Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.11.2011 г. /2-15/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 24.11.2011г

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Определяне броя и вида  на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на постоянните комисии

 

Р Е Ш Е Н И Е    №2

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1  и чл. 48 ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира постоянни комисии към ОбС както следва:

 

ПК по бюджет, финанси, икономическа политика и земеделие, ТСУ и екология в състав от 7 души:

Председател: Маруся Методиева Неделкова

Зам.председател: Ваня Стефанова Василева

И членове: Иван Димитров Ставрев

                 Людмила Петкова Аначкова

                    Васко Стоилов попов

                    Десислава Христова Христова

                    Димитър Малинов Димитров

 

ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта в състав от 7  души:

Председател: Виолета Владимирова Борисова

Зам.председател: Людмила Петкова Аначкова

И членове: Богиня Йосифова Рабакова

                   Десислава Велинова Манова

                    Янка Миланова Хранова

                   Маруся Методиева Неделкова

                   Тодор Горянов Тодоров

 

ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред в състав от 7 души:

Председател: Десислава Христова Христова

Зам.председател: Десислава Велинова Манова

И членове: Иван Димитров Ставрев

                   Ваня Стефанова Василева

                   Виолета Владимирова Борисова

                   Янка Миланова Хранова

                   Васко Стоилов Попов

 

ТРЕТА ТОЧКА: Избор на комисия  по подготовка на Правилник за дейността на ОбС за мандат 2011-2013г

 

Р Е Ш Е Н И Е   №3

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира временна комисия за разработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

Председател: Десислава Христова Христова

И членове: Виолета Владимирова Борисова

                   Богиня Йосифова Рабакова

                   Ваня Стефанова Василева

                   Янка Миланова Хранова

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Определяне състав на наблюдателна комисия

 

Р Е Ш Е Н И Е   №4

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя Наблюдателна комисия в състав от 5 члена, както следва:

Председател: Ваньо Добринов Колев – председател на ОбС

И членове:

Иван Георгиев Борисов – главен секретар на Община Брезник

Десислава Иванова Стоилова – социален работник в Дирекция „Социално                                                           подпомагане” град Трън.

Данаил Георгиев Йорданов – инспектор в сектор „Пробация” към  Общинска служба „Изпълнение на наказанията” Перник.

Гюргия Йорданова – дирекция „Бюро по труда” филиал Брезник

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №5

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 , т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 от Устава на НСОРБ, Общински съвет Брезник:

Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ – представител на ОбС – Иван Димитров Ставрев – общински съветник.

При невъзможност за участие на определеният по т. 1 делегат в заседание на общото събрание той да бъде заместват от Людмила Петкова Аначкова – общински съветник.

 

ШЕСТА ТОЧКА:   Осигуряване на средства  от общинския бюджет за организиране на  зимно поддържане  и снегопочистване на основни улици ват град Брезник за период от 01.01.2012 до 30.03.2012г .

 

Р Е Ш Е Н И Е    №6

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник дава съгласието си  да се осигурят средства в размер на 5 000 лв. от бюджет 2012г за организиране на зимно поддържане и снегопочистване на основни улици в град Брезник за времето от 01.01.2012 до 31.03.2012г.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:   Докладна записка относно продажба на отстъпено право на строеж върху имот – частна общинска собственост в кв. 18 по РП на гр.Брезник и незастроен имот – частна общинска собственост № 000089, представляващо „Друга селскостопанска територия” с. Велковци

 

Р Е Ш Е Н И Е    №7

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1; чл. 35, ал. 1 чл. 37 ал. 1; чл. 41 ал. 2 от ЗОС; чл. 3 ал. 1 ; чл. 20 ал. 1; чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 3; чл. 22;  чл. 33; чл. 36, ал. 1 т. 3 и т. 4, ал. 2 и чл. 37  от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет:

Утвърждава начална тръжна цена на имот № 000089 /друга селскостопанска територия/ находящ се в землището на с.Велковци, с площ 0,747 дка, АОС № 732/20.09.2011г в размер на  4400,00 лв.

Начин на провеждане на търга – с явно наддаване

Определя комисия в състав:

…………………………………………………………………………………….

Упълномощава кмета на общината да извърши законно установените процедури, свързани с продажбите.

 

ОСМА ТОЧКА:   Докладна записка относно отдаване на обект общинска собственост под наем.

 

Р Е Ш Е Н И Е    №8

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 36 ал. 1 т. 1 , ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния обект,  част от имот публична общинска собственост: фургон в гробищния парк на гр.Брезник, намиращ се в терен № 3 „за обслужваща сграда” с обща площ от 23 кв.м. с предмет на дейност –извършване на каменоделски услуги. Начален месечен наем  27, 60 лв., облагаеми с ДДС.

Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

Определя комисия в състав:

……………………………………………………………………………

Възлага на кмета на общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно индивидуални месечни възнаграждения на кмета на Община Брезник и кмета на с.Ноевци.

 

Р Е Ш Е Н И Е   №9

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и чл. 44 ал. 1 от ЗМСМА, ПМС № 67 от 2010г за РЗ в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Брезник:

Определя на кмета на Община Брезник индивидуално месечно възнаграждение  1262,00 лв.

Определя на кмета на кметство с. Ноевци индивидуално месечно възнаграждение 550,00 лв.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с имот – частна общинска собственост УПИ VІ кв 39 по РП на град Брезник – двуетажна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501. 938, град Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №10

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 481/19.05.2011год. на ОбС.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:   Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с имот – частна общинска собственост УПИ VІ кв 39 по РП на град Брезник – двуетажна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501. 938, град Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №11

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от ЗОС, чл. 7, ал. 10, ал. 12 от НРПУРОИ,   писмо изх. № 08/0014 от 09 февруари 2011 г. на  Агенция по заетостта  на Министерство на труда и социалната политика гр. София и писмо изх. № 9102-1289/01.07.2011 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане София Общински съвет Брезник:

                  

1.  Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване  за срок от 10 години на  Дирекция „Регионална служба  по заетостта” – гр. София, към Агенция по заетостта на МТСП за нуждите на дирекция „Бюро по  труда” – гр. Перник – филиал – гр. Брезник на:

          стаи №№ 6 и 7;

          ½ от коридор  и ½ от санитарен възел,

         находящи се на първи етаж  на общинска административна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, УПИ VІ, за обществено и делово обслужване, кв. 39 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. „Елена Георгиева”  № 27;

 

2.  Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване  за срок от 10 години на  Агенция  за  социално подпомагане гр. София към Министерство на труда и социалната политика; дирекция „Социално подпомагане” гр. Трън   ,  за нуждите на  работно място гр. Брезник – част от недвижим имот-частна общинска собственост, целият представляващ двуетажна  общинска административна сграда с идентификатор 06286.501.938.1 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.938, УПИ VІ, за обществено и делово обслужване, кв. 39 по РП на гр. Брезник, с административен адрес ул. „Елена Георгиева”  № 27, а именно:

         а) Помещения, намиращи се на етаж І:

             стаи  №№ 1, 2, 3, 4 и 5;

              ½  от коридор  и ½  от  санитарен възел.

         б) Помещения, намиращи се на етаж ІІ:

             стаи №№ 2 и 3;       

             ½ от коридор и ½ от санитарен възел.

3. Стая № 4 на втори етаж, последната в дясно остава за ползване от Община Брезник”.

                       

4.  Възлага на Кмета на Община Брезник да организира изпълнението на законоустановените процедури – издаване на заповед и  сключване на договори за безвъзмездно  управление на недвижим имот – частна общинска собственост.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изплащане на дължими обезщетения при прекратяване на ТП и при пенсиониране към 17.11.2011г.

 

Р Е Ш Е Н И Е    №12

 

         На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с изплащане на дължими обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение и при пенсиониране,  Общински съвет реши:

От бюджет 2011 год. Да се изплатят 35 000 лв.

От бюджет 2012год. Да се изплатят 23 568 лв.

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно закупуване на пекарна в ЦДГ Брезник и промяна в поименния списък.

 

Р Е Ш Е Н И Е   №13

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2011г. От издръжката от параграф 10-20 да се намали 2 135 лв. и да се увеличи параграф 52-00 с 2 135 лв., а именно:

Наименование на дейностите                      Било                        Става  разлика

1.311 – дейност – ЦДГ Брезник                                                   

Параграф 10-20          13 000                      10 865                      - 2 135

Параграф 52-00          0                             2 135                       + 2 135

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ V-36 кв. 14 по ЗРП на с.Конска

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за: н незастроен терен /път/ ч частна общинска собственост от 12 кв.м., участващ в УПИ V-36, кв. 14, съгласно застроителния и регулационен план на с. Конска, Община Брезник в размер на 72,00 лв. облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно актуализация на бюджета към 22.11.2011г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, и чл. 18 от ЗОБ, Общински съвет Брезник утвърждава промяна в бюджета на Община Брезник за 2011г в частта на приходите с общински характер, както следва:

 

параграф       Наименование на параграфа            БИЛО         СТАВА        РАЗЛИКА

28-02            Глоби,санкции и неустойки,нак.лихви,обезщетения             5000  18 000 +13 000

37-01            Внесен ДДС/-/                               -27 000      - 22 000      + 5000

76-21            Предоставени заеми/-/                   -20 460      -58 000       -37 540

62-02            Предоставени трансфери/-/            -15 668      0               +15 668

13-04            Данък по придобиване на имущество по дарения и възм.начин      35 000 38 872 +3 872

Всичко                                                             23 128       23 128        0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: п / Ваньо Добринов/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 52 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014042