратяване на ТП и при пенсиониране към 17.11.2011г.

 

Р Е Ш Е Н И Е    №12

 

         На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с изплащане на дължими обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение и при пенсиониране,  Общински съвет реши:

От бюджет 2011 год. Да се изплатят 35 000 лв.

От бюджет 2012год. Да се изплатят 23 568 лв.

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно закупуване на пекарна в ЦДГ Брезник и промяна в поименния списък.

 

Р Е Ш Е Н И Е   №13

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2011г. От издръжката от параграф 10-20 да се намали 2 135 лв. и да се увеличи параграф 52-00 с 2 135 лв., а именно:

Наименование на дейностите                      Било                        Става  разлика

1.311 – дейност – ЦДГ Брезник                                                   

Параграф 10-20          13 000                      10 865                      - 2 135

Параграф 52-00          0                             2 135                       + 2 135

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ V-36 кв. 14 по ЗРП на с.Конска

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: н незастроен терен /път/ ч частна общинска собственост от 12 кв.м., участващ в УПИ V-36, кв. 14, съгласно застроителния и регулационен план на с. Конска, Община Брезник в размер на 72,00 лв. облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно актуализация на бюджета към 22.11.2011г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, и чл. 18 от ЗОБ, Общински съвет Брезник утвърждава промяна в бюджета на Община Брезник за 2011г в частта на приходите с общински характер, както следва:

 

параграф       Наименование на параграфа            БИЛО         СТАВА        РАЗЛИКА

28-02            Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обезщетения             5000  18 000 +13 000

37-01            Внесен ДДС/-/                               -27 000      - 22 000      + 5000

76-21            Предоставени заеми/-/                   -20 460      -58 000       -37 540

62-02            Предоставени трансфери/-/            -15 668      0               +15 668

13-04            Данък по придобиване на имущество по дарения и възм.начин      35 000 38 872 +3 872

Всичко                                                             23 128       23 128        0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: п / Ваньо Добринов/

 

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917114